Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Ewidencji przebiegu leasing VAT

 • 29.06.2020WSA. Odliczanie 100% VAT od samochodu parkowanego w miejscu zamieszkania
  Samo parkowanie pojazdu w miejscu zamieszkania, co do zasady pozwala pracownikowi na potencjalne wykorzystanie samochodu do celów prywatnych. Dopóki bowiem mamy do czynienia z tzw. "czynnikiem ludzkim" dopóty istnieje zagroenie, e dany pojazd moe potencjalnie zosta wykorzystany do celów innych ni zwizane z dziaalnoci gospodarcz podatnika. Moe to mie miejsce równie w sytuacji, gdy pojazd nie jest parkowany w miejscu zamieszkania pracownika. Okolicznoci tej nie da si cakowicie wyeliminowa. Tak uzna Wojewódzki Sd Administracyjny w Rzeszowie.
  • 06.05.2020Dziaalno w miejscu zamieszkania utrudnia odliczanie 100% VAT od samochodu
   Okolicznoci uytkowania pojazdu (w miejscu zamieszkania) oraz brak wprowadzonego pisemnego regulaminu (zasad uytkowania) okrelajcego sposób uytkowania samochodu osobowego wykluczajcego jego uycie do celów innych ni dziaalno powoduj, e przedsibiorca nie ma uprawnienia do penego odliczenia podatku naliczonego. Tak uzna Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej.
   • 24.04.2020Czy VAT z opaty za badania techniczne samochodu podlega odliczeniu?
    Gdy pojazd mieci si w definicji samochodu ciarowego to z faktury za przegld techniczny takiego samochodu moliwe jest pene odliczenie VAT. Inaczej wyglda sprawa w przypadku samochodów osobowych. W myl ogólnych zasad, do odliczenia przyj naley poow VAT naliczonego a pozostaa jego cz niepodlegajca odliczeniu zwiksza koszty uzyskania przychodu. W przypadku jednak, gdy przegld techniczny dotyczy samochodu osobowego zgoszonego w urzdzie skarbowym na druku VAT-26, dla którego podatnik prowadzi szczegóow ewidencj przebiegu pojazdu, vatowiec ma prawo do penego odliczenia naliczonego VAT.
    • 16.10.2019Czy VAT z opaty za badania techniczne samochodu podlega odliczeniu?
     Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym waciciel pojazdu samochodowego, cignika rolniczego, pojazdu wolnobienego wchodzcego w skad kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest obowizany przedstawi go do badania technicznego.  Z kolei w myl art. 81 ust. 6 teje ustawy okresowe badanie techniczne samochodu osobowego, samochodu ciarowego o dopuszczalnej masie cakowitej nieprzekraczajcej 3,5 t, motocykla lub przyczepy o dopuszczalnej masie cakowitej nieprzekraczajcej 3,5 t przeprowadza si:
     • 16.09.2019Dziaalno w mieszkaniu: Moliwo odliczenia VAT od zakupu lokalu i garau oraz remontu
      Pytanie: Wnioskodawca kupi mieszkanie na rynku pierwotnym. Konieczne bdzie wykonanie niezbdnych prac budowlanych pozwalajcych na prawidowe uytkowanie lokalu. Wnioskodawca zamierza zmieni adres siedziby swojej firmy zgodny z adresem nowo nabytego lokalu. W lokalu tym bdzie równie mieszka. Do lokalu przynalene jest take miejsce parkingowe w garau podziemnym, które bdzie wykorzystywane do parkowania samochodu osobowego znajdujcego si w rodkach trwaych firmy. Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia VAT od zakupu lokalu oraz miejsca postojowego, a take od wydatków poniesionych na remont?
      • 22.08.2019E-szkoa VAT
       VAT jest w swojej konstrukcji najbardziej skomplikowanym i konfliktogennym podatkiem. To podatek stanowicy gówne ródo dochodów pastwa - dlatego fiskus patrzy na podatników VAT szczególnie uwanie i bez wyrozumiaoci. Dla osób rozliczajcych VAT nieustannie zmieniajce si przepisy i interpretacje s ródem stresów i obaw. Nasz nowatorski e-kurs: E-szkoa VAT pozwala pozna, zgbi i rozwiza rozmaite problemy dotyczce tego podatku. 
