Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatki od nagr鏚

 • 14.05.2019CIT: 安iadczenia na rzecz pracowników w kosztach podatkowych
  安iadczenia na rzecz pracowników co do zasady s kosztem uzyskania przychodów. Nie stanowi kosztów wy陰cznie te 鈍iadczenia na rzecz pracowników, które nie zosta造 poniesione w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia 廝ód豉 przychodów albo zosta造 z kosztów uzyskania przychodów w sposób wyra幡y wy陰czone na mocy przepisów. Podstawowymi 鈍iadczeniami na rzecz pracowników zaliczanymi do kosztów s wszelkiego rodzaju wynagrodzenia za 鈍iadczon prac, w tym np. za godziny nadliczbowe, w godzinach nocnych czy regulaminowe premie. Jednak瞠 do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza si nagród i premii wyp豉canych tytu貫m podzia逝 zysku.
  • 19.03.2019Festyn zak豉dowy a przychód pracownika
   Pytanie: Spó趾a co roku organizuje festyn zak豉dowy. Czy w zwi您ku: a) z udzia貫m w festynie, b) wygraniem nagród w konkursach organizowanych podczas tego festynu, po stronie uczestników powstaje przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji czy na Wnioskodawcy spoczywaj zwi您ane z tym obowi您ki p豉tnika lub obowi您ki informacyjne w stosunku do uczestników?
   • 06.03.2019Parametry i wska幡iki 2019: Pracownik
    Za przychody ze stosunku pracy uwa瘸 si wszelkiego rodzaju wyp豉ty pieni篹ne oraz warto嗆 pieni篹n 鈍iadcze w naturze b康 ich ekwiwalenty, bez wzgl璠u na 廝ód這 finansowania tych wyp豉t i 鈍iadcze, a w szczególno軼i:
    • 05.03.2019Parametry i wska幡iki 2019: Pracownik
     Za przychody ze stosunku pracy uwa瘸 si wszelkiego rodzaju wyp豉ty pieni篹ne oraz warto嗆 pieni篹n 鈍iadcze w naturze b康 ich ekwiwalenty, bez wzgl璠u na 廝ód這 finansowania tych wyp豉t i 鈍iadcze, a w szczególno軼i:
     • 13.09.2018NSA: Konkurs czy program motywacyjny?
      Z uzasadnienia: „...nagrody uzyskiwane przez uczestników wskazanego przedsi瞝zi璚ia nie stanowi nagród w konkursie, lecz s nagrodami zwi您anymi z najbardziej efektywnym realizowaniem stosunku pracy. Innymi s這wy, b璠 one motywowa nie tyle do wspó透awodnictwa pomi璠zy uczestnikami okre郵onego „konkursu”, ile do wspó透awodnictwa w pracy zawodowej, do osi庵ni璚ia najwi瘯szej ilo軼i obrotów i dochodów ich pracodawcy. Jest to zatem niew徠pliwie system motywacyjny, którego uczestnicy stan si beneficjentami 鈍iadcze z tytu逝 przyczynienia si do zwi瘯szenia sprzeda篡 produktów, stanowi帷ego zasadniczy cel przedsi瞝zi璚ia nazwanego „konkursem”.
      • 02.08.2018Przekazanie wycieczki jako nagrody w konkursie – konsekwencje w podatku VAT
       Podatnik prowadzi akcj promocyjn skierowan do pracowników a tak瞠 do innych osób m.in. osób wspó逍racuj帷ych na podstawie tzw. umowy partnerskiej. Celem akcji jest zintensyfikowanie sprzeda篡 w danym miesi帷u. Spe軟ienie kryteriów wyznaczonych wyników sprzeda篡 b璠zie uprawnia do otrzymania nagrody w postaci zagranicznej wycieczki (przewidziano odr瑿ne nagrody dla pracowników i wspó逍racowników). Podatnik w zwi您ku z zakupem wycieczek otrzyma w najbli窺zych dniach faktur od biura podró i ma w徠pliwo嗆 jakie b璠 konsekwencje otrzymania powy窺zej faktury w zakresie podatku VAT?
