Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

opodatkowanie z dzieckiem

 • 04.03.2020PIT za 2019: Ulga na dzieci
  Wychowujesz dziecko? Skadasz roczne zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36 lub PIT-37? Dziki uldze podatkowej na dziecko moesz paci mniejszy podatek. Sprawd, czy ta ulga jest dla ciebie - i jak z niej skorzysta.
  • 03.03.2020PIT za 2019: Ulga na dzieci
   Wychowujesz dziecko? Skadasz roczne zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36 lub PIT-37? Dziki uldze podatkowej na dziecko moesz paci mniejszy podatek. Sprawd, czy ta ulga jest dla ciebie - i jak z niej skorzysta.
   • 27.02.2020Wydatki na samochód osobowy. Ulga rehabilitacyjna dla obojga maonków?
    Na utrzymaniu Pana Karola i jego ony jest jedno niepenosprawne dziecko, które nie ukoczyo 16. roku ycia. Maonkowie s wacicielami samochodu osobowego, który suy zarówno do dojazdów z dzieckiem do lekarzy, jak i zaatwiania zwykych czynnoci yciowych dziecka. Czy Panu Karolowi przysuguje odliczenie od dochodu w kwocie 2280 z, w zwizku z uywaniem samochodu osobowego i bdcym na jego utrzymaniu niepenosprawnym dzieckiem, w sytuacji, gdy z takiego samego odliczenia korzysta jego ona?
    • 26.02.2020Wydatki na samochód osobowy. Ulga rehabilitacyjna dla obojga maonków?
     Na utrzymaniu Pana Karola i jego ony jest jedno niepenosprawne dziecko, które nie ukoczyo 16. roku ycia. Maonkowie s wacicielami samochodu osobowego, który suy zarówno do dojazdów z dzieckiem do lekarzy, jak i zaatwiania zwykych czynnoci yciowych dziecka. Czy Panu Karolowi przysuguje odliczenie od dochodu w kwocie 2280 z, w zwizku z uywaniem samochodu osobowego i bdcym na jego utrzymaniu niepenosprawnym dzieckiem, w sytuacji, gdy z takiego samego odliczenia korzysta jego ona?
     • 08.01.2020Wspólne rozliczenie PIT z ubezwasnowolnionym dzieckiem
      Przepisy ustawy PIT przewiduj zatem preferencyjne opodatkowanie adresowane nie tylko do maonków, ale równie do osób samotnie wychowujcych dzieci. W przypadku tych ostatnich istnieje moliwo skorzystania z przewidzianego dla nich sposobu opodatkowania w sytuacji, gdy osoby te s opiekunami swoich ubezwasnowolnionych dzieci, bez wzgldu na ich wiek, jeeli dzieci te otrzymyway zasiek (dodatek) pielgnacyjny lub rent socjaln. Naley zauway, e wiadczenia te przysuguj osobom niepenosprawnym. Jeli zatem ubezwasnowolnione dziecko posiada orzeczenie o niepenosprawnoci, wydane przez waciwy organ, to jego samotny opiekun (rodzic) moe skorzysta z preferencyjnego sposobu opodatkowania swoich dochodów.
      • 02.08.2019PIT dla modych – pytania i odpowiedzi
       Od wczoraj (01.08.2019 r.) obowizuje zmieniona ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, w której, w art. 21, znalazo si nowe zwolnienie podatkowe. Art. 21 ust. 1 pkt 148 zwalnia od podatku dochodowego przychody ze stosunku subowego, stosunku pracy, pracy nakadczej, spódzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, otrzymane przez podatnika do ukoczenia 26. roku ycia, do wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W zwizku z nowym zwolnieniem pojawio si wiele wtpliwoci, postaramy si je zwile wyjani.
       • 01.08.2019PIT dla modych – pytania i odpowiedzi
        Od dzisiaj (01.08.2019 r.) obowizuje zmieniona ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, w której, w art. 21, znalazo si nowe zwolnienie podatkowe. Art. 21 ust. 1 pkt 148 zwalnia od podatku dochodowego przychody ze stosunku subowego, stosunku pracy, pracy nakadczej, spódzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, otrzymane przez podatnika do ukoczenia 26. roku ycia, do wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W zwizku z nowym zwolnieniem pojawio si wiele wtpliwoci, postaramy si je zwile wyjani.
