Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ekologiczny

 • 26.06.2020Podatki na wiecie: Austria i Niemcy stawiaj na nisze podatki
  Austria przyspiesza obnik opodatkowania dochodów osób fizycznych. Najnisza stawka zostanie w efekcie zmniejszona ju we wrzeniu br. z 25 do 20 proc. Na istotne zmiany podatkowe zdecydoway si take Niemcy, gdzie wprowadzany jest szeroki pakiet modyfikacji. Berlin postanowi m.in. tymczasowo (od lipca do koca 2020 r.) obniy podstawow stawk VAT z 19 do 16 proc.
  • 14.04.2020Dopaty do samochodów elektrycznych. Jak nie wiadomo o  co chodzi...
   Ostateczna decyzja odnonie do wysokoci wsparcia jakie moe otrzyma osoba fizyczna niewykonujca dziaalnoci gospodarczej zainteresowana zakupem pojazdu elektrycznego jeszcze nie zapada. Na jej ustalenie ma wpyw bardzo wiele czynników, a wszystkie one maj na celu umoliwienie skorzystania z dofinasowania jak najwikszej liczby osób przy ograniczonym budecie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Bdzie ona dostosowana do sytuacji ekonomicznej i spoecznej, ale przede wszystkim polityki koncernów samochodowych, które elastycznie potrafi dostosowa si do popytu i oczekiwa klientów - wyjanio Ministerstwo Klimatu.
   • 13.12.2019Podatki 2020: Nowe zwolnienie podatkowe dla wsparcia z FNT
    Wsparcie udzielane ze rodków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT) bdzie zwolnione z podatków dochodowych PIT i CIT – wynika z projektu zgoszonego do Sejmu przez posów Prawa i Sprawiedliwoci. Jak tumacz projektodawcy, projekt nowelizacji ma stanowi element Planu Rozwoju Elektromobilnoci.
    • 13.12.2019Czy koszty funkcjonowania ZUS  mona ograniczy?
     W 2018 r. redni dzienny (dzie roboczy) koszt wysyki korespondencji wyniós 393 tys. z. Natomiast rozwój aplikacyjny systemu informatycznego KSI ZUS i systemów wspomagajcych w latach 2011-2019 (wedug stanu na 19 wrzenia 2019 r.) kosztowa ok. 754,6 mln z. To ok. 0,05% cznych wydatków na emerytury i renty w tym okresie. Z uwagi na du dynamik zmian legislacyjnych i konieczno zapewnienia ich terminowej realizacji, ZUS zobowizany jest dostosowa funkcjonalno aplikacji do poziomu umoliwiajcego niezakócone i bezpieczne wykonanie zada.
     • 06.11.2019Bruksela ma nowe pomysy na polityk przemysow UE
      Komisja Europejska przedstawia nowe zalecenia dotyczce wspierania roli Europy w szeciu strategicznych obszarach dziaalnoci gospodarczej. Zalecenia dotycz m.in. ekologicznych pojazdów autonomicznych, technologii i systemów wodorowych, tzw. internetu rzeczy, a take inteligentnej opieki zdrowotnej.
      • 12.07.2019CIT: Umorzenie czci poyczki z WFOiGW jako przychód podatkowy
       Warto umorzonej czci poyczki zacignitej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej stanowi przychód podatkowy, podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.
       • 09.07.2019NSA: Wydatki zwizane z programami CSR s zwizane ze sprzeda opodatkowan
        Z uzasadnienia: Wykorzystywanie przez podmioty prowadzce dziaalno gospodarcz strategii zarzdzania opartej o koncepcj spoecznej odpowiedzialnoci biznesu, jako strategii marketingowej, moe mie zwizek z dziaalnoci opodatkowan, co wskazuje na to, e podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zwizanego z poniesionymi na ten cel wydatkami na nabycie towarów i usug.
