Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

grunty

 • 01.04.2011NSA: Wydatki marketingowe wymagają starannego dokumentowania
  Tezy: Jeżeli związek kosztu uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). nie został udowodniony, to zagadnienie, w którym momencie zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 4 tej ustawy nie istnieje.
  • 01.04.2011Grunty nie podlegają amortyzacji
   Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni (wspólnik spółki cywilnej) na podstawie umowy darowizny stała się właścicielką niezabudowanej nieruchomości gruntowej. Na tej nieruchomości wspólnicy spółki cywilnej, za zgodą jej właściciela, zamierzają dokonać inwestycji w postaci budowy obiektu gastronomicznego, odliczając przy tym podatek VAT jaki będzie poniesiony na zakup towarów i usług do budowy. Czy spółka cywilna w ewidencji środków trwałych prawidłowo będzie ujmować wartość środka trwałego jako sumę wartości działki oraz nakładów poniesionych przez spółkę cywilną na budowę?
   • 29.03.2011Zwolnienie od podatku od nieruchomości gruntów i budynków wpisanych do rejestru zabytków
    Zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów i budynków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków zostało uregulowane w art. 7 ust. 1 pkt. 6 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2010 r. nr 95 poz. 613 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem zwolnieniu podlegają grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
    • 25.03.2011Jak udokumentować sprzedaż na raty nakładów inwestycyjnych
     Pytanie podatnika: Wnioskodawca zrezygnował z dalszego użytkowania dzierżawionego budynku. Poniesione nakłady inwestycyjne wraz z wyposażeniem figurującym w ewidencji środków trwałych firmy zostały wycenione i sprzedane innemu podmiotowi gospodarczemu. W umowie kupna-sprzedaży zawarto zapis, że kupujący dokona zapłaty jednorazowej za wyposażenie, natomiast za nakłady inwestycyjne w 96 ratach miesięcznych na podstawie wystawianych co miesiąc faktur częściowych. Czy sprzedaż nakładów inwestycyjnych może zostać dokumentowana częściowymi fakturami - zgodnie z harmonogramem płatności wpisanym do umowy?
     • 23.03.2011Prywatna sprzedaż działek budowlanych bez VAT
      Jeśli podatnik, w chwili nabycia nieruchomości, nie działa jako osoba wykonująca działalność gospodarczą, sprzedaż przez niego działek pod budowę nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Stanowisko to potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 4 marca 2011 r. nr ILPP2/443-184/08/11-S/ISN.
      • 22.03.2011Emerytury – jak przedsiębiorcy odkładają na starość?
       Business Centre Club zapytał swoich członków, w jaki sposób gromadzą środki na swoje emerytury i czy planowane zmiany dotyczące otwartych funduszy emerytalnych będą miały wpływ na ich dotychczasowe decyzje. Z badania wynika, że przedsiębiorcy poza dość popularnym wśród nich III filarem najchętniej inwestują w nieruchomości, obligacje, lokaty bankowe, akcje i fundusze inwestycyjne.  
       • 15.03.2011Zwrot akcyzy przy zakupach oleju napędowego do produkcji rolnej – wniosek do 31 marca
        Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu, który dokonuje zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku.
        • 07.03.2011Miejsce świadczenia usług związanych z nieruchomościami w rozliczeniach VAT
         W przypadku świadczenia usług dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług bardzo istotnym jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od jego poprawności zależy bowiem, czy dane świadczenie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie. Zasady te wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 22 lutego 2011 r. nr IPPP3/443-1179/10-4/IB.
         • 04.03.2011Zawieszenie działalności: Gmina może ustalić niższy podatek
          Interpelacja nr 20322 do ministra finansów w sprawie podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
          • 17.02.2011Darowizna na rzecz OPP nie podlega VAT
           Pytanie podatnika: Czy przekazanie darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług?
