Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ekologiczny

 • 26.06.2020Podatki na świecie: Austria i Niemcy stawiają na niższe podatki
  Austria przyspiesza obniżkę opodatkowania dochodów osób fizycznych. Najniższa stawka zostanie w efekcie zmniejszona już we wrześniu br. z 25 do 20 proc. Na istotne zmiany podatkowe zdecydowały się także Niemcy, gdzie wprowadzany jest szeroki pakiet modyfikacji. Berlin postanowił m.in. tymczasowo (od lipca do końca 2020 r.) obniżyć podstawową stawkę VAT z 19 do 16 proc.
  • 14.04.2020Dopłaty do samochodów elektrycznych. Jak nie wiadomo o  co chodzi...
   Ostateczna decyzja odnośnie do wysokości wsparcia jakie może otrzymać osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej zainteresowana zakupem pojazdu elektrycznego jeszcze nie zapadła. Na jej ustalenie ma wpływ bardzo wiele czynników, a wszystkie one mają na celu umożliwienie skorzystania z dofinasowania jak największej liczby osób przy ograniczonym budżecie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Będzie ona dostosowana do sytuacji ekonomicznej i społecznej, ale przede wszystkim polityki koncernów samochodowych, które elastycznie potrafią dostosować się do popytu i oczekiwań klientów - wyjaśniło Ministerstwo Klimatu.
   • 13.12.2019Podatki 2020: Nowe zwolnienie podatkowe dla wsparcia z FNT
    Wsparcie udzielane ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT) będzie zwolnione z podatków dochodowych PIT i CIT – wynika z projektu zgłoszonego do Sejmu przez posłów Prawa i Sprawiedliwości. Jak tłumaczą projektodawcy, projekt nowelizacji ma stanowić element Planu Rozwoju Elektromobilności.
    • 13.12.2019Czy koszty funkcjonowania ZUS  można ograniczyć?
     W 2018 r. średni dzienny (dzień roboczy) koszt wysyłki korespondencji wyniósł 393 tys. zł. Natomiast rozwój aplikacyjny systemu informatycznego KSI ZUS i systemów wspomagających w latach 2011-2019 (według stanu na 19 września 2019 r.) kosztował ok. 754,6 mln zł. To ok. 0,05% łącznych wydatków na emerytury i renty w tym okresie. Z uwagi na dużą dynamikę zmian legislacyjnych i konieczność zapewnienia ich terminowej realizacji, ZUS zobowiązany jest dostosować funkcjonalność aplikacji do poziomu umożliwiającego niezakłócone i bezpieczne wykonanie zadań.
     • 06.11.2019Bruksela ma nowe pomysły na politykę przemysłową UE
      Komisja Europejska przedstawiła nowe zalecenia dotyczące wspierania roli Europy w sześciu strategicznych obszarach działalności gospodarczej. Zalecenia dotyczą m.in. ekologicznych pojazdów autonomicznych, technologii i systemów wodorowych, tzw. internetu rzeczy, a także inteligentnej opieki zdrowotnej.
      • 12.07.2019CIT: Umorzenie części pożyczki z WFOŚiGW jako przychód podatkowy
       Wartość umorzonej części pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi przychód podatkowy, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.
       • 09.07.2019NSA: Wydatki związane z programami CSR są związane ze sprzedażą opodatkowaną
        Z uzasadnienia: Wykorzystywanie przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą strategii zarządzania opartej o koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu, jako strategii marketingowej, może mieć związek z działalnością opodatkowaną, co wskazuje na to, że podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z poniesionymi na ten cel wydatkami na nabycie towarów i usług.
        • 28.12.2018NSA: Organ podatkowy nie może dyskredytować wniosków dowodowych
         W orzecznictwie sądów administracyjnych utrwalone jest stanowisko, że w sytuacji, gdy wniosek dowodowy dotyczący istotnych okoliczności sprawy został złożony w toku postępowania podatkowego, organ podatkowy nie może żądania jego przeprowadzenia nie uwzględnić, skoro okoliczności, które miały być stwierdzone przez zgłoszone dowody, nie były stwierdzone za pomocą innych dowodów.
         • 09.02.2018Podatki 2018: Nowe zwolnienie dla kupujących elektryczne pojazdy
          Zakup osobowych pojazdów elektrycznych oraz pojazdów napędzanych wodorem będzie zwolniony z podatku akcyzowego – wprowadzenie nowej preferencji przewiduje ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Pakiet nowych rozwiązań ma sprzyjać budowie infrastruktury dla paliw alternatywnych oraz wzrostowi popularności bardziej ekologicznych pojazdów.