        • 28.12.2018NSA: Organ podatkowy nie moe dyskredytowa wniosków dowodowych
         W orzecznictwie sdów administracyjnych utrwalone jest stanowisko, e w sytuacji, gdy wniosek dowodowy dotyczcy istotnych okolicznoci sprawy zosta zoony w toku postpowania podatkowego, organ podatkowy nie moe dania jego przeprowadzenia nie uwzgldni, skoro okolicznoci, które miay by stwierdzone przez zgoszone dowody, nie byy stwierdzone za pomoc innych dowodów.
         • 09.02.2018Podatki 2018: Nowe zwolnienie dla kupujcych elektryczne pojazdy
          Zakup osobowych pojazdów elektrycznych oraz pojazdów napdzanych wodorem bdzie zwolniony z podatku akcyzowego – wprowadzenie nowej preferencji przewiduje ustawa o elektromobilnoci i paliwach alternatywnych, która zostaa ju opublikowana w Dzienniku Ustaw. Pakiet nowych rozwiza ma sprzyja budowie infrastruktury dla paliw alternatywnych oraz wzrostowi popularnoci bardziej ekologicznych pojazdów.
          • 08.02.2018Podatki 2018: Nowe zwolnienie dla kupujcych elektryczne pojazdy
           Zakup osobowych pojazdów elektrycznych oraz pojazdów napdzanych wodorem bdzie zwolniony z podatku akcyzowego – wprowadzenie nowej preferencji przewiduje ustawa o elektromobilnoci i paliwach alternatywnych, która zostaa ju opublikowana w Dzienniku Ustaw. Pakiet nowych rozwiza ma sprzyja budowie infrastruktury dla paliw alternatywnych oraz wzrostowi popularnoci bardziej ekologicznych pojazdów.
           • 18.12.2017NSA. Dziki lokator dziaek nie paci za mieci
            Nielegalne, na podstawie art. 12 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach dziakowych, zamieszkanie na dziace w Rodzinnym Ogrodzie Dziakowym, nie uzasadnia z tego tytuu powstania i wykonania w stosunku do dziakowca obowizku ponoszenia opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6c ust. 1 oraz art. 6i ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
            • 27.07.2017Bdzie jednolity wzór faktury?
             Okrelenie w sposób obligatoryjny jednolitego wygldu faktur jest niemoliwe do uwzgldnienia, poniewa pozostawaoby w sprzecznoci z przepisami dyrektywy 2006/112/WE. Jednake zmiany w Ordynacji podatkowej - obowizek przekazywania na danie organu podatkowego JPK Faktura VAT, powinny przyczyni si do stopniowego „ustandaryzowania” faktur wystawianych przez podatników - wyjanio Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
             • 17.07.2017Rozoenie patnoci na raty: Kiedy przedsibiorca zapaci podatek bankowy?
              Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od niektórych instytucji finansowych w przypadku:  rozoenia na raty patnoci nalenoci za faktur dokumentujc wykonane usugi osobom fizycznym niezwizane bezporednio z ich dziaalnoci gospodarcz bez naliczenia dodatkowych opat z tytuy wyduenia terminu patnoci,  rozoenia na raty patnoci nalenoci za faktur dokumentujc wykonane usugi osobom fizycznym niezwizane bezporednio z ich dziaalnoci gospodarcz lub zawodow z naliczeniem dodatkowych opat z tytuy wyduenia terminu patnoci?
              • 05.04.2017Podatki 2017: Preferencje podatkowe recept na smog?
               Z problemem smogu trzeba walczy poprzez uwiadamianie obywateli, ale uzupenieniem takich dziaa powinno by wprowadzanie odpowiednich zacht, w tym preferencji podatkowych – wynika z raportu pn. „Smog! I co dalej?”, który zosta przygotowany przez Orodek Ewaluacji.
               • 04.04.2017Podatki 2017: Preferencje podatkowe recept na smog?