       • 29.07.2019Dodatkowe badanie samochodu decyduje o odliczeniu VAT
        Pytanie: Czy w sytuacji, w której Spóka uzyskaa dodatkowe badanie techniczne i zawiadczenie VAT-1 dopiero w dniu 4 marca 2019 r., Spóce przysugiwao prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego z faktur dokumentujcych zakupy paliwa i opat leasingowych dotyczcych samochodu ciarowego marki Peugeot Boxer przed dniem 4 marca 2019 r.?
        • 24.07.2019Najem samochodów do firmy
         Najem samochodów jest rozwizaniem dla kadej wielkoci przedsibiorstwa, w tym take maych i rednich firm, które dziki niemu nie musz szuka pienidzy na zakup samochodów. Najem naley do umów, na podstawie których najemca (przedsibiorca prowadzcy dziaalno) otrzymuje do korzystania pojazd pacc w zwizku z tym najem okrelony czynsz najmu (opaty) wynajmujcemu. Po zakoczeniu umowy przedmiot najmu zwracany jest wynajmujcemu.
         • 03.07.2019Wynajem samochodu nie zawsze z penym odliczeniem VAT
          Pytanie: Wnioskodawca planuje zakup /lub leasing operacyjny /lub najem dugoterminowy samochodów osobowych, które bd wykorzystywane tylko i wycznie w zakresie najmu (jako auta zastpcze dla klientów warsztatu lub bezporedni najem krótkoterminowy/dugoterminowy w ramach usug wypoyczalni). Przedmiotowe pojazdy nie bd suy innym celom firmowym ni najmem. Czy Wnioskodawcy przysuguje prawo do odliczenia 100% podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujcych wydatki zwizane z eksploatacj oraz uytkowaniem ww. pojazdów bez koniecznoci prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz zgaszania samochodu do US?
          • 05.04.2019Pene odliczenie VAT w sytuacji parkowania samochodu pod domem pracownika
           Z uzasadnienia: W ostatnim czasie, w judykaturze pojawia si teza, zgodnie z któr parkowanie samochodu poza siedzib firmy nie oznacza automatycznie, e samochód nie jest wykorzystywany wycznie do dziaalnoci gospodarczej. Na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wyksztaci si pogld, e przejazdy pracowników mobilnych samochodem subowym na trasie pomidzy wyznaczonym miejscem zamieszkania lub jego pobliu (parkowania), a miejscem wykonywania pracy - o ile nie su osobistym celom pracowników, lecz wykorzystywane s w ramach realizacji zada subowych - nie stanowi nieodpatnego wiadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 tej ustawy, a zatem ich wartoci nie mona uwaa za przychód pracowników ze stosunku pracy.
           • 18.03.2019Wpis w dowodzie rejestracyjnym decyduje o penym odliczeniu VAT
            Do momentu, kiedy podatnik uzyska odpowiedni adnotacj w dowodzie rejestracyjnym, potwierdzajc wykonanie dodatkowego badania technicznego, stwierdzajcego spenienie wymaga dla pojazdów samochodowych okrelonych w art. 86a ust. 9 pkt 1-2 ustawy o VAT, nie przysuguje prawo do odliczenia 100%, a jedynie 50% kwoty podatku naliczonego od rat leasingowych, nabycia paliwa oraz innych zakupów dotyczcych eksploatacji. Prawo do odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego przysuguje dopiero od dnia, w którym podatnik uzyska zawiadczenie i adnotacj o spenieniu tych wymaga.
            • 11.03.2019Odliczenie VAT z faktury za opat wstpn przy braku zoenia VAT-26
             Pytanie: Umow leasingow Wnioskodawca podpisa 29 padziernika 2018. 30 padziernika Wnioskodawca przela na konto leasingodawcy rodki pienine na poczet czynszu inicjalnego (wpata wstpna). Natomiast faktyczny odbiór samochodu, jak równie jego rejestracja nastpiy 6 listopada. Wnioskodawca nie przypuszcza, e zgoszenia do urzdu skarbowego musi dokona przed dat faktycznego odbioru pojazdu. Czy w zwizku z brakiem poinformowania Naczelnika US w ustawowym terminie 7 dni od podpisania umowy leasingowej Wnioskodawca moe odliczy 100% VAT wynikajcego z faktury za opat wstpn?