       • 10.07.2018NSA. Podatek od prezentów od banku
        O ile w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT ustawodawca jednoznacznie stanowi o nagrodach zwi您anych ze sprzeda膨 premiow, o tyle w art. 30 ust. 1 pkt 4b ww. ustawy mowa jest o 鈍iadczeniach zwi您anych z oferowanymi promocjami, nie za o 鈍iadczeniach zwi您anych z okre郵on (na przyk豉d premiow) sprzeda膨. Zatem, regulacja prawna art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy dotyczy tych 鈍iadcze promocyjnych, które nie s nagrodami zwi您anymi ze sprzeda膨 premiow, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4b - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
        • 04.07.2018Podatki 2018: Nagrody dla powsta鎍ów warszawskich b璠 zwolnione z podatku
         Od nagród przyznawanych powsta鎍om warszawskim nie b璠zie pobierany podatek dochodowy – zapowiedzia這 Ministerstwo Finansów. Zaniechanie poboru podatku PIT b璠zie dotyczy w praktyce nagród wyp豉canych zgodnie z marcow uchwa陰 miasta Warszawy. Jak zapowiada resort finansów, w najbli窺zym czasie wydane zostanie odpowiednie rozporz康zenie.
         • 13.04.2018Obowi您ki p豉tnik闚: Sprzeda z nagrodami dla os鏏 prowadz帷ych pozarolnicz dzia豉lno嗆 gospodarcz
          Nagrody otrzymywane od organizatora promocji podlegaj opodatkowaniu wed逝g tych samych zasad, jak dochód podatnika z prowadzonej przez niego pozarolniczej dzia豉lno軼i gospodarczej – bez wzgl璠u na to, czy nagrod odbierze osoba fizyczna prowadz帷a pozarolnicz dzia豉lno嗆 gospodarcz czy te w jej imieniu pracownik. Wobec powy窺zego na nagradzaj帷ym nie b璠 ci捫y造 obowi您ki p豉tnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
          • 23.03.2018Kontrakt mened瞠rski: Prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez Prezesa Zarz康u
           Z uzasadnienia: Jest oczywistym, 瞠 mo磧iwo嗆 swobodnego zorganizowania (wybór wspó逍racowników, struktury niezb璠ne do wykonywania zada, godziny pracy), jak te brak zintegrowania w przedsi瑿iorstwie czy w administracji stanowi elementy typowe dla dzia豉lno軼i wykonywanej w sposób samodzielny. Jednak瞠 poddanie si niektórym dyrektywom jak te pewnej kontroli czy w豉dzy dyscyplinarnej pracodawcy, które odnajdujemy równie w stosunku pracy nie wykluczaj charakteru samodzielnego dzia豉lno軼i.
           • 20.03.2018Kwoty wynagrodzenia za prac wolne od potr帷e w 2018 r.
            Jestem zatrudniony na etacie. Niestety - okaza這 si, 瞠 mam do sp豉ty spor kwot, a poniewa nie mog tego zrobi jednorazowo, komornik zapewne zajmie mi konto. Czy musz liczy si z tym, 瞠 komornik zajmie ca貫 wynagrodzenie i nie b璠 otrzymywa do czasu sp豉ty 瘸dnych kwot z tytu逝 pensji?
            • 15.02.2018Kwoty wynagrodzenia za prac wolne od potr帷e w 2018 r.
             Jestem zatrudniony na etacie. Niestety - okaza這 si, 瞠 mam do sp豉ty spor kwot, a poniewa nie mog tego zrobi jednorazowo, komornik zapewne zajmie mi konto. Czy musz liczy si z tym, 瞠 komornik zajmie ca貫 wynagrodzenie i nie b璠 otrzymywa do czasu sp豉ty 瘸dnych kwot z tytu逝 pensji?
             • 17.01.2018Parametry i wska幡iki 2018: Pracownik
              Za przychody ze stosunku pracy uwa瘸 si wszelkiego rodzaju wyp豉ty pieni篹ne oraz warto嗆 pieni篹n 鈍iadcze w naturze b康 ich ekwiwalenty, bez wzgl璠u na 廝ód這 finansowania tych wyp豉t i 鈍iadcze, a w szczególno軼i:
              • 14.12.2017Podatki 2018: Zmiany w zwolnieniach z PIT
               Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, które wejd w 篡cie 1 stycznia 2018 r., nie omin tak瞠 zwolnie przedmiotowych (art. 21). Celem tych zmian jest ujednolicenie opodatkowania wygranych w grach hazardowych, a tak瞠 podniesienie limitu zwolnie w zakresie m.in. zapomóg z funduszu zak豉dowej organizacji zwi您kowej otrzymywanych w przypadku indywidualnych zdarze losowych, 鈍iadcze z ZF吁, czy dop豉t do wypoczynku. W ustawie pojawi si równie nowe zwolnienia, które do tej pory regulowane by造 w rozporz康zeniach, a dotycz帷e szkole z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej, czy umorzonych nale積o軼i zwi您anych z lokalem mieszkalnym.