                Z problemem smogu trzeba walczy poprzez uwiadamianie obywateli, ale uzupenieniem takich dziaa powinno by wprowadzanie odpowiednich zacht, w tym preferencji podatkowych – wynika z raportu pn. „Smog! I co dalej?”, który zosta przygotowany przez Orodek Ewaluacji.
                • 30.03.2017Podatki 2018: Eksperci za pomysem likwidacji akcyzy od samochodów osobowych
                 Likwidacja podatku akcyzowego od samochodów osobowych przyniosaby Polsce korzyci gospodarcze, rodowiskowe i spoeczne – uwaaj eksperci Business Centre Club. Organizacja popiera pomys, który pojawi si w przygotowanym przez klub parlamentarny Kukiz’15 projekcie nowelizacji ustawy akcyzowej.
                 • 05.09.2016Kiedy dziaalno rolnicza podlega opodatkowaniu PIT? 
                  Pytanie podatnika: Czy w zwizku z prowadzeniem opisanej dziaalnoci rolniczej Wnioskodawca bdzie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych? 
                  • 11.08.2016Podatki 2016: Opodatkowanie elektrowni wiatrowych do zmiany?
                   Do Sejmu trafi poselski – przygotowany przez klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej – projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Projektodawcy proponuj zmiany, ktre miayby skutkowa zmniejszeniem wysokoci podatku od nieruchomoci, obecnie naliczanego w zalenoci od wartoci elektrowni wiatrowej.
                   • 24.03.2016Podatki 2016: OECD zaleca Polsce reform systemu podatkowego
                    Polska powinna przeprowadzi szeroko zakrojon reform podatkow, ktra objaby m.in. likwidacj obnionej stawki podatku od towarw i usug (VAT) oraz wiksze zastosowanie podatku od nieruchomoci i podatku ekologicznego – wynika z zalece przedstawionych we wtorek przez Organizacj Wsppracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W nowym raporcie organizacja wskazuje, e zmiany pomogyby w finansowaniu nowego dodatku na dzieci.
                    • 23.03.2016Podatki 2016: OECD zaleca Polsce reform systemu podatkowego
                     Polska powinna przeprowadzi szeroko zakrojon reform podatkow, ktra objaby m.in. likwidacj obnionej stawki podatku od towarw i usug (VAT) oraz wiksze zastosowanie podatku od nieruchomoci i podatku ekologicznego – wynika z zalece przedstawionych we wtorek przez Organizacj Wsppracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W nowym raporcie organizacja wskazuje, e zmiany pomogyby w finansowaniu nowego dodatku na dzieci.
                     • 19.10.2015Czy gmina moe odliczy VAT?
                      Pytanie podatnika: Czy Gmina ubiegajc si o dofinansowanie ze rodkw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa ... w ramach zadania pn. „...” moe odzyska podatek VAT naliczony?
                      • 27.08.2015Podatki na wiecie: OECD zaleca otwie reformy podatkowe
                       Rzd otwy powinien dokona weryfikacji krajowego systemu podatkowego – uwaa Organizacja Wsppracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W nowym raporcie analitycy OECD zalecaj otwie m.in. zmniejszenie opodatkowania pracy oraz dziaania majce zwikszy poziom przestrzegania podatkowego prawa.
                       • 03.06.2015Opodatkowanie przychodw z wynajmu pokoi gocinnych
                        Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawc obejmuje zwolnienie z podatku dochodowego wynikajcego z wynajmu pokoi gocinnych na wsi odpoczywajcym po pracy ludziom zatrudnionym okresowo na kilka dni w rnych firmach na terenie, z chwil gdzie brakuje letnikw, a pokoje stoj wolne?
                        • 28.05.2015Akcyza na samochody sprowadzane z zagranicy do zmiany?
                         Interpelacja nr 32445 w sprawie podatku akcyzowego od samochodw sprowadzanych z zagranicy.