        • 03.04.2019Rozliczenie PIT z dzieckiem nie dla zawieszonego przedsibiorcy
         Pytanie: Wnioskodawca zawiesi dziaalno 27 lipca 2016 r. Przez cay rok 2018 r. wedug Urzdu Skarbowego by podatnikiem podatku liniowego - 19%, cho nie ma adnych dochodów z tego tytuu. Jedyny dochód Wnioskodawcy pochodzi z pracy najemnej z tytuu umowy o prac. Wnioskodawca zaznacza równie, e od maja 2018 r. jest bezrobotny. Czy w sytuacji zawieszenia dziaalnoci gospodarczej i nie uzyskiwania adnych dochodów z tego tytuu Wnioskodawcy przysuguje prawo do preferencyjnego rozliczenia si jako osoba samotnie wychowujca dziecko?
         • 19.03.2019WSA. Rozwód uprawnia do rozliczenia PIT jako samotny rodzic
          Z uzasadnienia: Jeeli zatem przez okoo 50% czasu dziecko zamieszkuje u jednego z rodziców, w stosunku do których sd orzek rozwód, to rodzic ten w tym czasie samodzielnie, tj. bez wsparcia drugiego rodzica wychowuje dzieci, natomiast przez pozostay czas dziecko wychowuje drugi z rodziców. Rodzic sprawujcy opiek i wychowujcy dzieci w systemie naprzemiennym równie jest wic osob samotnie wychowujc dziecko.
          • 31.01.2019PIT za 2018: Wspólne rozliczenie z maonkiem lub dzieckiem - MF wyjania
           Poczwszy od 2019 r. moliwo opodatkowania dochodów maonków, wdów i wdowców albo osób samotnie wychowujcych dzieci nie jest ju uzaleniona od terminu zoenia wniosku o wyborze preferencyjnego sposobu opodatkowania zawartego w zeznaniu podatkowym. Poniewa zmiana ta wesza w ycie z dniem 1 stycznia 2019 r. i ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r., to podatnicy skadajcy zeznanie za 2018 r. bd mogli opodatkowa preferencyjnie dochody, take wówczas gdy wniosek o wybrany sposób opodatkowania zo po dniu 30 kwietnia 2019 r.
           • 30.01.2019PIT za 2018: Wspólne rozliczenie z maonkiem lub dzieckiem - MF wyjania
            Poczwszy od 2019 r. moliwo opodatkowania dochodów maonków, wdów i wdowców albo osób samotnie wychowujcych dzieci nie jest ju uzaleniona od terminu zoenia wniosku o wyborze preferencyjnego sposobu opodatkowania zawartego w zeznaniu podatkowym. Poniewa zmiana ta wesza w ycie z dniem 1 stycznia 2019 r. i ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r., to podatnicy skadajcy zeznanie za 2018 r. bd mogli opodatkowa preferencyjnie dochody, take wówczas gdy wniosek o wybrany sposób opodatkowania zo po dniu 30 kwietnia 2019 r.
            • 20.12.2018Wane dla osób samotnie wychowujcych dzieci
             W sytuacji, gdy dziecko zamieszkujc wraz z jednym rodzicem, pozostaje pod jego sta, codzienn opiek, a drugi rodzic jest zobowizany jedynie do pacenia alimentów oraz zajmowania si dzieckiem doranie (np. raz w tygodniu odbiera dziecko ze szkoy i spdza z nim co drugi weekend), status samotnego rodzica ma ten, przy którym dziecko zamieszkuje i który wykonuje wszystkie obowizki, dziki którym dziecko bdzie wychowane w sposób zapewniajcy jego prawidowy rozwój. Fakt utrzymywania kontaktów pomidzy dzieckiem i drugim rodzicem, nie pozbawia pierwszego rodzica (przy którym dziecko mieszka) prawa do opodatkowania swoich dochodów na zasadach okrelonych w art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
             • 26.09.2018Podatek od bezdzietnych poprawi demografi?
