Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

administrowanie zf¶s

 • 13.11.2013Przekazywanie kart Multi Sport pracownikom a podatek VAT
  Oferowanie pracownikom różnego rodzaju benefitów (np. kart Multi Sport) to powszechnie stosowana praktyka w¶ród przedsiębiorców (pracodawców). Rozliczenie tego typu transakcji budzi jednakże poważne w±tpliwo¶ci na gruncie podatku VAT, w szczególno¶ci, gdy nabywane benefity nie s± w pełni finansowane ze ¶rodków ZF¦S - gdy w ich nabyciu partycypuj± pracownicy, a ¶rodki przez nich wpłacane (na czę¶ciowe pokrycie benefitu) trafiaj± z powrotem na konto ZF¦S.
 • 05.01.2012Opodatkowanie VAT oprocentowanych pożyczek z ZF¦S
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca zobowi±zany jest jako zakład pracy, do utworzenia Zakładowego Funduszu ¦wiadczeń Socjalnych, w ramach którego udziela swoim pracownikom pożyczek zwrotnych na cele mieszkaniowe, których oprocentowanie wynosi 2% w stosunku rocznym (przy rozłożeniu spłat rat w okresie do 1 roku) lub 5% (przy rozłożeniu spłat rat w okresie ponad 1 roku). Czy tak udzielane pożyczki podlegaj± opodatkowaniu podarkiem od towarów i usług, a co za tym idzie, czy powinny być potwierdzane fakturami wewnętrznymi?
 • 08.11.2011Zakupy na rzecz ZF¦S a VAT
  Pytanie podatnika: Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w przypadku zakupu przez Spółkę towarów b±dĽ usług od osoby trzeciej na rzecz Zakładowego Funduszu ¦wiadczeń Socjalnych i w cało¶ci finansowanych osobie uprawnionej ze ¶rodków ZF¦S, Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikaj±cego z faktur dokumentuj±cych powyższe zakupy, jak również Spółka nie ma obowi±zku naliczania podatku VAT należnego przy przekazaniu tych towarów i usług na rzecz ZF¦S?
 • 11.03.2011Oprocentowane pożyczki z ZF¦S nie podlegaj± VAT
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca zobowi±zany jest do utworzenia Zakładowego Funduszu ¦wiadczeń Socjalnych. ¦rodki finansowe przekazywane s± na wyodrębnione konto funduszu w terminach okre¶lonych przepisami prawa. W ramach funduszu socjalnego pracodawca udziela pracownikom zwrotnych pożyczek na cele mieszkaniowe - których oprocentowanie zgodnie z obowi±zuj±cym w Spółce regulaminem - wynosi 1% w stosunku rocznym. Czy odsetki od udzielonych z ZF¦S pożyczek podlegaj± przepisom ustawy o podatku od towarów i usług?
 • 18.10.2010Zakup ze ¶rodków ZF¦S a VAT
  Pytania podatnika: Czy wydanie pracownikom towarów lub udostępnienie im usług uprzednio zakupionych na podstawie faktur VAT ze ¶rodków ZF¦S przez zakład pracy, bez czę¶ciowej odpłatno¶ci (partycypacji w kosztach) z ich strony (jak i czę¶ciowo odpłatne), winno być opodatkowane podatkiem od towarów i usług z równoczesnym prawem do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy ich nabyciu?
 • 22.03.2010Opodatkowanie i dokumentowania usług własnych finansowanych z ZF¦S
  Pytanie podatnika: Czy administrowanie funduszem socjalnym jest czynno¶ci± pozostaj±c± poza zakresem ustawy o VAT i tym samym podatnik nie powinien płacić podatku VAT od kosztu własnej usługi transportowej i wystawiać z tego tytułu faktury VAT dla ZF¦S, lecz inny dokument księgowy np. PK - polecenie księgowania na kwotę brutto, będ±c± równowarto¶ci± poniesionych kosztów transportu - usługi własnej? Czy też dla ZF¦S należy wystawić fakturę VAT i tym samym powinien zostać zapłacony podatek VAT z tytułu poniesionych przez „X” kosztów transportu usługi własnej?