               • 13.12.2017Podatki 2018: Zmiany w zwolnieniach z PIT
                Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, które wejd w 篡cie 1 stycznia 2018 r., nie omin tak瞠 zwolnie przedmiotowych (art. 21). Celem tych zmian jest ujednolicenie opodatkowania wygranych w grach hazardowych, a tak瞠 podniesienie limitu zwolnie w zakresie m.in. zapomóg z funduszu zak豉dowej organizacji zwi您kowej otrzymywanych w przypadku indywidualnych zdarze losowych, 鈍iadcze z ZF吁, czy dop豉t do wypoczynku. W ustawie pojawi si równie nowe zwolnienia, które do tej pory regulowane by造 w rozporz康zeniach, a dotycz帷e szkole z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej, czy umorzonych nale積o軼i zwi您anych z lokalem mieszkalnym.
                • 20.11.2017NSA. Bez rywalizacji nie ma konkursu
                 Nie mo積a uzna za konkurs, w rozumieniu art. art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedsi瞝zi璚ia, w którym za zwyci瞛c uznaje si ka盥ego uczestnika, który osi庵nie w danym przedziale czasu okre郵on warto嗆 obrotów z tytu逝 sprzeda篡 towarów oferowanych przez organizatora - orzek Naczelny S康 Administracyjny. 
                 • 06.11.2017Premie i nagrody dla twórców a 50-proc. koszty uzyskania przychodu
                  Pytanie: Czy mo磧iwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów z tytu逝 uznaniowych premii kwartalnych ustalonych na podstawie analizy ekonomicznej warto軼i efektu pracy oraz wk豉du twórcy w wytworzenie utworu, których podstaw jest wynagrodzenie uzyskiwane przez pracownika w ramach stosunku pracy za przeniesienie praw autorskich oraz z tytu逝 nagród, które s bezpo鈔ednio zwi您ane z rozporz康zeniem przez pracownika maj徠kowym prawem autorskim i stanowi pochodn korzy軼i jakie spó趾a czerpie z efektu pracy twórczej pracownika?
                  • 04.09.2017WSA. Nagroda do 200 z w konkursie promocyjnym firmy bez PIT
                   Z uzasadnienia: Definicja nieodp豉tnego 鈍iadczenia nie wyklucza tego, 瞠 otrzymuj帷y 鈍iadczenie musi podj望 jakie dzia豉nia, aby 鈍iadczenie otrzyma. Istotne jest wszak瞠 to, aby w zamian za to 鈍iadczenie nie wykonywa 瘸dnego 鈍iadczenia wzajemnego. Dzia豉nie - polegaj帷e na spe軟ieniu wymogów przewidzianych w regulaminie, które jest warunkiem otrzymania 鈍iadczenia (nagrody), nie ma charakteru 鈍iadczenia wzajemnego. Nie mo積a zatem uzna stosunku pomi璠zy organizatorem promocji, a uczestnikiem za umow wzajemn.
                   • 31.07.2017WSA. PIT od nagród w akcjach promocyjnych
                    Z uzasadnienia: Definicja nieodp豉tnego 鈍iadczenia nie wyklucza tego, 瞠 otrzymuj帷y 鈍iadczenie musi podj望 jakie dzia豉nia, aby 鈍iadczenie otrzyma. Istotne jest wszak瞠 to, aby w zamian za to 鈍iadczenie (kwalifikowane jako nieodp豉tne) nie wykonywa 瘸dnego 鈍iadczenia wzajemnego. Dzia豉nie - polegaj帷e na spe軟ieniu wymogów przewidzianych w regulaminie, które jest warunkiem otrzymania 鈍iadczenia (nagrody), nie ma charakteru 鈍iadczenia wzajemnego. Nie mo積a zatem uzna stosunku pomi璠zy organizatorem promocji, a uczestnikiem za umow wzajemn. W zwi您ku z tym 鈍iadczenie spe軟iane na rzecz uczestnika ma charakter 鈍iadczenia nieodp豉tnego.