              Ustawa z 4 lutego 1949 r. o podatku od wynagrodze przewidywaa podwyszenie podatku o 20% dla podatników w wieku ponad dwadziecia pi lat, nieonatych, niemajcych na utrzymaniu dzieci i pobierajcych wynagrodzenie ponad 785 z miesicznie, 182 z tygodniowo lub 32 z dziennie. Podatek ten pobierany by do 1989 r. Od wejcia w ycie przepisów ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. od dnia 1 stycznia 1992 r., przepisy podatkowe nie przewiduj tego rodzaju rozwizania. Jednoczenie pragn wskaza, i rozwizania promujce rodziny, w tym wychowujce dzieci, ju dzi znajduj si w polskim systemie podatkowym – wyjanio Ministerstwo Finansów.
              • 23.08.2018NSA: Ustalajc dochód dziecka dla celów ulgi prorodzinnej mona uwzgldni strat ze róda przychodów
               Z uzasadnienia: Aby osoba samotnie wychowujca dziecko moga skorzysta z preferencyjnego opodatkowania spenione musz by zwizane z dzieckiem przesanki pozytywne (wiek dziecka, wykonywanie w stosunku do niego wadzy rodzicielskiej, pobieranie nauki) oraz nie moe by speniona przesanka negatywna w postaci osignicia dochodu przekraczajcego ustalony w ustawie limit.
               • 13.06.2018MF: Uniknicie daniny solidarnociowej bdzie nieopacalne
                Jak wyjanio Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelacj poselsk ww. daniny solidarnociowej, jej uniknicie wymagaoby zmiany rezydencji podatkowej osoby fizycznej (co na ogó wizaoby si z przeprowadzk do innego pastwa). Z uwagi na zapowiadan wysoko stawki daniny solidarnociowej nie wydaje si prawdopodobne, aby osoby fizyczne, które w chwili obecnej opodatkowane s marginaln stawk 19% lub 32%, podjy tak daleko idce i kosztowne dziaania z uwagi na podwyszenie marginalnej stawki podatkowej o 4%. Ponadto, próbom uniknicia zapaty nowej daniny zapobiegaj ju obowizujce regulacje, a take projektowane zmiany majce na celu zwikszenie transparentnoci podatników i ich doradców.
                • 16.04.2018Rozliczenie PIT z dzieckiem: Samotny rodzic? To nie takie proste!
                 Rodzic, który jest stanu cywilnego i w pojedynk troszczy si o zaspokojenie biecych potrzeb dziecka, nie traci statusu osoby samotnie wychowujcej dziecko z racji utrzymywania sporadycznych kontaktów z dzieckiem przez drugiego rodzica lub pacenia alimentów. W konsekwencji rodzic, który nie troszczy si o biece potrzeby dziecka, a jedynie wypenia cicy na nim z mocy prawa obowizek alimentacyjny oraz bierze niewielki udzia w innych aspektach wychowania, nie moe by uznany za osob samotnie wychowujc dziecko - stwierdzio Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
                 • 21.03.2018WSA. Opieka naprzemienna nad dzieckiem a rozliczanie PIT jako samotny rodzic
                  Skoro nie budzi wtpliwoci, e w sprawie rodzice nie wychowuj i nie opiekuj si dzieckiem "wspólnie" (tj. w tym samym czasie i miejscu), ale kade z nich odrbnie, w wyznaczonym czasie, bez udziau drugiego z rodziców, to przyj naley, e proces wychowywania dzieci realizowany jest przez kadego z rodziców "samotnie". Wobec braku wymogu samotnego wychowywania dziecka przez cay rok podatkowy nie moe te mie znaczenia prawnego szczegóowe procentowe okrelenie czasu faktycznie spdzonego z dzieckiem w cigu roku czy te stopie rzeczywistego zaangaowania w proces wychowania dziecka - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny we Wrocawiu.
