Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Ewidencji przebiegu vat

 • 21.07.2020Wspólnik wynajmuje prywatny samochód spóce. Czy moliwy jest ryczat?
  Przychody uzyskane z tytuu najmu samochodu osobowego stanowicego majtek prywatny wspólnika, w czci jaka przypada proporcjonalnie od pozostaych wspólników spóki mog zosta opodatkowane w formie ryczatu od przychodów ewidencjonowanych, wedug stawki 8,5%. Tak uzna Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej.
  • 29.06.2020WSA. Odliczanie 100% VAT od samochodu parkowanego w miejscu zamieszkania
   Samo parkowanie pojazdu w miejscu zamieszkania, co do zasady pozwala pracownikowi na potencjalne wykorzystanie samochodu do celów prywatnych. Dopóki bowiem mamy do czynienia z tzw. "czynnikiem ludzkim" dopóty istnieje zagroenie, e dany pojazd moe potencjalnie zosta wykorzystany do celów innych ni zwizane z dziaalnoci gospodarcz podatnika. Moe to mie miejsce równie w sytuacji, gdy pojazd nie jest parkowany w miejscu zamieszkania pracownika. Okolicznoci tej nie da si cakowicie wyeliminowa. Tak uzna Wojewódzki Sd Administracyjny w Rzeszowie.
   • 12.06.2020Firmowy samochód dla celów prywatnych. Co z kosztami?
    Wykorzystywanie samochodu osobowego równie do celów niezwizanych z prowadzon dziaalnoci gospodarcz powoduje, e z kosztów podatkowych naley wyczy 25% wydatków z tytuu uywania takiego samochodu. Okoliczno prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie ma w tym zakresie prawnopodatkowego znaczenia. Przypadki oddziaywania ewidencji na - moliw do uwzgldniania w kosztach podatkowych - wysoko ponoszonych wydatków rozpatrywa mona tylko w sytuacji, gdy samochód osobowy wykorzystywany jest wycznie dla celów prowadzonej dziaalnoci gospodarczej.
    • 08.05.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (5)
     W poprzednich odcinkach poradnika wyjanilimy, na jakich zasadach opodatkowany jest dochód z dziaalnoci nierejestrowej, w jaki sposób ustali przychód i wstpnie - jakie wydatki mog stanowi koszty uzyskania przychodu. Wspomnielimy równie, e wydatki te powinny zosta prawidowo udokumentowane. Ale co oznacza „prawidowo udokumentowane?”
     • 06.05.2020Dziaalno w miejscu zamieszkania utrudnia odliczanie 100% VAT od samochodu
      Okolicznoci uytkowania pojazdu (w miejscu zamieszkania) oraz brak wprowadzonego pisemnego regulaminu (zasad uytkowania) okrelajcego sposób uytkowania samochodu osobowego wykluczajcego jego uycie do celów innych ni dziaalno powoduj, e przedsibiorca nie ma uprawnienia do penego odliczenia podatku naliczonego. Tak uzna Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej.
      • 24.04.2020Czy VAT z opaty za badania techniczne samochodu podlega odliczeniu?
       Gdy pojazd mieci si w definicji samochodu ciarowego to z faktury za przegld techniczny takiego samochodu moliwe jest pene odliczenie VAT. Inaczej wyglda sprawa w przypadku samochodów osobowych. W myl ogólnych zasad, do odliczenia przyj naley poow VAT naliczonego a pozostaa jego cz niepodlegajca odliczeniu zwiksza koszty uzyskania przychodu. W przypadku jednak, gdy przegld techniczny dotyczy samochodu osobowego zgoszonego w urzdzie skarbowym na druku VAT-26, dla którego podatnik prowadzi szczegóow ewidencj przebiegu pojazdu, vatowiec ma prawo do penego odliczenia naliczonego VAT.
       • 09.04.2020Wydatki na samochód w kosztach: Nievatowiec nie musi prowadzi ewidencji
        Skoro przedsibiorca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usug, w zwizku z czym nie ma obowizku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, to poniesione wydatki zwizane z uywaniem i eksploatacj samochodu osobowego do celów zwizanych wycznie z prowadzon dziaalnoci gospodarcz moe na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczy w 100% do kosztów uzyskania przychodów.