             • 02.01.2019Podatki 2019: Zmiany w kosztach firmowych samochodów osobowych
              1 stycznia tego roku weszy w ycie zmiany dotyczce samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej dziaalnoci. Podwyszona zostaa do 150 000 z kwota limitu wartoci samochodu do którego moliwe jest pene odliczanie odpisów amortyzacyjnych, a w przypadku samochodu elektrycznego - do kwoty 225 000 z. Zmieniy si równie zasady rozliczania kosztów uywania samochodów wykorzystywanych take dla celów prywatnych.
              • 31.12.2018Podatki 2019: Zmiany w kosztach firmowych samochodów osobowych
               Od 1 stycznia przyszego roku wejd w ycie zmiany dotyczce samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej dziaalnoci. Podwyszona zostanie do 150 000 z kwota limitu wartoci samochodu do którego moliwe jest pene odliczanie odpisów amortyzacyjnych, a w przypadku samochodu elektrycznego - do kwoty 225 000 z. Zmieni si równie zasady rozliczania kosztów uywania samochodów wykorzystywanych take dla celów prywatnych.
               • 17.12.2018E-szkoa VAT - jeszcze dzisiaj przyjmujemy zapisy na biec edycj
                VAT jest w swojej konstrukcji najbardziej skomplikowanym i konfliktogennym podatkiem. Stanowi gówne ródo dochodów pastwa - dlatego fiskus patrzy na podatników VAT szczególnie uwanie i bez wyrozumiaoci. Dla osób rozliczajcych VAT nieustannie zmieniajce si przepisy i interpretacje s ródem stresów i obaw. Nasz nowatorski e-kurs: E-szkoa VAT pozwala pozna, zgbi i rozwiza rozmaite problemy dotyczce tego podatku. Ukad materiau, jego szczegóowo i liczba przykadów umoliwi kademu, kto zechce powici na to nieco uwagi i czasu, opanowanie tej trudnej i skomplikowanej materii. E-kurs podzielony jest na dwie czci: Podatek VAT w obrocie krajowym i Podatek VAT w obrocie midzynarodowym. E-szko uzupenia dodatek, zawierajcy odpowiedzi na najczciej pojawiajce si pytania uczestników. Materiay w razie pojawiajcych si zmian w przepisach s na bieco aktualizowane i uzupeniane.
                • 26.11.2018Zrozumie PKPiR - ostatnia w tym roku edycja e-kursu
                 Wydaje si, e PKPiR to prosta ewidencja i ksigowanie w niej nie powinno sprawia nikomu problemów. Nic bardziej mylnego. Osoby potrafice biegle porusza si w zagadnieniach dotyczcych PKPiR - i ogólniej podatku dochodowego - w zakresie ustalania kosztów i przychodów s bardzo poszukiwane na rynku pracy, nie ma ich bowiem zbyt wiele. Tymczasem zagadnienia zwizane z prowadzeniem PKPiR mona zrozumie i w cigu zaledwie paru miesicy sta si ekspertem w prowadzeniu tej ewidencji. Wystarczy po prostu zapoznawa si z zagadnieniami w logicznej kolejnoci. W sytuacji, w której mamy podstawy do zdobycia nastpnej porcji wiedzy, jej przyswojenie jest proste, skuteczne i - co istotne - trwae. Dzisiaj koczymy przyjmowa zapisy na ostatni w tym roku edycj e-kursu.
                 • 08.11.2018Podatki 2019: Zmiany w kosztach firmowych samochodów osobowych
                  Od 1 stycznia przyszego roku wejd w ycie zmiany dotyczce samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej dziaalnoci. Podwyszona zostanie do 150 000 z kwota limitu wartoci samochodu do którego moliwe jest pene odliczanie odpisów amortyzacyjnych, a w przypadku samochodu elektrycznego - do kwoty 225 000 z. Zmieni si równie zasady rozliczania kosztów uywania samochodów wykorzystywanych take dla celów prywatnych.