                  • 06.03.2018Podatek liniowy: Zawieszenie dziaalnoci a moliwo wspólnego rozliczenia z maonkiem
                   Do realizacji negatywnej przesanki wyczajcej moliwo cznego opodatkowania dochodów maonków nie jest konieczne osiganie przez maonka przychodów z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej, z której wybrano opodatkowanie wedug jednolitej 19% stawki podatku. Dla moliwoci preferencyjnego zastosowania sposobu opodatkowania maonków bez znaczenia pozostaje równie okoliczno, e dziaalno podatnika zostaa zawieszona. Zawieszenie dziaalnoci gospodarczej nie oznacza, e do podatnika nie miay zastosowania przepisy art. 30c ustawy – wyjanio Ministerstwo Finansów.
                   • 16.02.2018MF: Opodatkowanie dochodów za 2017 r. uzyskiwanych przez niani na podstawie umowy uaktywniajcej
                    Na podstawie tzw. umowy uaktywniajcej zawartej z rodzicem/rodzicami dziecka, niania sprawuje opiek nad dzieckiem/dziemi od ukoczenia 20. tygodnia ycia. Jest to umowa o wiadczenie usug, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje si przepisy dotyczce umowy zlecenia - informuje MF w broszurze, dotyczcej rozliczenia dochodów za 2017 r.
                    • 31.01.2018NSA. Nielubne dziecko te ma prawo do ulgi w podatku od spadku
                     W rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, pasierbem jest dziecko maonka spadkodawcy, niezalenie od tego, czy pochodzi z poprzedniego maestwa, czy jest dzieckiem pozamaeskim, czy te urodzio si po zawarciu maestwa przez rodzica dziecka ze spadkodawc - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                     • 22.01.2018Podatki 2018: Zmiana formy opodatkowania do 22 stycznia
                      Podatnicy, którzy w 2018 r. chc wybra opodatkowanie podatkiem liniowym, czy decyduj si np. na ryczat, musz zoy do 22 stycznia br. stosowne owiadczenie w urzdzie skarbowym. Owiadczenia nie skadaj podatnicy, którzy nie zamierzaj zmienia dotychczasowej formy opodatkowania. W tym terminie naley równie zoy zawiadomienie o wyborze (rezygnacji z) kwartalnego opacania ryczatu, czy o sposobie ustalania daty powstania przychodu. Do 22 stycznia skada si take owiadczenie o opodatkowaniu caoci przychodów z najmu prywatnego przez jednego z maonków.
                      • 17.01.2018Podatki 2018: Zmiana formy opodatkowania do 22 stycznia
                       Podatnicy, którzy w 2018 r. chc wybra opodatkowanie podatkiem liniowym, czy decyduj si np. na ryczat, musz zoy do 22 stycznia br. stosowne owiadczenie w urzdzie skarbowym. Owiadczenia nie skadaj podatnicy, którzy nie zamierzaj zmienia dotychczasowej formy opodatkowania. W tym terminie naley równie zoy zawiadomienie o wyborze (rezygnacji z) kwartalnego opacania ryczatu, czy o sposobie ustalania daty powstania przychodu. Do 22 stycznia skada si take owiadczenie o opodatkowaniu caoci przychodów z najmu prywatnego przez jednego z maonków.
                       • 14.12.2017Podatki 2018: Zmiany w zwolnieniach z PIT
                        Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, które wejd w ycie 1 stycznia 2018 r., nie omin take zwolnie przedmiotowych (art. 21). Celem tych zmian jest ujednolicenie opodatkowania wygranych w grach hazardowych, a take podniesienie limitu zwolnie w zakresie m.in. zapomóg z funduszu zakadowej organizacji zwizkowej otrzymywanych w przypadku indywidualnych zdarze losowych, wiadcze z ZFS, czy dopat do wypoczynku. W ustawie pojawi si równie nowe zwolnienia, które do tej pory regulowane byy w rozporzdzeniach, a dotyczce szkole z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej, czy umorzonych nalenoci zwizanych z lokalem mieszkalnym.
                        • 13.12.2017Podatki 2018: Zmiany w zwolnieniach z PIT
                         Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, które wejd w ycie 1 stycznia 2018 r., nie omin take zwolnie przedmiotowych (art. 21). Celem tych zmian jest ujednolicenie opodatkowania wygranych w grach hazardowych, a take podniesienie limitu zwolnie w zakresie m.in. zapomóg z funduszu zakadowej organizacji zwizkowej otrzymywanych w przypadku indywidualnych zdarze losowych, wiadcze z ZFS, czy dopat do wypoczynku. W ustawie pojawi si równie nowe zwolnienia, które do tej pory regulowane byy w rozporzdzeniach, a dotyczce szkole z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej, czy umorzonych nalenoci zwizanych z lokalem mieszkalnym.
