Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

grunty

 • 25.07.2012Pole golfowe a podatek od nieruchomoci
  Pola golfowe powstaj w Polsce jako przejaw panujcej mody i chci wspzawodnictwa oraz rywalizacji na rnych szczeblach sportowego wtajemniczenia. Niewtpliwym pozostaje wszake fakt, i aby mc uprawia t niewtpliwie ciekaw dyscyplin sportu potrzebna jest do znaczna przestrze. Podmioty decydujce si na inwestycj w tego typu infrastruktur, powinny zdawa sobie spraw z ewentualnych konsekwencji, dotyczcych opodatkowania tyche pl odpowiednio czy to podatkiem od nieruchomoci czy te rolnym. Profesjonalne pola golfowe, wbrew pozorom, mog posiada szczegln infrastruktur, ktra w ostatecznoci moe rodzi skutek w postaci opodatkowania znajdujcych si na terenie pl urzdze zakwalifikowanych do budynkw bd budowli opodatkowanych podatkiem od nieruchomoci.
  • 10.07.2012Rozwizanie umowy leasingu a strata z likwidacji rodka trwaego
   Strat, kwalifikujc si do uznania za koszt uzyskania przychodw, wobec braku jej wyczenia z tych kosztw z uwagi na tre art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych nie jest niemono dokonywania dalszych odpisw amortyzacyjnych przez korzystajcego z przedmiotu umowy leasingu (finansowego) wskutek jej rozwizania, zmiany lub wyganicia, szczeglnie w sytuacji, gdy skadnik majtku bdcy przedmiotem takiej umowy jest nadal amortyzowany przez finansujcego, w ramach kolejnej umowy leasingu (operacyjnego) zawartej z tym samym korzystajcym, za opaty tak wnoszone stanowi koszty uzyskania przychodw korzystajcego (art. 17b ust. 1 ustawy) - orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Gliwicach.
   • 09.07.2012Dzierawa gruntw na cele rolnicze
    Przychody rolnika z tytuu dzierawy gruntw rolnych na „cele rolnicze” nieobjte s zakresem przedmiotowym ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych. Korzystny wyrok wyda WSA w Gdasku w dniu 6 wrzenia 2011 r., sygn. I SA/Gd 673/11 (wyrok nieprawomocny).
    • 09.07.2012Podatek od nieruchomoci od anten
     Z uzasadnienia: Systemy antenowe nie s budowlami w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opatach lokalnych w zwizku z art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, gdy nie zostay w sposb wyrany wymienione w ostatnim ze wspomnianych przepisw, ani nie s podobne do adnej z wskazanych w tej normie prawnej budowli. Nie s rwnie urzdzeniami budowlanymi w rozumieniu art. 3 pkt 9 Prawa budowlanego. W zwizku z tym urzdzenia te nie mog by przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomoci.
     • 09.07.2012Szybsza amortyzacja wynajtego mieszkania
      Pytanie podatnika: 4 sierpnia 2011 r. Wnioskodawca kupi wraz z maonk na rynku wtrnym mieszkanie (lokal mieszkalny stanowicy odrbn nieruchomo). Mieszkanie to znajduje si w budynku (wieowiec), ktry zosta oddany do uytku w 1978 r. i byo uytkowane przez poprzednich wacicieli od 1982 r. Czy Wnioskodawca ma prawo do naliczenia indywidualnej stawki amortyzacji (przyspieszonej amortyzacji w wysokoci 10% rocznie) od wartoci zakupionego lokalu mieszalnego stanowicego odrbn nieruchomo, ktrego Wnioskodawca jest wspwacicielem i aktualnie wynajmuje?
      • 04.07.2012Opodatkowanie nieruchomoci objtych przez syndyka
       W niniejszym artykule zostanie omwiona kwestia opodatkowania nieruchomoci bdcych w posiadaniu przedsibiorcy po ogoszeniu upadoci. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z pn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoci podlegaj: grunty, budynki lub ich czci oraz budowle lub ich czci zwizane z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej. Zgodnie z definicj legaln zawart w art. 1a cytowanej wyej ustawy przez grunty, budynki i budowle zwizane z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej naley rozumie grunty, budynki i budowle bdce w posiadaniu przedsibiorcy lub innego podmiotu prowadzcego dziaalno gospodarcz, z wyjtkiem budynkw mieszkalnych oraz gruntw zwizanych z tymi budynkami, a take gruntw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b, chyba e przedmiot opodatkowania nie jest i nie moe by wykorzystywany do prowadzenia tej dziaalnoci ze wzgldw technicznych.