                  • 19.10.2018Rozliczanie podróy subowej przedsibiorcy
                   W trakcie podróy subowej, jako przedsibiorca masz prawo zaliczy do kosztów wydatki (cho nie wszystkie) z tym zwizane. Podstawowym warunkiem jest to, aby wydatki zostay poniesione w celu osignicia przychodu, zachowaniu lub zabezpieczeniu róda przychodu. Czyli tak samo, jak inne koszty, które rozliczasz w dziaalnoci.
                   • 15.10.2018Rozliczanie podróy subowej przedsibiorcy
                    W trakcie podróy subowej, jako przedsibiorca masz prawo zaliczy do kosztów wydatki (cho nie wszystkie) z tym zwizane. Podstawowym warunkiem jest to, aby wydatki zostay poniesione w celu osignicia przychodu, zachowaniu lub zabezpieczeniu róda przychodu. Czyli tak samo, jak inne koszty, które rozliczasz w dziaalnoci.
                    • 11.09.2018Odliczenie VAT od kampera
                     Pytanie: Czy uytkowanie kampera na podstawie umowy leasingu uprawnia Wnioskodawc do penego (100%) odliczenia VAT naliczonego wykazanego w fakturach dotyczcych rat leasingowych, zakupu paliwa oraz wszelkich innych kosztów biecej eksploatacji? Kamper ma by wykorzystywany na cele prowadzonej dziaalnoci. Na co dzie kamper bdzie spenia funkcj „mobilnego biura”, a w przypadku wykonywania robót poza terenem równie funkcj transportow osób, materiaów, sprztu i narzdzi niezbdnych na budowie oraz miejsca zakwaterowania.
                     • 29.08.2018Zapata za napraw samochodu z polisy a prawo do odliczenia VAT
                      Jestem czynnym podatnikiem VAT. W swojej dziaalnoci uywam samochodu osobowego (rodek trway). Podczas kradziey opon samochód zosta powanie uszkodzony. Niezbdna bya kosztowna naprawa. Pojazd by ubezpieczony i ubezpieczyciel zapaci specjalistycznemu serwisowi wiksz cz dwóch faktur za napraw. Czy mam prawo do odliczenia 50% VAT z faktur za napraw samochodu, których wiksza cz zapacona zostaa przez ubezpieczyciela pojazdu?
                      • 27.08.2018Zapata za napraw samochodu z polisy a prawo do odliczenia VAT
                       Jestem czynnym podatnikiem VAT. W swojej dziaalnoci uywam samochodu osobowego (rodek trway). Podczas kradziey opon samochód zosta powanie uszkodzony. Niezbdna bya kosztowna naprawa. Pojazd by ubezpieczony i ubezpieczyciel zapaci specjalistycznemu serwisowi wiksz cz dwóch faktur za napraw. Czy mam prawo do odliczenia 50% VAT z faktur za napraw samochodu, których wiksza cz zapacona zostaa przez ubezpieczyciela pojazdu?
                       • 14.08.2018Odliczanie VAT od wydatków na motocykl
                        Pytanie: Czy przysuguje pene (100%) prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z tytuu wydatków ponoszonych w zwizku z nabyciem, uytkowaniem na podstawie umowy leasingu, nabyciem paliwa i eksploatacj motocykli typu cross, które nie posiadaj homologacji, nie podlegaj rejestracji, nie maj wbudowanego licznika przebiegu pojazdu i nie mog by uytkowane na drogach publicznych, na ogólnych zasadach uregulowanych w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usug?
                        • 13.08.2018MF: Bd zmiany w leasingu aut osobowych
                         W celu ujednolicenia zasad podatkowego rozliczania przez podatników wykorzystywania w prowadzonej dziaalnoci samochodów osobowych, niezalenie od rodzaju umowy na jakiej podatnik korzysta z takiego samochodu, przewiduje si ograniczenie w zaliczaniu opat z tytuu umów leasingu, najmu i dzierawy do kosztów podatkowych. Rozwaane jest ustalenie takiego ograniczenia proporcj wartoci leasingowanego (najmowanego) samochodu do kwoty 150.000 z. Przewiduje si równie zmian zasad rozliczania kosztów uywania samochodów osobowych wykorzystywanych zarówno dla celów dziaalnoci gospodarczej, jak i dla innych celów (niezwizanych z prowadzon dziaalnoci) - poinformowao Ministerstwo Finansów.