                         • 04.10.2017NSA. Sposób zoenia owiadczenia o wyborze preferencyjnego rozliczenia PIT
                          Przesanka woli opodatkowania osoby samotnie wychowujcej dziecko, o której mowa w art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych, moe by wyraona w kadym miejscu zeznania podatkowego, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ww. ustawy i przez kade zachowanie, które t wol wyraa w sposób dostatecznie jasny i zrozumiay - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                          • 01.09.2017NSA: Dochody dziecka uzyskane za granic mog wyczy moliwo wspólnego rozliczenia
                           Z uzasadnienia: Racjonalny ustawodawca nie rónicuje podatników chccych korzysta z ulgi prorodzinnej, uzaleniajc korzystanie z odliczenia od faktu, czy jego dziecko uzyskuje dochody w Polsce, czy za granic oraz jaka metoda zapobiegajca podwójnemu opodatkowaniu ma zastosowanie do dochodów dziecka.
                           • 27.01.2017PIT za 2016: Ulga na dzieci
                            Podatnicy wychowujcy dzieci mog korzysta z tzw. ulgi na dzieci. Ulga przysuguje rodzicom, opiekunom prawnym, jeeli dziecko z nimi zamieszkuje oraz osobom penicym funkcje rodziny zastpczej.
                            • 14.11.2016Wybór formy opodatkowania w dziaalnoci gospodarczej
                             Przedsibiorcy, zarówno rozpoczynajcy jak i kontynuujcy dziaalno gospodarcz (indywidualnie lub w formie spóki osobowej) w zalenoci od rodzaju wykonywanej dziaalnoci, maj moliwo opodatkowania wg:  zasad ogólnych - tj. wg skali progresywnej;  podatku liniowego - tj. wg stawki jednolitej;  zryczatowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych - tj. wg stawek zryczatowanych;  karty podatkowej - tj. wg stawek karty okrelonych obwieszczeniem Ministra Finansów;  podatku tonaowego - tj. wg stawki jednolitej.
                             • 10.11.2016Wybór formy opodatkowania w dziaalnoci gospodarczej
                              Przedsibiorcy, zarówno rozpoczynajcy jak i kontynuujcy dziaalno gospodarcz (indywidualnie lub w formie spóki osobowej) w zalenoci od rodzaju wykonywanej dziaalnoci, maj moliwo opodatkowania wg:  zasad ogólnych - tj. wg skali progresywnej;  podatku liniowego - tj. wg stawki jednolitej;  zryczatowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych - tj. wg stawek zryczatowanych;  karty podatkowej - tj. wg stawek karty okrelonych obwieszczeniem Ministra Finansów;  podatku tonaowego - tj. wg stawki jednolitej.
                              • 05.04.2016Niepracujcy rodzic rozliczy PIT z dzieckiem?
                               Zapytanie nr 273 do ministra finansw w sprawie zmian w ustawie o podatku dochodowym od osb fizycznych
                               • 04.02.2016PIT za 2015. Ulga na dzieci
                                Podatnicy wychowujcy dzieci mog korzysta z tzw. ulgi na dzieci. Ulga przysuguje rodzicom, opiekunom prawnym, jeeli dziecko z nimi zamieszkuje oraz osobom penicym funkcje rodziny zastpczej.
                                • 03.02.2016PIT za 2015. Ulga na dzieci
                                 Podatnicy wychowujcy dzieci mog korzysta z tzw. ulgi na dzieci. Ulga przysuguje rodzicom, opiekunom prawnym, jeeli dziecko z nimi zamieszkuje oraz osobom penicym funkcje rodziny zastpczej.