                    • 07.07.2017Kwota zmniejszaj帷a podatek po ustaniu zatrudnienia
                     Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca mo瞠 zmieni obecny sposób obliczania zaliczki na podatek i zacz望 stosowa 1/12 kwoty zmniejszaj帷ej podatek przy obliczaniu zaliczki z wynagrodzenia i innych 鈍iadcze ze stosunku pracy wyp豉conych pracownikowi po rozwi您aniu z nim stosunku pracy, je瞠li ten z這篡 w odpowiednim czasie o鈍iadczenie PIT-2 i nie powiadomi p豉tnika o zmianie stanu faktycznego wynikaj帷ego z tego o鈍iadczenia?
                     • 06.07.2017Op豉canie sk豉dek na Fundusz Pracy
                      Zgodnie z art. 104 ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z pó幡. zm.; dalej: ustawa o promocji zatrudnienia) obowi您kowe sk豉dki na Fundusz Pracy, ustalone od kwot stanowi帷ych podstaw wymiaru sk豉dek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 pa寮ziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spo貫cznych (tj. ograniczenia rocznej podstawy wymiaru sk豉dek), wynosz帷ych w przeliczeniu na okres miesi帷a, co najmniej minimalne wynagrodzenie za prac op豉caj m.in. pracodawcy za osoby pozostaj帷e w stosunku pracy, wykonuj帷e prac na podstawie umowy o prac nak豉dcz lub umowy zlecenie.
                      • 30.06.2017Op豉canie sk豉dek na Fundusz Pracy
                       Zgodnie z art. 104 ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z pó幡. zm.; dalej: ustawa o promocji zatrudnienia) obowi您kowe sk豉dki na Fundusz Pracy, ustalone od kwot stanowi帷ych podstaw wymiaru sk豉dek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 pa寮ziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spo貫cznych (tj. ograniczenia rocznej podstawy wymiaru sk豉dek), wynosz帷ych w przeliczeniu na okres miesi帷a, co najmniej minimalne wynagrodzenie za prac op豉caj m.in. pracodawcy za osoby pozostaj帷e w stosunku pracy, wykonuj帷e prac na podstawie umowy o prac nak豉dcz lub umowy zlecenie.
                       • 14.06.2017NSA. Organizacja programu lojalno軼iowego to nie kompleksowa us逝ga
                        Z uzasadnienia: 安iadczenie kompleksowej us逝gi w zakresie organizowania i prowadzenia programów lojalno軼iowych, w ramach których wydawane s nagrody uczestnikom programu przez podmioty prowadz帷e dzia豉lno嗆 gospodarcz w tym zakresie nie mo瞠 by uznane na gruncie przepisów o VAT za jedno 鈍iadczenie.
                        • 12.06.2017Nagrody dla pracowników. Kiedy rozliczy koszty pracodawcy?
                         Nagrody wyp豉cane pracownikom s niew徠pliwie kosztami pracowniczymi. Mog zatem by kosztem uzyskania przychodu. Pozostaje tylko pytanie: w którym momencie mo積a je odliczy, w momencie wyp豉ty czy mo瞠 w okresie, za który s nale積e? 
                         • 27.03.2017Nagrody z programu lojalno軼iowego. Opodatkowane czy zwolnione z PIT?
                          Czy otrzymanie nagród rzeczowych w ramach programu lojalno軼iowego wi捫e si z konieczno軼i zap豉cenia przez zwyci瞛c podatku dochodowego od osób fizycznych? Zobaczmy. 
                          • 23.02.2017Jak opodatkowa otrzyman nagrod?
                           Pytanie podatnika: Czy otrzymane 鈔odki finansowe jako nagrody w konkursie podlegaj opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychody z tytu逝 prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej?
                           • 03.02.2017Parametry i wska幡iki 2017: Pracownik
                            Za przychody ze stosunku pracy uwa瘸 si wszelkiego rodzaju wyp豉ty pieni篹ne oraz warto嗆 pieni篹n 鈍iadcze w naturze b康 ich ekwiwalenty, bez wzgl璠u na 廝ód這 finansowania tych wyp豉t i 鈍iadcze, a w szczególno軼i:
                            • 27.01.2017Rozliczenie sprzeda篡 promocyjnej w PIT
                             Pytanie podatnika: Czy w zwi您ku z dokonywan sprzeda膨 promocyjn przys逝guje prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poczynionych na nabycie b康 wyprodukowanie produktów podlegaj帷ych sprzeda篡 promocyjnej za cen 1 z netto za sztuk (zgodnie z regulaminem sprzeda篡 promocyjnej)?