       • 04.07.2012Zbiorniki retencyjne a podatek od nieruchomoci
        Z uzasadnienia: Decydujce znaczenie na okrelenie rodzaju akwenu wodnego ma tutaj sposb powstania misy zbiornika wodnego, co ma bezporednie przeoenie na moliwo zakwalifikowania go jako jeziora dla potrzeb opodatkowania. Wykadnia pojcia "jezioro", prowadzi bowiem do wniosku, e jest to zbiornik powstay w sposb naturalny. Grunty pod jeziorami bez wzgldu na to czy posiadaj klasyfikacj Ws czy Wp podlegaj opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoci. Jeli natomiast zbiornik wodny jest dzieem czowieka (staw, zbiornik pokopalniany), co do zasady nie moe by traktowany jako jezioro.
        • 29.06.2012Opodatkowanie infrastruktury kolejowej
         Interpelacja nr 4915 do ministra finansw w sprawie ustawy z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o podatkach i opatach lokalnych oraz o zmianie niektrych innych ustaw
         • 27.06.2012Podatek od spadkw i darowizn: Przekazanie nieruchomoci w ramach zachowku
          Pytanie podatnika: Czy przekazanie nieruchomoci w zamian za zachowek podlega opodatkowaniu podatkiem od spadkw i darowizn i korzysta ze zwolnienia wymienionego w art. 4a ustawy o podatku od spadkw i darowizn?
          • 25.06.2012Zmiany w VAT 2013: Definicje i zakres opodatkowania
           Podwyszenie wartoci prezentw od ktrych nie trzeba paci podatku VAT, wprowadzenie faktur uproszczonych, podwyszenie stawek podatku na niektre towary i usugi (m.in. lody, gotowe posiki i dania), opodatkowanie stawk podstawow (obecnie zwolnionych) niektrych usug pocztowych, zmiana zasad ustalania obowizku podatkowego, a take utrzymanie do koca 2013 r. ograniczenia w odliczeniu VAT w przypadku kupna samochodw osobowych, to niektre ze zmian jakie przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarw i usug przygotowany przez resort finansw. Ustawa ma wej w ycie z dniem 1 stycznia 2013 r.
           • 13.06.2012Zwolnienie z podatku rolnego gruntw na utworzenie lub powikszenie gospodarstwa
            Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. nr 136, poz. 969, z pn. zm.), zwalnia si od podatku rolnego, grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powikszenie ju istniejcego do powierzchni nieprzekraczajcej 100 ha:
            • 11.06.2012Zwolnienie od podatku od nieruchomoci infrastruktury lotniczej
             Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613, z pn. zm.), zwalnia si od podatku od nieruchomoci budynki, budowle i zajte pod nie grunty na obszarze czci lotniczych lotnisk uytku publicznego.
             • 01.06.2012Darowizna budynku a skutki w VAT
              Pytanie podatnika: Czy darowizna budynku bdzie wyczona spod regulacji ustawy o podatku od towarw i usug, na podstawie art. 6 pkt 1, jako zbycie zorganizowanej czci przedsibiorstwa?
              • 24.05.2012Zwolnienie z podatku od nieruchomoci budowli kolejowych
               Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613, z pn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoci podlegaj m.in. budowle lub ich czci zwizane z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej. Przy czym, budowl, stosownie do art. 1a ust. 1 pkt 2 tej ustawy, jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisw prawa budowlanego niebdcy budynkiem lub obiektem maej architektury, a take urzdzenie budowlane w rozumieniu przepisw prawa budowlanego zwizane z obiektem budowlanym, ktre zapewnia moliwo uytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
               • 23.05.2012Opodatkowanie podatkiem od nieruchomoci myjni samochodowych
                W dzisiejszym otoczeniu gospodarczym powstaje coraz wicej rnego rodzaju obiektw, do ktrych zaliczaj si m.in. myjnie samochodowe. Problematyka opodatkowania tyche obiektw (podobnie jak elektrowni wiatrowych) budzi szereg wtpliwoci. W niniejszym artykule zostanie przedstawiona problematyka opodatkowania bezdotykowych myjni samochodowych.