           • 15.02.2011Podatek od nieruchomości w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej
            Zgodnie z treścią art. 14a ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 nr 155, poz. 1095 z późn. zm). zawieszenie działalności na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy przysługuje przedsiębiorcom niezatrudniającym pracowników. Fakt zawieszenia nie pozbawia jednak statusu przedsiębiorcy, zabiera natomiast możliwość wykonywania działalności i pozbawia osiągania bieżących przychodów.
            • 11.02.2011Wpis do ewidencji środków trwałych nie przesądza o sposobie opodatkowania
             Dla zakwalifikowania przychodów z odpłatnego zbycia określonych składników majątku, wykorzystywanych w działalności gospodarczej, do przychodów z działalności gospodarczej, decydujące znaczenie ma przedmiotowe i funkcjonalne powiązanie danego rodzaju przychodów ze sposobem wykorzystywania nieruchomości, a nie fakt wpisania, czy niewpisania określonego składnika majątku do ewidencji środków trwałych - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
             • 10.02.2011Rozwój Obszarów Wiejskich – zmiany w programie
              Dodatkowe 70 mln euro na modernizację gospodarstw rolnych, pełna wysokość płatności rolnośrodowiskowej dla rolników użytkujących grunty na obszarach Natura 2000, zniesienie limitu 0,4 ha powierzchni, do którego przysługuje płatność rolnośrodowiskowa - rząd wprowadził zmiany do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Rezultatem zmian ma być efektywniejsze wydawanie unijnych środków na rolnictwo.  
              • 07.02.2011WSA: Odsetki od kredytu zmniejszają podatek przy sprzedaży domu
               Z uzasadnienia: Do kosztów wytworzenia należy zaliczyć wszystkie koszty poniesione w celu wytworzenia przedmiotu sprzedaży. W rozpoznawanej sprawie przedmiotem sprzedaży oprócz nieruchomości gruntowej (która została nabyta), był również budynek mieszkalny (który został wybudowany przez podatniczkę i jej męża). Koszt budowy tego budynku będzie kosztem jego wytworzenia. Natomiast charakter nakładów mogą mieć koszty związane z remontem czy modernizacją budynku. W przypadku finansowania budowy z kredytu, faktyczny jej koszt będzie wyższy niż w przypadku sfinansowania budowy ze środków własnych. W takiej sytuacji kosztem wytworzenia budynku mieszkalnego będą również spłacone odsetki od kredytu hipotecznego zaciągniętego na budowę domu.
               • 03.02.2011Podatek od nieruchomości – kiedy i za co płacić?
                Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są: grunty, budynki lub ich części, a także budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
                • 27.01.2011Co podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym?
                 Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
                 • 12.01.2011Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych w 2011 r.
                  Od 1 stycznia 2011 r. obowiązują nowe stawki maksymalne podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych. Nowe stawki maksymalne zostały ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. (M. P. Nr 55, poz. 755) i wzrosły w stosunku do 2010 r. o 2,6%, czyli o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2010 r. w stosunku do I półrocza 2009 r. Przypomnijmy, że rada gminy nie musi uchwalać stawek maksymalnych i może np. pozostawić stawki podatku na poziomie z poprzedniego roku. Zgodnie z ww. obwieszczeniem górne granice stawek kwotowych na rok 2011 wynoszą:
                  • 23.12.2010Leasing budynków i budowli opodatkowanych podatkiem od nieruchomości
                   Na początek warto rozgraniczyć kategorie obiektów budowlanych. Określone zostały one w przepisach art. 3 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).
                   • 21.12.2010Opinia BCC do projektu noweli Kodeksu cywilnego: Użytkowanie wieczyste powinno być zlikwidowane
                    Business Centre Club jest zadowolony z propozycji legislacyjnych zawartych w projekcie nowelizacji Kodeksu cywilnego przekazanym do konsultacji przez Ministra Sprawiedliwości. Projekt w szczególności dotyczy instytucji użytkowania wieczystego, które do polskiego porządku prawnego wprowadzone zostało w 1961 r.
