Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

grunty

 • 16.03.2007Wniesienie w formie aportu do spółki z o. o. majątku likwidowanej firmy
  Pytanie podatnika: Czy majątek likwidowanej firmy wniesiony aportem do spółki z o.o. podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
  • 09.03.2007Kto zapłaci podatek od gruntu zmarłego
   Interpelacja nr 5985 do ministra finansów w sprawie podatku od gruntów nieżyjących właścicieli i dalszej procedury postępowania spadkowego i egzekucyjnego
   • 02.03.2007Sprzedaż prasy z dodatkiem płyt CD i DVD
    Pytanie podatnika: Czy sprzedaż prasy z dodatkiem płyt CD i DVD osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym podlega obowiązkowi rejestracji za pomocą kasy fiskalnej?
    • 21.02.2007Nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntu a odliczenie VAT
     Pytanie: Czy mogę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej odliczyć w całości podatek VAT z faktury dokumentującej zakup prawa wieczystego użytkowania gruntu, a wystawionej przez sprzedawcę na mnie w sytuacji, gdy akt notarialny sporządzony został na mnie i męża?
     • 15.02.2007Leasing odnawialny samochodów
      Istotą finansowania dóbr inwestycyjnych i innych środków trwałych w formie leasingu nie jest ich nabycie na własność, ale czasowe, płynne wykorzystywanie na warunkach, które przysługują właścicielowi, by po zakończeniu umowy jej przedmiot znów wrócił do finansującego. Aspekty podatkowe leasingu zniekształcają pierwotny, ekonomiczny sens leasingu. Gdy po wejściu Polski do Unii zniesiony został przywilej odpisywania całego VAT-u naliczonego przy zakupie samochodu „z kratką”, to od tej pory trudno już mówić o wyższości umów leasingu finansowego tj. umów z opcją wykupu samochodu nad umowami leasingu operacyjnego, które nie przesądzają kwestii własności. W ten sposób sens leasingu jako nowoczesnej umowy o czasowe korzystanie z rzeczy odzyskał swoje pierwotne znaczenie.
      • 14.02.2007Polne drogi i podatek od nieruchomości
       Interpelacja nr 5610 do ministra finansów w sprawie sprzecznej interpretacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie pobierania podatku od nieruchomości od dróg polnych
       • 06.02.2007Ci wstrętni spekulanci
        Interpelacja nr 5489 do ministra finansów w sprawie opodatkowania nabywanych w celach spekulacyjnych gruntów rolnych
        • 01.02.2007Stosowanie znowelizowanych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn
         Odpowiedź Ministerstwa Finansów Nr PL-834/85/JB/06/PDJC-345/06/39/07 z dnia 26 stycznia 2007 r. na pismo Przewodniczącego Krajowej Rady Notarialnej w sprawie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 222, poz. 1629)
         • 26.01.2007Rozliczenie kosztów księgowych, podatkowych oraz podatku naliczonego VAT przez leasingobiorcę – leasing finansowy
          Umowę leasingu w sensie bilansowym klasyfikują do leasingu finansowego przepisy art. 3 ust. 4 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.). W przypadku oddania przez finansującego (leasingodawcę, wynajmującego, wydzierżawiającego) aktywów trwałych korzystającemu (leasingobiorcy, najemcy i dzierżawcy) do odpłatnego używania lub pobierania pożytków na czas oznaczony na podstawie umowy leasingu, najmu lub dzierżawy o klasyfikacji umowy decyduje zasada przewagi treści ekonomicznej umowy nad jej formą prawną co oznacza, że składniki zalicza się do aktywów trwałych tej strony, na którą przechodzi ryzyko i korzyści wynikające z umowy.
          • 22.01.2007Podatek od nieruchomości
           Podatek od nieruchomości należy do grupy podatków majątkowych. Oznacza to, że jest podatkiem wiążącym się z posiadaniem gruntu, budynku, czy budowli. Nie jest on natomiast w żaden sposób uzależniony od dochodów, ani też korzyści uzyskiwanych z danej nieruchomości. Obowiązek zapłaty tego podatku wynika z samego faktu władania nieruchomością, co wynika z uregulowań ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.), która nie przewiduje możliwości modyfikowania obowiązku podatkowego ze względu na osobę podatnika.