                • 21.05.2012Dzierawa gruntw gospodarstwa rolnego a obowizek podatkowy w podatku rolnym
                 W niniejszym artykule zostanie omwiona kwestia przejcia obowizku podatkowego z waciciela gruntw gospodarstwa rolnego na dzierawc, ktra zostaa uregulowana w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. nr 136, poz. 969, z pn. zm.). Przepis powyszy stanowi, i „jeeli grunty gospodarstwa rolnego zostay w caoci lub w czci wydzierawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisw o ubezpieczeniu spoecznym rolnikw lub przepisw dotyczcych uzyskiwania rent strukturalnych, podatnikiem podatku rolnego jest dzierawca”.
                 • 21.05.2012Grunty w ewidencji rodkw trwaych
                  Pytanie podatnika: Czy w ewidencji rodkw trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych naley wykaza tylko tak cz gruntu, ktra jest faktycznie wykorzystywana w prowadzonej dziaalnoci oraz jak naley ustali jej warto pocztkow?
                  • 18.05.2012Opaty wstpne w leasingu: Czynsz inicjalny i czynsz zerowy w kosztach
                   Zaznaczmy na pocztek, ze zasady opodatkowania stron umowy leasingu podatkiem dochodowym od osb prawnych reguluje rozdzia 4a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.).
                   • 16.05.2012Przekazanie spdzielczego wasnociowego prawa do lokalu a korekta VAT
                    Pojcie nieruchomoci, o ktrym mowa w art. 91 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug, obejmuje spdzielcze wasnociowe prawo do lokalu mieszkalnego, co powoduje, e obowizek przeprowadzenia korekty podatku naliczonego z tytuu jego nabycia wynosi 10 lat - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                    • 08.05.2012Opodatkowanie garay w budynku wielorodzinnym
                     Minister Finansw wyda interpretacj ogln, w ktrej wyjania zasady opodatkowania garau wielostanowiskowego, stanowicego przedmiot odrbnej wasnoci, usytuowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
                     • 08.05.2012Sprzeda dziaki a opodatkowanie VAT
                      Pytanie podatnika: Czy przy sprzeday kolejnej dziaki wyodrbnionej z nieruchomoci rolnej Wnioskodawca bdzie musia zarejestrowa si jako podatnik podatku od towarw i usug i zapaci podatek VAT ze sprzeday dziaki?
                      • 02.05.2012Moment powstania przychodu z tytuu umowy dzierawy
                       Pytanie podatnika: W dniu 3 lutego 2011 r. Wnioskodawca zawar umow dzierawy czci przedsibiorstwa. Czynsz zosta uiszczony w dniu podpisania umowy - na dwa lata z gry (czyli 100% w momencie podpisania umowy). Wnioskodawca wystawi faktur zaliczkow na ca kwot czynszu. Czy w opisanej sytuacji Wnioskodawca prawidowo ustali dat powstania przychodu na dzie wystawienia faktury zaliczkowej (3 luty 2011 r.) oraz na dzie cakowitego uregulowania nalenoci (3 luty 2011 r.)?
                       • 30.04.2012Amortyzacja: Prywatny majtek w firmie
                        Pytanie podatnika: Wnioskodawca ma zamiar przeznaczy do prowadzenia dziaalnoci uywane przez niego, zakupione uprzednio na potrzeby prywatne: samochd osobowy i komputer, ktre zostan wpisane do ewidencji rodkw trwaych. Jaka jest warto pocztkowa samochodu i komputera bdca podstaw amortyzacji? Jak naley ustali warto pocztkow rodka trwaego nabytego przed rozpoczciem prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, gdy znana i udokumentowana jest cena zakupu?
