Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

grunty

 • 18.01.2012Cesja wierzytelnoci a VAT
  Z uzasadnienia WSA: Skoro strony nie przewiduj otrzymania przez nabywc od zbywcy wynagrodzenia i w cenie wierzytelnoci nie bdzie miecio si wynagrodzenie, prowizja suszny jest zarzut skargi, i w dziaaniu nabywcy wierzytelnoci brak jest istotnego elementu - odpatnoci i wiadczenia nabywcy nie mona traktowa jako usugi podlegajcej obowizku podatkowemu z tytuu VAT.
  • 16.01.2012Usugi zwizane z nieruchomociami a opodatkowanie VAT
   Miejscem wiadczenia usug zwizanych z nieruchomociami, w tym usug wiadczonych przez rzeczoznawcw, porednikw w obrocie nieruchomociami, usug zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji oraz usug przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usugi architektw i nadzoru budowlanego, jest miejsce pooenia nieruchomoci – wyjania Dyrektor Izby Skarbowej w odzi w interpretacji z 27 grudnia 2011 r. nr IPTPP2/443-616/11-2/AW.
   • 13.01.2012Zmiana przeznaczenia inwestycji - konsekwencje na gruncie VAT
    Pytanie podatnika: Czy w zwizku ze zmian przeznaczenia infrastruktury wodocigowo-kanalizacyjnej, wskutek rozpoczcia wykorzystywania jej do wiadczenia usug opodatkowanych VAT, podatnik bdzie mia prawo do zastosowania korekty podatku naliczonego, o ktrej mowa w art. 91 ustawy o VAT?
    • 12.01.2012Nie bdzie podatku od wartoci nieruchomoci
     Interpelacja nr 362 do ministra finansw w sprawie podatku katastralnego
     • 11.01.2012Wysoko podatku od nieruchomoci za gara
      Z uzasadnienia WSA: Skoro o mieszkaniowym charakterze budynku jako fizycznej caoci lub jego okrelonej czci, chociaby nie wyodrbnionej w rozumieniu prawa rzeczowego, przesdza kryterium zaspokajania potrzeb mieszkaniowych czowieka, a pomieszczenie garaowe suy do przechowywania pojazdu mechanicznego, to niezalenie od tego, gdzie pomieszczenie to jest usytuowane (w budynku mieszkalnym lub poza nim) nie suy ono zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych jego uytkownika. Zatem, stanowicy wspwasno podatnika gara, usytuowany w wielorodzinnym budynku mieszkalnym, powinien by zakwalifikowany do czci budynku "pozostaych" w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy o podatkach i opatach lokalnych.
      • 02.01.2012Odrbny gara opodatkowany wysz stawk podatku od nieruchomoci
       Interpelacja nr 233 do ministra finansw w sprawie podatku od nieruchomoci za garae stanowice integraln cz lokalu mieszkalnego
       • 29.12.2011Sprzeda majtku prywatnego a dziaalno gospodarcza
        Z uzasadnienia: Przyjcie, e dana osoba fizyczna sprzedajc dziaki budowlane dziaa w charakterze podatnika prowadzcego handlow dziaalno gospodarcz (jako handlowiec) wymaga ustalenia, e jej dziaalno w tym zakresie przybiera form zawodow (profesjonaln), czyli sta. Nie jest dziaalnoci handlow sprzeda majtku osobistego (prywatnego), ktry nie zosta nabyty w celach odsprzeday (w celach handlowych), lecz spoytkowania w celach prywatnych.
        • 21.12.2011Opodatkowanie uytkw rolnych bdcych w posiadaniu przedsibiorcy
         Prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w Polsce, szczeglnie w dzisiejszej, niepewnej rzeczywistoci, jest t dziedzin ludzkiej dziaalnoci, ktr mona zaliczy do skomplikowanych, zwaywszy na szereg obowizkw jakie musi wypeni przedsibiorca. Jednym z nich jest ponoszenie ciarw podatkowych. W niniejszym artykule przedstawiona zostanie problematyka opodatkowania uytkw rolnych, ktre s w posiadaniu przedsibiorcy.
         • 16.12.2011Konsekwencje podatkowe sprzeday gruntw rolnych
          Pytanie podatnika: Czy przychd ze sprzeday gruntw rolnych jest zwolniony z podatku dochodowego?