           • 17.01.2007Zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2007 roku.
            Zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych można podzielić na zwolnienia przedmiotowe (dotyczą określonych czynności) i podmiotowe (te odnoszą się do wskazanych w ustawie podmiotów i organizacji. W 2007 r. pozostaje większość zwolnień obowiązujących dotychczas, ale część zwolnień zlikwidowano, a dla części z nich zostały na nowo określone warunki, po spełnieniu których można ze zwolnienia skorzystać. Pojawiło się też nowe zwolnienie - pożyczek udzielanych w kręgu osób bliskich.
            • 10.01.2007Rozliczenie kosztów księgowych, podatkowych oraz podatku należnego i naliczonego VAT przez leasingodawcę – leasing operacyjny
             Leasingodawca jako finansujący w umowie leasingu operacyjnego (lub wynajmujący w umowie najmu lub wydzierżawiający w umowie dzierżawy) jeżeli w sensie księgowym kontroluje składnik majątkowy, to amortyzuje go i umarza. Jeżeli jest właścicielem, to dodatkowo uprawniony jest do amortyzacji podatkowej. Ponadto, o ile spoczywają na nimi inne obowiązki z tytułu umowy, może zaliczać wydatki związane z ich realizacja w koszty księgowe i podatkowe. Od tej w zasady istnieją pewne wyjątki, które omawiam w poniższym artykule.
             • 07.01.2007Wynajem nieruchomości a VAT
              Umowa najmu nieruchomości jest jedną z częściej zawieranych umów. Regulują ją przepisy Kodeksu cywilnego oraz, odnośnie lokali mieszkalnych, ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.). Pod pojęciem wynajmu, rozumiemy oddanie komuś do korzystania (w najem) nieruchomości bądź inne rzeczy. Zawarcie umowy rodzi dla wynajmującego określone skutki podatkowe, w tym również w sferze podatku VAT.
              • 04.01.2007Bon towarowy nie jest towarem
               Pytanie podatnika: Dotyczy obowiązku odprowadzenia podatku VAT od otrzymanej nagrody w postaci wewnętrznego bonu towarowego, wydanego przez X w ramach sprzedaży premiowej.
               • 14.12.2006Zamiast podatku będzie opłata od posiadania psów
                W dniu 13 grudnia 2006 r. senat przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Przedmiotowa ustawa, oprócz zmian o charakterze doprecyzowującym, modyfikuje przepisy określające zasady poboru podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, jak również znosi podatek od posiadania psów wprowadzając w jego miejsce opłatę od posiadania psów.
                • 10.12.2006Nabycie gospodarstwa rolnego na podstawie umowy przedwstępnej
                 Pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków i Opłat Lokalnych z dnia 20 listopada 2006 r. znak PL-832-22/MW/06/255 do Urzędu Gminy (...) w sprawie możliwości zastosowania zwolnienia z podatku rolnego z tytułu nabycia gospodarstwa rolnego na podstawie umowy przedwstępnej
                 • 07.12.2006Sprzedaż udziału we współwłasności nieruchomości niezabudowanej na rzecz współwłaściciela
                  Pytanie podatnika: Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaż udziału w wysokości 1/2 we współwłasności nieruchomości na rzecz drugiego współwłaściciela?
                  • 05.12.2006MG: Powiększony obszar trzech specjalnych stref ekonomicznych
                   Ponad 3,2 mld złotych nakładów inwestycyjnych oraz ponad 16 tys. nowych miejsc pracy przyniosą wprowadzone zmiany granic kostrzyńsko-słubickiej, pomorskiej i wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej. 5 grudnia br. na wniosek Ministra Gospodarki Piotra Grzegorza Woźniaka, Rada Ministrów przyjęła trzy rozporządzenia dotyczące powiększenia obszaru tych stref.