                         • 26.06.2018Wynajem samochodu z penym odliczeniem VAT
                          Pytanie: Czy w odniesieniu do pojazdu wynajmowanego na podstawie umowy najmu, podatnik jest uprawniony do penego odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 w zwizku z art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5 pkt 1 lit. c ustawy o VAT, tj. bez koniecznoci prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz obowizku zgoszenia tego pojazdu do urzdu skarbowego na formularzu VAT-26? 
                          • 01.06.2018Zmiana sposobu wykorzystania leasingowanego samochodu a obowizek korekty VAT
                           Przedsibiorca planuje wzi w leasing operacyjny nowy samochód o masie poniej 3,5 t, który chce przeznaczy tylko do celów firmowych i odlicza 100% VAT od opat (opata wstpna, raty, serwis itd.) zgaszajc je na formularzu VAT-26. Czy w przypadku, gdy np. po 3 miesicach przedsibiorca zdecyduje si uywa auto równie do celów prywatnych (czyli rozlicza je w trybie mieszanym 50/50) to czy bdzie musia zwróci wczeniej odliczony podatek VAT od kosztów leasingu typu wpata wstpna, raty, serwis itd.?
                           • 30.05.2018Zmiana sposobu wykorzystania leasingowanego samochodu a obowizek korekty VAT
                            Przedsibiorca planuje wzi w leasing operacyjny nowy samochód o masie poniej 3,5 t, który chce przeznaczy tylko do celów firmowych i odlicza 100% VAT od opat (opata wstpna, raty, serwis itd.) zgaszajc je na formularzu VAT-26. Czy w przypadku, gdy np. po 3 miesicach przedsibiorca zdecyduje si uywa auto równie do celów prywatnych (czyli rozlicza je w trybie mieszanym 50/50) to czy bdzie musia zwróci wczeniej odliczony podatek VAT od kosztów leasingu typu wpata wstpna, raty, serwis itd.?
                            • 09.02.2018Po wyroku NSA w sprawie odliczenia VAT od samochodów: zmiana na korzy podatnika
                             NSA wyda wany dla wielu podatników wyrok - w efekcie organ podatkowy zosta skoniony do zmiany interpretacji na korzy podatnika. Fiskus kwestionowa pogld, zgodnie z którym firma - pod pewnymi  warunkami - moe zezwoli pracownikom na parkowanie samochodu subowego poza siedzib, uznajc jednoczenie, e samochód wykorzystywany jest wycznie na potrzeby dziaalnoci. Teraz ju ten pogld aprobuje.
                             • 10.01.2018Zapata za napraw samochodu z polisy a prawo do odliczenia VAT
                              Jestem czynnym podatnikiem VAT. W swojej dziaalnoci uywam samochodu osobowego (rodek trway). Podczas kradziey opon samochód zosta powanie uszkodzony. Niezbdna bya kosztowna naprawa. Pojazd by ubezpieczony i ubezpieczyciel zapaci specjalistycznemu serwisowi wiksz cz dwóch faktur za napraw. Czy mam prawo do odliczenia 50% VAT z faktur za napraw samochodu, których wiksza cz zapacona zostaa przez ubezpieczyciela pojazdu?
                              • 26.09.2017Koszty podatkowe zwizane z eksploatacj samochodu
                               Ewidencjonowanie kosztów podatkowych w przypadku samochodu firmowego odbywa si na takich samych zasadach, jak w przypadku pozostaych zakupów na potrzeby dziaalnoci.
                               • 25.09.2017Koszty podatkowe zwizane z eksploatacj samochodu
                                Ewidencjonowanie kosztów podatkowych w przypadku samochodu firmowego odbywa si na takich samych zasadach, jak w przypadku pozostaych zakupów na potrzeby dziaalnoci.
                                • 19.09.2017Odliczenie 100% VAT od wydatków na samochód: Ewidencja i GPS to za mao?
                                 Spóka chce dokonywa najmu aut osobowych na rzecz swoich pracowników po godzinie 16:00 od poniedziaku do pitku oraz weekendy i dni wolne. Najem odbywaby si odpatnie wedug stawki za przejechany kilometr - wystawiana bdzie faktura VAT w rozliczeniu miesicznym. Bdzie prowadzona szczegóowa ewidencja przebiegu samochodów. Dodatkowo samochody bd wyposaone w urzdzenia GPS. Czy spóka bdzie miaa moliwo dokona odliczenia 100% wartoci podatku VAT wedug przyjtej stawki?