                        • 27.04.2012Sprzeda dziaki nieujtej w ewidencji rodkw trwaych a PIT
                         Z uzasadnienia: Art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych zawiera dwie przesanki uznania przychodu ze sprzeday skadnika majtku za przychd z dziaalnoci gospodarczej: sprzeda musi dotyczy rodka trwaego (przesanka pierwsza), ktry zosta ujty w ewidencji rodkw trwaych i wartoci niematerialnych i prawnych (przesanka druga). Zatem, nie mona uzna za wystarczajcy warunek do przypisania przychodu ze sprzeday skadnika mienia do rda jakim jest dziaalno gospodarcza, jedynie samego faktu speniania przez dany skadnik warunkw uzasadniajcych uznanie go za rodek trway.
                         • 24.04.2012Skutki sprzeday lokalu uytkowego
                          Pytanie podatnika: Czy przychd ze sprzeday lokalu uytkowego stanowicego odrbn nieruchomo wraz z udziaem w czciach wsplnych budynku i urzdze, wykorzystywanego w ramach prowadzenia dziaalnoci gospodarczej i niewprowadzonego do ewidencji rodkw trwaych, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                          • 23.04.2012Opodatkowanie podatkiem od nieruchomoci orodkw sportu i rekreacji
                           Przystpujc do omwienia zagadnie dotyczcych opodatkowania tzw. „OSiRw” naley zdefiniowa jaki jest status prawny takich podmiotw. Orodki sportu i rekreacji s najczciej jednostkami budetowymi lub zakadami budetowymi powoanymi przez organy stanowice jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie uchwa Rad Miejskich, ktrych gwnym zadaniem jest krzewienie kultury fizycznej, sportu i rekreacji wrd mieszkacw danej miejscowoci.
                           • 17.04.2012Amortyzacja wynajmowanego mieszkania
                            Pytanie podatnika: Czy mona zastosowa 10-letni okres amortyzacji dla uywanego mieszkania, ktre jest wynajmowane?
                            • 16.04.2012Ulga meldunkowa przy sprzeday budynku mieszkalnego
                             Tzw. ulga meldunkowa przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych, w stanie prawnym obowizujcym do koca 2008 r., obejmowaa swoim zakresem nie tylko przychody uzyskane z odpatnego zbycia budynku mieszkalnego, jego czci lub udziau w takim budynku, ale take gruntu, na ktrym budynek ten zosta posadowiony - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                             • 12.04.2012Podatek od nieruchomoci od latarni owietleniowych
                              W niniejszym artykule zostanie przedstawiona problematyka opodatkowania latarni owietleniowych podatkiem od nieruchomoci. Podstawowym kwesti bdzie odpowied na pytanie: czy s one wyczone od opodatkowania podatkiem od nieruchomoci na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatkach i opatach lokalnych. Zgodnie bowiem z brzmieniem tego artykuu, opodatkowaniu tym podatkiem nie podlegaj grunty zajte pod pasy drogowe drg publicznych w rozumieniu przepisw o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle - z wyjtkiem zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej innej ni eksploatacja autostrad patnych.
                              • 03.04.2012Skutki przeniesienia prawa wasnoci nieruchomoci w drodze zamiany
                               Pytanie podatnika: Czy przeniesienie prawa wasnoci nieruchomoci gruntowej w drodze zamiany, w ramach odszkodowania za przejty grunt, korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarw i usug?
                               • 02.04.2012VAT: Sprzeda prywatnych dziaek
                                Z uzasadnienia: Sprzeda kilku dziaek budowlanych, wydzielonych - po zmianie przeznaczenia gruntw rolnych na cele budowlane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, nabytych wczeniej dla celw osobistych przez osob fizyczn od osoby fizycznej, nie moe by uznana za dziaalno handlow, podlegajc opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug, z uwagi na brak profesjonalnego - staego i zorganizowanego charakteru tej dziaalnoci.
                                • 26.03.2012Zewntrzny obmiar altany a podatek od nieruchomoci
                                 Z uzasadnienia: Ocieplenie altany niewtpliwie zwiksza powierzchni, ktr altana zajmuje w terenie, lecz nie moe powikszy jej powierzchni uytkowej czyli powierzchni budynku wyliczonej w oparciu o fizyczny obmiar jego powierzchni po wewntrznej dugoci cian. Tym samym w takim przypadku nie ma podstaw prawnych do naliczenia podatku od nieruchomoci.
