Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

grunty

 • 08.09.2020WSA. Firmowy majtek w podatku od nieruchomoci
  Ujcie nieruchomoci w prowadzonej przez osob fizyczn ewidencji rodków trwaych, czy dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, albo te zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczcych nieruchomoci, przesdza o jej gospodarczym przeznaczeniu. Jednake nie s to jedyne kryteria decydujce o takiej kwalifikacji np. gruntu czy te budynku. Do nieruchomoci zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci zaliczone winny by równie te grunty lub budynki, które przejciowo nie s wykorzystywane przez podatnika w prowadzonej przez niego dziaalnoci, ale ich cechy oraz rodzaj prowadzonej dziaalnoci gospodarczej powoduje, e mog by one wykorzystywane na ten cel.
  • 07.09.2020PIT od sprzeday dziaki w ROD
   Od 2010 r. podatniczce przysugiwao prawo do dziaki przyznane w drodze umowy dzierawy dziakowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Dziakowego. W 2019 r. podatniczka postanowia przenie prawa i obowizki wynikajce z prawa do dziaki oraz za odpatnoci znajdujce si na niej nasadzenia, uprawy, obiekty (altana) i wyposaenie oraz sprzty. Czy kwota pienina uzyskana z tytuu wskazanej transakcji, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i musi by wykazana w rozliczeniu rocznym?
   • 04.09.2020Uywane ponad rok skadniki majtku: rodki trwae czy wyposaenie?
    Prowadz jednoosobow dziaalno gospodarcz, pacc podatek dochodowy na zasadach ogólnych (prowadz PKPiR). Kupiem do firmy ekspres do kawy o wartoci nieco przekraczajcej 4000 z. Zakadam, e bdzie uywany duej ni rok. Czy w zwizku z faktem, e jego cena zakupu nie przekroczya kwoty 10 000 z, mog zaliczy wydatek jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów czy jednak decydujcy jest przewidywany okres uywania ekspresu?
    • 04.09.2020PIT od sprzeday dziaki w ROD
     Od 2010 r. podatniczce przysugiwao prawo do dziaki przyznane w drodze umowy dzierawy dziakowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Dziakowego. W 2019 r. podatniczka postanowia przenie prawa i obowizki wynikajce z prawa do dziaki oraz za odpatnoci znajdujce si na niej nasadzenia, uprawy, obiekty (altana) i wyposaenie oraz sprzty. Czy kwota pienina uzyskana z tytuu wskazanej transakcji, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i musi by wykazana w rozliczeniu rocznym?
     • 03.09.2020Zmiana umowy leasingu z powodu COVID-19 a przejcie na koszty z limitem
      Spóka podpisaa umow leasingu na samochód osobowy z kocem 2018 roku (warto samochodu przekracza limit ustanowiony w przepisach obowizujcych od 1 stycznia 2019 r.). Czy zmiany w harmonogramie spat leasingu samochodu, bdce skutkiem COVID-19, na podstawie aneksu do umowy powoduj konieczno przejcia na nowe, limitowane zasady zaliczania kosztów wprowadzone i obowizujce od 1 stycznia 2019 r.?
      • 31.08.2020Zmiana umowy leasingu z powodu COVID-19 a przejcie na koszty z limitem
       Spóka podpisaa umow leasingu na samochód osobowy z kocem 2018 roku (warto samochodu przekracza limit ustanowiony w przepisach obowizujcych od 1 stycznia 2019 r.). Czy zmiany w harmonogramie spat leasingu samochodu, bdce skutkiem COVID-19, na podstawie aneksu do umowy powoduj konieczno przejcia na nowe, limitowane zasady zaliczania kosztów wprowadzone i obowizujce od 1 stycznia 2019 r.?
       • 31.08.2020Podatek od gruntów z instalacjami OZE
        Wród rolników coraz czciej podnoszone s argumenty za przeniesieniem obowizku patnoci podatku od nieruchomoci na wacicieli instalacji OZE. Pozwolioby to wyeliminowa potrzeb zawierania klauzul umownych, regulujcych rozliczenia na poczet podatku midzy rolnikami a inwestorami, a przede wszystkim zwikszyoby poda gruntów pod nowe instalacje. W tym celu zasadne byoby wprowadzenie zmian w ustawie o podatkach i opatach lokalnych, mianowicie dodanie ust. 7 w art. 3 w brzmieniu wyczajcym zasad statusu waciciela nieruchomoci jako podatnika i ustanawiajcym wyjtek od niej w stosunku do wacicieli instalacji OZE.