                         • 24.04.2015Zaniechana inwestycja w kosztach podatkowych
                          Pytanie podatnika: Spka zaniechaa realizacji inwestycji w wyniku znacznego zmniejszenia si powierzchni dziaek, podlegajcej zabudowie. Wydatki poniesione w zwizku z uzyskaniem stosownych pozwole i uzgodnie traktowane s przez Spk jako aktywa trwae, stanowice rodki trwae w budowie. Jednoczenie, dla celw podatkowych, nie rozpoznaa adnych wydatkw, zwizanych z inwestycj, gdy nie zostaa ona zakoczona. Czy Spka postpi prawidowo, traktujc rodek trway w budowie jako inwestycj zaniechan, a koszty zaniechanej inwestycji zaliczy do kosztw uzyskania przychodu?
                          • 04.02.2015Rynek ekologicznych aut czeka na podatkowe preferencje
                           Jedn z gwnych barier, ktre ograniczaj rozwj rynku ekologicznych aut, jest brak bodcw podatkowych - twierdz eksperci firmy doradczej Deloitte. Jak wynika z szacunkw Deloitte, tzw. zielone auta do 2020 r. bd stanowi ok. 20 proc. sprzedanych pojazdw w krajach rozwijajcych si i ok. 30 proc. na rynkach rozwinitych.
                           • 03.02.2015Rynek ekologicznych aut czeka na podatkowe preferencje
                            Jedn z gwnych barier, ktre ograniczaj rozwj rynku ekologicznych aut, jest brak bodcw podatkowych – twierdz eksperci firmy doradczej Deloitte. Jak wynika z szacunkw Deloitte, tzw. zielone auta do 2020 r. bd stanowi ok. 20 proc. sprzedanych pojazdw w krajach rozwijajcych si i ok. 30 proc. na rynkach rozwinitych.
                            • 16.10.2014Stawka akcyzy na samochody osobowe do zmiany?
                             Interpelacja nr 27215 do ministra finansw w sprawie stawek podatku akcyzowego na samochody osobowe.
                             • 13.10.2014Podatki na wiecie: Norwegia szykuje obnik podatkw
                              Wadze Norwegii zapowiedziay uproszczenie systemu podatkowego i obnienie niektrych podatkw. Jak zapowiedziaa minister finansw Siv Jensen, zmiany w systemie powinny korzystnie wpyn na poziom wzrostu gospodarczego.
                              • 16.07.2014Podatki na wiecie: Portugalia stawia na podatki ekologiczne
                               Portugalia zamierza podj cay szereg nowych dziaa w zakresie tzw. podatkw ekologicznych. Z zapowiedzi przedstawionych 9 lipca br. przez portugalski rzd wynika, e mieszkacy tego kraju bd wicej paci m.in. za plastikowe/foliowe torebki oraz paliwo. Wprowadzony zostanie te podatek od podry lotniczych.
                               • 04.07.2014Unia stawia na "zielone podatki"
                                W kolejnych latach kraje Unii Europejskiej powinny przesun ciar z opodatkowania zatrudnienia w kierunku opodatkowania podmiotw zanieczyszczajcych rodowisko naturalne – twierdzi Komisja Europejska. W przedstawionym w czwartek planie pooono szczeglnie duy nacisk na tworzenie tzw. zielonych miejsc pracy.
                                • 01.04.2014Akcyza na olej opaowy
                                 Interpelacja nr 24233 do ministra finansw w sprawie ceny oleju opaowego dla odbiorcw indywidualnych
                                 • 11.03.2014OECD zaleca Polsce wprowadzenie podatku katastralnego
                                  Wprowadzenie podatku katastralnego i znaczcego ekonomicznie podatku wglowego, likwidacja obnionych stawek VAT, cicia zwolnie i ulg podatkowych oraz podniesienie tzw. podatkw ekologicznych – to niektre z propozycji rozwiza podatkowych dla Polski, zawartych w przedstawionym w poniedziaek raporcie pn. „OECD Economic Survey: Poland 2014”.
