Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zakładowy fundusz ¶wiadczeń socjalnych naliczenie

 • 23.02.2021COVID-19: Korekta odpisów na ZF¦S ma wpływ na koszty
  W spółce nast±pił spadek obrotów gospodarczych i w zwi±zku z tym spółka zobowi±zana jest do stosowania przepisu art. 15ge spec-ustawy w sprawie COVID-19, tj. ze względu na to, że wysoko¶ć odpisu podstawowego jest wyższa niż warto¶ć wynikaj±ca z ustawy o ZF¦S, spółka zobowi±zana jest do dokonania korekty odpisu do wysoko¶ci odpisu ustawowego (korekty „in minus”). Czy w momencie dokonania korekty odpisu spółka powinna dokonać korekty zmniejszaj±cej koszty uzyskania przychodu?
 • 31.05.2017ZF¦S. Ewidencja w księgach rachunkowych
  Zakładowy fundusz ¶wiadczeń socjalnych to ¶rodki pieniężne gromadzone przez przedsiębiorcę na finansowanie działalno¶ci socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu, na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.
 • 30.05.2017ZF¦S. Ewidencja w księgach rachunkowych
  Zakładowy fundusz ¶wiadczeń socjalnych to ¶rodki pieniężne gromadzone przez przedsiębiorcę na finansowanie działalno¶ci socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu, na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.
 • 08.05.2015Naliczenie i ewidencja księgowa odpisu na ZF¦S w roku 2015
  Kwotę naliczonego na dany rok odpisu należy przekazać na wyodrębniony rachunek bankowy ZF¦S: do 31 maja - 75% kwoty naliczonego odpisu oraz do 30 wrze¶nia - pozostałe 25% naliczonego odpisu.
 • 07.05.2015Naliczenie i ewidencja księgowa odpisu na ZF¦S w roku 2015
  Kwotę naliczonego na dany rok odpisu należy przekazać na wyodrębniony rachunek bankowy ZF¦S: do 31 maja – 75% kwoty naliczonego odpisu oraz do 30 wrze¶nia – pozostałe 25% naliczonego odpisu.
 • 25.02.2013Naliczenie i ewidencja księgowa odpisu na ZF¦S w roku 2013
  Po wyliczeniu przeciętnego zatrudnienia na dany rok przedsiębiorca tworz±cy zakładowy fundusz ¶wiadczeń socjalnych dokonuje naliczenia odpisu rocznego na ten fundusz. Zgodnie z art. 5 ustawy o zakładowym funduszu ¶wiadczeń socjalnych (dalej: ustawa o zf¶s) odpis podstawowy naliczany jest jako procent kwoty bazowej, która w 2013 r. na podstawie art. 5b ww. ustawy odpowiada przeciętnemu wynagrodzeniu miesięcznemu w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. ogłoszonemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Kwota ta wynosi 2917,14 zł. Zgodnie z regulacjami ustawy odpis podstawowy (obowi±zkowy) naliczany jest w następuj±cy sposób:
 • 22.05.2012Odpis na ZF¦S – ujęcie w księgach rachunkowych
  Do 31 maja pracodawcy maj± obowi±zek przekazania na odrębny rachunek bankowy ZF¦S kwotę stanowi±c± równowarto¶ć 75% odpisów podstawowych, naliczonych w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników. Drug± ratę odpisów podstawowych oraz cało¶ć odpisów dobrowolnych należy przekazać do 30 wrze¶nia.
 • 30.08.2010Odmienne traktowanie pracowników i emerytów w sferze działalno¶ci socjalnej jest naruszeniem przepisów
  Interpelacja nr 16788 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wprowadzenia obligatoryjnego naliczania podstawowego odpisu na zakładowy fundusz ¶wiadczeń socjalnych w odniesieniu do emerytów i rencistów
 • 16.10.2008Pożyczka ze ¶rodków pracodawcy i pożyczka ze ¶rodków ZF¦S - a podatek VAT
  Wielu pracodawców jest zobowi±zanych do tworzenia Zakładowego Funduszu ¦wiadczeń Socjalnych. Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o ZF¦S działalno¶ci± socjaln± s± usługi ¶wiadczone przez pracodawców na rzecz różnych form krajowego wypoczynku, działalno¶ci kulturalno-o¶wiatowej, sportowo-rekreacyjnej, udzielanie pomocy materialnej, rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach okre¶lonych umow±.
 • 27.02.2006Interpretacja DP 423-5-2004 z dnia 11.02.2005 r. - Urz±d Skarbowy Kraków-Stare Miasto
  Pytanie podatnika: Jednostka pyta czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wpłatę dokonan± na rachunek Zakładowego Funduszu ¦wiadczeń Socjalnych składaj±c± się z kwoty odpisu za rok 2004, powiększonej o wpłacony odpis z lat ubiegłych?