        • 28.08.2020JPK_VAT z deklaracj: Oznaczenia dostawy i wiadczenia usug (GTU)
         Oznaczenia dostaw towarów i wiadczenia usug w nowym JPK_VAT, skadanym za okresy od 1 padziernika 2020 r., prezentowane s za pomoc symboli GTU_01 – GTU_13. Pola wypenia si dla caej faktury poprzez zaznaczenie „1” we waciwych polach odpowiadajcych symbolom od GTU_01 do GTU_13, w przypadku wystpienia dostawy towaru lub wiadczenia usugi na ewidencjonowanym dokumencie, bez wyodrbniania poszczególnych wartoci, kwot podatku, itp. Pole pozostanie puste, w przypadku gdy dany towar lub usuga nie wystpiy na dokumencie.
         • 27.08.2020JPK_VAT z deklaracj: Oznaczenia dostawy i wiadczenia usug (GTU)
          Oznaczenia dostaw towarów i wiadczenia usug w nowym JPK_VAT, skadanym za okresy od 1 padziernika 2020 r., prezentowane s za pomoc symboli GTU_01 – GTU_13. Pola wypenia si dla caej faktury poprzez zaznaczenie „1” we waciwych polach odpowiadajcych symbolom od GTU_01 do GTU_13, w przypadku wystpienia dostawy towaru lub wiadczenia usugi na ewidencjonowanym dokumencie, bez wyodrbniania poszczególnych wartoci, kwot podatku, itp. Pole pozostanie puste, w przypadku gdy dany towar lub usuga nie wystpiy na dokumencie.
          • 27.08.2020Uywane ponad rok skadniki majtku: rodki trwae czy wyposaenie?
           Prowadz jednoosobow dziaalno gospodarcz, pacc podatek dochodowy na zasadach ogólnych (prowadz PKPiR). Kupiem do firmy ekspres do kawy o wartoci nieco przekraczajcej 4000 z. Zakadam, e bdzie uywany duej ni rok. Czy w zwizku z faktem, e jego cena zakupu nie przekroczya kwoty 10 000 z, mog zaliczy wydatek jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów czy jednak decydujcy jest przewidywany okres uywania ekspresu?
           • 24.08.2020Prawo do amortyzacji lokalu przy przerwie w najmie
            Nabyam razem z mem na zasadzie wspólnoci majtkowej lokal mieszkalny i zamierzam od 2020 r. wynajmowa go w ramach dziaalnoci gospodarczej osobom do celów mieszkalnych. Jako form opodatkowania przyjam zasady ogólne (ksika przychodów i rozchodów). Do kosztów uzyskania przychodów chciaabym zalicza odpisy amortyzacyjne. Czy odpisy te stanowi koszt uzyskania przychodów w miesicach, w których nie bd uzyskiwa przychodów z najmu?
            • 21.08.2020Prawo do amortyzacji lokalu przy przerwie w najmie
             Nabyam razem z mem na zasadzie wspólnoci majtkowej lokal mieszkalny i zamierzam od 2020 r. wynajmowa go w ramach dziaalnoci gospodarczej osobom do celów mieszkalnych. Jako form opodatkowania przyjam zasady ogólne (ksika przychodów i rozchodów). Do kosztów uzyskania przychodów chciaabym zalicza odpisy amortyzacyjne. Czy odpisy te stanowi koszt uzyskania przychodów w miesicach, w których nie bd uzyskiwa przychodów z najmu?
             • 04.08.2020Podatki i opaty lokalne 2021: Stawki maksymalne w gór
              Od 1 stycznia 2021 r. bd obowizyway nowe stawki maksymalne podatku od nieruchomoci, podatku od rodków transportowych oraz opat lokalnych, tj. opaty: targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, od posiadania psów oraz reklamowej. Nowe stawki maksymalne zostay ogoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów z 23 lipca 2020 r. (M.P. poz. 673) i s wysze w porównaniu z 2020 rokiem o 3,9%, czyli o wskanik cen towarów i usug konsumpcyjnych w I póroczu 2020 r. w stosunku do I pórocza 2019 r. W ubiegym roku wskanik wzrós o 1,8%. Przypomnijmy, e rada gminy nie musi uchwala stawek maksymalnych i moe pozostawi stawki podatków i opat na poziomie z poprzedniego roku.
