Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

formularz pit

 • 23.09.2020[Szkolenie on-line] Ksigowo projektów unijnych
  Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejtnoci niezbdnych do prawidowego dostosowania i przygotowania ksigowoci jednostki do realizacji i rozliczenia projektów finansowanych z funduszy strukturalnych. Ponadto Uczestnicy zapoznaj si z wymogami formalnymi stawianymi dokumentom, przedstawiajcym poniesione wydatki. Uczestnicy udoskonal wiedz w zakresie ksigowoci i rozliczania dotacji unijnych, a w szczególnoci w zakresie:
  • 21.09.2020ZUS zmienia zlecenie na umow o prac Co z PIT?
   W 2019 r. w spóce przeprowadzona bya kontrola PIP. Inspekcja Pracy zobowizaa spók do uznania umów cywilnoprawnych zawartych w warunkach istnienia stosunku pracy jako umów o prac. Umowy te dotyczyy 2018 roku. Spóka nie wnosia zastrzee do protokou PIP, ani nie odwoywaa si od treci wystpienia. Jak naley rozliczy powysze w PIT-11 i PIT-4R?
   • 09.09.2020Podatki 2020: MF zmienia wzory formularzy PIT
    Resort finansów opublikowa projekt zmieniajcy cz formularzy dla podatku dochodowego PIT. Modyfikacje obejm wzory PIT-4R, PIT-8AR i PIT-11. Jak tumaczy Ministerstwo Finansów, projektowane zmiany dostosuj formularze do zmian na poziomie ustawowym.
    • 08.09.2020[Szkolenie on-line] Podatki dla inwestujcych w nieruchomoci
     Niskie oprocentowanie lokat i innych instrumentów finansowych skania inwestorów do szukania innych form lokaty kapitau. Jedn z najpopularniejszych, bo przynoszcych dobre zyski jest inwestowanie w nieruchomoci. Dochód moe by uzyskiwany z tytuu wynajmu oraz sprzeday nieruchomoci z zyskiem.  Tam, gdzie pojawia si konieczno pacenia podatków, powinno pojawi si równie planowanie podatkowe - jest niezbdnym elementem analizy zyskownoci. Przepisy o podatku dochodowym pozwalaj na wybór rónych form opodatkowania dochodów z najmu (ryczat, zasady ogólne, dziaalno gospodarcza) a sprzeda nieruchomoci moe si wiza z podatkiem lub nie, mona te skorzysta z ulg.
     • 08.09.2020Podatki 2020: MF zmienia wzory formularzy PIT
      Resort finansów opublikowa projekt zmieniajcy cz formularzy dla podatku dochodowego PIT. Modyfikacje obejm wzory PIT-4R, PIT-8AR i PIT-11. Jak tumaczy Ministerstwo Finansów, projektowane zmiany dostosuj formularze do zmian na poziomie ustawowym.
      • 26.08.2020Wpaty na mikrorachunek: MF przedstawio projekt rozporzdzenia
       Projekt okrela w zaczniku wykaz rodzajów podatków, opat lub niepodatkowych nalenoci budetowych, których wpata jest realizowana przy uyciu mikrorachunku podatkowego. Wykaz zosta podzielony na trzy czci wedug rodzajów podatków, tj.: CIT, PIT i VAT. W kadej z tych czci zostay ujte nalenoci wynikajce z okrelonych deklaracji/zezna w ramach danego rodzaju podatku, które s realizowane przy uyciu mikrorachunku podatkowego.
       • 24.08.2020Wpaty na mikrorachunek: MF przedstawio projekt rozporzdzenia
        Projekt okrela w zaczniku wykaz rodzajów podatków, opat lub niepodatkowych nalenoci budetowych, których wpata jest realizowana przy uyciu mikrorachunku podatkowego. Wykaz zosta podzielony na trzy czci wedug rodzajów podatków, tj.: CIT, PIT i VAT. W kadej z tych czci zostay ujte nalenoci wynikajce z okrelonych deklaracji/zezna w ramach danego rodzaju podatku, które s realizowane przy uyciu mikrorachunku podatkowego.
        • 17.08.2020Zwrot nadpaconych skadek ZUS po likwidacji dziaalnoci na ryczacie
         Od lutego 2012 r. do lipca 2017 r. podatnik prowadzi dziaalno gospodarcz (usugi budowlane), z której przychody opodatkowane byy w formie ryczatu ewidencjonowanego wedug stawki 5,5%. W 2018 r. otrzyma na rachunek bankowy zwrot nadpaconych skadek na ubezpieczenie spoeczne i na ubezpieczenie zdrowotne. W jaki sposób podatnik powinien opodatkowa otrzymany zwrot skadek?