                                  • 11.03.2014OECD zaleca Polsce wprowadzenie podatku katastralnego
                                   Wprowadzenie podatku katastralnego i znaczcego ekonomicznie podatku wglowego, likwidacja obnionych stawek VAT, cicia zwolnie i ulg podatkowych oraz podniesienie tzw. podatkw ekologicznych – to niektre z propozycji rozwiza podatkowych dla Polski, zawartych w przedstawionym w poniedziaek raporcie pn. „OECD Economic Survey: Poland 2014”.
                                   • 06.03.2014Prawo zamwie publicznych do zmiany?
                                    Interpelacja nr 23184 do ministra gospodarki w sprawie nowych regulacji dotyczcych zamwie publicznych
                                    • 04.03.2014Unia zamierza wprowadzi nowe podatki ekologiczne
                                     Nasze nowe badania pokazuj, e warto byoby wprowadzi w Unii nowe podatki ekologiczne – poinformowaa w poniedziaek Komisja Europejska. Jak twierdzi Bruksela, dla gospodarek pastw czonkowskich optymalnym rozwizaniem byoby stopniowe przechodzenie z opodatkowania zatrudnienia na rzecz opodatkowania zanieczyszcze.
                                     • 04.03.2014Unia zamierza wprowadzi nowe podatki ekologiczne
                                      Nasze nowe badania pokazuj, e warto byoby wprowadzi w Unii nowe podatki ekologiczne – poinformowaa w poniedziaek Komisja Europejska. Jak twierdzi Bruksela, dla gospodarek pastw czonkowskich optymalnym rozwizaniem byoby stopniowe przechodzenie z opodatkowania zatrudnienia na rzecz opodatkowania zanieczyszcze.
                                      • 04.12.2013Podatki na wiecie: Wochy zreformuj system
                                       Z pocztkiem 2014 r. Wochy czciowo znios budzcy wiele kontrowersji gminny podatek od nieruchomoci (IMU – imposta municipale sugli immobili), pobierany dotychczas take od pierwszej posiadanej rezydencji. Rwnoczenie wprowadzone zostan powane modyfikacje w podatkach lokalnych. Zmiany zostay ju zatwierdzone przez woskich senatorw.
                                       • 10.06.2013Podatki na wiecie: Dania blisko rezygnacji z opodatkowania tlenku azotu
                                        Dania prawdopodobnie zrezygnuje z opodatkowania emisji tlenku azotu. Wprowadzona w poowie 2012 r. danina negatywnie wpywa na rynek pracy i konkurencyjno duskich firm. Przypuszcza si, e Kopenhaga wkrtce zrezygnuje z tego rozwizania, podobnie jak wczeniej zniosa podatek od tuszczw nasyconych (tzw. fat tax).
                                        • 15.02.2013Podatki na wiecie: Bugarzy i Holendrzy pac najwicej ekopodatkw
                                         Bugaria i Holandia to jedyne kraje Unii Europejskiej, w ktrych tzw. ekopodatki s odpowiedzialne za ponad 10% wpyww podatkowych – wynika z opublikowanych ostatnio przez Eurostat danych za 2010 r. W Polsce ekopodatki stanowiy ok. 7,9% ogu wpyww, a ich warto wyniosa ponad 2,5% PKB.
                                         • 29.10.2012Sprzeda zwolniona i opodatkowana a proporcja VAT
                                          Z uzasadnienia: W przypadku podatku naliczonego wynikajcego z wydatkw zwizanych tylko z czynnociami opodatkowanymi oraz z czynnociami niepodlegajcymi podatkowi (ktrych nie da si jednoznacznie przypisa do jednej z tych kategorii czynnoci), podatnik nie stosuje odliczenia czciowego wedle proporcji okrelonej na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy o podatku od towarw i usug, lecz odliczenie pene. Warto czynnoci niepodlegajcych w ogle opodatkowaniu, nie wchodzi bowiem do sumy wartoci obrotw ustalanych dla potrzeb liczenia proporcji sprzeday.