          • 08.02.2018Podatki 2018: Nowe zwolnienie dla kupujących elektryczne pojazdy
           Zakup osobowych pojazdów elektrycznych oraz pojazdów napędzanych wodorem będzie zwolniony z podatku akcyzowego – wprowadzenie nowej preferencji przewiduje ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Pakiet nowych rozwiązań ma sprzyjać budowie infrastruktury dla paliw alternatywnych oraz wzrostowi popularności bardziej ekologicznych pojazdów.
           • 18.12.2017NSA. Dziki lokator działek nie płaci za śmieci
            Nielegalne, na podstawie art. 12 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, zamieszkanie na działce w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym, nie uzasadnia z tego tytułu powstania i wykonania w stosunku do działkowca obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6c ust. 1 oraz art. 6i ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
            • 27.07.2017Będzie jednolity wzór faktury?
             Określenie w sposób obligatoryjny jednolitego wyglądu faktur jest niemożliwe do uwzględnienia, ponieważ pozostawałoby w sprzeczności z przepisami dyrektywy 2006/112/WE. Jednakże zmiany w Ordynacji podatkowej - obowiązek przekazywania na żądanie organu podatkowego JPK Faktura VAT, powinny przyczynić się do stopniowego „ustandaryzowania” faktur wystawianych przez podatników - wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.
             • 17.07.2017Rozłożenie płatności na raty: Kiedy przedsiębiorca zapłaci podatek bankowy?
              Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od niektórych instytucji finansowych w przypadku:  rozłożenia na raty płatności należności za fakturę dokumentującą wykonane usługi osobom fizycznym niezwiązane bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą bez naliczenia dodatkowych opłat z tytuły wydłużenia terminu płatności,  rozłożenia na raty płatności należności za fakturę dokumentującą wykonane usługi osobom fizycznym niezwiązane bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową z naliczeniem dodatkowych opłat z tytuły wydłużenia terminu płatności?
              • 05.04.2017Podatki 2017: Preferencje podatkowe receptą na smog?
               Z problemem smogu trzeba walczyć poprzez uświadamianie obywateli, ale uzupełnieniem takich działań powinno być wprowadzanie odpowiednich zachęt, w tym preferencji podatkowych – wynika z raportu pn. „Smog! I co dalej?”, który został przygotowany przez Ośrodek Ewaluacji.
               • 04.04.2017Podatki 2017: Preferencje podatkowe receptą na smog?
                Z problemem smogu trzeba walczyć poprzez uświadamianie obywateli, ale uzupełnieniem takich działań powinno być wprowadzanie odpowiednich zachęt, w tym preferencji podatkowych – wynika z raportu pn. „Smog! I co dalej?”, który został przygotowany przez Ośrodek Ewaluacji.
                • 30.03.2017Podatki 2018: Eksperci za pomysłem likwidacji akcyzy od samochodów osobowych
                 Likwidacja podatku akcyzowego od samochodów osobowych przyniosłaby Polsce korzyści gospodarcze, środowiskowe i społeczne – uważają eksperci Business Centre Club. Organizacja popiera pomysł, który pojawił się w przygotowanym przez klub parlamentarny Kukiz’15 projekcie nowelizacji ustawy akcyzowej.
                 • 05.09.2016Kiedy działalność rolnicza podlega opodatkowaniu PIT? 
                  Pytanie podatnika: Czy w związku z prowadzeniem opisanej działalności rolniczej Wnioskodawca będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 
                  • 11.08.2016Podatki 2016: Opodatkowanie elektrowni wiatrowych do zmiany?
                   Do Sejmu trafił poselski – przygotowany przez klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej – projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Projektodawcy proponują zmiany, które miałyby skutkować zmniejszeniem wysokości podatku od nieruchomości, obecnie naliczanego w zależności od wartości elektrowni wiatrowej.
                   • 24.03.2016Podatki 2016: OECD zaleca Polsce reformę systemu podatkowego
                    Polska powinna przeprowadzić szeroko zakrojoną reformę podatkową, która objęłaby m.in. likwidację obniżonej stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz większe zastosowanie podatku od nieruchomości i podatku ekologicznego – wynika z zaleceń przedstawionych we wtorek przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W nowym raporcie organizacja wskazuje, że zmiany pomogłyby w finansowaniu nowego dodatku na dzieci.