         • 13.08.2020Wydatki zwizane z podróami subowymi przedsibiorcy i pracownika
          Podró subowa pracownika i przedsibiorcy wie si z okrelonymi kosztami. Sprawd jakie wydatki zwizane z podró musisz pokry jako pracodawca, a co przysuguje tobie jako przedsibiorcy. Zobacz jak rozliczy koszty podróy subowych - swoich lub twoich pracowników.
          • 12.08.2020Wydatki zwizane z podróami subowymi przedsibiorcy i pracownika
           Podró subowa pracownika i przedsibiorcy wie si z okrelonymi kosztami. Sprawd jakie wydatki zwizane z podró musisz pokry jako pracodawca, a co przysuguje tobie jako przedsibiorcy. Zobacz jak rozliczy koszty podróy subowych - swoich lub twoich pracowników.
           • 10.08.2020Gdy zlecenie jest umow o prac. Co z rozliczeniem PIT?
            W 2019 r. w spóce przeprowadzona bya kontrola PIP. Inspekcja Pracy zobowizaa spók do uznania umów cywilnoprawnych zawartych w warunkach istnienia stosunku pracy jako umów o prac. Umowy te dotyczyy 2018 roku. Spóka nie wnosia zastrzee do protokou PIP, ani nie odwoywaa si od treci wystpienia. Jak naley rozliczy powysze w PIT-11 i PIT-4R?
            • 06.08.2020Podatki 2020: Wzór PIT-40A/11A do zmiany
             W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporzdzenie resortu finansów, które okrela wzór rocznego obliczenia podatku wraz z informacj o wysokoci dochodu, do sporzdzenia których obowizane s organy rentowe (PIT-40A/11A). Formularz dostosowano do zmian na poziomie ustawowym.
             • 06.08.2020[Szkolenie on-line] Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa w 2020 r.
              W ostatnim czasie ustawodawca nieustannie i do gruntownie zmienia przepisy w zakresie cen transferowych. Zmiany obowizujce od 1.1.2017 r. wprowadziy cakowit rewolucj w regulacjach dotyczcych cen transferowych: z jednej strony zmniejszya si liczba podatników zobowizanych do sporzdzania dokumentacji w sprawie cen transferowych, z drugiej jednak strony dokumentacja dla podatników zobowizanych do jej sporzdzenia zawiera duo wicej obowizkowych informacji. W 2018 r. zmieniy si zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych poprzez powizane spóki kontrolowane (CFC).
              • 06.08.2020[Szkolenie on-line] Delegowanie pracowników za granic - jak przygotowa si do rewolucyjnych zmian
               Ju od 31 lipca 2020 r. zaczynaj obowizywa nowe zasady delegowania pracowników do pastw Unii Europejskiej. Dla polskich pracodawców delegujcych pracowników za granic to najwiksze zmiany od czasu wstpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Zmiany w wikszoci s niekorzystne dla firm - na przykad skrócone zostaj maksymalne okresy delegowania, naoone zostaj równie nowe obowizki w zakresie koordynacji ubezpiecze. Unia Europejska przyja zmian dyrektywy dotyczcej delegowania pracowników, która od 31.07.2020 r. ogranicza swobod delegowania pracowników i podwysza koszty z tym zwizane. Niekorzystne zmiany przynosi te nowelizacja przepisów o koordynacji ubezpiecze spoecznych. 
               • 28.07.2020Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn i inne preferencje - objanienia MF
                Dzisiaj publikujemy ostatni fragment objanie podatkowych z 21 lipca 2020 r. MF wyjania w nim nowe preferencje stosowane w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 dotyczce podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomoci. Omawia take m.in: zaniechanie podobru odsetek od zalegoci w PIT, czy od niewpaconej w terminie daniny solidarnociowej, zawieszenie terminów na przekazania informacji o schematach podatkowych.
                • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn i inne preferencje - objanienia MF
                 Dzisiaj publikujemy ostatni fragment objanie podatkowych z 21 lipca 2020 r. MF wyjania w nim nowe preferencje stosowane w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 dotyczce podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomoci. Omawia take m.in: zaniechanie podobru odsetek od zalegoci w PIT, czy od niewpaconej w terminie daniny solidarnociowej, zawieszenie terminów na przekazania informacji o schematach podatkowych.