                    • 16.12.2010Koncesje na wydobywanie kopalin – wyniki kontroli NIK
                     Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak samorządy i Lasy Państwowe wywiązują się z obowiązków dotyczących udzielania przedsiębiorcom dostępu do znajdujących się na ich terenie kopalin. Marszałkowie skontrolowanych województw prawidłowo udzielali koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych (m.in. piasków, żwiru, wapieni, iłów). W przeciwieństwie do nich starostowie popełniali istotne błędy przy wydawaniu pozwoleń i nadzorowaniu eksploatacji. Przedsiębiorcy z opóźnieniem regulowały opłaty eksploatacyjne, kredytując bieżącą działalność kosztem gmin. Dzięki kontroli NIK Lasy Państwowe ujednoliciły stawki za dzierżawę gruntów pod wydobywanie kopalin.  
                     • 16.12.2010Właściwe określenie podstawy wymiaru podatku od nieruchomości
                      Organy podatkowe ustalając wysokość zobowiązań w podatku od nieruchomości nie są uprawnione do przyjęcia innej podstawy wymiaru podatku niż dane wskazane w ewidencji gruntów i budynków – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
                      • 16.12.2010Zmiana przeznaczenia pojazdu a podatek VAT
                       Pytanie podatnika: Wnioskodawca w 2009 r. zakupił w Holandii używany samochód z homologacją ciężarową. W Polsce został on zarejestrowany jako ciężarowy i nie podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT. Zainteresowany obecnie, czyli w 2010 r. planuje „odciężarowić” samochód, tj. przywrócić mu funkcję samochodu osobowego. Jakie skutki podatkowe powstają po takiej operacji, czy Wnioskodawca będzie musiał zapłacić podatek VAT?
                       • 02.12.2010WSA: Jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
                        Tezy: Niezbędnym elementem klauzuli jest oświadczenie rzeczoznawcy co do aktualności operatu, którego to oświadczenia nie może zastąpić stwierdzenie rzeczoznawcy o podtrzymaniu dotychczasowego stanowiska w sprawie. Podtrzymanie stanowiska w sprawie, które to sformułowanie, co należy podkreślić nie jest terminem ustawowym, nie jest bowiem tym samym co "potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego". Podtrzymanie stanowiska w sprawie odnosi się bowiem do przekonania rzeczoznawcy o prawidłowości przyjętych metod badawczych, poczynionych ustaleń i uzyskanych wyników, a nie do wpływu na aktualność operatu szacunkowego czynnika obiektywnego niezależnego od "warsztatu" rzeczoznawcy jakim jest upływ czasu pomiędzy sporządzeniem operatu, a jego wykorzystaniem przez organ administracji orzekajacy w sprawie.
                        • 30.11.2010Od jutra firmy mogą ubiegać się o pomoc z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
                         Od jutra firmy prowadzące badania naukowe mogą ubiegać się o pomoc publiczną z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Z możliwości tej nie będą mogły skorzystać przedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej.
                         • 22.11.2010WSA: Sprzedaż rzeczy używanych na aukcjach internetowych
                          Z uzasadnienia: Używanie towarów w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 2 podatku od towarów i usług należy rozumieć jako korzystanie z nich w sensie fizycznym, a nie wystarczy samo tylko ich posiadanie w sensie cywilistycznym. Chodzi tutaj o używanie przez bezpośredniego zbywcę przez wymagany okres 6-ciu miesięcy. Z art. 120 ust. 1 pkt 2 lit b w związku z art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT wynika natomiast wprost, że ustawodawca monety ze złota, srebra lub innego metalu uznał za przedmioty kolekcjonerskie. Gdyby okazało się, że towary sprzedawane nie mają jednak charakteru kolekcjonerskiego to należałoby uznać je za towary używane. Bowiem przez towary używane w rozumieniu art. 120 ust. 4 ww. ustawy pojęcie „używane” należy rozumieć w dosłownym tego słowa znaczeniu, a więc wyłącznie z ich posiadaniem. Nie istotne jest kto ich używał ani przez jaki okres. W tym znaczeniu za towary używane nie mogły by więc być uznane towary nowe.