                                 • 20.03.2012Podatkowe skutki sprzeday domu po rozwodzie
                                  Pytanie podatnika: Czy po sprzeday domu i dziaki wnioskodawczyni bdzie zobowizana odprowadzi podatek dochodowy od czci spaconej byemu mowi?
                                  • 15.03.2012Amortyzacja rodkw trwaych o niskiej wartoci w ksigach rachunkowych
                                   Dla rodkw trwaych o niskiej jednostkowej wartoci pocztkowej mona ustala odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe w sposb uproszczony, przez dokonywanie zbiorczych odpisw dla grup rodkw zblionych rodzajem i przeznaczeniem lub jednorazowo odpisujc warto tego rodzaju rodkw trwaych. Ustawa o rachunkowoci nie precyzuje jednak pojcia niskiej wartoci pocztkowej.
                                   • 14.03.2012Podatek od nieruchomoci za gara z osobn ksig wieczyst
                                    W wietle art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opatach lokalnych gara stanowicy przedmiot odrbnej wasnoci, usytuowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoci wedug stawki podatku przewidzianej w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e) tej ustawy, tj. wedug stawki podatku dla pozostaych budynkw. Tak uzna Naczelny Sd Administracyjny, w uchwale z dnia 27 lutego 2012 r., sygn. akt II FPS 4/11.
                                    • 12.03.2012Opodatkowanie firmowych nieruchomoci
                                     Zapytanie nr 406 do ministra finansw w sprawie stosowania ustawy o podatkach i opatach lokalnych oraz o podatku rolnym
                                     • 09.03.2012Opodatkowanie VAT sprzeday dziaek
                                      Pytanie podatnika: Czy sprzeda wymienionych dziaek bdzie podlegaa opodatkowaniu podatkiem VAT?
                                      • 06.03.2012Sprzeda lokali mieszkalnych a VAT
                                       Pytanie podatnika: Czy sprzeda lokali mieszkalnych, stanowicych wasno Gminy, moe by zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarw i usug?
                                       • 01.03.2012Sprzeda gruntu z budynkiem otrzymanego w darowinie
                                        Pytanie: Zamierzam sprzeda wykorzystywan w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej nieruchomo zabudowan budynkiem usugowym oraz warsztatem lakierniczym. Nieruchomo gruntow, na ktrej usadowione s ww. budynki nabyem w darowinie. Czy w przypadku sprzeday caej nieruchomoci niezamortyzowana warto moe zosta zaliczona jednorazowo do kosztw uzyskania przychodu w momencie sprzeday?
                                        • 24.02.2012Wniesienie nieruchomoci do spki komandytowej a VAT
                                         Pytanie podatnika: Czy Spka zobowizana jest do dokonania korekty podatku naliczonego od zakupw zwizanych z budow budynkw, w ktrych znajduj si lokale wniesione aportem do spek komandytowych?
                                         • 23.02.2012Studium uwarunkowa a zwolnienie z VAT
                                          W zwizku z tym, e studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy nie jest rdem prawa miejscowego (art. 9 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), nie moe ono stanowi podstawy do ustalenia prawa do zwolnienia z podatku od towarw i usug dostawy terenw niezabudowanych innych ni tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudow na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarw i usug - orzek Wojewdzki Sd Administracyjny we Wrocawiu.
                                          • 20.02.2012Opodatkowanie gminnych drg wewntrznych
                                           Interpelacja nr 667 do ministra finansw w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomoci mienia gminnego
                                           • 17.02.2012Zakad pracy chronionej jako wspwaciciel nieruchomoci a zwolnienie z podatku
                                            Z uzasadnienia: Ilo wspwacicieli nieruchomoci wadajcych ni wsplnie z zakad pracy chronionej nie ma znaczenia dla zwolnienia tego zakadu z podatku. Niezalenie ilu ich bdzie zakad pracy chronionej z tego zwolnienia bdzie korzysta i do zapaty podatku od nieruchomoci zobowizany nie bdzie. Ponoszenie podatku od nieruchomoci przez podmioty bdce jej wspwacicielami wraz z nim jest obojtne majtkowo dla zakadu pracy chronionej. Nie uzyskuje on z tego tytuu ani adnego przysporzenia ani te nie jest obarczony adnym dugiem.
