Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Podatek od gruntu

 • 01.08.2007Opodatkowanie sprzedaży mieszkań w pytaniach i odpowiedziach – część I
  Zmiana właściciela nieruchomości a podatki Poniżej prezentujemy cykl pytań i odpowiedzi, w którym postaramy się wyjaśnić różnorodne kwestie związane z opodatkowaniem przeniesienia własności nieruchomości, dokonywanej poza działalnością gospodarczą. Od 1 stycznia 2007 r. wprowadzonych zostało w tej kwestii wiele istotnych zmian, które postaramy się przybliżyć. Zaczniemy od pytań podstawowych, które pozwolą stworzyć bazę dla odpowiedzi na pytania szczegółowe.
  • 23.07.2007Opodatkowanie jednorazowej sprzedaży nieruchomości
   Pytanie podatnika: Czy sprzedaż 15.03.2007r. budynku mieszkalnego (nowo wybudowanego) wraz z gruntem (nabytego w dniu 16.02.2006r.) na jakim został wybudowany korzystać będzie w całości z ustawowego zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku od towarów i usług w przypadku spełnienia warunków opisanych w ustawie i przytoczonych we wniosku oraz czy w/w sprzedaży nie powoduje prawnego obowiązku złożenia jakiegokolwiek zeznania podatkowego (deklaracji podatkowej, informacji podatkowej) na gruncie przepisów podatkowych?
   • 03.07.2007Podatek przy sprzedaży nieruchomości – poselskie wątpliwości
    Interpelacja nr 7336 do ministra finansów w sprawie podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości
    • 28.06.2007Częstotliwy i ciągły – nieustanne wątpliwości
     Interpelacja nr 7301 do ministra finansów w sprawie naliczania podatku VAT z tytułu sprzedaży działek przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej
     • 05.06.2007Zwolnienie sprzedaży nieruchomości z opodatkowania
      Pytanie podatnika: Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, w części wydatkowanej na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, będącego przedmiotem tej sprzedaży korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym?
      • 05.04.2007Sprzedaż nieruchomości obejmującej grunty orne
       Pytanie podatnika: Dotyczy opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości obejmującej grunty orne.
       • 04.04.2007Sprzedaż mieszkania stanowiącego majątek odrębny jednego z małżonków
        Pytanie podatnika: Czy przychód ze sprzedaży mieszkania przed upływem pięciu lat w trakcie trwania związku małżeńskiego stanowiącego majątek odrębny jednego z małżonków i przeznaczony na zakup nieruchomości wspólnie z małżonkiem stanowi podstawę do zwolnienia z podatku dochodowego?
        • 28.03.2007Zwolnienie od podatku zamiast ulgi odsetkowej
         Pytanie: Czy korekta zeznania rocznego, w której zrezygnowałam z ulgi odsetkowej pozwala na skorzystanie ze zwolnienia z zapłaty podatku dochodowego od przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
         • 09.03.2007Kto zapłaci podatek od gruntu zmarłego
          Interpelacja nr 5985 do ministra finansów w sprawie podatku od gruntów nieżyjących właścicieli i dalszej procedury postępowania spadkowego i egzekucyjnego
          • 07.03.2007Kontynuacja dużej ulgi budowlanej
           Pytanie podatnika: Czy w związku z poniesionymi w latach 1997-1998 wydatkami z tytułu wkładu mieszkaniowego/budowlanego zachowałam uprawnienia do kontynuowania odliczeń wydatków poniesionych w 2003 r. na budowę budynku mieszkalnego w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej?
           • 21.02.2007Nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntu a odliczenie VAT
            Pytanie: Czy mogę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej odliczyć w całości podatek VAT z faktury dokumentującej zakup prawa wieczystego użytkowania gruntu, a wystawionej przez sprzedawcę na mnie w sytuacji, gdy akt notarialny sporządzony został na mnie i męża?