                          • 17.11.2010VAT: Przekazanie firmowego budynku na cele osobiste
                           Pytanie podatnika: W roku 2000 podatnik wprowadził prywatny budynek mieszkalny do działalności gospodarczej. Z tego tytułu nie miał prawa do odliczenia podatku VAT. Przez cały okres użytkowania podatnik nie poniósł żadnych wydatków na jego ulepszenie czy modernizację, lecz pokrywał tylko bieżące koszty utrzymania budynku. Budynek jest wykazany w księgach rachunkowych jako inwestycje. Podatnik planuje wycofać budynek z działalności gospodarczej i przeznaczyć go na cele osobiste, a następnie podarować go wnukowi. Czy wycofanie budynku z działalności będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
                           • 17.11.2010Lokale użytkowe są odrębnymi środkami trwałymi
                            Pytanie podatnika: Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zrealizowała w 2009 roku inwestycję polegającą na budowie IV piętrowego budynku mieszkalno-usługowego. Zgodnie z decyzją podjętą przez Zarząd Spółki budynek został przeznaczony na: od parteru, I i II piętra na lokal użytkowy, który został wpisany do ewidencji środków trwałych Spółki jako Jej siedziba oraz lokale mieszkalne usytuowane od III - VI piętra. Czy Spółka poprawnie amortyzuje Jej środek trwały stawką amortyzacyjną dla lokali użytkowych w wysokości 2,5%?
                            • 15.11.2010WSA: Dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze jest zwolniona z VAT
                             Z uzasadnienia: Normodawca jako kryterium zwolnienia od opodatkowania dzierżawy gruntów przeznaczonych na cele rolnicze odwołał się do przeznaczenia terenu, a nie do sposobu aktualnego wykorzystania terenu. Zatem, grunty stanowiące przedmiot zawartej przez stronę dzierżawy objęte były zwolnieniem z opodatkowania zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług. w związku z § 13 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, z mocy którego zwalnia się od podatku dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolnicze, a także zbycie prawa użytkowania wieczystego tych gruntów. O przeznaczeniu terenu decyduje plan zagospodarowania przestrzennego – nie ma bowiem znaczenia faktyczny i aktualny sposób wykorzystania gruntu o jakim mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, a wyłącznie jego formalne przeznaczenie.
                             • 10.11.2010Skutki podatkowe przeniesienia aportem zobowiązań przedsiębiorstwa do innego podmiotu
                              Wyłączenie ze składników majątkowych stanowiących przedsiębiorstwo zobowiązań związanych z tym przedsiębiorstwem i przeniesienie tych składników do innego podmiotu w formie aportu nie powoduje, że przedmiotem tego aportu przestaje być przedsiębiorstwo - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                              • 05.11.2010Charytatywna aukcja internetowa i podatek VAT
                               Interpelacja nr 18076 do ministra finansów w sprawie naliczania podatku VAT od przedmiotów sprzedawanych na aukcjach charytatywnych, a wytworzonych przez podopiecznych fundacji
                               • 02.11.2010Refakturowanie kosztów zakupu paliwa
                                Pytanie podatnika: Wnioskodawca, prowadzący kancelarię prawniczą, zleca innym podmiotom (radcom, adwokatom) w ramach prowadzonej działalność część obsługi, w związku z czym osoby te przedstawiają do rozliczenia koszty dojazdów w postaci kosztów zakupionego paliwa. Czy koszty zakupu paliwa, jakie ponoszą zleceniobiorcy Kancelarii można refakturować na klientów Kancelarii, z którymi ma ona podpisane umowy o obsługę prawną?