                 • 06.07.2020Podatki 2020: MF przygotowao nowy wzór PIT-40A/11A
                  W Ministerstwie Finansów przygotowano projekt nowego rozporzdzenia okrelajcego wzór rocznego obliczenia podatku wraz z informacj o wysokoci dochodu, do sporzdzenia których obowizane s organy rentowe (PIT-40A/11A). Wzór zostanie odpowiednio dostosowany do zmian ustawowych.
                  • 03.07.2020Podatki 2020: MF przygotowao nowy wzór PIT-40A/11A
                   W Ministerstwie Finansów przygotowano projekt nowego rozporzdzenia okrelajcego wzór rocznego obliczenia podatku wraz z informacj o wysokoci dochodu, do sporzdzenia których obowizane s organy rentowe (PIT-40A/11A). Wzór zostanie odpowiednio dostosowany do zmian ustawowych.
                   • 24.06.2020Niewykorzystana kwota ulgi termomodernizacyjnej nie przepada
                    Czy podatnik moe niewykorzystan cze zwrotu z tytuu ulgi termomodernizacyjnej przenie na kolejny rok podatkowy? Jak podatnik powinien to wykaza w zeznaniu za przyszy rok? Czy powinien zrobi korekt zeznania za rok 2019, gdzie wpisa do odliczenia kwot 53 000 z?
                    • 23.06.2020Od 1 lipca obowizuje nowa matryca stawek VAT
                     1 listopada 2019 r. weszy w ycie przepisy ustawy wprowadzajcej m.in. now matryc stawek VAT oraz wic informacj stawkow (WIS) (ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 1751 z pón. zm.). Nowa matryca stawek VAT miaa by stosowana od 1 kwietnia 2020 r., jednake termin ten zosta przesunity na 1 lipca 2020 r.
                     • 22.06.2020Od 1 lipca obowizuje nowa matryca stawek VAT
                      1 listopada 2019 r. weszy w ycie przepisy ustawy wprowadzajcej m.in. now matryc stawek VAT oraz wic informacj stawkow (WIS) (ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 1751 z pón. zm.). Nowa matryca stawek VAT miaa by stosowana od 1 kwietnia 2020 r., jednake termin ten zosta przesunity na 1 lipca 2020 r.
                      • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
                       [Ostatnia aktualizacja - 29.05.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
                       • 29.05.2020Zó PIT do 1 czerwca – MF przypomina jak to zrobi
                        W tym roku zeznania podatkowe PIT za 2019 r. mona skada do 1 czerwca (31 maja to niedziela) bez adnych konsekwencji.  Dotyczy to wszystkich zezna rocznych: PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39.  Mona to zrobi przez usug Twój e-PIT, e-Deklaracje lub papierowo. 
                        • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
                         [Ostatnia aktualizacja - 03.06.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
                         • 28.05.2020Zó PIT do 1 czerwca – MF przypomina jak to zrobi
                          W tym roku zeznania podatkowe PIT za 2019 r. mona skada do 1 czerwca (31 maja to niedziela) bez adnych konsekwencji.  Dotyczy to wszystkich zezna rocznych: PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39.  Mona to zrobi przez usug Twój e-PIT, e-Deklaracje lub papierowo. 
                          • 19.05.2020Koszt pracownika na zleceniu i umowie o dzieo
                           Zobacz, jak rozliczy pracownika zatrudnionego na podstawie umów cywilnoprawnych - zlecenie i o dzieo. Jakie poniesiesz koszty i ile pracownik otrzyma „na rk”.
                           • 07.05.2020Do którego urzdu skada deklaracje i wpaca podatek po zmianie adresu przedsibiorcy?
                            Zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika, a niekiedy take miejsc wykonywania dziaalnoci, wiza si moe ze zmian waciwoci miejscowej organu podatkowego. Zasad wynikajc z art. 18 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (dalej: O.p.) jest, e jeeli w trakcie roku podatkowego lub okrelonego w odrbnych przepisach innego okresu rozliczeniowego nastpi zdarzenie powodujce zmian waciwoci miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym waciwym miejscowo za ten okres rozliczeniowy pozostaje ten organ podatkowy, który by waciwy w pierwszym dniu roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego.