                                 • 18.09.2017Odliczenie 100% VAT od wydatków na samochód: Ewidencja i GPS to za mao?
                                  Spóka chce dokonywa najmu aut osobowych na rzecz swoich pracowników po godzinie 16:00 od poniedziaku do pitku oraz weekendy i dni wolne. Najem odbywaby si odpatnie wedug stawki za przejechany kilometr - wystawiana bdzie faktura VAT w rozliczeniu miesicznym. Bdzie prowadzona szczegóowa ewidencja przebiegu samochodów. Dodatkowo samochody bd wyposaone w urzdzenia GPS. Czy spóka bdzie miaa moliwo dokona odliczenia 100% wartoci podatku VAT wedug przyjtej stawki?
                                  • 21.08.2017Ewidencja przebiegu pojazdu - jedna, dwie czy wicej?
                                   Samochody osobowe, uywane w dziaalnoci gospodarczej od zawsze znajduj si pod szczególn piecz fiskusa. Trudno stwierdzi dlaczego tak jest - czasy, w których samochód by oznak niebywaego luksusu miny miejmy nadziej bezpowrotnie, samochód jest w dziaalnoci wykorzystywany powszechnie, jest niezbdny osobom, zajmujcym si jakkolwiek aktywnoci gospodarcz, a mimo to w dalszym cigu na samochód w firmie spoglda si podejrzliwie. I chyba musimy na razie si z tym pogodzi.
                                   • 18.08.2017Ewidencja przebiegu pojazdu - jedna, dwie czy wicej?
                                    Samochody osobowe, uywane w dziaalnoci gospodarczej od zawsze znajduj si pod szczególn piecz fiskusa. Trudno stwierdzi dlaczego tak jest - czasy, w których samochód by oznak niebywaego luksusu miny miejmy nadziej bezpowrotnie, samochód jest w dziaalnoci wykorzystywany powszechnie, jest niezbdny osobom, zajmujcym si jakkolwiek aktywnoci gospodarcz, a mimo to w dalszym cigu na samochód w firmie spoglda si podejrzliwie. I chyba musimy na razie si z tym pogodzi.
                                    • 09.08.2017WSA. VAT od samochodu: Potencjalna moliwo nie moe ogranicza preferencji
                                     Warunek przewidziany w treci art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usug naley interpretowa, stosujc wykadni, zgodn z prawem unijnym, tj. w taki sposób, który nie niweczyby spenienia przez podatnika warunku materialnego, tj. faktycznego uywania przez niego pojazdów do celów zwizanych z prowadzon dziaalnoci gospodarcz. Tym samym podatnik powinien ustali takie zasady korzystania z pojazdów samochodowych, które stwarzaj okolicznoci dla rzeczywistego uywania pojazdów samochodowych jedynie do celów dziaalnoci gospodarczej - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny we Wrocawiu.
                                     • 03.08.2017Kontrowersyjny wyrok NSA. Wynajem samochodu pracownikowi wyklucza pene odliczenie VAT
                                      W sytuacji gdy w wietle art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug nie jest dziaalnoci gospodarcz podatnika przekazanie samochodów przedsibiorstwa do osobistego uytku jego pracowników, takie udostpnienie ich – w tym take odpatne - wyklucza zastosowanie art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a ww. ustawy wymagajcego, aby pojazd samochodowy wykorzystywany by wycznie do dziaalnoci gospodarczej podatnika - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                      • 07.07.2017Parkowanie pod domem pracownika a 100% odliczenie VAT
                                       Pytanie podatnika: Czy w zwizku z garaowaniem samochodów w miejscu zamieszkania pracowników powstaje po stronie pracodawcy obowizek rozpoznania podatku VAT z tytuu wiadcze nieodpatnych w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usug i czy ulega ograniczeniu uprawnienie podatnika do penego odliczenia podatku VAT w zwizku z uytkowaniem tych samochodów?