                                • 26.10.2010Kiedy zły stan techniczny budynków uzasadnia niższą stawkę podatku
                                 Zawarte w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych sformułowanie „nie są i nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej ze względów technicznych" oznacza, że warunkiem odstąpienia od wymierzenia podatnikowi, będącemu przedsiębiorcą, podatku od nieruchomości według najwyższych stawek, przewidzianych dla znajdujących się w jego posiadaniu budynków o charakterze niemieszkalnym, jest łączne wystąpienie dwóch warunków, tj. brak faktycznego wykorzystywana przedmiotu opodatkowania ze względów technicznych (w roku podatkowym) oraz brak możliwości wykorzystywania budynku ze względów technicznych - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
                                 • 22.10.2010NSA o refakturowaniu kosztów zarządu nieruchomością wspólną
                                  Wspólnota mieszkaniowa, nabywając usługi w ramach zarządu nieruchomością wspólną, działa we własnym imieniu i na swoją rzecz - jako "osoba ustawowa", w rozumieniu art. 331 Kodeksu cywilnego, będąca jednostką organizacyjną, odrębną od właścicieli, co oznacza, że nie świadczy w tym zakresie usług na rzecz właścicieli lokali w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i nie ma podstaw do refakturowania ponoszonych przez wspólnotę wydatków na rzecz właścicieli lokali.
                                  • 20.10.2010Na koniec roku trzeba przeprowadzić inwentaryzację
                                   Ustawa o rachunkowości w art. 26 wskazuje, że jednostki gospodarcze mają obowiązek przeprowadzania inwentaryzacji na ostatni dzień każdego roku obrotowego. Czas ten zbliża się nieubłaganie, warto zatem poznać podstawowe zasady inwentaryzacji.
                                   • 20.10.2010Opodatkowanie środków trwałych przekazywanych wspólnikom likwidowanej spółki
                                    Pytanie podatnika: Czy właściwym jest niepobieranie podatku od towarów i usług na podstawie art. 14 ustawy o podatku VAT w sytuacji, gdy w momencie likwidacji spółki jawnej wspólnicy likwidowanej spółki, prowadzący własną działalność gospodarczą otrzymane środki trwałe przekażą na rzecz prowadzonych przez siebie działalności?
                                    • 15.10.2010Jak rozliczyć VAT przy likwidacji działalności
                                     Pytanie podatnika: W związku z likwidacją działalności sporządzony został remanent likwidacyjny, w którym Wnioskodawca oświadczył, że w trakcie prowadzenia działalności nie był odliczany podatek naliczony VAT od zakupu środków trwałych oraz, że na dzień likwidacji został w ewidencji środek trwały - pomoc drogowa, który będzie teraz służył do celów prywatnych i Wnioskodawca nie zamierza go sprzedawać. Pojazd był kupiony na umowę kupna-sprzedaży i w związku z tym Wnioskodawca nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT. Czy Wnioskodawca ma obowiązek naliczyć podatek naliczony od sporządzonego remanentu likwidacyjnego?
                                     • 13.10.2010Po przekwalifikowaniu gruntów zapłacisz wyższy podatek
                                      Interpelacja nr 17714 do ministra finansów w sprawie opodatkowania terenów zlokalizowanych wzdłuż szlaków komunikacyjnych
                                      • 30.09.2010Rozliczanie zaliczek za pomocą faktury korygującej
                                       Pytanie podatnika: Czy byłoby możliwe rozliczanie wpłaty zaliczek w taki sposób, że w momencie wystawiania faktury końcowej (jednej z kilku do danego kontraktu) Spółka wystawiłaby: - fakturę końcową na wydawane pozycje w pełnej kwocie tzn. zgodnie z ceną sprzedaży danego towaru, - korektę na odpowiednio wyliczoną do wydawanych pozycji część zaliczki z wpisaniem w tytule korekty treści „rozliczenie zaliczki” z datą wystawienia faktury końcowej?
                                       • 27.09.2010WSA: Odliczenie VAT z faktur stwierdzających czynności niedokonane
                                        Chcąc zastosować przepis art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego m.in. faktury stwierdzające czynności, które nie zostały dokonane, należy wykazać, że faktura zawierająca podatek naliczony dokumentuje czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, która jednak w rzeczywistości nie została dokonana. Ważny jest tu aspekt ekonomiczny czynności, a nie cywilnoprawny. Czynnością, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jest bowiem przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy), a nie skuteczne - w sensie cywilnoprawnym - przeniesienie prawa własności.
                                        • 16.09.2010Sprzedaż gruntów rolnych
                                         Pytanie podatnika: Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości w całości podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku od towarów i usług (sprzedaż całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego)?