              • 03.08.2020Podatki i opaty lokalne 2021: Stawki maksymalne w gór
               Od 1 stycznia 2021 r. bd obowizyway nowe stawki maksymalne podatku od nieruchomoci, podatku od rodków transportowych oraz opat lokalnych, tj. opaty: targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, od posiadania psów oraz reklamowej. Nowe stawki maksymalne zostay ogoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów z 23 lipca 2020 r. (M.P. poz. 673) i s wysze w porównaniu z 2020 rokiem o 3,9%, czyli o wskanik cen towarów i usug konsumpcyjnych w I póroczu 2020 r. w stosunku do I pórocza 2019 r. W ubiegym roku wskanik wzrós o 1,8%. Przypomnijmy, e rada gminy nie musi uchwala stawek maksymalnych i moe pozostawi stawki podatków i opat na poziomie z poprzedniego roku.
               • 29.07.2020WSA. Nieruchomoci zwizane prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej
                Nieruchomo pozostaje zwizana z dziaalnoci gospodarcz osoby fizycznej, jeeli jest elementem przedsibiorstwa lub moe by uznana za zwizan z tym przedsibiorstwem, jest w jakikolwiek sposób wykorzystywana w prowadzonej dziaalnoci gospodarczej lub - biorc pod uwag cechy faktyczne tej nieruchomoci i rodzaj prowadzonej dziaalnoci gospodarczej - moe by wykorzystywana na ten cel.
                • 28.07.2020Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn i inne preferencje - objanienia MF
                 Dzisiaj publikujemy ostatni fragment objanie podatkowych z 21 lipca 2020 r. MF wyjania w nim nowe preferencje stosowane w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 dotyczce podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomoci. Omawia take m.in: zaniechanie podobru odsetek od zalegoci w PIT, czy od niewpaconej w terminie daniny solidarnociowej, zawieszenie terminów na przekazania informacji o schematach podatkowych.
                 • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
                  Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
                  • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn i inne preferencje - objanienia MF
                   Dzisiaj publikujemy ostatni fragment objanie podatkowych z 21 lipca 2020 r. MF wyjania w nim nowe preferencje stosowane w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 dotyczce podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomoci. Omawia take m.in: zaniechanie podobru odsetek od zalegoci w PIT, czy od niewpaconej w terminie daniny solidarnociowej, zawieszenie terminów na przekazania informacji o schematach podatkowych.
                   • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
                    Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
                    • 13.07.2020rodek trway do 10 tys. z jednorazowo w koszty
                     Przypomnijmy, e od pocztku 2018 r. obowizuje przepis, zgodnie z którym limit wartoci rodków trwaych lub wartoci niematerialnych i prawnych umoliwiajcy jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych rodków lub wartoci do kosztów uzyskania przychodów zosta podwyszony z 3500 z do 10 000 z. Stosowne zmiany w ustawie o PIT, a take w ustawie o CIT, wprowadzia tzw. dua nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych. Dodajmy, e nowy limit dotyczy skadników majtku przyjtych do uywania po dniu 31 grudnia 2017 r.
                     • 09.07.2020Amortyzacja samochodu wykorzystywanego do celów mieszanych
                      Przedsibiorca kupi samochód osobowy, który jest wykorzystywany przede wszystkim w dziaalnoci gospodarczej, a sporadycznie do celów prywatnych. Czy samochód ten mona wprowadzi do ewidencji rodków trwaych, a w konsekwencji dokonywa odpisów amortyzacyjnych od jego wartoci pocztkowej?
                      • 08.07.2020Amortyzacja samochodu wykorzystywanego do celów mieszanych
                       Przedsibiorca kupi samochód osobowy, który jest wykorzystywany przede wszystkim w dziaalnoci gospodarczej, a sporadycznie do celów prywatnych. Czy samochód ten mona wprowadzi do ewidencji rodków trwaych, a w konsekwencji dokonywa odpisów amortyzacyjnych od jego wartoci pocztkowej?