        • 08.04.2020Wydatki na samochód w kosztach: Nievatowiec nie musi prowadzi ewidencji
         Skoro przedsibiorca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usug, w zwizku z czym nie ma obowizku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, to poniesione wydatki zwizane z uywaniem i eksploatacj samochodu osobowego do celów zwizanych wycznie z prowadzon dziaalnoci gospodarcz moe na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczy w 100% do kosztów uzyskania przychodów.
         • 19.03.2020Korekta zwizana z wprowadzeniem kilometrówki VAT
          Zgodnie z art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 106, dalej: ustawa o VAT), w przypadku wydatków zwizanych z pojazdami samochodowymi kwot podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku wynikajcej z faktury otrzymanej przez podatnika. Przepis ten ustanawia ogólne ograniczenie odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do okrelonych pojazdów samochodowych (zasadniczo samochodów osobowych poniej 3,5 tony) – do 50%.
          • 06.03.2020WSA. Samochód rajdowy moe by kosztem firmy
           Odpisy amortyzacyjne od wartoci pocztkowej samochodu rajdowego wykorzystywanego dla celów reklamowych, stanowi dla spóki koszt uzyskania przychodów. Spóka uprawniona bdzie do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów skadek na ubezpieczenie samochodu rajdowego do wysokoci wynikajcej z art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o CIT, jak równie do zaliczenia do tych kosztów caoci wydatków zwizanych z uywaniem samochodu - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Krakowie.
           • 08.01.2020WSA. Parkowanie poza siedzib firmy a odliczenie 100% VAT
            Z uzasadnienia: Jako wyjtek od zasady naley traktowa przypadki, gdy wykorzystanie samochodu subowego na dojazd pracownika z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania pracy bdzie uznawane za zwizane z dziaalnoci gospodarcz podatnika w rozumieniu art. 86a ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT, a nie jako wykonywane na osobiste potrzeby pracownika. Odstpstwo to powinno by uzasadnione stanem faktycznym danej sprawy. W takiej sytuacji podatnikowi przysuguje pene prawo do odliczenia podatku naliczonego zwizanego z zakupem paliwa i ponoszeniem innych wydatków na eksploatacj pojazdów samochodowych.
            • 17.12.2019Podróe subowe pracowników: W kosztach naley uj kwot brutto
             Pytanie: W celu osignicia przychodów polegajcych na montau i serwisie maszyn znajdujcych si w siedzibie klienta, Wnioskodawca wysya swoich pracowników w podróe subowe w kraju i za granic. Czy wypacane pracownikom nalenoci z tytuu wydatków w podróy subowej oraz zwrot wydatków za hotele, paliwo, autostrady czy winiety wraz zagranicznym podatkiem od wartoci dodanej stanowi w caoci koszty uzyskania przychodów Spóki?
             • 18.11.2019Naprawa firmowego samochodu w kosztach dziaalnoci
              Pytanie: Czy koszty naprawy powypadkowej samochodu osobowego bdcego rodkiem trwaym wykorzystywanego w dziaalnoci gospodarczej (dziaalno mieszana) stanowi koszty uywania samochodu osobowego, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegaj ograniczeniu w zakresie prawa ich zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów?
              • 15.11.2019Przy dobrowolnej wymianie kasy starszego typu na kas on-line z ulgi nie skorzystasz
               W dzisiejszej interpretacji wyjanione zostay wtpliwoci przedsibiorcy, który prowadzc zrónicowan dziaalno w czci punktów bdzie zobowizany wkrótce do zainstalowania kas on-line, a w drugiej czci bdzie móg uywa kas starszego typu - z papierowym i elektronicznym zapisem kopii. Zastanawia si on nad wymian kas na kasy on-line równie w tej drugiej czci, formuujc tez, e i w tym przypadku bdzie móg skorzysta z ulgi przy zakupie kas.
               • 29.10.2019Firmowy samochód wykorzystywany czasami prywatnie w kosztach dziaalnoci
                Pytanie: Czy koszty zwizane z zakupem oraz utrzymaniem samochodu osobowego, po jego przyjciu do ewidencji rodków trwaych jako rodka trwaego w dziaalnoci gospodarczej, z wykorzystywaniem go równie jako rodka transportu w podróach subowych niezwizanych z dziaalnoci, mog by uznane jako koszty uzyskania przychodów w dziaalnoci: koszty amortyzacji: 100% odpisów amortyzacyjnych; koszty ubezpieczenia OC, AC, NW oraz Assistance: 100% kosztów; koszty przegldów i napraw (usugi serwisowe wraz z zakupem czci zamiennych): 75% poniesionych kosztów; koszty zakupu paliwa, olejów, wymiany ogumienia i inne biece koszty eksploatacyjne zwizane z utrzymaniem pojazdu: 75% poniesionych kosztów?