                             • 09.11.2016Podatki dochodowe. Premia wyp豉cona pracownikowi a koszty pracodawcy
                              Powoli zbli瘸 si koniec roku. Niektórzy pracodawcy wyp豉caj w tym okresie swoim pracownikom premie. S one niew徠pliwie zwi您ane s z prowadzon dzia豉lno軼i gospodarcz. Mog by zatem kosztem uzyskania przychodu pracodawcy. Wa積e tylko, by zosta造 zaliczone do kosztów w odpowiednim okresie. 
                              • 07.11.2016Podatki dochodowe. Premia wyp豉cona pracownikowi a koszty pracodawcy
                               Powoli zbli瘸 si koniec roku. Niektórzy pracodawcy wyp豉caj w tym okresie swoim pracownikom premie. S one niew徠pliwie zwi您ane s z prowadzon dzia豉lno軼i gospodarcz. Mog by zatem kosztem uzyskania przychodu pracodawcy. Wa積e tylko, by zosta造 zaliczone do kosztów w odpowiednim okresie. 
                               • 10.10.2016Wyp豉ta z podzielonego wyniku finansowego a koszty podatkowe
                                Pytanie podatnika: Czy Spó趾a mo瞠 zaliczy do kosztów uzyskania przychodów przekazane pracownikom wyp豉ty (bez sk豉dki ZUS p豉conej przez pracodawc) z podzia逝 wyniku finansowego netto w miesi帷u ich wyp豉ty?
                                • 06.10.2016Podatek od gier. Loterie promocyjne s wy陰czone z opodatkowania
                                 Pytanie podatnika: W celu promocji sklepu internetowego, zach璚enia potencjalnych nabywc闚 do skorzystania z oferty sp馧ki i zwi瘯szenia sprzeda篡 tre軼i multimedialnych, us逝g b康 towar闚 tam oferowanych sp馧ka planuje zorganizowanie loterii dla klient闚 tego sklepu, w kt鏎ych oferowane b璠 wygrane (nagrody rzeczowe lub pieni篹ne). Czy loterie, kt鏎e planuje organizowa sp馧ka podlegaj opodatkowaniu podatkiem od gier?
                                 • 02.09.2016Jak rozliczy nagrod wygran w konkursie zorganizowanym przez kontrahenta?
                                  Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi jako osoba fizyczna dzia豉lno嗆 gospodarcz w zakresie naprawy samochod闚 i op豉ca podatek dochodowy na zasadach og鏊nych. W bie膨cym roku, w zwi您ku z prowadzon dzia豉lno軼i Wnioskodawca b璠zie bra udzia w konkursie organizowanym przez swojego kontrahenta - dostawc cz窷ci i akcesori闚 samochodowych. Czy - je瞠li Wnioskodawca zdob璠zie nagrod - organizator lonkursu b璠zie mia obowi您ek od warto軼i nagrody pobra i odprowadzi zrycza速owany podatek dochodowy w wysoko軼i 10% zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT?
                                  • 25.08.2016Nie ka盥e wydanie nagr鏚 w konkursie dla pracownik闚 wi捫e si z konieczno軼i rozliczenia VAT
                                   Wydanie nagr鏚 w konkursie organizowanym przez pracodawc dla pracownik闚 rodzi okre郵one konsekwencje podatkowe. Rozliczenie konkursu mo瞠 r騜ni si w zale積o軼i od tego, co jest przedmiotem nagrody.
                                   • 24.08.2016Nie ka盥e wydanie nagr鏚 w konkursie dla pracownik闚 wi捫e si z konieczno軼i rozliczenia VAT
                                    Wydanie nagr鏚 w konkursie organizowanym przez pracodawc dla pracownik闚 rodzi okre郵one konsekwencje podatkowe. Rozliczenie konkursu mo瞠 r騜ni si w zale積o軼i od tego, co jest przedmiotem nagrody.