                       • 08.07.2020NSA. Gara w budynku mieszkalnym z najwysz stawk podatku od nieruchomoci
                        Gdy gara zosta wyodrbniony jako lokal o innym ni mieszkalne przeznaczeniu, stanowicy odrbn nieruchomo i odrbny przedmiot opodatkowania, nie dzieli losu budynku lub jego czci (mieszkalnego lub pozostaego). Nie jest przy tym istotne, czy nieruchomo zajta jest na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej. Znaczenie ma to, e nieruchomo ta jest wasnoci przedsibiorcy, a tym samym kwalifikuje si do budynków zwizanych z prowadzon dziaalnoci gospodarcz - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                        • 07.07.2020Odszkodowanie za skradziony samochód w leasingu to przychód z dziaalnoci
                         Przedsibiorca, w ramach prowadzonej dziaalnoci, zawar umow leasingu na okres 36 miesicy. Przedmiotem leasingu operacyjnego by samochód osobowy, który zosta ubezpieczony (AC, OC, NNW) - skadki opaca leasingobiorca. Samochód zosta skradziony. Przedsibiorca otrzyma od leasingodawcy zwrot szkody tytuem odszkodowania. Czy jest on zobowizany do opodatkowania i rozliczenia w pozostae przychody kwoty otrzymanego odszkodowania?
                         • 18.06.2020Amortyzacja mieszkania wykorzystywanego w dziaalnoci
                          W celu zmniejszenia kosztu noclegów oraz w celu zapewnienia sobie staych noclegów i alternatywnego miejsca do wykonywania usug przedsibiorca postanowi zakupi mieszkanie, blisko siedziby kontrahenta. Czy wydatki z tytuu zakupu mieszkania bd stanowiy koszty uzyskania przychodu, o które przedsibiorca  bdzie móg pomniejsza przychody uzyskane w zwizku z prowadzon dziaalnoci gospodarcz w postaci odpisów amortyzacyjnych wedug stawki amortyzacji 1,5%?
                          • 15.06.2020PIT od sprzeday domku letniskowego
                           Podatniczka sprzedaa drewniany domek letniskowy, który jest nietrwale zwizany z gruntem, nieocieplony, przeznaczony do pobytu sezonowego. Domek pooony jest na gruncie dzierawionym od 1990 r. Nowi waciciele bd mogli dzierawi ten teren do 31 grudnia 2023 r. Czy podatniczka musi wykazywa sprzeda domku w zeznaniu rocznym PIT-36 i zapaci podatek?
                           • 10.06.2020Najem i amortyzacja: Meble i sprzt AGD nie zwiksz wartoci pocztkowej budynku
                            Czy przy oddaniu do uytkowania budynku mieszkalnego wartoci:  mebli wolno stojcych i sprztu AGD,  opraw owietleniowych,   zlewozmywaków, natrysków, umywalek, sedesów, baterii,  wymienników ciepa, kolektorów, regulatorów, grzejników,  przewodów ciepocigowych,  sterowników naciennych do regulacji ogrzewania podogowego,  instalacji RTV i Internet (wiatowody) niewbudowanych w konstrukcj budynku,  naley wliczy do wartoci pocztkowej budynku czy te (zalenie od wartoci jednostkowej lub wartoci zestawu) wliczy do kosztów uzyskania przychodu bd amortyzowa jako odrbny rodek trway?
                            • 26.05.2020WSA. Ryczat od najmu: Licz si obiektywne kryteria a nie zamiar podatnika
                             Ocena, czy wynajmowane lokale stanowi skadniki majtku zwizane z dziaalnoci nie jest determinowana wol czy zamiarem podatnika, ale spenianiem lub niespenieniem obiektywnych kryteriów pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej. Jeeli zatem okrelona dziaalno polegajca na wynajmie lokali, take mieszkalnych, niewprowadzonych do ewidencji rodków trwaych, wykazuje cechy zarobkowoci i cigoci, a przede wszystkim zorganizowania, wiadczy to o prowadzeniu przez podatnika dziaalnoci gospodarczej z wykorzystaniem tych skadników majtkowych bez wzgldu na to, czy sam podatnik w taki sposób rozumie i kwalifikuje swoj dziaalno.
                             • 25.05.2020WSA. Miejsce parkingowe w budynku mieszkalnym z niszym podatkiem
                              Hale garaowe stanowice przedmiot odrbnej wasnoci, usytuowane w budynku mieszkalnym powinny podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoci wedug stawki dla tzw. budynków pozostaych. Tak orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Poznaniu.