          • 02.12.2011Ewidencjonowanie opaty targowej
           Pytanie podatnika: Czy pobierane przez Spk opaty targowe na podstawie umowy zawartej pomidzy Wnioskodawc, a Urzdem Miasta na pobr opat targowych moe ewidencjonowa za pomoc kasy rejestrujcej po zmianie przepisw ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug, a w szczeglnoci art. 111 ust. 3a pkt 7 przedmiotowej ustawy?
           • 01.12.2011Podzia majtku maonkw a PIT od sprzeday nieruchomoci
            Skoro podatniczka nabya wraz z mem do majtku wsplnego przedmiotow nieruchomo, a wsplno ustawowa jest wsplnoci bezudziaow to prawo wasnoci nieruchomoci nie przysugiwao jej jedynie w poowie, lecz bya ona wspuprawniona do caoci nieruchomoci. W zwizku z tym nieuprawnionym jest twierdzenie organw podatkowych, e podatniczka na skutek podziau majtku wsplnego nabya nieruchomo, a dopiero w wyniku podziau majtku wsplnego nabya drug poow nieruchomoci nalec do ma.
            • 01.12.2011Opodatkowanie PIT dochodw z hodowli zwierzt egzotycznych
             Pytanie: Prowadz amatorsk hodowl zwierzt egzotycznych - pytona krlewskiego (Python regius), z ktrej doczekaam si przychwku. Zamierzam sprzeda mode, jako nadwyk hodowlan, po upywie 2 miesicy od dnia wyklucia. Wszystkie zwierzta zarejestrowane s w Urzdzie Miasta oraz posiadaj dokumenty potwierdzajce ich legalne pochodzenie. Dodam, e nie prowadz dziaalnoci gospodarczej, ani dziaalnoci rolniczej. Czy w opisanej sytuacji istnieje obowizek opacania podatku dochodowego od osb fizycznych?
             • 01.12.2011Zwolnienie z PIT dochodw z wynajmu pokoi gocinnych
              Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni jest wacicielk nieruchomoci znajdujcej si na terenie wiejskim, ktra ma ponad 1 ha przeliczeniowy i zgodnie z ustaw o podatku rolnym jest gospodarstwem rolnym. Jeeli Wnioskodawczyni chciaaby wynajmowa pokoje gocinne dla turystw w ww. budynku bd wystawia rachunek uproszczony dla osb bdcych w delegacji to czy mieszkajc w innym miejscu (zameldowanie w innej miejscowoci) i pracujc zawodowo (Wnioskodawczyni nie opaca KRUS i nie jestem rolnikiem w penym tego sowa znaczeniu) moe skorzysta ze zwolnienia z podatku?
              • 28.11.2011Sprzeda udziau w nieruchomoci a opodatkowanie VAT
               Sprzeda udziau w prawie uytkowania wieczystego gruntu oraz udziau we wspwasnoci budynkw stanowi dostaw towarw w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug w zw. z art. 2 pkt 6 tej ustawy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
               • 17.11.2011Brak wpisu do ewidencji rodkw trwaych - skutki w PIT
                W wietle zasady praworzdnoci (art. 7 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja RP), zasady sprawiedliwoci (art. 2 Konstytucji RP) oraz zasady powszechnego obowizku podatkowego (art. 84 Konstytucji RP) przepis art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych naley interpretowa w ten sposb, e w sytuacji kiedy podatnik w celu osignicia korzyci uchyla si od obowizku wpisania danego skadnika majtku do ewidencji rodkw trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych (obowizek z art. 22d ust. 2 ustawy o PIT), to pomimo braku stosownego wpisu sprzeda danego skadnika majtku generuje przychd z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej, o ile faktycznie skadnik ten wykorzystywano w dziaalnoci gospodarczej - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                • 16.11.2011Inwentaryzacja w drodze weryfikacji – najwaniejsze zasady
                 Porwnanie stanw okrelonych w ksigach rachunkowych z dokumentami rdowymi jest trzeci z moliwych form inwentaryzacji. Metoda ta polega na porwnaniu stanw wynikajcych z ksig rachunkowych z odpowiednimi dokumentami oraz weryfikacji realnej wartoci inwentaryzowanego skadnika na dzie bilansowy.