                • 16.10.2019Czy VAT z opaty za badania techniczne samochodu podlega odliczeniu?
                 Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym waciciel pojazdu samochodowego, cignika rolniczego, pojazdu wolnobienego wchodzcego w skad kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest obowizany przedstawi go do badania technicznego.  Z kolei w myl art. 81 ust. 6 teje ustawy okresowe badanie techniczne samochodu osobowego, samochodu ciarowego o dopuszczalnej masie cakowitej nieprzekraczajcej 3,5 t, motocykla lub przyczepy o dopuszczalnej masie cakowitej nieprzekraczajcej 3,5 t przeprowadza si:
                 • 16.09.2019Dziaalno w mieszkaniu: Moliwo odliczenia VAT od zakupu lokalu i garau oraz remontu
                  Pytanie: Wnioskodawca kupi mieszkanie na rynku pierwotnym. Konieczne bdzie wykonanie niezbdnych prac budowlanych pozwalajcych na prawidowe uytkowanie lokalu. Wnioskodawca zamierza zmieni adres siedziby swojej firmy zgodny z adresem nowo nabytego lokalu. W lokalu tym bdzie równie mieszka. Do lokalu przynalene jest take miejsce parkingowe w garau podziemnym, które bdzie wykorzystywane do parkowania samochodu osobowego znajdujcego si w rodkach trwaych firmy. Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia VAT od zakupu lokalu oraz miejsca postojowego, a take od wydatków poniesionych na remont?
                  • 23.08.2019Ograniczenia wydatków zwizanych z samochodami w organizacjach non-profit
                   Norma prawna zawarta w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT jest adresowana do wszystkich podmiotów i ma charakter generalny. Fakt, i podmioty korzystajce ze zwolnie przedmiotowych zawartych np. w art. 17 ust. 1 pkt 4 czy pkt 6c (fundacje, stowarzyszenia, itp.) przeznaczaj swoje dochody na cele statutowe nie jest jednoznaczne z tym, e nie prowadz dziaalnoci gospodarczej. Zatem przepis art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT naley stosowa równie do tych podmiotów – stwierdzio MF w odpowiedzi na interpelacj poselsk. 
                   • 22.08.2019E-szkoa VAT
                    VAT jest w swojej konstrukcji najbardziej skomplikowanym i konfliktogennym podatkiem. To podatek stanowicy gówne ródo dochodów pastwa - dlatego fiskus patrzy na podatników VAT szczególnie uwanie i bez wyrozumiaoci. Dla osób rozliczajcych VAT nieustannie zmieniajce si przepisy i interpretacje s ródem stresów i obaw. Nasz nowatorski e-kurs: E-szkoa VAT pozwala pozna, zgbi i rozwiza rozmaite problemy dotyczce tego podatku. 
                    • 29.07.2019Dodatkowe badanie samochodu decyduje o odliczeniu VAT
                     Pytanie: Czy w sytuacji, w której Spóka uzyskaa dodatkowe badanie techniczne i zawiadczenie VAT-1 dopiero w dniu 4 marca 2019 r., Spóce przysugiwao prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego z faktur dokumentujcych zakupy paliwa i opat leasingowych dotyczcych samochodu ciarowego marki Peugeot Boxer przed dniem 4 marca 2019 r.?
                     • 25.07.2019Odliczenie VAT od samochodów uywanych przez pracowników na wasne potrzeby
                      Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug zasad jest, e w przypadku wydatków zwizanych z pojazdami samochodowymi kwot podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku wynikajcej z takich zakupów. Ograniczenie to nie ma – na podstawie ust. 3 pkt 1 lit. a wyej powoanego przepisu – zastosowania w przypadku wykorzystywania takich pojazdów wycznie do dziaalnoci gospodarczej podatnika. Oznacza to, e samochód oddany do prywatnego uytku pracownikowi powinien nadal u pracodawcy stanowi przedmiot dziaalnoci gospodarczej. Bdzie mona uzna, e sytuacja taka ma miejsce, gdy pracownicy bd pacili pracodawcy - podatnikowi VAT wynagrodzenie z tego tytuu.