                              • 16.04.2020Wykorzystywanie samochodu osobowego w dziaalnoci - objanienia podatkowe MF
                               Minister Finansów wyda 9 kwietnia br. dugo oczekiwane objanienia podatkowe dotyczce stosowania przez podatników podatków dochodowych przepisów odnoszcych si do samochodów osobowych, w brzmieniu nadanym ustaw z z 23 padziernika 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadzia do ustawy o PIT oraz ustawy o CIT szereg przepisów modyfikujcych zasady podatkowego rozliczania kosztów dotyczcych nabycia, korzystania, eksploatacji oraz zbycia samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej przez podatników dziaalnoci.
                               • 15.04.2020Wykorzystywanie samochodu osobowego w dziaalnoci - objanienia podatkowe MF
                                Minister Finansów wyda 9 kwietnia br. dugo oczekiwane objanienia podatkowe dotyczce stosowania przez podatników podatków dochodowych przepisów odnoszcych si do samochodów osobowych, w brzmieniu nadanym ustaw z z 23 padziernika 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadzia do ustawy o PIT oraz ustawy o CIT szereg przepisów modyfikujcych zasady podatkowego rozliczania kosztów dotyczcych nabycia, korzystania, eksploatacji oraz zbycia samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej przez podatników dziaalnoci.
                                • 09.04.2020Dziaka rolna naleca do przedsibiorcy: Podatek rolny czy od nieruchomoci?
                                 Jeeli uytki rolne podlegajce zasadniczo podatkowi rolnemu, s faktycznie zajte na jakkolwiek inn dziaalno gospodarcz ni dziaalno rolnicza, z wyjtkiem dziaalnoci przedsibiorstw przesyowych, to podlegaj opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoci. Za zajcie gruntów rolnych na prowadzenie dziaalnoci naley uwaa rzeczywiste wykonywanie czynnoci skadajcych si na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej, np. rozpoczcie prac budowlanych na dziace. Wyjtkiem w tym wzgldzie s grunty rolne, których wacicielem/posiadaczem jest przedsibiorca - osoba fizyczna, zajte na inwestycj prywatn.
                                 • 08.04.2020Dziaka rolna naleca do przedsibiorcy: Podatek rolny czy od nieruchomoci?
                                  Jeeli uytki rolne podlegajce zasadniczo podatkowi rolnemu, s faktycznie zajte na jakkolwiek inn dziaalno gospodarcz ni dziaalno rolnicza, z wyjtkiem dziaalnoci przedsibiorstw przesyowych, to podlegaj opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoci. Za zajcie gruntów rolnych na prowadzenie dziaalnoci naley uwaa rzeczywiste wykonywanie czynnoci skadajcych si na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej, np. rozpoczcie prac budowlanych na dziace. Wyjtkiem w tym wzgldzie s grunty rolne, których wacicielem/posiadaczem jest przedsibiorca - osoba fizyczna, zajte na inwestycj prywatn.
                                  • 11.03.2020Prawo do amortyzacji lokalu przy przerwie w najmie
                                   Nabyam razem z mem na zasadzie wspólnoci majtkowej lokal mieszkalny i zamierzam od 2020 r. wynajmowa go w ramach dziaalnoci gospodarczej osobom do celów mieszkalnych. Jako form opodatkowania przyjam zasady ogólne (ksika przychodów i rozchodów). Do kosztów uzyskania przychodów chciaabym zalicza odpisy amortyzacyjne. Czy odpisy te stanowi koszt uzyskania przychodów w miesicach, w których nie bd uzyskiwa przychodów z najmu?
                                   • 12.02.2020NSA. Podatek od nieruchomoci za gara przedsibiorcy
                                    Gara stanowicy przedmiot odrbnej wasnoci, usytuowany w budynku mieszkalnym powinien podlega opodatkowaniu wedug stawki dla budynków pozostaych. Wobec jednak faktu, e gara jest w posiadaniu przedsibiorcy, spenia definicj zwizania z prowadzeniem dziaalnoci gospodarcze i w konsekwencji podlega opodatkowaniu wedug stawki podwyszonej - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                    • 02.01.2020Przy transakcji z przedsibiorc zagranicznym równie obowizuje limit patnoci gotówkowej
                                     Czy przedsibiorca, kupujcy samochód za granic od zagranicznego przedsibiorcy, paccy za ten zakup gotówk bdzie móg zaliczy do kosztów uzyskania przychodów przysze odpisy amortyzacyjne? Odpowied zaley od tego, czy zostaa przekroczona warto limitu patnoci gotówk, obowizujcego dla transakcji zawieranych midzy przedsibiorcami. Przekona si o tym kupujcy, bdcy adresatem publikowanej dzisiaj interpretacji.
