Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

grunty

 • 04.06.2006Spka w upadoci i opodatkowanie podatkiem od nieruchomoci gruntw, budynkw i budowli
  Pytanie podatnika: 1. Czy Spka, ktra znajduje si w upadoci z moliwoci zawarcia ukadu obowizana jest stosowa do celw przedmiotowego podatku stawki takie, jak przy prowadzeniu normalnej dziaalnoci gospodarczej? 2. Czy w wietle przepisw ustawy - budynek administracyjno-biurowy, bdcy siedzib Spki jest budynkiem sucym dziaalnoci gospodarczej? 3. Czy w aspekcie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy - podstaw opodatkowania budowli jest zawsze jej tzw. warto pocztkowa, stanowica podstaw naliczania amortyzacji, nawet po dokonaniu ostatniego odpisu amortyzacyjnego, czy te w przypadku jej penego zamortyzowania stosuje si przepisy art. 4 ust. 5 i 6? 4. Czy w przypadku moliwoci zastosowania art. 4 ust. 5 i 6 Spka ma prawo samodzielnie ustali warto rynkow budowli, czy te zobligowana jest do powoania rzeczoznawcy?
  • 01.06.2006Opodatkowanie podatkiem od nieruchomoci budowli sieci telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
   Pismo Dyrektora Departamentu Podatkw i Opat Lokalnych z dnia 30 maja 2006 r., znak: PL (LK)-833-100/MS/06/365, do Burmistrza Miasta (...) w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomoci budowli sieci telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
   • 29.05.2006Dokumentowanie transakcji sprzeday po zakoczeniu dziaalnoci
    Pytanie: Sprzedaj swoje rodki trwae po likwidacji dziaalnoci. Wiem, e przychody traktowane s jako przychody z dziaalnoci gospodarczej. Ale jaki dokument sprzeday mam wystawi? Faktur, rachunek, a moe po prostu umow kupna-sprzeday? Czy obowizuje mnie w takim przypadku konieczno zapaty podatku od czynnoci cywilnoprawnych?
    • 21.05.2006Sprzeda prawa wieczystego uytkowania gruntu i domu w budowie a podatek dochodowy
     Pytanie podatnika: Czy od sprzeday prawa wieczystego uytkowania gruntu i sprzeday domu w budowie, nabytych czciowo w wyniku podziau majtku, wystpi podatek dochodowy?
     • 20.04.2006Ewidencja podatkowa nieruchomoci
      Na potrzeby wymiaru i poboru podatku od nieruchomoci, podatku rolnego i podatku lenego od 1 stycznia 2005 r. prowadzona jest ewidencja podatkowa nieruchomoci. Powstaa ona na mocy Ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i opatach lokalnych oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz. U. 02.200.1683), a zasady jej prowadzenia okrela Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomoci (dalej: rozporzdzenie). Zgodnie z art. 7a w zw. z art. 1c Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych (Dz. U. 91.9.31 z pn. zm.; dalej: ustawa) organem waciwym w sprawie ewidencji jest wjt (burmistrz, prezydent miasta).
      • 19.04.2006Instytucja przewaszczenia na zabezpieczenie a obowizek podatkowy w podatku rolnym
       Pismo Zastpcy Dyrektora Departamentu Podatkw Lokalnych i Katastru z dnia 16 stycznia 2006 r. znak: LK-832/AP/05/746 do Burmistrza Miasta (...) w sprawie instytucji przewaszczenia na zabezpieczenie a obowizek podatkowy w podatku rolnym
       • 18.04.2006Zwolnienie z podatku rolnego gruntw nabytych na utworzenie gospodarstwa rolnego lub powikszenie ju istniejcego do 100 ha
        Pismo Zastpcy Dyrektora Departamentu Podatkw Lokalnych i Katastru z dnia 18 stycznia 2006 r. znak: LK-832/KM/05/729 do Urzdu Miejskiego w (...) w sprawie zwolnienia z podatku rolnego gruntw nabytych na utworzenie gospodarstwa rolnego lub powikszenie ju istniejcego do 100 ha nabytych w drodze licytacji przez komornika sdowego
        • 04.04.2006Interpelacja nr 931 do ministra finansw w sprawie ujednolicenia wzorw formularzy obowizujcych patnikw podatku od nieruchomoci, lokalnego i lenego
         Szanowny Panie Ministrze! Obecnie wzory formularzy informacji o nieruchomociach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach czy informacji o lasach, do ktrych skadania obowizane s osoby fizyczne, jak i wzory deklaracji podatku od nieruchomoci, deklaracji podatku rolnego czy deklaracji podatku lenego obowizujce m. in. osoby prawne - okrelane s przez rady gmin.