                                         • 15.09.2010Służebność przesyłu na nowych zasadach
                                          Możliwość ustanowienia służebności przesyłu oraz służebności drogowej na rzecz firm energetycznych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne (PGL) Lasy Państwowe przewiduje przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody. Zaproponowane zmiany wynikają z konieczności uregulowania spraw związanych z umiejscowieniem urządzeń do przesyłu energii elektrycznej – argumentuje Ministerstwo Gospodarki.
                                          • 13.09.2010NSA: O sposobie opodatkowania zestawów (kompletów) wydawniczych decyduje podatnik
                                           W świetle art. 19 ust. 13 pkt 3 i art. 41 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zw. z punktem 49 załącznika nr 3 do ustawy, w przypadku sprzedaży czasopism wraz z załączonymi do nich dodatkowymi przedmiotami nie ma podstaw do rozciągania regulacji odnoszących się do tych wydawnictw na inne załączone do nich towary, jedynie z tytułu ich łącznej sprzedaży, co oznacza, że - co do zasady - mamy do czynienia ze sprzedażą obejmującą dwa odrębne towary, opodatkowane podatkiem od towarów i usług na zasadach określonych dla ich przedmiotu (moment powstania obowiązku podatkowego i stawka podatku).
                                           • 02.09.2010Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT przy dzierżawie
                                            Pytanie: Wydzierżawiam grunty osobom fizycznym na podstawie umowy, w której określa się miesięczny termin płatności przypadający na 5. dzień danego miesiąca. Czasami dzierżawca wpłaca całą należność za rok z góry, a czasami wpłaty w danym miesiącu są niższe od należności. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy dzierżawie gruntu?
                                            • 31.08.2010Orzecznictwo: Wpis do rejestru zabytków a zwolnienie z podatku od nieruchomości
                                             Tezy: 1) Zwolnieniem z podatku od nieruchomości na zasadach określonych w art. 7 ust. 1 pkt 6 u.p.o.l. objęte zostały wyłącznie grunty i budynki indywidualnie wpisane do rejestru zabytków. 2) Indywidualny wpis do rejestru zabytków budynków stanowiących odrębny przedmiot opodatkowania (art. 2 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l.) nie może zostać uznany za stanowiący podstawę do objęcia zwolnieniem również zajętych pod te budynki gruntów.
                                             • 31.08.2010KUP: Ubezpieczenie samochodu z homologacją ciężarową
                                              Pytanie podatnika: Czy wymienione w stanie faktycznym samochody można nie traktować jako samochody osobowe według art. 4a pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i zaliczać do kosztów uzyskania przychodów składki na ubezpieczenie tych pojazdów w całości, bez stosowania ograniczenia wynikającego z art. 16 ust. 1 pkt 49 tej ustawy?
                                              • 27.08.2010PCC: Licytacyjna sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu
                                               Z uzasadnienia: Tylko licytacyjna sprzedaż budynku znajdującego się na gruncie, jako sprzedaż rzeczy (nieruchomości), jest z mocy art. 2 pkt 3 ustawy o PCC zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych. Ze zwolnienia tego nie korzysta natomiast licytacyjna sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu, gdyż przedmiotem zbycia jest tu prawo, a nie rzecz. Również w doktrynie przyjmuje się, że w przypadku dokonywania w trybie postępowania egzekucyjnego i upadłościowego sprzedaży praw majątkowych, czynność taka nie podlega wyłączeniu z opodatkowania.
                                               • 26.08.2010Renty strukturalne: Nabór od 1 września
                                                Na początku przyszłego miesiąca rozpoczyna się ostatni nabór wniosków o przyznanie rent strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Do podziału jest 365 mln euro. Z szacunków Ministerstwa Rolnictwa i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika, że renty będzie mogło otrzymać ponad 6 tys. rolników, którzy przekażą swoje grunty następcom lub innym rolnikom na powiększenie ich gospodarstw, a przy tym zrezygnują z prowadzenia działalności rolniczej.