                 • 14.11.2011Budowle w pasie drogowym a podatek od nieruchomoci
                  Interpelacja nr 24150 do ministra finansw w sprawie ustawy o podatkach i opatach lokalnych
                  • 10.11.2011Stawka podatku od gruntu a wzgldy techniczne
                   Z uzasadnienia WSA: Wskazywane przez podatnika przeszkody nie uzasadniay przyjcia braku moliwoci wykorzystania spornej dziaki do dziaalnoci gospodarczej ze wzgldw technicznych skoro dziaka, wprawdzie nie jest uzbrojona, ale pooona jest w zasigu sieci uzbrojenia terenu w wod, kanalizacj i energi elektryczn. Podatnik nie wykaza, i brak uzbrojenia terenu jest niemoliwy do zrealizowania z przyczyn lecych po stronie gminy. Ponadto podnoszona okoliczno braku dostpu dziaki do drogi publicznej ma charakter prawny i ekonomiczny, a nie techniczny i pozostaje bez wpywu na klasyfikacj tych gruntw dla potrzeb podatku od nieruchomoci.
                   • 09.11.2011Usugi outsourcingowe a zorganizowana cz przedsibiorstwa w VAT
                    Dla bytu zorganizowanej czci przedsibiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarw i usug konieczny jest organizacyjnie i finansowo wyodrbniony w istniejcym przedsibiorstwie zesp skadnikw materialnych i niematerialnych, w tym zobowizania, przeznaczonych do realizacji okrelonych zada gospodarczych, ktry zarazem mgby stanowi niezalene przedsibiorstwo samodzielnie realizujce te zadania, co oznacza, e zesp ten nie musi obejmowa dziaw obsugujcych przedsibiorstwo pod wzgldem niematerialnym, w zakresie obsugi kadrowej, informatycznej i finansowej, ktre nie s niezbdne do realizacji, przez zesp tak wyodrbnionych skadnikw majtkowych, jego okrelonych zada gospodarczych - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                    • 03.11.2011Jak opodatkowa farm soneczn
                     Interpelacja nr 24172 do ministra finansw w sprawie sposobu opodatkowania terenu elektrowni sonecznej
                     • 02.11.2011Zbiornik LPG a podatek od nieruchomoci
                      Z uzasadnienia WSA: Skoro zbiornik na gaz pynny nie jest ani budynkiem, ani obiektem maej architektury, z art. 29 ust. 1 pkt 19 Prawa budowlanego wynika, e ustawa ta traktuje go jako budowl. Tak samo traktowa naley go rwnie na gruncie ustawy o podatkach i opatach lokalnych, a zatem podlega on podatkowi od nieruchomoci.
                      • 26.10.2011NIK: Urzdnicy bezradni wobec grodzenia dostpu do jezior
                       Zagradzanie dostpu do brzegw jezior przez wacicieli prywatnych dziaek jest coraz bardziej powszechne. Waciciele dziaek zajmuj rwnie atrakcyjne grunty Skarbu Pastwa, ktre przylegaj do akwenu. Cho powikszanie tym sposobem posiadoci i wydzielanie prywatnych pla jest bezprawne, nie pociga za sob konsekwencji - gwnie z powodu saboci i opieszaoci urzdnikw.
                       • 17.10.2011Sprzeda przedsibiorstwa w postpowaniu upadociowym a PCC
                        Niestety czasy kryzysu s do cik prb dla wielu przedsibiorcw. Zdarza si, i przedsibiorcy nie bdc w stanie przeczeka tego trudnego okresu zmuszeni s rozpocz postpowanie upadociowe prbujc sprzeda swoje przedsibiorstwo i uregulowa zalege zobowizania. W tym opracowaniu postaramy si odpowiedzie na pytanie jak sprzeda przedsibiorstwa w skad ktrego wchodz zarwno skadniki materialne (nieruchomoci, maszyny) jak i niematerialne (prawa majtkowe) powinna zosta opodatkowana podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych.
                        • 12.10.2011Rzd o mieniu Skarbu Pastwa
                         Ministrowie przyjli we wtorek sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Pastwa na 31 grudnia 2010 r., przedoone przez ministra skarbu pastwa.