                      • 24.07.2019Odliczenie VAT od samochodów uywanych przez pracowników na wasne potrzeby
                       Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug zasad jest, e w przypadku wydatków zwizanych z pojazdami samochodowymi kwot podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku wynikajcej z takich zakupów. Ograniczenie to nie ma – na podstawie ust. 3 pkt 1 lit. a wyej powoanego przepisu – zastosowania w przypadku wykorzystywania takich pojazdów wycznie do dziaalnoci gospodarczej podatnika. Oznacza to, e samochód oddany do prywatnego uytku pracownikowi powinien nadal u pracodawcy stanowi przedmiot dziaalnoci gospodarczej. Bdzie mona uzna, e sytuacja taka ma miejsce, gdy pracownicy bd pacili pracodawcy - podatnikowi VAT wynagrodzenie z tego tytuu.
                       • 24.07.2019Najem samochodów do firmy
                        Najem samochodów jest rozwizaniem dla kadej wielkoci przedsibiorstwa, w tym take maych i rednich firm, które dziki niemu nie musz szuka pienidzy na zakup samochodów. Najem naley do umów, na podstawie których najemca (przedsibiorca prowadzcy dziaalno) otrzymuje do korzystania pojazd pacc w zwizku z tym najem okrelony czynsz najmu (opaty) wynajmujcemu. Po zakoczeniu umowy przedmiot najmu zwracany jest wynajmujcemu.
                        • 03.07.2019Wynajem samochodu nie zawsze z penym odliczeniem VAT
                         Pytanie: Wnioskodawca planuje zakup /lub leasing operacyjny /lub najem dugoterminowy samochodów osobowych, które bd wykorzystywane tylko i wycznie w zakresie najmu (jako auta zastpcze dla klientów warsztatu lub bezporedni najem krótkoterminowy/dugoterminowy w ramach usug wypoyczalni). Przedmiotowe pojazdy nie bd suy innym celom firmowym ni najmem. Czy Wnioskodawcy przysuguje prawo do odliczenia 100% podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujcych wydatki zwizane z eksploatacj oraz uytkowaniem ww. pojazdów bez koniecznoci prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz zgaszania samochodu do US?
                         • 26.06.2019Koszty 2019: Limit wydatków na samochód dotyczy wszystkich
                          Norma prawna zawarta w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT jest adresowana do wszystkich podmiotów i ma charakter generalny. Jej celem jest wyczenie z kosztów podatkowych wydatków zwizanych z uywaniem samochodu osobowego na cele nie zwizane z prowadzon przez podatnika dziaalnoci. Fakt, i podmioty korzystajce ze zwolnie przedmiotowych zawartych np. w art. 17 ust. 1 pkt 4 czy pkt 6c (fundacje, stowarzyszenia, itp.) przeznaczaj swoje dochody na cele statutowe nie jest jednoznaczne z tym, e nie prowadz dziaalnoci gospodarczej. Zatem przepis art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT naley stosowa równie do tych podmiotów - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                          • 04.06.2019Dokumentowanie zwrotu towaru z faktury wystawionej do paragonu
                           W myl art. 106b ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug sprzedawca nie ma obowizku dokumentowania faktur VAT sprzeday dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej. Wyjtkiem s przypadki sprzeday wysykowej na rzecz takich nabywców na obszarze Polski a take w razie wewntrzwspólnotowej tego rodzaju sprzeday. Z kolei na danie nabywcy, zgodnie z art. 106b ust. 2 teje ustawy, sprzedawca towaru lub usugi ma obowizek wystawi faktur dokumentujc tak transakcj na danie nabywcy, pod warunkiem e kupujcy zgosi je w terminie trzech miesicy, liczc od koca miesica, w którym miaa miejsce dostawa towaru lub wykonano usug bd te sprzedawca otrzyma cao lub cz zapaty. Wystawienie faktury do paragonu po tym terminie jest co prawda dopuszczalne jednak uzalenione wycznie od woli sprzedawcy.
                           • 03.06.2019Dokumentowanie zwrotu towaru z faktury wystawionej do paragonu
                            W myl art. 106b ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug sprzedawca nie ma obowizku dokumentowania faktur VAT sprzeday dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej. Wyjtkiem s przypadki sprzeday wysykowej na rzecz takich nabywców na obszarze Polski a take w razie wewntrzwspólnotowej tego rodzaju sprzeday. Z kolei na danie nabywcy, zgodnie z art. 106b ust. 2 teje ustawy, sprzedawca towaru lub usugi ma obowizek wystawi faktur dokumentujc tak transakcj na danie nabywcy, pod warunkiem e kupujcy zgosi je w terminie trzech miesicy, liczc od koca miesica, w którym miaa miejsce dostawa towaru lub wykonano usug bd te sprzedawca otrzyma cao lub cz zapaty. Wystawienie faktury do paragonu po tym terminie jest co prawda dopuszczalne jednak uzalenione wycznie od woli sprzedawcy.