         • 22.03.2006Interpelacja nr 697 do ministra finansw w sprawie interpretacji ustawy o podatku od towarw i usug w starostwach powiatowych
          Szanowna Pani Premier! Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (DzU z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z pn. zm.) starosta powiatu przekazuje w wieczyste uytkowanie grunty Skarbu Pastwa na rzecz osb fizycznych i prawnych. Z tytuu uytkowania wieczystego gruntw uytkownik uiszcza roczn opat, patn corocznie przez okres 99 lat, ustalon w drodze operatu szacunkowego wartoci gruntu. Powiat zgromadzone z tego tytuu dochody odprowadza na rzecz Skarbu Pastwa, pozostawiajc do swojej dyspozycji 25% uzyskanych z ww. tytuu dochodw.
          • 21.03.2006Decyzja Izby Skarbowej w Katowicach w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 16.03.2006 r., sygn. PPB2-4407-14/06/I
           Pytanie podatnika: Czy istnieje obowizek opodatkowania podatkiem od towarw i usug dostawy dziaek budowlanych - nabytych w drodze spadku i darowizny - w sytuacji gdy: dostawy pierwszych dwch dziaek dokonano w 2003 r. (pod rzdami ustawy z dnia 8.01.1993 r. o VAT), a dostaw kolejnych dokonano pod rzdami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o VAT jak rwnie wystpuje zamiar kolejnych dostaw dziaek?
           • 09.03.2006Opodatkowanie leasingu podatkiem od towarw i usug (1)
            Na gruncie obecnie obowizujcych przepisw mog si zrodzi u podatnikw podatku od towarw i usug wtpliwoci dotyczce charakteru czynnoci okrelanej mianem leasingu - a w konsekwencji sposobu opodatkowania tej umowy. Poniszy artyku ma przybliy czytelnikom zasady opodatkowania umowy leasingu podatkiem od towarw i usug.
            • 06.03.2006Decyzja Izby Skarbowej w Opolu w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 31.01.2006 r., sygn. PF-I-41180/INT/1/NM/05
             Pytanie podatnika: Dotyczy kwestii opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzeday nieruchomoci - dziaki z rozpoczt budow domu jednorodzinnego w stanie zamknitym.
             • 06.03.2006Aukcje internetowe i podatek od czynnoci cywilnoprawnych
              Prowadzc sprzeda lub nawet kupujc na aukcjach internetowych powinnimy mie wiadomo, i fiskus moe upomnie si o swoje prawa, wynikajce z przepisw dotyczcych podatku od czynnoci cywilnoprawnych. To opracowanie ma na celu wyjanienie, kiedy spoczywa na osobach prowadzcych transakcje internetowe obowizek podatkowy, a kiedy i jak ustrzec si przed kopotami ze strony urzdu podatkowego.
              • 09.02.2006Interpretacja II US PB IB /415-54/294a/60/05/KSz z 14.10.2005 r. - Drugi Urzd Skarbowy w Biaymstoku
               Pytanie podatnika: Czy od rnicy midzy cen rynkow a cen zakupu mieszkania zakadowego wraz z gruntem trzeba bdzie zapaci podatek dochodowy od osb fizycznych i otrzyma informacj PIT-8C od byego zakadu pracy?;czy dochd ten naley czy z innymi dochodami w rozliczeniu rocznym?; czy poniesione przez podatnika dodatkowe koszty bd stanowiy koszty uzyskania przychodu, ktre bdzie mona odliczy od przychodu?