                         • 10.10.2011Umorzenie udziaw a opodatkowanie VAT
                          Umorzenie udziaw w sp. z o.o. w zamian za przekazane rzeczy, w wietle art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug. Spka przekazujc rzeczy, dokona bowiem przeniesienia wadztwa ekonomicznego nad nimi, co wypenia definicj dostawy towarw. Bdziemy mieli do czynienia rwnie z odpatnoci, gdy udziaowiec otrzyma rzeczy ruchome w zamian za umorzone udziay - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                          • 04.10.2011Sprawozdanie finansowe – Jak czyta informacje o rodkach trwaych
                           Ze sprawozda finansowych korzystaj rni odbiorcy i prawd jest, e dokument ten jest a przynajmniej by powinien wizytwk firmy. Zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym dane i informacje stanowi kopalni wiedzy na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej danej jednostki.
                           • 03.10.2011Ulga meldunkowa dla budynku i gruntu
                            Zwolnienie, o ktrym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osb fizycznych (tzw. ulga meldunkowa) obejmuje przychd ze sprzeday gruntu i stanowicego jego cze skadow budynku mieszkalnego - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                            • 23.09.2011Opodatkowanie podatkiem od nieruchomoci garau wielostanowiskowego
                             Z uzasadnienia WSA: Lokal garaowy stanowicy wspwasno uamkow wielu osb naley uzna za odrbny od lokali mieszkalnych przedmiot opodatkowania. Std nie mona w jednej decyzji adresowanej do konkretnej osoby opodatkowa udziau we wasnoci lokalu garaowego. W postpowaniu podatkowym za strony naley uzna wszystkich wacicieli czci uamkowych lokalu garaowego do nich powinna by skierowana decyzja wymiarowa dotyczca tyche garay. W takiej sytuacji bd oni ponosi solidarn odpowiedzialno za zobowizanie podatkowe dotyczce caego garau.
                             • 21.09.2011Dziaalno sezonowa a podatek od nieruchomoci
                              Z uzasadnienia WSA: Nie moe by tak, e przysowiowa "dziura w dachu" powoduje, e budynek traci charakter zwizanego z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej, a przez to zdecydowanie zmniejsza si jego opodatkowanie. Zatem, organy podatkowe miay podstaw przyj, e jeeli chodzi o sporne obiekty nie wystpia przesanka "wzgldw technicznych", uniemoliwiajca prowadzenie dziaalnoci. Nie ulega bowiem wtpliwoci, e w obiektach wypoczynkowych wykorzystywanych jedynie sezonowo niezbdne jest praktycznie coroczne wykonywanie remontw i napraw umoliwiajcych prowadzenie w nich, w okresie letnim, dziaalnoci gospodarczej.
                              • 14.09.2011Rzd poszerzy trzy Specjalne Strefy Ekonomiczne
                               Nowe miejsca pracy oraz wiksze moliwoci rozwoju dla lokalnych firm to planowane korzyci z powikszenia krakowskiej, mieleckiej i wabrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – podkrela Ministerstwo Gospodarki. We wtorek rzd zaakceptowa przedoone przez ministra gospodarki rozporzdzenia w tej sprawie.
                               • 14.09.2011Podatek pacimy tylko od fundamentu i masztu wiatraka
                                Interpelacja nr 23709 do ministra finansw w sprawie opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomoci
                                • 12.09.2011Jak rozlicza koszty zaniechanych inwestycji
                                 Z art. 15 ust. 4f ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych wynika, e koszty zaniechanych inwestycji s potrcane w dacie zbycia inwestycji lub ich likwidacji. Pojcie „likwidacja”, uyte w art. 15 ust. 4f powinno by rozumiane szeroko i odnosi si powinno przede wszystkim do zamiaru podatnika dokonania okrelonych czynnoci majcych na celu definitywne zakoczenie danego procesu inwestycyjnego, co nie oznacza, e ma by rozumiane jako fizyczna likwidacja danej inwestycji – orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Krakowie.
                                 • 07.09.2011Remont a obnienie stawki podatku od nieruchomoci
                                  Prowadzenie przez przedsibiorc prac remontowo-budowlanych, zmierzajcych do zmiany funkcji hali z produkcyjnej na handlowo-usugow, nie powoduje, i budynek taki nie jest i nie moe by wykorzystywany do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. W takich przypadku nie mamy do czynienia ze "wzgldami technicznymi", o ktrych mowa w art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych, dajcymi moliwo zastosowania tzw. stawki pozostaej w podatku od nieruchomoci - orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Biaymstoku.
