Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zakłady budżetowe jednostek samorządowych

 • 20.10.2017Fundacje i CIT: Pomoc dla studenta to nie działalność oświatowa
  Z uzasadnienia: Odnosząc się do powyższego zauważyć należy, że ze statutu Wnioskodawcy nie wynika, iż prowadzi on działalność oświatową, polegającą na kształceniu studentów, czy też mającą na celu dobroczynność i pomocą społeczną. Natomiast celem statutowym Fundacji jest udzielanie wsparcia finansowego studentom Wydziału Farmacji. Wobec powyższego, wskazany cel statutowy nie wpisuje się w pojęcie działalności oświatowej, czy też polegającej na kształceniu studentów.
 • 20.03.2017Samorządowy zakład budżetowy jako podatnik CIT
  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca osiąga dochód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych?
 • 02.02.2017Zmiana przeznaczenia towarów a korekta rozliczeń VAT
  Z uzasadnienia: Należy przypomnieć, że przez czynności nie dające prawa do odliczenia należy rozumieć zarówno czynności niepodlegające opodatkowaniu, jak i korzystające ze zwolnienia z tego podatku. Gdyby intencją ustawodawcy było przyznanie podatnikowi prawa do zastosowania korekty wyłącznie w przypadku zmiany polegającej na pierwotnym wykorzystaniu towarów i usług do czynności zwolnionych z VAT na ich wykorzystanie do czynności opodatkowanych VAT, wówczas nie posługiwałby się on tym szerszym pojęciem.
 • 21.10.2015Podatki 2016: Przepisy ws. samorządowych zakładów budżetowych do zmiany
  W projekcie nowego rozporządzenia resortu finansów ws. sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług brakuje aktualnego odniesienia do kwestii statusu poszczególnych jednostek organizacyjnych utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) – oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan. Nowe przepisy mają wejść w życie z początkiem 2016 r.
 • 26.08.2011Opodatkowanie VAT usług szkoleniowych
  Pytanie podatnika: Kiedy można zastosować zwolnienie od podatku dla świadczonych przez Wnioskodawczynię usług szkoleniowych dla pracowników firm prywatnych, jak i jednostek budżetowych?
 • 09.12.2010Wyjaśnienie MF w sprawie numerów NIP stosowanych przez gminę i urząd gminy
  Interpelacja nr 19013 do ministra finansów w sprawie stosowania podwójnego numeru identyfikacji podatkowej przez gminy
 • 01.06.2009Rachunkowość samorządowych instytucji kultury
  Interpelacja nr 9048 do ministra finansów w sprawie ujednolicenia zasad rachunkowości instytucji kultury posiadających status samorządowych osób prawnych z zasadami rachunkowości obowiązującymi pozostałe samorządowe jednostki organizacyjne
 • 05.04.2007KIG o projekcie zmian w ustawie o finansach publicznych
  W opinii Krajowej Izby Gospodarczej propozycja Ministerstwa Finansów może pozytywnie przyczynić się do zwiększenia przejrzystości i jawności finansów publicznych. „Zaprezentowane przez Panią Wicepremier Zytę Gilowską rozwiązania nie są wystarczające, aby uznać reformę systemu finansów publicznych za kompletną - zwłaszcza w sferze ograniczania wydatków budżetowych. Brak zmian po stronie kosztów oraz uchwalenie przez obecny Sejm wielu ustaw o charakterze „socjalnym”- znacznie obciążających stronę wydatków budżetowych, wskazuje na to, że założenia finansowe budżetu mogą okazać się błędne”- uważa Andrzej Arendarski Prezes Krajowej Izby Gospodarczej.