                   • 04.12.2006Przepisy ustawy o pdof, dotyczące amortyzacji, w wersji obowiązującej od 1.1.2007 r.
                    W tekście wytłuszczoną czcionką zaznaczone są dodane lub zmienione przepisy w brzmieniu obowiązującym od 1.1.2007 r. Przepisy obowiązujące dotychczas bez wyróżnień.
                    • 09.11.2006Wydatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości na nabycie działki nie będącej gruntem pod budowę budynku mieszkalnego
                     Pytanie podatnika: Czy przeznaczenie przychodu ze sprzedaży nieruchomości z prowadzoną budową budynku mieszkalnego w ciągu dwóch lat od dnia zbycia na nabycie działki nie będącej gruntem pod budowę budynku mieszkalnego korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                     • 26.10.2006Nabycie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu w drodze przysądzenia dokonanego przez sąd i pcc
                      Pytanie: W związku z postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez komornika sądowego przeciwko dłużnikom o egzekucję świadczeń pieniężnych odbyła się publiczna licytacja, w wyniku której nabyłem własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego. Czy nabycie ww. mieszkania w postępowaniu egzekucyjnym korzysta z wyłączenia przewidzianego w art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?
                      • 24.10.2006Sprzedaż gospodarstwa rolnego wraz z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego
                       Pytanie podatnika: Zgodnie z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym w 1980 r. Podatnicy nabyli od osoby prywatnej, gospodarstwo rolne aktem notarialnym, stając się w ten sposób jedynymi właścicielami tego gospodarstwa. W 1983 r. otrzymali od Naczelnika Gminy pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego na w/w gruncie. Budowę rozpoczęto w 1987 r. i do chwili obecnej budowy tego budynku mieszkalnego nie zakończono. W dniu 05.04.2006 r. Podatnicy dokonali aktem notarialnym sprzedaży całego gospodarstwa rolnego wraz z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego. W związku z powyższym w złożonym wniosku Podatnicy zadają następujące pytania:
                       • 05.10.2006Ewidencja przebiegu pojazdów samochodów dzierżawionych i koszty uzyskania
                        Pytanie podatnika: Czy ewidencja przebiegu pojazdów jest konieczna, aby zaliczyć koszty związane z wydzierżawionymi samochodami do kosztów uzyskania przychodów?
                        • 27.09.2006Ewidencja księgowa i podatkowa kar umownych
                         1. Pojęcie i rodzaje kar umownych. Wierzyciel może zastrzec w umowie, celem wzmocnienia skuteczności umowy uchronienia się od skutków niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego przez dłużnika (z reguły nieterminowego wykonania świadczenia nienależytego pod względem jakości), że naprawienie szkody, z powodu nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego przez dłużnika następuje przez zapłatę przez niego określonej kwoty pieniężnej.
                         • 27.09.2006Interpelacja nr 3353 do ministra finansów w sprawie interpretacji oraz skutków obowiązywania przepisów podatkowych dotyczących górskich schronisk i tanich domów wczasowych
                          Do Ministra Finansów. W dniu 21 maja 2006 r. dziennik ˝Gazeta Wyborcza˝ opublikował artykuł dotyczący przepisów podatkowych, które klasyfikują górskie schroniska, stanice i luksusowe hotele w tej samej grupie podatkowej. Przepisy te uniemożliwiają pełen rozwój ośrodków PTTK przez to, że są one zakwalifikowane do tej samej grupy podatkowej, co komercyjne firmy handlowe.
                          • 26.09.2006Wyjaśnienia MPiPS w sprawie stosowania przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy
                           1. Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia pomocy udziela się rodzinom rolniczym, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r., jeżeli co najmniej jedna osoba w rodzinie rolniczej jest rolnikiem w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników i podlega temu ubezpieczeniu z mocy ustawy. Ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy zgodnie z art. 7 ust. 1 i art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2002 r. Nr 73, poz.764 z późno zm.), nie podlegają rolnicy lub domownicy podlegający innemu ubezpieczeniu społecznemu lub posiadający ustalone prawo do emerytury lub renty albo posiadający ustalone prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Zatem pomoc z tytułu złagodzenia skutków suszy nie przysługuje osobom odprowadzającym składki do ZUS.
