Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aktywa trwałe obrotowe

 • 15.11.2011Inwentaryzacja: Spis z natury – najważniejsze zasady
  Spis z natury jest jedną z metod inwentaryzacji. Przeprowadzenie go polega na przeliczaniu, ważeniu, mierzeniu poszczególnych składników aktywów posiadanych przez jednostkę, następnie wycenie ich ilości, porównaniu wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnieniu i rozliczeniu ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych.
  • 18.10.2011Rola przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie
   Dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwo powinno generować dodatnie przepływy pieniężne. Dla przedsiębiorstwa ważne jest czy przepływy pieniężne powstały z podstawowej działalności przynoszącej dochód, czy z działalności finansowej, która w przyszłości spowoduje wypływ środków pieniężnych. Sytuacja firmy jest korzystna, jeżeli wynik finansowy netto odpowiada rzeczywistym wpływom środków pieniężnych.
   • 05.11.2010KE zatwierdziła pomoc dla firm poszkodowanych w powodzi
    Dzięki decyzji Komisji Europejskiej, fundusze pożyczkowe wybrane przez Ministra Gospodarki, mogą rozpocząć udzielanie przedsiębiorcom poszkodowanym w tegorocznej powodzi pożyczek do 50 tys. zł.
    • 28.10.2010Co powinno zawierać sprawozdanie finansowe?
     Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, a także na inny dzień bilansowy. Powinno składać się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. W niektórych przypadkach wymagane są również inne dokumenty uzupełniające.
     • 22.10.2010Kiedy wyceniać aktywa po cenach netto?
      W przypadku gdy założenie kontynuacji działalności nie jest zasadne, wycena aktywów jednostki następuje po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania. Wartości te nie mogą być wyższe od cen nabycia tych aktywów albo kosztów ich wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W takiej sytuacji jednostka jest również obowiązana utworzyć rezerwę na przewidywane dodatkowe koszty i straty spowodowane zaniechaniem lub utratą zdolności do kontynuowania działalności.
      • 20.10.2010Na koniec roku trzeba przeprowadzić inwentaryzację
       Ustawa o rachunkowości w art. 26 wskazuje, że jednostki gospodarcze mają obowiązek przeprowadzania inwentaryzacji na ostatni dzień każdego roku obrotowego. Czas ten zbliża się nieubłaganie, warto zatem poznać podstawowe zasady inwentaryzacji.
       • 30.08.2010Znaku towarowego w rejestracji nie można amortyzować
        Zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotem amortyzacji podatkowej nie może być znak towarowy i korzystanie ze znaku towarowego, na który nie zostało udzielone prawo ochronne w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
        • 03.11.2008GUS: Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2007 r. 
         Główny Urząd Statystyczny ogłosił, że wartość aktywów blisko 50 tys. polskich firm na koniec grudnia 2007 r. wyniosła prawie 1,73 bln zł, z tego 60,1 proc. stanowiły aktywa trwałe, a 39,9 proc. aktywa obrotowe. W porównaniu z rokiem 2006 zanotowano wzrost wartości aktywów o 18,6 proc.
         • 21.06.2007Zorganizowana część przedsiębiorstwa
          Pytanie podatnika: Czy opisany zespół składników stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
          • 19.09.2006Pełna księgowość (4) - Przejście z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi handlowe
           Dzisiaj zajmiemy się problematyką przejścia z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi handlowe. Jest to temat istotny dla przedsiębiorców, którym z tym problemem przyjdzie się zmierzyć 1 stycznia 2007, czyli dla tych, którzy z mocy przepisów prawa będą do tego zmuszeni oraz tych, którzy chcą uczynić to z własnej woli. Chciałabym, aby treść tego artykułu była pomocną w trakcie prac związanych ze zmianą prowadzonej formy rachunkowości. Dla przypomnienia wymienię grupy zobowiązane do zmiany formy prowadzonych ewidencji. Są to: osoby fizyczne, spółki cywilnych osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 800.000 Euro.