                                       • 26.05.2017Odliczenie VAT od zakupu samochodu przed rejestracj dziaalnoci
                                        Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca bdzie uprawniony do dokonania obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego wynikajc z faktury VAT dokumentujcej nabycie samochodu osobowego w lutym 2017 roku, który zostanie zakupiony przez Wnioskodawc przed rozpoczciem prowadzenia dziaalnoci gospodarczej oraz przed rejestracj jako czynny podatnik podatku od towarów i usug a nastpnie bdzie wykorzystywany w ramach prowadzonej przez Wnioskodawc dziaalnoci gospodarczej?
                                        • 21.03.2017WSA. Wynajem samochodu pracownikowi a prawo do penego odliczenia VAT
                                         Z uzasadnienia: Moliwo wykorzystywania samochodów osobowych przez pracowników spóki, na ich potrzeby prywatne, ale na podstawie odpatnej umowy najmu zawartej ze spók, nie oznacza, e to spóka bdzie wykorzystywa samochody na swoje potrzeby prywatne. Zasadne naley uzna twierdzenie, e samochody osobowe spóka zamierza wykorzystywa wycznie do swojej dziaalnoci gospodarcze zwizanej z wynajmowaniem pojazdów samochodowych.
                                         • 02.03.2017Kto ma prawo do penego odliczenia VAT przy zakupie samochodu?
                                          Pytanie podatnika: Czy w wietle art. 86a ust. 4 pkt 2 naley uzna, e konstrukcja pojazdu, który ma zamiar naby Wnioskodawca wyklucza jego uycie do celów niezwizanych z dziaalnoci gospodarcz lub powoduje, e jego uycie do celów niezwizanych z dziaalnoci gospodarcz jest nieistotne, przez co Wnioskodawcy przysuguje prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego w zwizku z nabyciem pojazdu bez obowizku prowadzenia ewidencji przebiegu?
                                          • 02.02.2017Odliczenie penego VAT przy zakupie samochodu
                                           Pytanie podatnika: Czy w wietle art. 86a ust. 4 pkt 2 naley uzna, e konstrukcja pojazdu, który ma zamiar naby Wnioskodawca wyklucza jego uycie do celów niezwizanych z dziaalnoci gospodarcz lub powoduje, e jego uycie do celów niezwizanych z dziaalnoci gospodarcz jest nieistotne, przez co Wnioskodawcy przysuguje prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego w zwizku z nabyciem pojazdu bez obowizku prowadzenia ewidencji przebiegu?
                                           • 08.09.2016Dwa samochody w jednoosobowej firmie a prawo do odliczenia 100 proc. VAT
                                            Pytanie: Prowadz jednoosobow dziaalno gospodarcz. Chciabym w swojej dziaalnoci posiada dwa samochody (osobowe), z ktrych jeden byby uywany tylko do celw zwizanych z dziaalnoci, natomiast drugi zarwno do dziaalnoci jak i dodatkowo do celw prywatnych. Oba auta zamierza Pan naby w leasing. Czy auto prywatno-subowe moe by rozliczane w 50% podatku od towarw i usug, a drugie auto, ktre jest tylko subowe, moe by rozliczane w 100% podatku do towarw i usug?
                                            • 07.09.2016Dwa samochody w jednoosobowej firmie a prawo do odliczenia 100 proc. VAT
                                             Pytanie: Prowadz jednoosobow dziaalno gospodarcz. Chciabym w swojej dziaalnoci posiada dwa samochody (osobowe), z ktrych jeden byby uywany tylko do celw zwizanych z dziaalnoci, natomiast drugi zarwno do dziaalnoci jak i dodatkowo do celw prywatnych. Oba auta zamierza Pan naby w leasing. Czy auto prywatno-subowe moe by rozliczane w 50% podatku od towarw i usug, a drugie auto, ktre jest tylko subowe, moe by rozliczane w 100% podatku do towarw i usug?
                                             • 04.08.2016Odliczenie VAT od samochodu subowego
                                              Pytanie podatnika: Czy auto prywatno-subowe moe by rozliczane w 50% podatku od towarw i usug, a drugie auto, ktre jest tylko subowe, moe by rozliczane w 100% podatku do towarw i usug?
                                              • 28.07.2016Samochd do uytku mieszanego. Czy koszty maj wpyw na wysoko odliczenia VAT?