                            • 25.04.2019KUP: Wydatki na samochody posiadajce badania zaliczamy w caoci w koszty
                             Ograniczenia dotyczce moliwoci zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytuu eksploatacji samochodów dotycz wycznie samochodów osobowych, nie dotycz natomiast kosztów eksploatacji samochodów ciarowych. W takim przypadku, tego typu wydatki podlegaj rozliczeniu w kosztach bez ograniczenia, o ile speniaj ogólne warunki uznania ich za koszty podatkowe. Zatem kluczowym jest ustalenie, czy wykorzystywany w dziaalnoci pojazd jest samochodem osobowym, czy te innym ni osobowy.
                             • 05.04.2019Pene odliczenie VAT w sytuacji parkowania samochodu pod domem pracownika
                              Z uzasadnienia: W ostatnim czasie, w judykaturze pojawia si teza, zgodnie z któr parkowanie samochodu poza siedzib firmy nie oznacza automatycznie, e samochód nie jest wykorzystywany wycznie do dziaalnoci gospodarczej. Na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wyksztaci si pogld, e przejazdy pracowników mobilnych samochodem subowym na trasie pomidzy wyznaczonym miejscem zamieszkania lub jego pobliu (parkowania), a miejscem wykonywania pracy - o ile nie su osobistym celom pracowników, lecz wykorzystywane s w ramach realizacji zada subowych - nie stanowi nieodpatnego wiadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 tej ustawy, a zatem ich wartoci nie mona uwaa za przychód pracowników ze stosunku pracy.
                              • 18.03.2019Wpis w dowodzie rejestracyjnym decyduje o penym odliczeniu VAT
                               Do momentu, kiedy podatnik uzyska odpowiedni adnotacj w dowodzie rejestracyjnym, potwierdzajc wykonanie dodatkowego badania technicznego, stwierdzajcego spenienie wymaga dla pojazdów samochodowych okrelonych w art. 86a ust. 9 pkt 1-2 ustawy o VAT, nie przysuguje prawo do odliczenia 100%, a jedynie 50% kwoty podatku naliczonego od rat leasingowych, nabycia paliwa oraz innych zakupów dotyczcych eksploatacji. Prawo do odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego przysuguje dopiero od dnia, w którym podatnik uzyska zawiadczenie i adnotacj o spenieniu tych wymaga.
                               • 11.03.2019Odliczenie VAT z faktury za opat wstpn przy braku zoenia VAT-26
                                Pytanie: Umow leasingow Wnioskodawca podpisa 29 padziernika 2018. 30 padziernika Wnioskodawca przela na konto leasingodawcy rodki pienine na poczet czynszu inicjalnego (wpata wstpna). Natomiast faktyczny odbiór samochodu, jak równie jego rejestracja nastpiy 6 listopada. Wnioskodawca nie przypuszcza, e zgoszenia do urzdu skarbowego musi dokona przed dat faktycznego odbioru pojazdu. Czy w zwizku z brakiem poinformowania Naczelnika US w ustawowym terminie 7 dni od podpisania umowy leasingowej Wnioskodawca moe odliczy 100% VAT wynikajcego z faktury za opat wstpn?
                                • 04.03.2019NSA. Odliczanie 100% VAT od samochodu osobowego: Ewidencja przebiegu musi by
                                 Z uzasadnienia: Sposób w jaki wnioskodawca stara si wyeliminowa ryzyko uycia samochodu do uytku prywatnego (oklejenie samochodu informacjami dotyczcymi spóki i prowadzonej przez ni dziaalnoci) nie moe zapewni tego, e pojazd ten bdzie wykorzystywany wycznie do dziaalnoci gospodarczej. Wpyw zaopatrzenia pojazdu w tego rodzaju informacje handlowe na rozpoznawalno firmy i potencjalne zwikszenie z tego tytuu jej przychodów nie ma w tym zakresie zasadniczego znaczenia.