                                 • 21.10.2015Ulga prorodzinna. Dwoje dzieci, w tym pracujcy student i limit dochodw dla maonkw
                                  Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni oraz Jej m uzyskali dochody wycznie ze stosunku pracy. Rozliczenia podatkowego dokonali wsplnie (PIT-37). Dochd podlegajcy opodatkowaniu wynis 116 976,34 z. Wnioskodawczyni oraz Jej m utrzymywali w roku podatkowym dwoje dzieci: maoletniego syna uczszczajcego do gimnazjum oraz penoletniego studiujcego syna (poniej 25 roku ycia). Penoletni syn uzyska dochody z umowy zlecenia wykonywanej w Polsce (603,52 z) oraz z umowy o prac w Niemczech (5158 z). Czy Wnioskodawczyni moe skorzysta z ulgi prorodzinnej na dwoje dzieci?
                                  • 31.07.2015Dochody dziecka a rozliczenie samotnego rodzica i ulga prorodzinna
                                   Pytanie podatnika: Czy dochd penoletniego dziecka okrelony w art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych stanowicy warunek rozliczenia dochodw w sposb przewidziany dla osb wychowujcych samotnie dzieci oraz skorzystania z ulgi prorodzinnej naley wyliczy po pomniejszeniu skadek na ubezpieczenie spoeczne zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                                   • 26.05.2015Bezdzietne maestwa bez prawa do wsplnego rozliczania?
                                    Interpelacja nr 32537 do ministra finansw w sprawie ograniczenia prawa do wsplnego rozliczania si z podatku dochodowego od osb fizycznych tylko do maonkw wychowujcych dzieci
                                    • 02.03.2015PIT za 2014: Opodatkowanie dochodu niani
                                     Opodatkowanie dochodu z tytuu sprawowania przez niani opieki nad dzieckiem w ramach „umowy uaktywniajcej”
                                     • 27.02.2015PIT za 2014: Opodatkowanie dochodu niani
                                      Opodatkowanie dochodu z tytuu sprawowania przez niani opieki nad dzieckiem w ramach „umowy uaktywniajcej”
                                      • 15.01.2015Usugi telemedycyny a VAT
                                       Pytanie podatnika: Usugi telemedycyny w zakresie e-rehabilitacji, e-szkoy rodzenia, e-pielgniarki, e-poonej, e-lekarza, e-psychologa, e-logopedy, e-psychiatry nie korzystaj ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18?
                                       • 12.01.2015PIT za 2014: Ulga na dzieci
                                        Podatnicy wychowujcy dzieci mog korzysta z tzw. ulgi na dzieci. Ulga przysuguje rodzicom, opiekunom prawnym, jeeli dziecko z nimi zamieszkuje oraz osobom penicym funkcje rodziny zastpczej.
                                        • 09.01.2015PIT za 2014: Ulga na dzieci
                                         Podatnicy wychowujcy dzieci mog korzysta z tzw. ulgi na dzieci. Ulga przysuguje rodzicom, opiekunom prawnym, jeeli dziecko z nimi zamieszkuje oraz osobom penicym funkcje rodziny zastpczej.
                                         • 20.03.2014Ulga prorodzinna. Nowe zasady rozliczania ulgi na dziecko
                                          Przypomnijmy raz jeszcze nowe zasady rozliczania ulgi prorodzinnej (ulgi na dziecko). Trzeba je stosowa, skadajc roczny PIT za 2013 r. Warto zatem teraz je przypomnie.
                                          • 11.03.2014PIT za 2013: Wsplne rozliczenie z dzieckiem
                                           Pytanie: Niektrzy rodzice (opiekunowie) mog rozliczy swoje dochody wsplnie z samotnie wychowywanym dzieckiem. Podatnicy jednak w tej kwestii maj sporo wtpliwoci. Jakie zatem warunki naley speni, aby rozliczy si wsplnie z dzieckiem? Czy dochody i wiek dziecka maj znaczenie?
                                           • 28.02.2014PIT za 2013. Ulga na dzieci - nowe zasady
                                            Podatnicy wychowujcy dzieci mog zmniejszy swj roczny podatek dochodowy o tzw. ulg na dzieci. Od 2009 r. ulga ta obejmuje nie tylko rodzicw, ale rwnie opiekunw prawnych oraz osoby penice funkcje rodziny zastpczej.