                            • 30.04.2020PIT za 2019 r. mona skada do 1 czerwca
                             W tym roku mamy wicej czasu na zoenie rocznego zeznania PIT. Zeznania podatkowe PIT za 2019 r. mona bowiem skada do 1 czerwca (31 maja to niedziela) bez adnych konsekwencji. Mona to zrobi przez usug Twój e-PIT, e-Deklaracje lub papierowo. Przy czym, uatwieniem w logowaniu do usugi Twój e-PIT jest wprowadzony tymczasowy profil zaufany.
                             • 30.04.2020PIT za 2019 r. mona skada do 1 czerwca
                              W tym roku mamy wicej czasu na zoenie rocznego zeznania PIT. Zeznania podatkowe PIT za 2019 r. mona bowiem skada do 1 czerwca (31 maja to niedziela) bez adnych konsekwencji. Mona to zrobi przez usug Twój e-PIT, e-Deklaracje lub papierowo. Przy czym, uatwieniem w logowaniu do usugi Twój e-PIT jest wprowadzony tymczasowy profil zaufany.
                              • 16.04.2020Wykorzystywanie samochodu osobowego w dziaalnoci - objanienia podatkowe MF
                               Minister Finansów wyda 9 kwietnia br. dugo oczekiwane objanienia podatkowe dotyczce stosowania przez podatników podatków dochodowych przepisów odnoszcych si do samochodów osobowych, w brzmieniu nadanym ustaw z z 23 padziernika 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadzia do ustawy o PIT oraz ustawy o CIT szereg przepisów modyfikujcych zasady podatkowego rozliczania kosztów dotyczcych nabycia, korzystania, eksploatacji oraz zbycia samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej przez podatników dziaalnoci.
                               • 15.04.2020Wykorzystywanie samochodu osobowego w dziaalnoci - objanienia podatkowe MF
                                Minister Finansów wyda 9 kwietnia br. dugo oczekiwane objanienia podatkowe dotyczce stosowania przez podatników podatków dochodowych przepisów odnoszcych si do samochodów osobowych, w brzmieniu nadanym ustaw z z 23 padziernika 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadzia do ustawy o PIT oraz ustawy o CIT szereg przepisów modyfikujcych zasady podatkowego rozliczania kosztów dotyczcych nabycia, korzystania, eksploatacji oraz zbycia samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej przez podatników dziaalnoci.
                                • 06.04.2020Tarcza antykryzysowa - pytania i odpowiedzi
                                 Twoja firma ma trudnoci w zwizku z epidemi koronawirusa? Chcesz otrzyma wsparcie, które zagodzi jej negatywne skutki? Poznaj odpowiedzi na najczciej zadawane pytania o pomoc, jaka zostaa skierowana do przedsibiorców, pracowników, organizacji spoecznych i instytucji oraz samorzdów.
                                 • 06.04.2020E-kurs: Podatkowe problemy biur rachunkowych - ujcie praktyczne
                                  Zmiany, wprowadzone na przeomie 2019/2020, kontynuowane nieustannie midzy innymi w zwizku z sytuacj epidemiologiczn i koniecznoci korekt niektórych rozwiza, dotkliwe s szczególnie dla osób prowadzcych biura rachunkowe i zajmujcych si w nich rachunkowoci i rozliczeniami. Do licznych obowizków doszy te, zwizane z koniecznoci kontroli prawidowoci przeprowadzenia transakcji pod ktem jej fakturowania i rodzaju patnoci. Konieczno kontroli nalenoci i zobowiza, zwizana z now odmian ulgi na ze dugi w PIT i CIT, to kolejne nowe obcienie. Aby uatwi biege poruszanie si w tej materii pracownikom i wacicielom biur rachunkowych zapraszamy na praktyczny e-kurs. 
                                  • 03.04.2020Tarcza antykryzysowa - pytania i odpowiedzi
                                   Twoja firma ma trudnoci w zwizku z epidemi koronawirusa? Chcesz otrzyma wsparcie, które zagodzi jej negatywne skutki? Poznaj odpowiedzi na najczciej zadawane pytania o pomoc, jaka zostaa skierowana do przedsibiorców, pracowników, organizacji spoecznych i instytucji oraz samorzdów.
                                   • 01.04.2020Wicej czasu na zoenie PIT
                                    Ministerstwo Finansów informuje o przedueniu terminu skadania rocznego zeznania PIT:  Standardowo termin na zoenie rocznego zeznania PIT upywa 30 kwietnia.  W tym roku deklaracje mona jednak skada do koca maja.  Dla ponad 21 mln osób rozliczajcych si na formularzach PIT-37 i PIT-38, propozycja rozliczenia jest ju przygotowana w usudze Twój e-PIT.