            • 21.02.2007Nawet jednorazowa sprzedaż działki budowlanej może być opodatkowana VAT
             Interpelacja nr 5855 do ministra finansów w sprawie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działek budowlanych
             • 24.01.2007Ustalenie wartości początkowej środka trwałego
              Pytanie podatnika: dotyczy ustalenia wartości początkowej obiektu handlowego zgodnie z art. 22g ust. 8, 9 i art. 22n ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
              • 22.01.2007Podatek od nieruchomości
               Podatek od nieruchomości należy do grupy podatków majątkowych. Oznacza to, że jest podatkiem wiążącym się z posiadaniem gruntu, budynku, czy budowli. Nie jest on natomiast w żaden sposób uzależniony od dochodów, ani też korzyści uzyskiwanych z danej nieruchomości. Obowiązek zapłaty tego podatku wynika z samego faktu władania nieruchomością, co wynika z uregulowań ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.), która nie przewiduje możliwości modyfikowania obowiązku podatkowego ze względu na osobę podatnika.
               • 04.01.2007Współwłasność a podatek od nieruchomości
                Współwłasność nieruchomości wymaga nie tylko współdziałania w korzystaniu z niej, ale także w ponoszeniu związanych z nią ciężarów podatkowych. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.) stanowi, iż współwłaściciele gruntów lub obiektów budowlanych zobowiązani są do solidarnego uiszczania podatku od nieruchomości. Co to w praktyce oznacza? I czy w każdym przypadku wszyscy współwłaściciele odpowiedzialni są za zapłatę tego podatku, czy też, w zależności od sposobu używania nieruchomości, jeden z nich może wziąć na siebie ten obowiązek? Co w sytuacji, gdy nieruchomość jest współwłasnością osoby fizycznej oraz osoby prawnej? A gdy jeden ze współwłaścicieli prowadzi na wspólnej nieruchomości działalność gospodarczą? I czy ma znaczenie fakt, że podmioty wspólnie korzystające z nieruchomości nie są jej właścicielami, lecz jedynie posiadaczami samoistnymi? W niniejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na te pytania.
                • 11.12.2006Zmiany w ryczałcie i karcie podatkowej od 1 stycznia 2007 r.
                 Od 1 stycznia 2007 r. wejdą w życie zmiany w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej ustawa o zpdof). Dla osób prowadzących działalność w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych zmiany oznaczają utratę możliwości opodatkowania działalności ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
                 • 13.11.2006Zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania wydatkowanego na spłatę kredytu hipotecznego
                  Pytanie podatnika: Czy wydatkowanie przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu hipotecznego, taksę notarialną, podatek VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz opłatę sądową korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od sprzedaży nieruchomości?
                  • 09.11.2006Wydatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości na nabycie działki nie będącej gruntem pod budowę budynku mieszkalnego
                   Pytanie podatnika: Czy przeznaczenie przychodu ze sprzedaży nieruchomości z prowadzoną budową budynku mieszkalnego w ciągu dwóch lat od dnia zbycia na nabycie działki nie będącej gruntem pod budowę budynku mieszkalnego korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                   • 02.11.2006Podstawa opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych przy umowie sprzedaży
                    Pytanie podatnika: Czy podstawą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnej winna być wartość rynkowa określona jako iloczyn zakupionego gruntu i wartości określonej w podatku od spadków i darowizn w związku z nabyciem spadku przez sprzedającego?
                    • 29.10.2006Zwolnienie z podatku dochodowego przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego
                     Pytanie podatnika: Czy na mocy art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega zwolnieniu od podatku przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przeznaczony na spłatę w całości zaciągniętego, przed dokonaniem zakupu tego lokalu, kredytu w PKO BP?
                     • 26.10.2006Nabycie udziałów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
                      Pytanie podatnika: Czy nabycie udziałów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w ten sposób, że dotychczasowi współwłaściciele nieruchomości zawierają umowę odpłatnego ustanowienia odrębnej własności 5 lokali na rzecz tylko jednego ze współwłaścicieli, a zapłata następuje poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności współwłaścicieli, spełnia przesłanki zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości aktem notarialnym z dnia 31.12.2002 r.?