                    • 23.03.2016Podatki 2016: OECD zaleca Polsce reformę systemu podatkowego
                     Polska powinna przeprowadzić szeroko zakrojoną reformę podatkową, która objęłaby m.in. likwidację obniżonej stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz większe zastosowanie podatku od nieruchomości i podatku ekologicznego – wynika z zaleceń przedstawionych we wtorek przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W nowym raporcie organizacja wskazuje, że zmiany pomogłyby w finansowaniu nowego dodatku na dzieci.
                     • 19.10.2015Czy gmina może odliczyć VAT?
                      Pytanie podatnika: Czy Gmina ubiegając się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... w ramach zadania pn. „...” może odzyskać podatek VAT naliczony?
                      • 27.08.2015Podatki na świecie: OECD zaleca Łotwie reformy podatkowe
                       Rząd Łotwy powinien dokonać weryfikacji krajowego systemu podatkowego – uważa Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W nowym raporcie analitycy OECD zalecają Łotwie m.in. zmniejszenie opodatkowania pracy oraz działania mające zwiększyć poziom przestrzegania podatkowego prawa.
                       • 03.06.2015Opodatkowanie przychodów z wynajmu pokoi gościnnych
                        Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcę obejmuje zwolnienie z podatku dochodowego wynikającego z wynajmu pokoi gościnnych na wsi odpoczywającym po pracy ludziom zatrudnionym okresowo na kilka dni w różnych firmach na terenie, z chwilą gdzie brakuje letników, a pokoje stoją wolne?
                        • 28.05.2015Akcyza na samochody sprowadzane z zagranicy do zmiany?
                         Interpelacja nr 32445 w sprawie podatku akcyzowego od samochodów sprowadzanych z zagranicy.
                         • 24.04.2015Zaniechana inwestycja w kosztach podatkowych
                          Pytanie podatnika: Spółka zaniechała realizacji inwestycji w wyniku znacznego zmniejszenia się powierzchni działek, podlegającej zabudowie. Wydatki poniesione w związku z uzyskaniem stosownych pozwoleń i uzgodnień traktowane są przez Spółkę jako aktywa trwałe, stanowiące środki trwałe w budowie. Jednocześnie, dla celów podatkowych, nie rozpoznała żadnych wydatków, związanych z inwestycją, gdyż nie została ona zakończona. Czy Spółka postąpi prawidłowo, traktując środek trwały w budowie jako inwestycję zaniechaną, a koszty zaniechanej inwestycji zaliczy do kosztów uzyskania przychodu?
                          • 04.02.2015Rynek ekologicznych aut czeka na podatkowe preferencje
                           Jedną z głównych barier, które ograniczają rozwój rynku ekologicznych aut, jest brak bodźców podatkowych - twierdzą eksperci firmy doradczej Deloitte. Jak wynika z szacunków Deloitte, tzw. zielone auta do 2020 r. będą stanowić ok. 20 proc. sprzedanych pojazdów w krajach rozwijających się i ok. 30 proc. na rynkach rozwiniętych.
                           • 03.02.2015Rynek ekologicznych aut czeka na podatkowe preferencje
                            Jedną z głównych barier, które ograniczają rozwój rynku ekologicznych aut, jest brak bodźców podatkowych – twierdzą eksperci firmy doradczej Deloitte. Jak wynika z szacunków Deloitte, tzw. zielone auta do 2020 r. będą stanowić ok. 20 proc. sprzedanych pojazdów w krajach rozwijających się i ok. 30 proc. na rynkach rozwiniętych.
                            • 16.10.2014Stawka akcyzy na samochody osobowe do zmiany?
                             Interpelacja nr 27215 do ministra finansów w sprawie stawek podatku akcyzowego na samochody osobowe.
                             • 13.10.2014Podatki na świecie: Norwegia szykuje obniżkę podatków
                              Władze Norwegii zapowiedziały uproszczenie systemu podatkowego i obniżenie niektórych podatków. Jak zapowiedziała minister finansów Siv Jensen, zmiany w systemie powinny korzystnie wpłynąć na poziom wzrostu gospodarczego.
                              • 16.07.2014Podatki na świecie: Portugalia stawia na podatki ekologiczne
                               Portugalia zamierza podjąć cały szereg nowych działań w zakresie tzw. podatków ekologicznych. Z zapowiedzi przedstawionych 9 lipca br. przez portugalski rząd wynika, że mieszkańcy tego kraju będą więcej płacić m.in. za plastikowe/foliowe torebki oraz paliwo. Wprowadzony zostanie też podatek od podróży lotniczych.