                                            • 15.02.2012Zy stan budynku a podatek od nieruchomoci
                                             Aby budynek mg zosta wyczony z opodatkowania stawk jak dla budynkw zwizanych z prowadzeniem przez przedsibiorc dziaalnoci gospodarczej wzgldy techniczne, o jakich mowa w art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opatach lokalnych musz mie charakter obiektywny, a wic niezaleny od woli przedsibiorcy oraz trway. Stanowisko takie zaj Wojewdzki Sd Administracyjny we Wrocawiu w wyroku z dnia 19 stycznia 2012 r., sygn. akt I SA/Wr 1662/11.
                                             • 10.02.2012Zasady wystawiania faktur zaliczkowych
                                              Pytanie podatnika: Czy Spka musi wykaza VAT w fakturze dokumentujcej otrzymanie zaliczki w wartoci brutto wraz z podatkiem stosunkowo: w czci wartoci opodatkowanej i w pozostaej czci zwolnionej, bez wyszczeglnienia podatku jako czynnoci zwolnionej, czy te zastosowa od caoci transakcji zwolnienie podatkowe wynikajce z faktu, e zaliczka dotyczy w przewaajcej kwocie przyszej transakcji czynnoci zwolnionej?
                                              • 30.01.2012KRUS przypomina o zasadach zwrotu akcyzy za olej napdowy
                                               Rolnicy, ktrzy chc odzyska cz pienidzy wydanych na olej napdowy uywany do produkcji rolnej w terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. musz zoy odpowiedni wniosek do wjta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zalenoci od miejsca pooenia gruntw rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami), wystawionymi od 1 wrzenia 2011 roku do 31 stycznia 2012 roku – przypomina KRUS.
                                               • 30.01.2012Objcie udziaw w spce z o.o. w zamian za wkad niepieniny
                                                Pytanie podatnika: Czy na dzie objcia udziaw powstanie dochd do opodatkowania, oraz czy ustalajc koszt uzyskania przychodu do wyceny rzeczy ruchomych i gruntu, naley stosowa aktualn warto rynkow aportu, czy warto nabycia poszczeglnych skadnikw aportu?
                                                • 23.01.2012Zakady pracy chronionej a zwolnienie z podatku od nieruchomoci
                                                 Zasady przyznawania zwolnienia od podatku od nieruchomoci zakadom pracy chronionej reguluje art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613, z pn. zm.). Zgodnie z tym przepisem zwalnia si od podatku od nieruchomoci prowadzcych zakady pracy chronionej speniajce warunek, o ktrym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych, lub zakady aktywnoci zawodowej w zakresie przedmiotw opodatkowania zgoszonych wojewodzie, jeeli zgoszenie zostao potwierdzone decyzj w sprawie przyznania statusu zakadu pracy chronionej lub zakadu aktywnoci zawodowej albo zawiadczeniem - zajtych na prowadzenie tego zakadu.
                                                 • 23.01.2012Zajcie nieruchomoci na dziaalno
                                                  eby grunt, budynek czy budowla mogy by opodatkowane stawk waciw dla zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej, musi nastpi zajcie na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej, a nie tylko znajdowa si w posiadaniu przedsibiorcy; to samo odnosi si do czci budynku zajtej na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej - orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Gdasku.
                                                  • 23.01.2012Warto pocztkowa samochodu osobowego
                                                   Pytanie podatnika: Wnioskodawca w 2009 r. naby w drodze kupna samochd osobowy, jako osoba prywatna, natomiast w lipcu 2011 r. rozpocz dziaalno gospodarcz, a we wrzeniu przekaza ww. samochd na potrzeby prowadzonej dziaalnoci. Samochd zosta wprowadzony do ewidencji rodkw trwaych. Czy Wnioskodawca waciwie przyj, jako warto pocztkow samochodu, stanowic podstaw (kwot pocztkow) odpisw amortyzacyjnych, cen nabycia, widniejc na fakturze VAT zakupu samochodu z sierpnia 2009 r.?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] . [ 16 ] ... [ 19 ] nastpna strona »