                                 • 04.02.2019Wynajem przez maonków mieszkania z garaem - VAT i kasa fiskalna
                                  Pytanie: Maonkowie nabyli do wspówasnoci majtkowej lokal mieszkalny z garaem w stanie deweloperskim. Lokal i gara zostan wynajte w ramach najmu prywatnego. Lokal mieszkalny zostanie wynajty zgodnie z jego przeznaczeniem na cele mieszkalne, a gara jako pomieszczenie uytkowe. Czy podatnik moe sam bez ony rozlicza naleny podatek VAT? Czy podatnikowi przysuguje prawo odliczenia VAT od zakupu garau? Czy podatnikowi przysuguje prawo do korzystania ze zwolnienia z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowania kasy rejestrujcej?
                                  • 22.01.2019Rozliczenie karty paliwowej w PKPiR
                                   Pytanie: Tytuem wynagrodzenia firma (kontrahent) wystawia w imieniu Wnioskodawcy m.in. faktur za wynagrodzenie miesiczne dodatkowe, w wysokoci stanowicej równowarto poniesionych kosztów (wydatków) w danym miesicu z tytuu przejazdów samochodem. Czy prawidowe jest ujmowanie w kolumnie - 08 PKPiR ww. faktury za któr nie otrzymuje faktycznej zapaty, przy jednoczesnym nie ujmowaniu w kolumnie -13 PKPiR faktury kosztowej wystawionej przez kontrahenta bdcej rozliczeniem karty paliwowej?
                                   • 18.01.2019NSA: Samochody demonstracyjne a odliczenie VAT
                                    Z uzasadnienia: Wykorzystywanie w jakim odcinku czasowym samochodu do prezentacji towaru powoduje niemono uznania, e suy on wycznie do odprzeday. Sam fakt podwójnego wykorzystania samochodu, tj. do demonstracji i dopiero po zakoczeniu tej funkcji do sprzeday wyklucza uznanie, e by on uyty wycznie do odsprzeday.
                                    • 02.01.2019Podatki 2019: Zmiany w kosztach firmowych samochodów osobowych
                                     1 stycznia tego roku weszy w ycie zmiany dotyczce samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej dziaalnoci. Podwyszona zostaa do 150 000 z kwota limitu wartoci samochodu do którego moliwe jest pene odliczanie odpisów amortyzacyjnych, a w przypadku samochodu elektrycznego - do kwoty 225 000 z. Zmieniy si równie zasady rozliczania kosztów uywania samochodów wykorzystywanych take dla celów prywatnych.
                                     • 31.12.2018Podatki 2019: Zmiany w kosztach firmowych samochodów osobowych
                                      Od 1 stycznia przyszego roku wejd w ycie zmiany dotyczce samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej dziaalnoci. Podwyszona zostanie do 150 000 z kwota limitu wartoci samochodu do którego moliwe jest pene odliczanie odpisów amortyzacyjnych, a w przypadku samochodu elektrycznego - do kwoty 225 000 z. Zmieni si równie zasady rozliczania kosztów uywania samochodów wykorzystywanych take dla celów prywatnych.
                                      • 27.12.2018NSA: Uczestnik karuzeli VAT nie ma prawa do odliczenia podatku
                                       Podatnik, który wiedzia lub powinien by wiedzie o tym, e nabywajc towar uczestniczy w transakcji wykorzystywanej do popenienia oszustwa w podatku od wartoci dodanej, dla celów dyrektywy VAT powinien zosta uznany za osob biorc udzia w tym oszustwie, bez wzgldu na to, czy czerpie on korzyci z odsprzeday dóbr. W rzeczywistoci w takiej sytuacji podatnik pomaga sprawcom oszustwa i staje si w konsekwencji jego wspósprawc.
                                       • 17.12.2018E-szkoa VAT - jeszcze dzisiaj przyjmujemy zapisy na biec edycj
                                        VAT jest w swojej konstrukcji najbardziej skomplikowanym i konfliktogennym podatkiem. Stanowi gówne ródo dochodów pastwa - dlatego fiskus patrzy na podatników VAT szczególnie uwanie i bez wyrozumiaoci. Dla osób rozliczajcych VAT nieustannie zmieniajce si przepisy i interpretacje s ródem stresów i obaw. Nasz nowatorski e-kurs: E-szkoa VAT pozwala pozna, zgbi i rozwiza rozmaite problemy dotyczce tego podatku. Ukad materiau, jego szczegóowo i liczba przykadów umoliwi kademu, kto zechce powici na to nieco uwagi i czasu, opanowanie tej trudnej i skomplikowanej materii. E-kurs podzielony jest na dwie czci: Podatek VAT w obrocie krajowym i Podatek VAT w obrocie midzynarodowym. E-szko uzupenia dodatek, zawierajcy odpowiedzi na najczciej pojawiajce si pytania uczestników. Materiay w razie pojawiajcych si zmian w przepisach s na bieco aktualizowane i uzupeniane.