                                    • 31.03.2020Wicej czasu na zoenie PIT
                                     Ministerstwo Finansów informuje o przedueniu terminu skadania rocznego zeznania PIT:  Standardowo termin na zoenie rocznego zeznania PIT upywa 30 kwietnia.  W tym roku deklaracje mona jednak skada do koca maja.  Dla ponad 21 mln osób rozliczajcych si na formularzach PIT-37 i PIT-38, propozycja rozliczenia jest ju przygotowana w usudze Twój e-PIT.
                                     • 13.03.2020PIT za 2019: Opodatkowanie dochodów maoletnich dzieci
                                      Podatnicy (rezydenci i nierezydenci), którzy wychowuj maoletnie dzieci (lub dziecko), zarówno wasne, jak i przysposobione, powinni dochody tych dzieci podlegajce opodatkowaniu na terytorium Polski (w tym dochody zagraniczne) doliczy do wasnych dochodów wykazanych w zeznaniu rocznym, o ile przysuguje im prawo pobierania poytków ze róde przychodów dzieci.    Zasada ta nie dotyczy:  dochodów z pracy dzieci,  stypendiów,  dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego uytku.  Do dochodów rodziców dolicza si tylko te dochody, które dziecko uzyskao przed osigniciem penoletnoci.
                                      • 12.03.2020PIT za 2019: Opodatkowanie dochodów maoletnich dzieci
                                       Podatnicy (rezydenci i nierezydenci), którzy wychowuj maoletnie dzieci (lub dziecko), zarówno wasne, jak i przysposobione, powinni dochody tych dzieci podlegajce opodatkowaniu na terytorium Polski (w tym dochody zagraniczne) doliczy do wasnych dochodów wykazanych w zeznaniu rocznym, o ile przysuguje im prawo pobierania poytków ze róde przychodów dzieci.  Zasada ta nie dotyczy:  dochodów z pracy dzieci,  stypendiów,  dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego uytku.  Do dochodów rodziców dolicza si tylko te dochody, które dziecko uzyskao przed osigniciem penoletnoci.
                                       • 11.03.2020Podatki 2020: MF zbiera pomysy na ochron przed koronawirusem
                                        Ministerstwo Finansów uruchomio moliwo zgaszania przez internet pomysów na ochron polskiej gospodarki przed koronawirusem. Poprzez Gos Podatnika mona teraz zgasza propozycje zmian w prawie odnoszce si do zagroenia wirusem. Resort finansów wskazuje, e bdzie na bieco monitorowa i reagowa na sygnay zgaszane przez podatników, co ma pomóc w rozwizywaniu pojawiajcych si problemów.
                                        • 10.03.2020Podatki 2020: MF zbiera pomysy na ochron przed koronawirusem
                                         Ministerstwo Finansów uruchomio moliwo zgaszania przez internet pomysów na ochron polskiej gospodarki przed koronawirusem. Poprzez Gos Podatnika mona teraz zgasza propozycje zmian w prawie odnoszce si do zagroenia wirusem. Resort finansów wskazuje, e bdzie na bieco monitorowa i reagowa na sygnay zgaszane przez podatników, co ma pomóc w rozwizywaniu pojawiajcych si problemów.
                                         • 06.03.2020Podatki 2020: Nowa matryca stawek VAT od 1 kwietnia
                                          1 listopada 2019 r. weszy w ycie przepisy ustawy wprowadzajcej m.in. now matryc stawek VAT oraz wic informacj stawkow (WIS) (ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 1751).  Nowa matryca stawek VAT bdzie stosowana od 1 kwietnia 2020 r.  Ju od 1 listopada 2019 r. s stosowane nowe przepisy dotyczce stawek podatku VAT dla wydawnictw ksikowych, nut, map i wydawnictw prasowych.
                                          • 06.03.2020PIT za 2019: Ulga dla honorowych krwiodawców
                                           Honorowy dawca krwi to osoba, która oddaa nieodpatnie krew lub jej skadniki i zostaa zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej suby krwi, np. regionalnym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Honorowy dawca krwi moe warto przekazanej w roku podatkowym darowizny na cele krwiodawstwa odliczy:    od przychodu, podlegajcego opodatkowaniu ryczatem ewidencjonowanym, wykazywanego w zeznaniu PIT-28 (skadanym od 15 lutego do koca lutego roku nastpujcego po roku podatkowym) lub od dochodu, podlegajcego opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, wykazywanego w zeznaniu PIT-36 albo PIT-37 (skadanym do 30 kwietnia roku nastpujcego po roku podatkowym).