                                               Pytanie: Nabyam samochd osobowy, ktry wykorzystywany jest gwnie w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej. Samochd zosta wpisany do ewidencji rodkw trwaych i jest amortyzowany. Ujmuj w kosztach rwnowarto 7/10 kwoty wydatkw zwizanych z eksploatacj samochodu (np. przegldy okresowe, parking, wymiana oleju, etc). Czy odliczajc podatek naliczony powinnam dodatkowo uwzgldni proporcj, ktr przyjam na cele odliczenia kosztw w PIT, w zwizku z okrelonym zakresem wykorzystywania pojazdu na cele dziaalnoci i w yciu prywatnym (tj. 7/10 x 50% VAT)?
                                               • 27.07.2016Samochd do uytku mieszanego. Czy koszty maj wpyw na wysoko odliczenia VAT?
                                                Pytanie: Nabyam samochd osobowy, ktry wykorzystywany jest gwnie w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej. Samochd zosta wpisany do ewidencji rodkw trwaych i jest amortyzowany. Ujmuj w kosztach rwnowarto 7/10 kwoty wydatkw zwizanych z eksploatacj samochodu (np. przegldy okresowe, parking, wymiana oleju, etc). Czy odliczajc podatek naliczony powinnam dodatkowo uwzgldni proporcj, ktr przyjam na cele odliczenia kosztw w PIT, w zwizku z okrelonym zakresem wykorzystywania pojazdu na cele dziaalnoci i w yciu prywatnym (tj. 7/10 x 50% VAT)?
                                                • 20.07.2016Usugi turystyczne a prawo odliczenia VAT od samochodu
                                                 Pytanie podatnika: rodek transportu, ktrym Wnioskodawca zamierza wiadczy usugi transportowe nie jest samochodem osobowym, a dopuszczalna masa cakowita wynosi 4100 kg. Pojazd bdzie wykorzystywany wycznie do dziaalnoci gospodarczej - usugi przewozu osb zarwno do wasnych usug turystycznych, jak rwnie do usug wykonywanych na rzecz innych firm lub osb fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej. Pojazd bdzie wykorzystywany wycznie do wykonywania czynnoci opodatkowanych VAT. Czy z tytuu wydatkw dotyczcych eksploatacji ww. samochodu mona odliczy podatek naliczony?
                                                 • 07.07.2016WSA. Ryczat za korzystanie z samochodw subowych obejmuje paliwo
                                                  Z uzasadnienia: Przepis art. 12 ustawy o PIT nie zawiera ogranicze dotyczcych sposobu korzystania z samochodu, liczby przejechanych kilometrw, uywania samochodu do jazd lokalnych, czy te pozamiejscowych. Jak susznie wskazano pracodawca, w tym wypadku Spka przekazujc samochd subowy, zgodnie z regulaminem jego uytkowania oddaje poszczeglnym pracownikom do uytku pojazd gotowy do jazdy zarwno z zapewnionym paliwem jak i materiaami eksploatacyjnymi. Tylko wwczas moliwe jest jego skuteczne wykorzystywanie.
                                                  • 21.06.2016WSA. Parkowanie firmowego samochodu przy domu pracownika a odliczenie VAT
                                                   Z uzasadnienia: Ocena sposobu wykorzystania samochodw subowych powinna by dokonana z uwzgldnieniem tego, czy stan faktyczny pozwala na stwierdzenie, e nie tylko zachodzi potencjalna moliwo uycia samochodw subowych do uytku prywatnego, ale czy w rzeczywistoci samochody te s wykorzystywane dla celw niezwizanych z dziaalnoci gospodarcz podatnika. Dopki mamy do czynienia z tzw. "czynnikiem ludzkim" zawsze istnieje potencjalne zagroenie, e dany pojazd moe zosta wykorzystany do celw innych ni zwizane z dziaalnoci gospodarcz spki. Okolicznoci tej nie da si cakowicie wyeliminowa, chodzi zatem jedynie o stworzenie takich mechanizmw i wprowadzenie takich zasad uywania pojazdw, ktre dadz maksymaln gwarancj wykorzystania ich wycznie w dziaalnoci podatnika.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] nastpna strona »