               • 08.02.2006Pismo Dyrektora Departamentu Administracji Podatkowej z dnia 7 lutego 2006r. Nr AP13-160/8012/548/2006/AA w sprawie zaokrglania podatkw pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego
                W odpowiedzi na wystpienie z dnia 10 stycznia 2006r. Nr WIAS-0704/02/06 w sprawie zaokrglania, od dnia 1 stycznia 2006r., podatkw pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego, Ministerstwo Finansw uprzejmie wyjania, co nastpuje:
                • 05.01.2006Interpretacja IIIUS.DPP2/44406/05/32/05 z dnia 25.04.2005 r. - Trzeci Urzd Skarbowy w Szczecinie
                 Pytanie podatnika: Czy w wietle rozporzdzenia Ministra Finansw w sprawie kas rejestrujcych, sprzeda nieruchomoci zwolniona jest z ewidencjonowania w kasie rejestrujcej, zgodnie z poz. 42 zacznika do rozporzdzenia oraz analogii zawartej w poz. 49?
                 • 17.10.2005Wyjanienie III/443-23/05 z 03.03.2005 r. - Urzd Skarbowy w Zgierzu
                  Pytanie podatnika Strona jest czynnym podatnikiem podatku od towarw i usug. Na podstawie zawiadczenia o wpisie do ewidencji dziaalnoci gospodarczej, rozpocznie od dnia 01.04.2005 r. prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w zakresie wynajmu, wypoyczania artykuw, kupna i sprzeda. Podatnik zamierza naby grunt z przeznaczeniem do wynajmu. Zakup gruntu zostanie udokumentowany faktur VAT ze stawk 22% i wprowadzony do ewidencji rodkw trwaych w nowej firmie. Podatnik pyta, czy w zwizku z zakupem gruntu bdzie mia prawo do otrzymania zwrotu podatku w terminie 60 dni?
                  • 04.09.2005Interpretacja PP/443-7/ET/2005 z dnia 01.02.2005 r. - Drugi Urzd Skarbowy w Opolu
                   Pytanie podatnika: Podatnik zwrci si o interpretacj przepisu dotyczcego podatku VAT z tytuu sprzeday nieruchomoci.
                   • 24.07.2005Wykaz skadnikw podlegajcych amortyzacji
                    Co amortyzujemy? I. Amortyzacji podlegaj, stanowice wasno lub wspwasno podatnika, nabyte lub wytworzone we wasnym zakresie, kompletne i zdatne do uytku w dniu przyjcia do uywania: 1) budowle, budynki oraz lokale bdce odrbn wasnoci, 2) maszyny, urzdzenia i rodki transportu, 3) inne przedmioty - o przewidywanym okresie uywania duszym ni rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby zwizane z prowadzon przez niego dziaalnoci gospodarcz albo oddane do uywania na podstawie umowy najmu, dzierawy lub umowy leasingu, zwane rodkami trwaymi.)
                    • 07.06.2005Dostawa nieruchomoci
                     Opodatkowaniu podlega midzy innymi odpatna dostawa towarw i odpatne wiadczenie usug na terytorium kraju. Poniewa przez towary rozumie si rzeczy ruchome, jak rwnie wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich czci, bdce przedmiotem czynnoci podlegajcych opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug, ktre s wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisw o statystyce publicznej, a take grunty, wic dostawa gruntw rwnie podlega opodatkowaniu. Ale nie zawsze - jeli dokonujcym dostawy nie jest podatnik od towarw i usug, dostawa taka nie podlega opodatkowaniu.
                     • 07.06.2005VAT - opodatkowanie przy likwidacji dziaalnoci spki i zaprzestaniu dziaalnoci przez osob fizyczn
                      Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT po zaprzestaniu wykonywania czynnoci podlegajcych opodatkowaniu ma obowizek zgosi zaprzestanie dziaalnoci naczelnikowi urzdu skarbowego - na podstawie tego zgoszenie naczelnik urzdu skarbowego wykreli podatnika z rejestru jako podatnika VAT. Zaprzestanie wykonywania czynnoci objtych podatkiem zgasza naley na formularzu VAT-Z. Zgoszenia dokonuje si w ostatnim dniu wykonywania czynnoci podlegajcych opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug. W przypadku, kiedy podatnik nie wykona obowizku zgoszenia, naczelnik urzdu skarbowego wykreli go z urzdu. Podobnie stanie si, jeeli w wyniku podjtych czynnoci sprawdzajcych okae si, e podatnik nie istnieje lub mimo podjtych udokumentowanych prb nie ma moliwoci skontaktowania si z podatnikiem albo jego penomocnikiem.

                     « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] . [ 16 ] . [ 17 ] . [ 18 ] . [ 19 ]