                               • 04.07.2014Unia stawia na "zielone podatki"
                                W kolejnych latach kraje Unii Europejskiej powinny przesunąć ciężar z opodatkowania zatrudnienia w kierunku opodatkowania podmiotów zanieczyszczających środowisko naturalne – twierdzi Komisja Europejska. W przedstawionym w czwartek planie położono szczególnie duży nacisk na tworzenie tzw. zielonych miejsc pracy.
                                • 01.04.2014Akcyza na olej opałowy
                                 Interpelacja nr 24233 do ministra finansów w sprawie ceny oleju opałowego dla odbiorców indywidualnych
                                 • 11.03.2014OECD zaleca Polsce wprowadzenie podatku katastralnego
                                  Wprowadzenie podatku katastralnego i znaczącego ekonomicznie podatku węglowego, likwidacja obniżonych stawek VAT, cięcia zwolnień i ulg podatkowych oraz podniesienie tzw. podatków ekologicznych – to niektóre z propozycji rozwiązań podatkowych dla Polski, zawartych w przedstawionym w poniedziałek raporcie pn. „OECD Economic Survey: Poland 2014”.
                                  • 11.03.2014OECD zaleca Polsce wprowadzenie podatku katastralnego
                                   Wprowadzenie podatku katastralnego i znaczącego ekonomicznie podatku węglowego, likwidacja obniżonych stawek VAT, cięcia zwolnień i ulg podatkowych oraz podniesienie tzw. podatków ekologicznych – to niektóre z propozycji rozwiązań podatkowych dla Polski, zawartych w przedstawionym w poniedziałek raporcie pn. „OECD Economic Survey: Poland 2014”.
                                   • 06.03.2014Prawo zamówień publicznych do zmiany?
                                    Interpelacja nr 23184 do ministra gospodarki w sprawie nowych regulacji dotyczących zamówień publicznych
                                    • 04.03.2014Unia zamierza wprowadzić nowe podatki ekologiczne
                                     Nasze nowe badania pokazują, że warto byłoby wprowadzić w Unii nowe podatki ekologiczne – poinformowała w poniedziałek Komisja Europejska. Jak twierdzi Bruksela, dla gospodarek państw członkowskich optymalnym rozwiązaniem byłoby stopniowe przechodzenie z opodatkowania zatrudnienia na rzecz opodatkowania zanieczyszczeń.
                                     • 04.03.2014Unia zamierza wprowadzić nowe podatki ekologiczne
                                      Nasze nowe badania pokazują, że warto byłoby wprowadzić w Unii nowe podatki ekologiczne – poinformowała w poniedziałek Komisja Europejska. Jak twierdzi Bruksela, dla gospodarek państw członkowskich optymalnym rozwiązaniem byłoby stopniowe przechodzenie z opodatkowania zatrudnienia na rzecz opodatkowania zanieczyszczeń.
                                      • 04.12.2013Podatki na świecie: Włochy zreformują system
                                       Z początkiem 2014 r. Włochy częściowo zniosą budzący wiele kontrowersji gminny podatek od nieruchomości (IMU – imposta municipale sugli immobili), pobierany dotychczas także od pierwszej posiadanej rezydencji. Równocześnie wprowadzone zostaną poważne modyfikacje w podatkach lokalnych. Zmiany zostały już zatwierdzone przez włoskich senatorów.
                                       • 10.06.2013Podatki na świecie: Dania blisko rezygnacji z opodatkowania tlenku azotu
                                        Dania prawdopodobnie zrezygnuje z opodatkowania emisji tlenku azotu. Wprowadzona w połowie 2012 r. danina negatywnie wpływa na rynek pracy i konkurencyjność duńskich firm. Przypuszcza się, że Kopenhaga wkrótce zrezygnuje z tego rozwiązania, podobnie jak wcześniej zniosła podatek od tłuszczów nasyconych (tzw. fat tax).
                                        • 15.02.2013Podatki na świecie: Bułgarzy i Holendrzy płacą najwięcej ekopodatków
                                         Bułgaria i Holandia to jedyne kraje Unii Europejskiej, w których tzw. ekopodatki są odpowiedzialne za ponad 10% wpływów podatkowych – wynika z opublikowanych ostatnio przez Eurostat danych za 2010 r. W Polsce ekopodatki stanowiły ok. 7,9% ogółu wpływów, a ich wartość wyniosła ponad 2,5% PKB.