                      • 24.10.2006Sprzedaż gospodarstwa rolnego wraz z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego
                       Pytanie podatnika: Zgodnie z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym w 1980 r. Podatnicy nabyli od osoby prywatnej, gospodarstwo rolne aktem notarialnym, stając się w ten sposób jedynymi właścicielami tego gospodarstwa. W 1983 r. otrzymali od Naczelnika Gminy pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego na w/w gruncie. Budowę rozpoczęto w 1987 r. i do chwili obecnej budowy tego budynku mieszkalnego nie zakończono. W dniu 05.04.2006 r. Podatnicy dokonali aktem notarialnym sprzedaży całego gospodarstwa rolnego wraz z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego. W związku z powyższym w złożonym wniosku Podatnicy zadają następujące pytania:
                       • 22.10.2006Ograniczone prawo użytkowania gruntu a podatek od nieruchomości
                        Pytanie podatnika: Czy od gruntu, do którego podatnik ma ustanowione ograniczone prawo użytkowania, powinien być płacony przez niego podatek od nieruchomości w świetle przepisu art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych?
                        • 17.10.2006Mieszkanie kupione taniej i sprzedane drożej a podatek dochodowy
                         Pytanie: Kupiłem mieszkanie w 2004 roku, za kwotę 80 000 zł. Przeprowadziłem w mieszkaniu różnego rodzaju remonty i mam możliwość jego sprzedaży za kwotę 180 000 zł. Ponieważ przeprowadzam się do innej miejscowości, kupię tam mieszkanie, za które zapłacę około 100 000 zł. Czy będę musiał zapłacić jakiś podatek? Czy mogę odliczyć wartość dokonanych remontów?
                         • 04.09.2006Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
                          Pytanie podatnika: Czy 10% zryczałtowany podatek dochodowy można zapłacić od różnicy pomiędzy wartością mieszkania wyrażoną w cenie sprzedaży i kwotą wkłady mieszkaniowego wniesionego do spółdzielni?
                          • 17.07.2006Przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego na podstawie spadku i działu spadku
                           Pytanie: W listopadzie 2005 r., na podstawie postanowienia sądu o stwierdzenie nabycia spadku, zostałam współwłaścicielem mieszkania. Natomiast w maju 2006 r. sąd wydał postanowienie dokonując działu spadku o przyznaniu mi na wyłączną własność ww. lokal bez obowiązku spłat na rzecz pozostałych spadkobierców. W najbliższym czasie zamierzam sprzedać to mieszkanie. Czy przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w części w drodze spadku, a w części w drodze działu spadku będzie podlegał zwolnieniu od opodatkowania?
                           • 06.06.2006Opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w spadku, w dziale spadku oraz zniesienia współwłasności
                            Pytanie podatnika: Czy przychód uzyskany ze sprzedaży praw majątkowych nabytych w dziale spadku oraz zniesienia współwłasności, w części przekraczającej udział spadkowy jest wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust.1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                            • 21.05.2006Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu i domu w budowie a podatek dochodowy
                             Pytanie podatnika: Czy od sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu i sprzedaży domu w budowie, nabytych częściowo w wyniku podziału majątku, wystąpi podatek dochodowy?
                             • 04.05.2006Czy można zostać przedsiębiorcą, nawet o tym nie wiedząc?
                              Pytanie: Odziedziczyłem po rodzicach grunt rolny, położony w atrakcyjnym miejscu niedaleko miasta. Staram się obecnie o przekwalifikowanie gruntu i jego odrolnienie. Mam zamiar w przyszłości podzielić go na mniejsze działki i sprzedawać pod zabudowę mieszkaniową lub letniskową. Czy będę musiał zapłacić od tej transakcji podatek dochodowy?
                              • 20.04.2006Ewidencja podatkowa nieruchomości
                               Na potrzeby wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od 1 stycznia 2005 r. prowadzona jest ewidencja podatkowa nieruchomości. Powstała ona na mocy Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 02.200.1683), a zasady jej prowadzenia określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości (dalej: rozporządzenie). Zgodnie z art. 7a w zw. z art. 1c Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 91.9.31 z późn. zm.; dalej: ustawa) organem właściwym w sprawie ewidencji jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).