                                           • 05.03.2020Podatki 2020: Nowa matryca stawek VAT od 1 kwietnia
                                            1 listopada 2019 r. weszy w ycie przepisy ustawy wprowadzajcej m.in. now matryc stawek VAT oraz wic informacj stawkow (WIS) (ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 1751).  Nowa matryca stawek VAT bdzie stosowana od 1 kwietnia 2020 r.  Ju od 1 listopada 2019 r. s stosowane nowe przepisy dotyczce stawek podatku VAT dla wydawnictw ksikowych, nut, map i wydawnictw prasowych.
                                            • 05.03.2020PIT za 2019: Ulga dla honorowych krwiodawców
                                             Honorowy dawca krwi to osoba, która oddaa nieodpatnie krew lub jej skadniki i zostaa zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej suby krwi, np. regionalnym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Honorowy dawca krwi moe warto przekazanej w roku podatkowym darowizny na cele krwiodawstwa odliczy:  od przychodu, podlegajcego opodatkowaniu ryczatem ewidencjonowanym, wykazywanego w zeznaniu PIT-28 (skadanym od 15 lutego do koca lutego roku nastpujcego po roku podatkowym) lub od dochodu, podlegajcego opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, wykazywanego w zeznaniu PIT-36 albo PIT-37 (skadanym do 30 kwietnia roku nastpujcego po roku podatkowym).
                                             • 04.03.2020PIT za 2019: Ulga na dzieci
                                              Wychowujesz dziecko? Skadasz roczne zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36 lub PIT-37? Dziki uldze podatkowej na dziecko moesz paci mniejszy podatek. Sprawd, czy ta ulga jest dla ciebie - i jak z niej skorzysta.
                                              • 04.03.2020MF: Sprawozdania APA tylko na obowizujcych wzorach
                                               Ministerstwo Finansów przypomina, e z dniem 1 stycznia 2020 r. weszy w ycie rozporzdzenia okrelajce nowe wzory sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego (APA), tj. rozporzdzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2537) oraz rozporzdzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2502).
                                               • 04.03.2020NSA. Odsetki od nieuiszczonej w terminie grudniowej zaliczki na PIT
                                                Upyw terminu, wskazanego w art. 44 ust. 6 ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zakrelonego do wpaty zaliczki za ostatni miesic roku podatkowego, tak jak i za pozostae miesice roku, nie koczy bytu prawnego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Po upywie tego terminu istnieje obowizek zapaty zaliczek, a do dnia, w którym w ich miejsce powstaje obowizek zapacenia podatku za cay rok podatkowy. W przeciwnym wypadku, jeeli uzna si, e zaliczki na podatek dochodowy utraciy byt prawny, przestay istnie, to nie mona równie nalicza od nich odsetek - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                                • 04.03.2020Nagroda za zotówk dla klientów a obowizki patnika
                                                 Spóka opracowuje program lojalnociowy - akcj marketingow, który bdzie funkcjonowa w oparciu o specjaln aplikacj mobiln. Uczestnikami programu bd mogy by osoby prowadzce dziaalno gospodarcz, jak i osoby, które takiej dziaalnoci nie prowadz. Uczestnicy bd w aplikacji gromadzili punkty dziki którym bd zyskiwa moliwo nabycia za 1 z brutto produktów spóki. Czy w zwizku ze sprzeda nagrody za symboliczn kwot spóka bdzie zobowizana do wykonania obowizków patnika lub obowizków informacyjnych zwizanych z przekazywaniem formularzy podatkowych PIT-11?
                                                 • 03.03.2020PIT za 2019: Ulga na dzieci
                                                  Wychowujesz dziecko? Skadasz roczne zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36 lub PIT-37? Dziki uldze podatkowej na dziecko moesz paci mniejszy podatek. Sprawd, czy ta ulga jest dla ciebie - i jak z niej skorzysta.
                                                  • 27.02.2020Podatki 2020: Co zmieniaj nowe formularze TPR?
                                                   Podatnicy, którzy s zobowizani do raportowania o cenach transferowych, bd korzysta z nowych formularzy (TPR-C i TPR-P). Na razie resort finansów nie opublikowa jeszcze ostatecznych wzorów, ale wiadomo, e TPR maj by w zaoeniu bardziej skutecznym narzdziem dla Krajowej Administracji Skarbowej.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 18 ] nastpna strona »