                                    • 24.08.2016Zwrot nadp豉ty sk豉dek czy podatku a moment korekty koszt闚
                                     Pytanie podatnika: Czy w zwi您ku z dokonaniem korekty wysoko軼i nale積ych sk豉dek na ubezpieczenie wypadkowe i powstaniem nadp豉ty tych sk豉dek, jak r闚nie w odniesieniu do podatku od nieruchomo軼i, Wnioskodawca jest uprawniony do zmniejszenia koszt闚 uzyskania przychod闚 w podatku dochodowym od os鏏 prawnych w okresie rozliczeniowym, w kt鏎ym otrzyma zwrot powsta貫j nadp豉ty na rachunek bankowy lub kwota nadp豉ty zosta豉 zarachowana na przysz貫 zobowi您ania (tzw. korekta „na bie膨co”)?
                                     • 10.06.2016安iadczenia na rzecz pracownik闚
                                      1. 安iadczenia na rzecz pracownik闚 stanowi帷e koszty  安iadczenia na rzecz pracownik闚 co do zasady s kosztem uzyskania przychod闚. Nie stanowi koszt闚 wy陰cznie te 鈍iadczenia na rzecz pracownik闚, kt鏎e nie zosta造 poniesione w celu uzyskania przychod闚 lub zachowania albo zabezpieczenia 廝鏚豉 przychod闚 albo zosta造 z koszt闚 uzyskania przychod闚 w spos鏏 wyra幡y wy陰czone na mocy przepis闚.
                                      • 12.04.2016Uchwa豉 NSA. Nagrody z zysku dla pracownik闚 jako koszt podatkowy
                                       W 鈍ietle art. 7 ust. 2 i art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 40 i art. 15 ust. 4g ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od os鏏 prawnych wyp豉cane pracownikom nagrody i premie z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym mog stanowi koszty uzyskania przychod闚 w podatku dochodowym od os鏏 prawnych w miesi帷u ich wyp豉ty - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
                                       • 04.03.2016WSA. Nagrody z zysku dla pracownik闚 s kosztem
                                        Z uzasadnienia: Skoro pracownicy swoj prac przyczyniaj si do wypracowania jak najwi瘯szego zysku przedsi瑿iorstwa, to wyp豉cone im w nagrod z tego zysku wynagrodzenie jest ekonomicznie elementem kosztu wypracowania tego zysku. Prawo podatkowe nie stawia expresis verbis 瘸dnych przeszk鏚, aby tego rodzaju wyp豉ta stanowi豉 koszt uzyskania przychod闚 w uj璚iu prawnopodatkowym.
                                        • 25.02.2016NSA. Zwolnienia z PIT: Nagroda w konkursie musi by wynikiem rywalizacji
                                         Z uzasadnienia: Jedynie ubieganie si o nagrod (jej wysoko嗆) przez zawodnik闚, trener闚 i inne osoby wyr騜niaj帷e si osi庵ni璚iami w dzia豉lno軼i sportowej - bez wsp馧zawodniczenia, konkurowania mi璠zy sob - nie mie軼i si w poj璚iu "konkurs", o kt鏎ym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
                                         • 26.01.2016Skutki podatkowe otrzymania nagrody rzeczowej w ramach dzia豉lno軼i gospodarczej
                                          Pytanie podatnika: W ramach zorganizowanej przez bank loterii promocyjnej Wnioskodawca wygra samoch鏚 osobowy. Zgodnie z regulaminem podatek z tytu逝 otrzymanej nagrody obci捫a nagradzanego jako osob prowadz帷 dzia豉lno嗆 gospodarcz. Jak w takiej sytuacji rozliczy podatek dochodowy od otrzymanej nagrody i czy od takiego 鈔odka trwa貫go mo積a w kosztach uzyskania przychodu uj望 amortyzacj?
                                          • 14.01.2016Podwy窺zone, autorskie koszty uzyskania przychod闚 a PIT
                                           Pytanie podatnika: Czy w zwi您ku z realizowanymi zadaniami maj帷ymi tw鏎czy charakter i b璠帷ymi przedmiotem prawa autorskiego Wnioskodawcy przys逝guje prawo do zastosowania 50% koszt闚 uzyskania przychod闚 do cz窷ci przychod闚 maj帷ych charakter tw鏎czy, wyp豉canych tytu貫m wynagrodzenia oraz premii i czy procentowy podzia przychod闚 na przychody maj帷e charakter tw鏎czy i pozosta貫 przychody na podstawie karty czasu pracy b璠zie poprawny?