                                  • 02.09.2011Uytkowanie wieczyste w Kodeksie cywilnym
                                   Uytkowanie wieczyste jest instytucj prawa rzeczowego. Odnosi si do nieruchomoci gruntowych. Uytkowanie wieczyste nie jest kwalifikowane ani jako prawo wasnoci, ani te jako ograniczone prawo rzeczowe. Jest prawem o porednim charakterze uregulowanym w tytule II ksigi drugiej Kodeksu cywilnego.
                                   • 30.08.2011Wydatki na zabezpieczenie gwarancyjne mog by kosztem
                                    Pytanie podatnika: Czy kwot (ok. 1.000 z) wydan na przeduenie serwisu gwarancyjnego (na okres 2 lat), na leasingowany samochd (jeszcze 1 rok) Wnioskodawca moe wliczy w koszt uzyskania przychodu?
                                    • 26.08.2011Przeksztacenie uytkowania wieczystego we wasno a VAT
                                     Sprzeda nieruchomoci, bdca przeksztaceniem prawa wieczystego uytkowania w prawo wasnoci nieruchomoci, nie moe by traktowana jako ponowna dostawa tego samego towaru midzy tymi samymi stronami, poniewa nie zostaa speniona dyspozycja art. 7 ust. 1 ustawy o VAT – orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Warszawie.
                                     • 18.08.2011Zasady ustalania wysokoci podatku rolnego
                                      Zasady ustalania podatku rolnego reguluj przepisy ustawy z 15 listopada 1984 r. – o podatku rolnym (t.j. z 2006 r. Dz. U. nr 136, poz. 969 z pn. zm.). W myl zapisw art. 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegaj grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntw i budynkw jako uytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na uytkach rolnych, z wyjtkiem gruntw zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej innej ni dziaalno rolnicza.
                                      • 16.08.2011Skutki w VAT zamiany gruntw
                                       Pytanie podatnika: Czy zamiana gruntu nabytego w spadku przez Wnioskodawc jako wspwaciciela oznacza wykonywania dziaalnoci gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug?
                                       • 29.07.2011Bdzie dua prywatyzacja przez GPW
                                        Ministerstwo Skarbu chce sprzeda na giedzie Grup Polski Holding Nieruchomoci. Zakoczy si wanie etap konsolidacji Grupy PHN.
                                        • 28.07.2011Sprzeda gruntu w uytkowaniu wieczystym a VAT
                                         Sprzeda gruntu na rzecz dotychczasowego uytkownika wieczystego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug – wyjani Dyrektor Izby Skarbowej w odzi w interpretacji z 14 lipca 2011 r. nr IPTPP1/443-208/11-2/ALN.
                                         • 27.07.2011WSA: Ulga meldunkowa obejmuje rwnie grunt
                                          Ulga meldunkowa, o ktrej mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, powinna obejmowa cao sprzedanej nieruchomoci lub udziau w niej, tzn. budynek mieszkalny wraz z gruntem pod takim budynkiem czy te udzia w takim budynku i pooonego pod nim gruntu. W zakresie takiej wykadni tego przepisu mwi mona jedynie o wzgldnej autonomii prawa podatkowego.
                                          • 25.07.2011Wpyw momentu otrzymania zaliczek na poczet dostawy gruntu na jej opodatkowanie VAT
                                           Pogld organw podatkowych, e dziaki bdce przedmiotem dostawy miay by w przyszoci nieruchomociami przeznaczonymi na cele budowlane w adnej mierze nie uprawnia tych organw do przyjcia, e w sprawie powinna mie zastosowanie stawka 22% podatku - orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Krakowie.
                                           • 22.07.2011Trybuna: GUS zawini, bo nie publikowa wskanikw
                                            Fakt, e GUS przez trzynacie lat nie ogasza wskanikw zmian cen nieruchomoci – mimo ustawowego obowizku – nie jest wynikiem naruszenia zasad poprawnej legislacji, lecz zaniedba tego organu – stwierdzi w czwartek Trybuna Konstytucyjny.