                                         • 29.10.2012Sprzedaż zwolniona i opodatkowana a proporcja VAT
                                          Z uzasadnienia: W przypadku podatku naliczonego wynikającego z wydatków związanych tylko z czynnościami opodatkowanymi oraz z czynnościami niepodlegającymi podatkowi (których nie da się jednoznacznie przypisać do jednej z tych kategorii czynności), podatnik nie stosuje odliczenia częściowego wedle proporcji określonej na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, lecz odliczenie pełne. Wartość czynności niepodlegających w ogóle opodatkowaniu, nie wchodzi bowiem do sumy wartości obrotów ustalanych dla potrzeb liczenia proporcji sprzedaży.
                                          • 19.09.2012Podatek od nieruchomości w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody
                                           W niniejszym artykule zostanie przedstawiona problematyka zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków oraz budowli znajdujących się w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody. Zwolnienie to zostało uregulowane w art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. (Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613, z późn. zm.).
                                           • 21.05.2012Budowa domu z dotacją NFOŚiGW
                                            Ruszyły konsultacje ws. nowego programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Program przewiduje dotacje w wysokości 40 tys. zł dla budujących domy oraz 15 tys. dla kupujących mieszkania. Warunkiem otrzymania wsparcia będzie energooszczędność budowanego/kupowanego budynku.
                                            • 02.04.2012Gruby i zdrowa żywność
                                             Gruby miał minę kota, który wpadł do beczki pełnej kocimiętki. - Wyglądasz Gruby na bardzo zadowolonego - stwierdził Siwy, stawiając na stole dwa puszczańskie. - Bo jestem zadowolony Siwy. Odkryłem maksymę, która odmieni moje życie - powiedział Gruby. - Sukces zawdzięczasz żonie, drugą żonę zawdzięczasz sukcesowi - wyrecytował Siwy. - Niezłe, ale ja mogę tylko powiedzieć, że jesteśmy tym, co jemy - powiedział Gruby i spojrzał z dumą na Siwego.
                                             • 27.03.2012Przechowywanie kopii faktur papierowych w formie elektronicznej
                                              Pytanie podatnika: Czy spółka może przechowywać kopie wystawionych faktur VAT w oryginalnej elektronicznej formie, bez konieczności ich drukowania, jeśli oryginał faktury VAT nadal będzie drukowany i przekazywany kontrahentowi w formie papierowej?
                                              • 19.03.2012PARP bezpłatnie nauczy eko-biznesu
                                               Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowe, bezpłatne e-szkolenie pn. „Ekologiczny Biznes”. Kurs przeznaczony jest głównie dla przedsiębiorców, którzy chcą nauczyć się, jak prowadzić politykę proekologiczną w swojej firmie.
                                               • 05.03.2012Stawka VAT na pieluchy dla dzieci
                                                Interpelacja nr 1402 do ministra finansów w sprawie braku logiki w opodatkowaniu jednorazowych i wielorazowych pieluch dla dzieci
                                                • 29.02.2012Detaliści coraz bardziej dbają o środowisko
                                                 Sprzedawcy detaliczni zwracają coraz większą uwagę na kwestie ochrony środowiska. Przedsiębiorstwa należące do forum detalistów na rzecz zrównoważoności (European Retail Forum for Sustainability) wprowadzają zmiany polegające m.in. na tworzeniu „ekologicznych łańcuchów dostaw” oraz wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych.
                                                 • 02.02.2012Podatki ograniczają rozwój branży motoryzacyjnej
                                                  Ponad 60% przedstawicieli firm motoryzacyjnych działających w Polsce uważa, że najbliższe 12 miesięcy przyniesie wzrost sprzedaży i przychodów. Najbardziej negatywny wpływ na możliwości dalszego rozwoju ma obecny system podatkowy, który ogranicza popyt na nowe auta – wynika z raportu nt. kondycji branży motoryzacyjnej w Polsce, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte.
                                                  • 11.01.2012Walka z ociepleniem klimatycznym pogrąży Europę?
                                                   Kryzys gospodarczy będzie się rozszerzał za sprawą regulacji ekologicznych wprowadzanych przez instytucje unijne – twierdzi Instytut Globalizacji. Zdaniem Instytutu, unijne regulacje argumentowane ochroną środowiska służą tak naprawdę wybranym grupom interesu, a nie poprawie jakości środowiska naturalnego.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] następna strona »