                                     • 19.12.2019NSA: Skarc wydan interpretacj naley precyzyjnie sformuowa zarzuty
                                      Z uzasadnienia: Sd administracyjny jest zwizany zarzutami skargi wniesionej na interpretacj indywidualn i nie moe poszukiwa uchybie prawa materialnego i procesowego, które w skardze tej nie zostay podniesione.(...) sd ten (I instancji - dop. red.) nie moe skutecznie rozpozna takiej skargi, bowiem nie ma ani prawa ani obowizku domyla si intencji autora skargi lub jego argumentacji.
                                      • 12.12.2019Podwyszona do 10% stawka amortyzacji lokalu niemieszkalnego - jak udokumentowa uywanie?
                                       Podatnicy maj prawo w niektórych sytuacjach indywidualnie okreli stawk amortyzacji. W przypadku uywanych lokali niemieszkalnych, dla których maksymalna stawka amortyzacji wynosi nawet 10% (przy normatywnej stawce 2,5%) w gr wchodz spore korzyci podatkowe. Ale ustawa o podatku dochodowym nie reguluje kwestii dokumentowania okresu uywania lokalu niemieszkalnego - a wanie ten okres ma zasadnicze znaczenie dla ustalenia wysokoci stawki. Jak wobec tego ma fakt i okres uywania udokumentowa podatnik?
                                       • 11.12.2019Jednoosobowa dziaalno i dwa samochody w kosztach firmy
                                        Pytanie: Czy w jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawczyni moe Ona zalicza do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne oraz koszty eksploatacji zwizane z pierwszym samochodem H., który jest rodkiem trwaym oraz raty leasingowe i koszty eksploatacyjne zwizane z drugim samochodem S. (umowa leasingu operacyjnego)?
                                        • 10.12.2019NSA. Reklama na cudzym gruncie: Kto paci podatek od nieruchomoci?
                                         Z uzasadnienia: Z uwagi na to, e tablice reklamowe s trwale zwizane z gruntem, do którego skarca ma tytu posiadacza zalenego, ale wacicielami gruntu nie jest w adnym przypadku ani Skarb Pastwa ani jakakolwiek jednostka samorzdu terytorialnego, lecz s to spóki prawa handlowego, skarca nie jest w tych przypadkach podatnikiem podatku od nieruchomoci (..) przymiot podatnika ma w tych przypadkach waciciel gruntu, na którym posadowiona jest wspomniana budowla.
                                         • 04.12.2019NSA. Sprzeda wielu nieruchomoci: Dziaalno czy prywatna sprzeda?
                                          Z uzasadnienia: O zaliczeniu okrelonych form aktywnoci podatnika do pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej zadecyduje nie tyle dopenienie przez niego wymogów formalnych, zwizanych z podjciem i prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej, ile okolicznoci faktyczne wiadczce o tym, e jego dziaania miay charakter zorganizowany i cigy oraz, e byy prowadzone w celu zarobkowym we wasnym imieniu, a uzyskane w ten sposób przychody nie s zaliczane do innych przychodów ze róde wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 u.p.d.o.f.
                                          • 25.11.2019WSA. Nieruchomoci w firmie: Samo pozwolenie na rozbiórk nie obniy podatku
                                           Z uzasadnienia: Obecny stan prawny nie przewiduje koniecznoci badania, czy zaistniay wzgldy techniczne uniemoliwiajce wykorzystywanie nieruchomoci do dziaalnoci gospodarczej. Wyczenie z opodatkowania przewiduje natomiast wyej cytowany art. 1 ust. 2a, który w pkt 3 wie moliwo odstpienia od opodatkowania nieruchomoci m.in. z wydaniem ostatecznej decyzji nakazujcej rozbiórk, o której mowa w art. 67 ust. 1 Prawa budowlanego. (...) Tylko bowiem taka, cile okrelona, decyzja uzasadnia zastosowanie przewidzianego wyej wyczenia i nie moe ona by tym samym utosamiana czy zastpowana decyzj o pozwoleniu na rozbiórk.