                                           • 23.12.2015Parametry i wska幡iki 2016: Pracownik
                                            Za przychody ze stosunku pracy uwa瘸 si wszelkiego rodzaju wyp豉ty pieni篹ne oraz warto嗆 pieni篹n 鈍iadcze w naturze b康 ich ekwiwalenty, bez wzgl璠u na 廝鏚這 finansowania tych wyp豉t i 鈍iadcze, a w szczeg鏊no軼i:
                                            • 23.11.2015Pomoc z fundacji. Z podatkiem czy bez?
                                             Pytanie podatnika: Czy udzielanie osobom fizycznym pomocy spo貫cznej b璠zie korzysta這 ze zwolnienia od PIT, a w konsekwencji na Fundacji nie b璠zie ci捫y obowi您ek realizacji funkcji p豉tnika?
                                             • 10.11.2015Obowi您ki p豉tnika: Nagrody przekazywane w ramach programu lojalno軼iowego
                                              Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi dzia豉lno嗆, kt鏎ej przedmiotem jest organizacja program闚 lojalno軼iowych. Wiod帷ym za這瞠niem programu lojalno軼iowego b璠zie nabywanie przez klient闚 zleceniodawcy - mo磧iwo軼i otrzymania lub zakupu po preferencyjnej cenie (1,23 z) nagr鏚. Czy na Wnioskodawcy b璠 ci捫y obowi您ki p豉tnika, wobec os鏏 fizycznych nieprowadz帷ych pozarolniczej dzia豉lno軼i gospodarczej w zwi您ku z realizacj programu lojalno軼iowego?
                                              • 09.10.2015Nagroda roczna w kosztach podatkowych
                                               Pytanie podatnika: Sp馧ka wyp豉ca swoim pracownikom nagrod roczn na podstawie wprowadzonego regulaminu wynagradzania. Zgodnie z zapisami regulaminu pracownikom przys逝guje nagroda roczna za poprzedni rok w wysoko軼i 8,5% podstawy i jest wyp豉cana w terminie do 31 marca roku kalendarzowego za rok poprzedni. Czy w zaistnia造m stanie faktycznym, wyp豉cona pracownikom nagroda roczna oraz sk豉dki na ZUS, FP, FG同 od tej nagrody stanowi koszty uzyskania przychod闚 w 2014 r.?
                                               • 25.09.2015Uchwa豉 NSA. Nagrody i premie z zysku mog by kosztem
                                                W 鈍ietle art. 7 ust. 2 i art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 40 i art. 15 ust. 4g ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od os鏏 prawnych nagrody i premie wyp豉cone pracownikom przez podatnika podatku dochodowego od os鏏 prawnych z dochodu po opodatkowaniu mog stanowi koszty uzyskania przychod闚 tego podatnika - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
                                                • 17.09.2015Podatki 2015: Wygrane w loterii paragonowej b璠 zwolnione z podatku
                                                 Nagrody w loterii paragonowej, kt鏎 w tym roku rozpocznie resort finans闚, b璠 zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym - wynika z projektu rozporz康zenia opublikowanego we wtorek przez Ministerstwo Finans闚. Loteria ma trwa 12 miesi璚y, a w jej ramach rozlosowane zostan m.in. tablety, notebooki oraz samochody.
                                                 • 16.09.2015Podatki 2015: Wygrane w loterii paragonowej b璠 zwolnione z podatku
                                                  Nagrody w loterii paragonowej, kt鏎 w tym roku rozpocznie resort finans闚, b璠 zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym – wynika z projektu rozporz康zenia opublikowanego we wtorek przez Ministerstwo Finans闚. Loteria ma trwa 12 miesi璚y, a w jej ramach rozlosowane zostan m.in. tablety, notebooki oraz samochody.
                                                  • 16.09.2015Obowi您ki p豉tnika. Prezenty dla kontrahent闚 prowadz帷ych dzia豉lno嗆
                                                   Pytanie: W ramach dzia豉lno軼i zamierzam organizowa w豉sne promocje og豉szane na stronie internetowej, kt鏎e b璠 dotyczy wy陰cznie podmiot闚 gospodarczych. Za zakup okre郵onej warto軼i konkretnego asortymentu towar闚 b璠 premiowa osoby fizyczne prowadz帷e pozarolnicz dzia豉lno嗆 gospodarcz samodzielnie oraz w formie sp馧ki cywilnej lub jawnej, okre郵onymi nagrodami rzeczowymi. Czy wydaj帷 klientowi prezent nale篡 pobiera 10% zrycza速owany podatek dochodowy od os鏏 fizycznych?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] nast瘼na strona »