                                          • 19.09.2012Podatek od nieruchomoci w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody
                                           W niniejszym artykule zostanie przedstawiona problematyka zwolnienia od podatku od nieruchomoci gruntw, budynkw oraz budowli znajdujcych si w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody. Zwolnienie to zostao uregulowane w art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych. (Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613, z pn. zm.).
                                           • 21.05.2012Budowa domu z dotacj NFOiGW
                                            Ruszyy konsultacje ws. nowego programu Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej (NFOiGW). Program przewiduje dotacje w wysokoci 40 tys. z dla budujcych domy oraz 15 tys. dla kupujcych mieszkania. Warunkiem otrzymania wsparcia bdzie energooszczdno budowanego/kupowanego budynku.
                                            • 02.04.2012Gruby i zdrowa ywno
                                             Gruby mia min kota, ktry wpad do beczki penej kocimitki. - Wygldasz Gruby na bardzo zadowolonego - stwierdzi Siwy, stawiajc na stole dwa puszczaskie. - Bo jestem zadowolony Siwy. Odkryem maksym, ktra odmieni moje ycie - powiedzia Gruby. - Sukces zawdziczasz onie, drug on zawdziczasz sukcesowi - wyrecytowa Siwy. - Nieze, ale ja mog tylko powiedzie, e jestemy tym, co jemy - powiedzia Gruby i spojrza z dum na Siwego.
                                             • 27.03.2012Przechowywanie kopii faktur papierowych w formie elektronicznej
                                              Pytanie podatnika: Czy spka moe przechowywa kopie wystawionych faktur VAT w oryginalnej elektronicznej formie, bez koniecznoci ich drukowania, jeli orygina faktury VAT nadal bdzie drukowany i przekazywany kontrahentowi w formie papierowej?
                                              • 19.03.2012PARP bezpatnie nauczy eko-biznesu
                                               Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci uruchomia nowe, bezpatne e-szkolenie pn. „Ekologiczny Biznes”. Kurs przeznaczony jest gwnie dla przedsibiorcw, ktrzy chc nauczy si, jak prowadzi polityk proekologiczn w swojej firmie.
                                               • 05.03.2012Stawka VAT na pieluchy dla dzieci
                                                Interpelacja nr 1402 do ministra finansw w sprawie braku logiki w opodatkowaniu jednorazowych i wielorazowych pieluch dla dzieci
                                                • 29.02.2012Detalici coraz bardziej dbaj o rodowisko
                                                 Sprzedawcy detaliczni zwracaj coraz wiksz uwag na kwestie ochrony rodowiska. Przedsibiorstwa nalece do forum detalistw na rzecz zrwnowaonoci (European Retail Forum for Sustainability) wprowadzaj zmiany polegajce m.in. na tworzeniu „ekologicznych acuchw dostaw” oraz wykorzystaniu energii ze rde odnawialnych.
                                                 • 02.02.2012Podatki ograniczaj rozwj brany motoryzacyjnej
                                                  Ponad 60% przedstawicieli firm motoryzacyjnych dziaajcych w Polsce uwaa, e najblisze 12 miesicy przyniesie wzrost sprzeday i przychodw. Najbardziej negatywny wpyw na moliwoci dalszego rozwoju ma obecny system podatkowy, ktry ogranicza popyt na nowe auta – wynika z raportu nt. kondycji brany motoryzacyjnej w Polsce, przygotowanego przez firm doradcz Deloitte.
                                                  • 11.01.2012Walka z ociepleniem klimatycznym pogry Europ?
                                                   Kryzys gospodarczy bdzie si rozszerza za spraw regulacji ekologicznych wprowadzanych przez instytucje unijne – twierdzi Instytut Globalizacji. Zdaniem Instytutu, unijne regulacje argumentowane ochron rodowiska su tak naprawd wybranym grupom interesu, a nie poprawie jakoci rodowiska naturalnego.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] nastpna strona »