                                        • 14.12.2018NSA: Rolnik ryczatowy prowadzcy jednoczenie dziaalno a prawo do odliczenia VAT
                                         Prowadzcy dziaalno rolnicz i jako rolnik ryczatowy korzystajcy ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u., nie ma podstaw prawnych do odliczania VAT naliczonego z faktur dokumentujcych transakcje zwizane z prowadzon przez niego dziaalnoci rolnicz, nawet jeli jako przedmiot dziaalnoci gospodarczej ma wpisan równie dziaalno usugow wspomagajc produkcj rolinn, czyli zaliczajc si do dziaalnoci rolniczej.
                                         • 26.11.2018Zrozumie PKPiR - ostatnia w tym roku edycja e-kursu
                                          Wydaje si, e PKPiR to prosta ewidencja i ksigowanie w niej nie powinno sprawia nikomu problemów. Nic bardziej mylnego. Osoby potrafice biegle porusza si w zagadnieniach dotyczcych PKPiR - i ogólniej podatku dochodowego - w zakresie ustalania kosztów i przychodów s bardzo poszukiwane na rynku pracy, nie ma ich bowiem zbyt wiele. Tymczasem zagadnienia zwizane z prowadzeniem PKPiR mona zrozumie i w cigu zaledwie paru miesicy sta si ekspertem w prowadzeniu tej ewidencji. Wystarczy po prostu zapoznawa si z zagadnieniami w logicznej kolejnoci. W sytuacji, w której mamy podstawy do zdobycia nastpnej porcji wiedzy, jej przyswojenie jest proste, skuteczne i - co istotne - trwae. Dzisiaj koczymy przyjmowa zapisy na ostatni w tym roku edycj e-kursu.
                                          • 08.11.2018Podatki 2019: Zmiany w kosztach firmowych samochodów osobowych
                                           Od 1 stycznia przyszego roku wejd w ycie zmiany dotyczce samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej dziaalnoci. Podwyszona zostanie do 150 000 z kwota limitu wartoci samochodu do którego moliwe jest pene odliczanie odpisów amortyzacyjnych, a w przypadku samochodu elektrycznego - do kwoty 225 000 z. Zmieni si równie zasady rozliczania kosztów uywania samochodów wykorzystywanych take dla celów prywatnych.
                                           • 05.11.2018NSA. Parkowanie pod domem pracownika z penym odliczeniem VAT
                                            Z uzasadnienia: Samochód powierzony tzw. pracownikowi mobilnemu (np. przedstawicielowi handlowemu) w celu realizacji zada subowych, w tym przejazdów do klientów oraz powrotu do miejsca zamieszkania, naley uzna za wykorzystywany wycznie do dziaalnoci gospodarczej podatnika o ile okrelone przez podatnika zasady jego uywania, dodatkowo potwierdzone prowadzon przez podatnika dla tego pojazdu ewidencj przebiegu pojazdu, wykluczaj jego uycie do innych celów, niezwizanych z dziaalnoci gospodarcz.
                                            • 19.10.2018Rozliczanie podróy subowej przedsibiorcy
                                             W trakcie podróy subowej, jako przedsibiorca masz prawo zaliczy do kosztów wydatki (cho nie wszystkie) z tym zwizane. Podstawowym warunkiem jest to, aby wydatki zostay poniesione w celu osignicia przychodu, zachowaniu lub zabezpieczeniu róda przychodu. Czyli tak samo, jak inne koszty, które rozliczasz w dziaalnoci.
                                             • 15.10.2018Rozliczanie podróy subowej przedsibiorcy
                                              W trakcie podróy subowej, jako przedsibiorca masz prawo zaliczy do kosztów wydatki (cho nie wszystkie) z tym zwizane. Podstawowym warunkiem jest to, aby wydatki zostay poniesione w celu osignicia przychodu, zachowaniu lub zabezpieczeniu róda przychodu. Czyli tak samo, jak inne koszty, które rozliczasz w dziaalnoci.