                           • 20.09.2006Nabycie prawa do ulgi mieszkaniowej mimo posiadania budynku mieszkalnego w trakcie budowy
                            Pytanie: Otrzymam w darowiźnie od matki mieszkanie o powierzchni użytkowej 72 m2. Chciałbym skorzystać z ulgi art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Czy nabędę prawo do ulgi mieszkaniowej posiadając działkę na której trwa budowa budynku mieszkalnego nie odebranego przez urząd nadzoru budowlanego?
                            • 09.08.2006Pełna księgowość (2) – Aktywa i pasywa, sprawozdanie finansowe – co to takiego?
                             Ukoronowaniem żmudnej pracy księgowych jest prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe, na które składają się: - bilans - rachunek zysków i strat - informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
                             • 30.07.2006Klasyfikacje statystyczne a VAT
                              Klasyfikacje statystyczne w ustawie o podatku od towarów i usług1)Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, identyfikując towary i usługi, odsyłają do klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej. Klasyfikacje statystyczne pozwalają bowiem dokonać oceny czy dana czynność korzysta ze zwolnienia przedmiotowego albo jest opodatkowana stawką inną niż podstawowa.
                              • 05.07.2006Zwrot podatku VAT
                               Pytanie: Jakie warunki muszę spełnić, by otrzymać zwrot różnicy podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy w terminie 25 dni?
                               • 04.06.2006Spółka w upadłości i opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów, budynków i budowli
                                Pytanie podatnika: 1. Czy Spółka, która znajduje się w upadłości z możliwością zawarcia układu obowiązana jest stosować do celów przedmiotowego podatku stawki takie, jak przy prowadzeniu normalnej działalności gospodarczej? 2. Czy w świetle przepisów ustawy - budynek administracyjno-biurowy, będący siedzibą Spółki jest budynkiem służącym działalności gospodarczej? 3. Czy w aspekcie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy - podstawą opodatkowania budowli jest zawsze jej tzw. wartość początkowa, stanowiąca podstawę naliczania amortyzacji, nawet po dokonaniu ostatniego odpisu amortyzacyjnego, czy też w przypadku jej pełnego zamortyzowania stosuje się przepisy art. 4 ust. 5 i 6? 4. Czy w przypadku możliwości zastosowania art. 4 ust. 5 i 6 Spółka ma prawo samodzielnie ustalić wartość rynkową budowli, czy też zobligowana jest do powołania rzeczoznawcy?
                                • 01.06.2006Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budowli sieci telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
                                 Pismo Dyrektora Departamentu Podatków i Opłat Lokalnych z dnia 30 maja 2006 r., znak: PL (LK)-833-100/MS/06/365, do Burmistrza Miasta (...) w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości budowli sieci telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
                                 • 29.05.2006Dokumentowanie transakcji sprzedaży po zakończeniu działalności
                                  Pytanie: Sprzedaję swoje środki trwałe po likwidacji działalności. Wiem, że przychody traktowane są jako przychody z działalności gospodarczej. Ale jaki dokument sprzedaży mam wystawić? Fakturę, rachunek, a może po prostu umowę kupna-sprzedaży? Czy obowiązuje mnie w takim przypadku konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?
                                  • 21.05.2006Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu i domu w budowie a podatek dochodowy
                                   Pytanie podatnika: Czy od sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu i sprzedaży domu w budowie, nabytych częściowo w wyniku podziału majątku, wystąpi podatek dochodowy?
                                   • 20.04.2006Ewidencja podatkowa nieruchomości
                                    Na potrzeby wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od 1 stycznia 2005 r. prowadzona jest ewidencja podatkowa nieruchomości. Powstała ona na mocy Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 02.200.1683), a zasady jej prowadzenia określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości (dalej: rozporządzenie). Zgodnie z art. 7a w zw. z art. 1c Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 91.9.31 z późn. zm.; dalej: ustawa) organem właściwym w sprawie ewidencji jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).