                                            • 17.01.201420 stycznia. Wybr formy opodatkowania PIT: Dziaalno gospodarcza
                                             Podatnicy podatku dochodowego od osb fizycznych prowadzcy pozarolnicz dziaalno gospodarcz do 20 stycznia br. musz zdecydowa o formie opodatkowania w 2014 roku. Przy czym, podatnicy, ktrzy w 2013 r. prowadzili dziaalno i byli opodatkowani w formie podatku liniowego, ryczatem, w formie karty podatkowej czy na zasadach oglnych, chcc utrzyma t form opodatkowania nie musz skada adnego owiadczenia. Obowizek zoenia pisemnego owiadczenia o wyborze formy opodatkowania maj bowiem tylko podatnicy, ktrzy zamierzaj zmieni form opodatkowania. Do 20 stycznia 2014 r. naley take zoy zawiadomienie o wyborze (rezygnacji z) kwartalnego opacania ryczatu.
                                             • 02.01.2014PIT roczny za 2013 r. Ulga prorodzinna - nowe zasady rozliczania
                                              Od stycznia 2013 r. obowizuj nowe zasady rozliczania ulgi prorodzinnej (ulgi na dziecko). Trzeba je stosowa, skadajc roczny PIT za 2013 r. Warto zatem teraz je przypomnie. Zwaszcza, e w zakresie ulgi prorodzinnej nowe przepisy wprowadziy pewne ograniczenia.
                                              • 08.03.2013Ulgi podatkowe a polityka prorodzinna pastwa
                                               Interpelacja nr 13499 do ministra finansw w sprawie ulg podatkowych
                                               • 18.02.2013PIT 2012: Dochody zagraniczne w pytaniach i odpowiedziach
                                                1. Jakie s metody unikania podwjnego opodatkowania i na czym one polegaj?
                                                • 04.02.2013PIT 2012: Wsplne rozliczenie z dzieckiem
                                                 Z wnioskiem o okrelenie podatku w sposb przewidziany dla osb samotnie wychowujcych dzieci moe wystpi rodzic lub opiekun prawny, podlegajcy nieograniczonemu obowizkowi podatkowemu, bdcy pann, kawalerem, wdow, wdowcem, rozwdk, rozwodnikiem albo osob, w stosunku do ktrej sd orzek separacj w rozumieniu odrbnych przepisw, lub osob pozostajc w zwizku maeskim, jeeli jej maonek zosta pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa kar pozbawienia wolnoci, pod warunkiem, e ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym cznie spenia nastpujce warunki:
                                                 • 17.01.2013PIT 2012: Ulga na dzieci
                                                  Podatnicy wychowujcy dzieci mog zmniejszy swj roczny podatek dochodowy o tzw. ulg prorodzinn. Od 2009 r. ulga ta obejmuje nie tylko rodzicw, ale rwnie opiekunw prawnych oraz osoby penice funkcje rodziny zastpczej.
                                                  • 14.01.2013Podatki 2013: Wybr formy opodatkowania PIT
                                                   Podatnicy podatku dochodowego od osb fizycznych prowadzcy pozarolnicz dziaalno gospodarcz, prowadzcy dziay specjalne produkcji rolnej lub uzyskujcy przychody z najmu do 21 stycznia (20 to dzie wolny od pracy) musz zdecydowa o formie opodatkowania w 2013 roku. O tym, czy podatnik bdzie mia prawo wyboru formy opodatkowania, czy te jest takiego prawa pozbawiony, decyduje charakter dziaalnoci, jak zamierza prowadzi. Jeeli jest uprawniony do skorzystania z pacenia podatku w formie ryczatu od przychodw ewidencjonowanych, czy te w formie karty podatkowej, bdzie musia zdecydowa, czy chce z tego prawa skorzysta. Jeli jednak uwaa, e aby uzyska przychody ze swojej dziaalnoci, bdzie musia ponosi due wydatki – w tej sytuacji korzystniejsze moe by pacenie podatku dochodowego na zasadach oglnych. Dodajmy, e podatnik ma rwnie prawo, o ile spenia warunki okrelone w ustawie, do pacenia 19% podatku od dochodu z prowadzonej dziaalnoci gospodarczej (tzw. podatek liniowy).

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] nastpna strona »