                                              • 11.09.2018Odliczenie VAT od kampera
                                               Pytanie: Czy uytkowanie kampera na podstawie umowy leasingu uprawnia Wnioskodawc do penego (100%) odliczenia VAT naliczonego wykazanego w fakturach dotyczcych rat leasingowych, zakupu paliwa oraz wszelkich innych kosztów biecej eksploatacji? Kamper ma by wykorzystywany na cele prowadzonej dziaalnoci. Na co dzie kamper bdzie spenia funkcj „mobilnego biura”, a w przypadku wykonywania robót poza terenem równie funkcj transportow osób, materiaów, sprztu i narzdzi niezbdnych na budowie oraz miejsca zakwaterowania.
                                               • 05.09.2018Parkowanie subowego samochodu poza siedzib firmy a prawo do penego odliczenia VAT
                                                Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug w przypadku wydatków zwizanych z pojazdami samochodowymi kwot podatku naliczonego do odliczenia stanowi 50% kwoty podatku naliczonego w fakturach zwizanych z takimi pojazdami. Wyjtkiem s samochody wykorzystywane wycznie do dziaalnoci gospodarczej – art. 86a ust. 3 niniejszej ustawy. Artyku 86a ust. 4 pkt 1 uznaje za nie takie, których sposób wykorzystywania przez podatnika, zwaszcza okrelony w ustalonych przez niego zasadach ich uywania, dodatkowo potwierdzony prowadzon przez niego ewidencj przebiegu, wyklucza ich uycie do celów niezwizanych z dziaalnoci gospodarcz.
                                                • 04.09.2018Odliczenie VAT od wydatków na prywatny samochód wspólnika spóki
                                                 Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, w zakresie, w jakim towary i usugi s wykorzystywane do wykonywania czynnoci opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysuguje prawo do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego. Z kolei, w myl art. 15 ww. ustawy, podatnikami s osoby prawne, jednostki organizacyjne niemajce osobowoci prawnej oraz osoby fizyczne samodzielnie wykonujce dziaalno gospodarcz. Spóka cywilna nie posiadajc podmiotowoci prawnej nie moe nabywa praw i zaciga zobowiza. Stanowi ona jedynie umow organizujc zasady wspópracy okrelonej grupy osób dla osignicia zaoonego celu, za skutkiem zawarcia takiej umowy nie jest powstanie nowego podmiotu. Mimo to - jak wyej wskazano - na gruncie ustawy o VAT spóka cywilna jest traktowana jako jednostka organizacyjna niemajca osobowoci prawnej. Zatem to spóka a nie jej wspólnicy jest podatnikiem VAT.
                                                 • 04.09.2018Parkowanie subowego samochodu poza siedzib firmy a prawo do penego odliczenia VAT
                                                  Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug w przypadku wydatków zwizanych z pojazdami samochodowymi kwot podatku naliczonego do odliczenia stanowi 50% kwoty podatku naliczonego w fakturach zwizanych z takimi pojazdami. Wyjtkiem s samochody wykorzystywane wycznie do dziaalnoci gospodarczej – art. 86a ust. 3 niniejszej ustawy. Artyku 86a ust. 4 pkt 1 uznaje za nie takie, których sposób wykorzystywania przez podatnika, zwaszcza okrelony w ustalonych przez niego zasadach ich uywania, dodatkowo potwierdzony prowadzon przez niego ewidencj przebiegu, wyklucza ich uycie do celów niezwizanych z dziaalnoci gospodarcz.
                                                  • 03.09.2018Odliczenie VAT od wydatków na prywatny samochód wspólnika spóki
                                                   Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, w zakresie, w jakim towary i usugi s wykorzystywane do wykonywania czynnoci opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysuguje prawo do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego. Z kolei, w myl art. 15 ww. ustawy, podatnikami s osoby prawne, jednostki organizacyjne niemajce osobowoci prawnej oraz osoby fizyczne samodzielnie wykonujce dziaalno gospodarcz. Spóka cywilna nie posiadajc podmiotowoci prawnej nie moe nabywa praw i zaciga zobowiza. Stanowi ona jedynie umow organizujc zasady wspópracy okrelonej grupy osób dla osignicia zaoonego celu, za skutkiem zawarcia takiej umowy nie jest powstanie nowego podmiotu. Mimo to - jak wyej wskazano - na gruncie ustawy o VAT spóka cywilna jest traktowana jako jednostka organizacyjna niemajca osobowoci prawnej. Zatem to spóka a nie jej wspólnicy jest podatnikiem VAT.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] ... [ 6 ] nastpna strona »