                               • 09.04.2006Łączne zobowiązanie pieniężne
                                Gdy osoba fizyczna jest płatnikiem podatku od nieruchomości oraz ciąży na niej obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego lub jednocześnie w zakresie podatku leśnego, ewentualnie obu tych podatków, oraz gdy przedmioty opodatkowania położone są na terenie tej samej gminy, wówczas odpowiedni organ gminy, na wniosek podatnika, ustala łączną wysokość należnego zobowiązania podatkowego, która pobierana jest w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. Podatek z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości, gruntu i lasu.
                                • 04.04.2006Interpelacja nr 931 do ministra finansów w sprawie ujednolicenia wzorów formularzy obowiązujących płatników podatku od nieruchomości, lokalnego i leśnego
                                 Szanowny Panie Ministrze! Obecnie wzory formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach czy informacji o lasach, do których składania obowiązane są osoby fizyczne, jak i wzory deklaracji podatku od nieruchomości, deklaracji podatku rolnego czy deklaracji podatku leśnego obowiązujące m. in. osoby prawne - określane są przez rady gmin.
                                 • 26.03.2006Interpelacja nr 517 do ministra finansów w sprawie naliczania podatku VAT w wysokości 22% od sprzedaży nieruchomości gminnych oraz opodatkowania podatkiem VAT wymiany gruntów zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
                                  Uzasadnienie: Przy sprzedaży nieruchomości gminnych naliczany jest podatek VAT w wysokości 22%. Podatek ten obciąża nabywcę, w związku z powyższym ceny proponowane przez samorząd nie są konkurencyjne, zwłaszcza dla osób fizycznych, w stosunku do transakcji pomiędzy osobami fizycznymi.
                                  • 26.03.2006Zwolnienie z podatku dochodowego a umowa użyczenia
                                   Pytanie: Sprzedałam mieszkanie (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego) przed upływem 5 lat od dnia nabycia. Aby nie płacić podatku dochodowego od przychodu osiągniętego z odpłatnego zbycia nieruchomości złożyłam w urzędzie skarbowym oświadczenie, że w ciągu dwóch lat przeznaczę otrzymane pieniądze na własne cele mieszkaniowe. W najbliższym czasie będę remontować mieszkanie, które zajmuję na podstawie umowy użyczenia. Czy wydatki na jego remont będą korzystały ze zwolnienia od podatku dochodowego?
                                   • 22.03.2006Interpelacja nr 697 do ministra finansów w sprawie interpretacji ustawy o podatku od towarów i usług w starostwach powiatowych
                                    Szanowna Pani Premier! Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) starosta powiatu przekazuje w wieczyste użytkowanie grunty Skarbu Państwa na rzecz osób fizycznych i prawnych. Z tytułu użytkowania wieczystego gruntów użytkownik uiszcza roczną opłatę, płatną corocznie przez okres 99 lat, ustaloną w drodze operatu szacunkowego wartości gruntu. Powiat zgromadzone z tego tytułu dochody odprowadza na rzecz Skarbu Państwa, pozostawiając do swojej dyspozycji 25% uzyskanych z ww. tytułu dochodów.
                                    • 09.03.2006Opodatkowanie leasingu podatkiem od towarów i usług (1)
                                     Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów mogą się zrodzić u podatników podatku od towarów i usług wątpliwości dotyczące charakteru czynności określanej mianem leasingu - a w konsekwencji sposobu opodatkowania tej umowy. Poniższy artykuł ma przybliżyć czytelnikom zasady opodatkowania umowy leasingu podatkiem od towarów i usług.
                                     • 14.02.2006Interpretacja POII-415/8/05/39 z dnia 06.10.2005 r. - Urząd Skarbowy w Międzychodzie
                                      Pytanie podatnika: Czy środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości przeznaczone na modernizację własnego budynku mieszkalnego oraz na zakup nowego budynku lub gruntu objęte są zwolnieniem przedmiotowym oraz czy pozostała nie wydatkowana część przychodu ze sprzedaży nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
                                      • 17.10.2005Wyjaśnienie III/443-23/05 z 03.03.2005 r. - Urząd Skarbowy w Zgierzu
                                       Pytanie podatnika Strona jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, rozpocznie od dnia 01.04.2005 r. prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wynajmu, wypożyczania artykułów, kupna i sprzedaż. Podatnik zamierza nabyć grunt z przeznaczeniem do wynajmu. Zakup gruntu zostanie udokumentowany fakturą VAT ze stawką 22% i wprowadzony do ewidencji środków trwałych w nowej firmie. Podatnik pyta, czy w związku z zakupem gruntu będzie miał prawo do otrzymania zwrotu podatku w terminie 60 dni?