                                            • 20.07.2011Podatek leny – przedmiot i podmiot opodatkowania
                                             Przedmiotem opodatkowania podatkiem lenym s lasy, czyli grunty lene sklasyfikowane w ewidencji gruntw i budynkw jako lasy, z wyjtkiem lasw zajtych na wykonywanie innej dziaalnoci gospodarczej ni dziaalno lena. Za dziaalno len uwaa si natomiast dziaalno wacicieli, posiadaczy lub zarzdcw lasw w zakresie urzdzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymywania i powikszania zasobw i upraw lenych, gospodarowania zwierzyn, pozyskiwania - z wyjtkiem skupu - drewna, ywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz podw runa lenego, a take sprzeda tych produktw w stanie nieprzerobionym.
                                             • 18.07.2011Sprzeda gruntu uytkownikowi wieczystemu a ustawa o VAT
                                              Sprzeda nieruchomoci w trybie ustawy o gopodarce nieruchomociami stanowi jedynie zmian tytuu prawnego do nieruchomoci, nie wpywa natomiast na "wadztwo do rzeczy", ktre podatnik uzyska ju w dacie ustanowienia uytkowania wieczystego. Z uwagi na to pogld, e sprzeda nieruchomoci dotychczasowemu wieczystemu uytkownikowi jest dostaw towaru, jest nieprawidowy - orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Warszawie.
                                              • 24.06.2011Indywidualna stawka amortyzacyjna dla lokalu uytkowego
                                               Pytanie podatnika: Spka jawna w dniu 30 marca 2010 r. nabya m.in. prawo wasnoci dwch lokali znajdujcych si w budynku uytkowym. Budynek handlowo-magazynowy wybudowany by okoo roku 1910, jako budynek zaplecza dla gospodarstwa rolniczego. W latach 1995-1998 zosta odremontowany i zmieni funkcj z gospodarczej na handlowo-magazynow. W latach 2005-2006 budynek zosta przebudowany. Po modernizacji zostay wyodrbnione lokale, ktre byy celem odsprzeday. Czy mona ustali indywidualn stawk amortyzacyjn na zakupione lokale, w wysokoci 10% dla uywanych lub ulepszonych rodkw trwaych?
                                               • 15.06.2011Nabycie nieruchomoci w drodze licytacji a PCC
                                                Umowy sprzeday rzeczy w postpowaniu egzekucyjnym lub upadociowym nie podlegaj opodatkowaniu podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych – wyjani Dyrektor Izby Skarbowej w odzi w interpretacji z 2 czerwca 2011 r. nr IPTPB2/415-150/11-4/KR.
                                                • 15.06.2011Leasing zakoczony przed czasem a koszty uzyskania przychodw
                                                 Pytanie podatnika: W zwizku z obecn sytuacj finansow spki, rozwaa ona rozwizanie umw leasingowych przed upywem okresu, o ktrym mowa w art. 17b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych. Rozwizanie umowy leasingu moe (ale nie musi) obligowa spk do rozliczenia z leasingodawc tych umw, co moe powodowa konieczno zapaty na rzecz leasingodawcy kwoty rozliczeniowej. Czy spka ma obowizek korygowania kosztw uzyskania przychodw o dotychczas poniesione opaty z tytuu umw leasingu, ktre to umowy ulegyby rozwizaniu przed ich upywem?
                                                 • 13.06.2011Cesja umowy leasingu a podatek dochodowy
                                                  Umowa cesji praw i obowizkw stanowi swoist konstrukcj prawn przewidzian w prawie cywilnym. Prowadzi ona do zmiany osoby uprawnionej do dziaania jako strona transakcji gospodarczej. Regulacje zawarte w przepisach podatkowych nie okrelaj konsekwencji przeniesienia praw i obowizkw na skutek cesji umowy leasingu.
                                                  • 02.06.2011Stawka VAT dla sprzeday budynku mieszkalnego w stanie surowym wraz z gruntem
                                                   Pytanie podatnika: Spka nabya grunt z posadowionymi na nim halami. Po zakupie planowane jest wyburzenie hal oraz scalenie i podzia dziaek w celu wyodrbnienia 3 etapw budowy zespou budynkw mieszkalnych. Inwestycja ta zostanie zbyta jeszcze przed jej zakoczeniem. Czy do sprzeday budynku mieszkalnego w stanie surowym, ktry nie jest produktem finalnym, wraz z gruntem, na ktrym jest on posadowiony, mona zastosowa 8% stawk VAT?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] . [ 16 ] . [ 17 ] ... [ 19 ] nastpna strona »