                                           • 24.10.2019Podatki i opaty lokalne 2020: Stawki maksymalne w gór, a minimalne bez zmian
                                            Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 padziernika 2019 r. (M.P. poz. 1020) minimalne stawki podatku od rodków transportowych obowizujce w 2020 r. nie zmieni si, a zatem bd obowizyway w wysokoci obowizujcej w tym roku. Natomiast maksymalne stawki podatków i opat lokalnych w 2020 r., w tym podatku od rodków transportowych, bd o wiele wysze. Dodajmy jednak, e rada gminy nie musi uchwala stawek maksymalnych i moe pozostawi stawki podatków i opat na poziomie z poprzedniego roku. 
                                            • 23.10.2019Podatki i opaty lokalne 2020: Stawki maksymalne w gór, a minimalne bez zmian
                                             Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 padziernika 2019 r. (M.P. poz. 1020) minimalne stawki podatku od rodków transportowych obowizujce w 2020 r. nie zmieni si, a zatem bd obowizyway w wysokoci obowizujcej w tym roku. Natomiast maksymalne stawki podatków i opat lokalnych w 2020 r., w tym podatku od rodków transportowych, bd o wiele wysze. Dodajmy jednak, e rada gminy nie musi uchwala stawek maksymalnych i moe pozostawi stawki podatków i opat na poziomie z poprzedniego roku. 
                                             • 16.10.2019WSA. Sprzeda czci dziaki nabytej w spadku bez VAT
                                              Z uzasadnienia: Dziaania podatnika, w stosunku do stanowicych jego wasno skadników majtkowych (w tym mienia nieruchomego), wykazuj cechy zorganizowania i cigoci charakteryzujce dziaalno gospodarcz, gdy podejmowane przez niego czynnoci, zwizane z zagospodarowaniem tego mienia i jego rozporzdzaniem, bd istotnie odbiegay od normalnego wykonywania prawa wasnoci, a nadto podatnik z operacji tych uczyni sobie lub ma zamiar uczynienia staego (a nie okazjonalnego) róda zarobkowania.
                                              • 14.10.2019VAT. Rezygnacja ze zwolnienia w akcie notarialnym
                                               Pytanie: Czy owiadczeniami zawartymi w akcie notarialnym sporzdzonym przez notariusza Strony transakcji skorzystay z moliwoci zrezygnowania ze zwolnienia od podatku od towarów i usug (VAT) dostawy wskazanego w nim budynku, o którym mowa w art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug?
                                               • 10.10.2019VAT: Przygotowanie dziaki do inwestycji dla przyszego nabywcy nosi znamiona dziaalnoci
                                                Podejmowanie zorganizowanych dziaa, takich jak podzia gruntu na mniejsze dziaki, uzbrojenie terenu, wydzielenie dróg wewntrznych, uzyskanie przed sprzeda decyzji o warunkach zabudowy, wykonywanie czynnoci marketingowych, wiadczy o tym, e czynnoci zwizane ze sprzeda dziaki maj form zawodow (profesjonaln).
                                                • 08.10.2019Podatek od nieruchomoci - kto, za co i kiedy musi paci?
                                                 Budujesz dom? A moe masz mieszkanie, dziak lub gara? Dowiedz si, kiedy pacisz podatek od nieruchomoci. Sprawd, czy pacisz go samodzielnie, czy z innymi osobami.
                                                 • 07.10.2019Podatek od nieruchomoci - kto, za co i kiedy musi paci?
                                                  Budujesz dom? A moe masz mieszkanie, dziak lub gara? Dowiedz si, kiedy pacisz podatek od nieruchomoci. Sprawd, czy pacisz go samodzielnie, czy z innymi osobami.
                                                  • 02.10.2019Podatki 2020: Stawki podatków i opat lokalnych w gór
                                                   Od 1 stycznia 2020 r. bd obowizyway nowe stawki maksymalne podatku od nieruchomoci, podatku od rodków transportowych oraz opat lokalnych, tj. opaty: targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, od posiadania psów oraz reklamowej. Nowe stawki maksymalne zostay ogoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów z 24 lipca 2019 r. (M.P. poz. 738) i s wysze w porównaniu z 2019 rokiem o 1,8%, czyli o wskanik cen towarów i usug konsumpcyjnych w I póroczu 2019 r. w stosunku do I pórocza 2018 r. W ubiegym roku wskanik wzrós o 1,6%. Przypomnijmy, e rada gminy nie musi uchwala stawek maksymalnych i moe pozostawi stawki podatków i opat na poziomie z poprzedniego roku.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 19 ] nastpna strona »