                                       • 04.10.2005Interpretacja US.IV-406/19/2005/VAT z dnia 23.05.2005 r. – Urząd Skarbowy w Puławach
                                        Pytanie podatnika: Spółka rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie handlu artykułami budowlanymi. Zawarła z osobą fizyczną umowę użyczenia gruntu, na którym zamierza wybudować budynek przeznaczony na działalność gospodarczą, budynek ten będzie stanowił środek trwały. Zapytanie dotyczy wątpliwości, czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy materiałów budowlanych i usług związanych z budową budynku na cudzym gruncie?
                                        • 15.09.2005Interpretacja PP II 0090/1/31/17/05 z dnia 30.03.2005 r. - Dolnośląski Urząd Skarbowy
                                         Pytanie podatnika: Jak należy udokumentować opłatę z tytułu wieczystego użytkowania, która została uiszczona samodzielnie przez użytkownika np. 18.01.2005 r., czy do takiej opłaty należy przestrzegać 7-dniowego terminu do wystawienia faktury VAT, czy może być ona wystawiona wcześniej niż 30 dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego?
                                         • 07.09.2005Podstawa opodatkowania w podatku od spadków i darowizn i sposób jej ustalania
                                          W podatku od spadków i darowizn podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli przed dokonaniem wymiaru podatku nastąpi ubytek rzeczy spowodowany siłą wyższą, do ustalenia wartości przyjmuje się stan rzeczy w dniu dokonania wymiaru, a odszkodowanie za ubytek należne z tytułu ubezpieczenia wlicza się do podstawy wymiaru.
                                          • 30.08.2005Pismo PB2/MW-033-0350-1406/04 p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Bezpośrednich z 31 grudnia 2004 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie
                                           Odpowiadając na pismo Nr (...) w sprawie opodatkowania przychodów ze sprzedaży składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w art. 10 w ust. 1 wyraźnie rozróżnia źródła przychodów. Klasyfikacja przychodu do danego źródła przychodów powoduje określone konsekwencje podatkowe, w tym również w zakresie możliwości wyboru formy opodatkowania. Możliwość wyboru formy opodatkowania mają m.in. podatnicy osiągający przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, tj. ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy.
                                           • 12.06.2005Pismo Ministra Finansów PB2/MK-033-02-4/02
                                            W celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa, na podstawie art. 14 § 1 pkt ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. z późn. zm.) uprzejmie wyjaśniam. l. Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), podatek od dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a-c ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania sprzedaży na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika, chyba, że podatnik w tym samym terminie złoży oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży wyda na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy.
                                            • 09.06.2005Zbycie składników majątku, wykorzystywanych uprzednio na potrzeby działalności gospodarczej
                                             Przychodami z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (w tym również tych składników majątku, których wartość początkowa jest większa od 1500 zł i nie przekracza 3 500 zł, a wydatki na ich nabycie zgodnie z art. 22 d ust. 1 ustawy o pdof zostały zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów).
                                             • 09.06.2005Sprzedajemy mieszkanie
                                              Dla osoby fizycznej odpłatne zbycie a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, c) prawa wieczystego użytkowania gruntów stanowi źródło przychodów, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.
                                              • 09.06.2005Pismo MF PB2/MK-033-02-4/02 dotyczące opodatkowania sprzedaży nieruchomości
                                               Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), podatek od dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a-c ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu.
                                               • 07.06.2005Dostawa nieruchomości
                                                Opodatkowaniu podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Ponieważ przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty, więc dostawa gruntów również podlega opodatkowaniu. Ale nie zawsze - jeśli dokonującym dostawy nie jest podatnik od towarów i usług, dostawa taka nie podlega opodatkowaniu.

                                               « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ]