Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

pfron od 01.07.16

 • 19.07.2019Pomoc przy pozyskaniu środków transportu dla osób niepełnosprawnych
  Z odpowiedzi na interpelację dotyczącą dofinansowania do zakupu samochodu osobowego przez osobę niepełnosprawną dowiadujemy się, że co prawda obecnie takiej możliwości nie ma, ale prowadzonych jest kilka innych programów, związanych ze zwiększeniem mobilności osób niepełnosprawnych. Programy te polegają m.in. na dofinansowaniu środków transportu dla organizacji, a wkrótce - również dla samorządów.
  • 15.07.2019Zasady dokonywania wpłat na PFRON zostaną złagodzone
   Zasady dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) będą łagodniejsze. W projekcie przygotowanym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zaproponowano likwidację skokowego wzrostu opłat i wdrożenie mechanizmu płynnej zmiany wysokości składki. Nowelizacja przepisów w ramach tzw. Pakietu Przyjazne Prawo zostanie przeprowadzona z początkiem 2020 r.
   • 12.07.2019Zasady dokonywania wpłat na PFRON zostaną złagodzone
    Zasady dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) będą łagodniejsze. W projekcie przygotowanym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zaproponowano likwidację skokowego wzrostu opłat i wdrożenie mechanizmu płynnej zmiany wysokości składki. Nowelizacja przepisów w ramach tzw. Pakietu Przyjazne Prawo zostanie przeprowadzona z początkiem 2020 r.
    • 04.07.2019Zatrudnianie osób niepełnosprawnych przez mikro- i małych przedsiębiorców
     Nie ma przeszkód aby pracodawca zatrudniający mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nie osiągający 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, otrzymywał miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych, jeśli spełni inne warunki, o których mowa w przepisach ustawy o rehabilitacji (…).
     • 28.02.2019Skromne środki na modernizację pomieszczeń mieszkalnych dla niepełnosprawnych
      Algorytm, wg którego przekazuje się do powiatów środki PFRON, powinien uwzględniać w szczególności liczbę mieszkańców, liczbę osób niepełnosprawnych i liczbę uczestników funkcjonujących warsztatów terapii zajęciowej w powiecie oraz kwotę przewidzianą w planie finansowym Funduszu na dany rok na realizację przez samorządy zadań, kwotę zobowiązań finansowanych ze środków Funduszu z tytułu realizacji umów zawartych do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, dla którego jest obliczana wysokość środków. Ponadto, wpływ na wysokość kwoty środków PFRON przekazywanych samorządowi powiatowemu ma liczba osób niepełnosprawnych bezrobotnych i osób niepełnosprawnych poszukujących pracy w powiecie.
      • 22.02.2019Zatrudnianie osób niepełnosprawnych - trochę statystyki
       Na liczbę niepełnosprawnych osób pozostających bez zatrudnienia składa się liczba osób bezrobotnych, a więc tych, które gotowe są podjąć pracę i aktywnie poszukują zatrudnienia i liczba osób biernych zawodowo, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Odsetek osób z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wieku produkcyjnym bezrobotnych wynosił w roku 2015 – 3,1 %, w roku 2016 – 3,1%, w roku 2017 – 2,8%. Odsetek osób z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wieku produkcyjnym biernych zawodowo wynosił w roku 2015 – 72,7 %, w roku 2016 – 70,9%, w roku 2017 – 68,5% - poinformowało ministerstwo w odpowiedzi na interpelację.
       • 24.01.2019Fundacje prywatne również mogą wypłacać świadczenia zwolnione od podatku
        Jeśli celem Fundacji jest m. in. pomoc społeczna, w tym w szczególności pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, to świadczenia z pomocy społecznej (w formie rzeczowej i pieniężnej), których Fundacja udziela swoim podopiecznym objęte są zwolnieniem przedmiotowym wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji – w związku z przekazaniem podopiecznym ww. świadczeń – na Fundacji nie ciąży obowiązek wykazania wartości tych świadczeń w informacjach PIT-8C.
        • 14.01.2019Ulga rehabilitacyjna w rozliczeniu podatku PIT za 2018 r.
         Podatnik, który ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, który ponosi wydatki na cele rehabilitacyjne bądź na cele ułatwiające wykonywanie czynności życiowych, może w zeznaniu rocznym odliczyć od dochodu (przychodu) niektóre z tych wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
         • 11.01.2019Ulga rehabilitacyjna w rozliczeniu podatku PIT za 2018 r.
          Podatnik, który ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, który ponosi wydatki na cele rehabilitacyjne bądź na cele ułatwiające wykonywanie czynności życiowych, może w zeznaniu rocznym odliczyć od dochodu (przychodu) niektóre z tych wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
          • 06.03.2018Wpłaty na PFRON – planowana nowela budzi wątpliwości
           W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zmiany mają dotyczyć m.in. ulgi z tytułu nabycia towarów/usług od pracodawcy spełniającego kryteria związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Jak twierdzi Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, nowe propozycje nie przystają do realiów rynku.
           • 05.03.2018Wpłaty na PFRON – planowana nowela budzi wątpliwości
            W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zmiany mają dotyczyć m.in. ulgi z tytułu nabycia towarów/usług od pracodawcy spełniającego kryteria związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Jak twierdzi Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, nowe propozycje nie przystają do realiów rynku.
            • 19.10.2017Ulgi we wpłatach na PFRON
             Liczba (a nie jedynie wskaźnik zatrudnienia) pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przekłada się na wysokość ulgi we wpłatach na PFRON. Nie jest więc tak, że przy diametralnie różnym stanie zatrudnienia ogółem mały pracodawca udzieli nieproporcjonalnie wysokiej ulgi - wyjaśniło MRiPS w odpowiedzi na poselską interpelację.
             • 25.08.2017NSA: Jak ustalać termin wpłat na ZFRON
              Z uzasadnienia: Skoro płatnik ma obowiązek wpłacenia pobranego podatku, to do upływu tego terminu ma prawo dysponować pobranymi środkami. Dopiero niewykonanie obowiązku odprowadzenia podatku – w określonym przepisami prawa – terminie powoduje odpowiedzialność płatnika zgodnie z art. 30 § 1 ord. pod. Uprawnione jest w związku z tym wnioskowanie, że płatnik dopiero w terminie odprowadzenia zaliczki organowi podatkowemu uzyskuje środki z zaliczki, skoro dopiero w tej dacie traci uprawnienie do dalszego posiadania środków stanowiących równowartość pobranego podatku.
              • 10.05.2017PFRON. Sposób rozliczenia i ewidencja księgowa
               Obowiązkowi dokonywania miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podlegają jednostki zatrudniające więcej niż 25 osób. Mimo spełnienia tego warunku część pracodawców może jednak skorzystać z ulg. Kto jest do tego uprawniony oraz jak ująć wpłaty na PFRON w księgach rachunkowych?
               • 28.04.2017PFRON. Sposób rozliczenia i ewidencja księgowa
                Obowiązkowi dokonywania miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podlegają jednostki zatrudniające więcej niż 25 osób. Mimo spełnienia tego warunku część pracodawców może jednak skorzystać z ulg. Kto jest do tego uprawniony oraz jak ująć wpłaty na PFRON w księgach rachunkowych?
                • 03.11.2016Zatrudnianie osób niepełnosprawnych – zmiany ws. ZFRON
                 Z początkiem listopada br. weszła w życie nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zmiany dotyczą m.in. zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON).
                 • 04.07.2016NSA. Korekta deklaracji VAT a odpowiedzialność byłego członka zarządu
                  Skoro przyczyną dokonania korekty deklaracji był brak zapłaty należności wynikających z faktur będących podstawą dokonania rozliczenia podatku VAT za miesiące, w których Skarżący pełnił funkcje członka zarządu, to należy przyjąć, że jest to okoliczność będąca podstawą odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o której stanowi art. 116 § 2 Ordynacji podatkowej, gdyż dotyczy zaległości w rozumieniu art. 52 Ordynacji podatkowej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                  • 01.07.2016Zatrudnianie niepełnosprawnych – ważne zmiany od 1 lipca
                   Z początkiem lipca wchodzi w życie nowelizacja dotycząca zatrudniania osób niepełnosprawnych. Z 80 do 50 proc. zmniejszona zostaje ulga, o którą pracodawcy mogą obniżyć swoje wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Zmiany dotyczą też np. zasad refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą albo rolniczą.
                   • 30.06.2016Zatrudnianie niepełnosprawnych – ważne zmiany od 1 lipca
                    Z początkiem lipca wchodzi w życie nowelizacja dotycząca zatrudniania osób niepełnosprawnych. Z 80 do 50 proc. zmniejszona zostaje ulga, o którą pracodawcy mogą obniżyć swoje wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Zmiany dotyczą też np. zasad refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą albo rolniczą.
                    • 07.06.2016Zatrudnianie niepełnosprawnych – będą zmiany ws. ZFRON
                     Przepisy dotyczące środków gromadzonych na zakładowych funduszach rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) zostaną znowelizowane – wynika z projektu, który do Sejmu zgłosił klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. W efekcie nowelizacji nieprzekazywanie środków na fundusz będzie traktowane identycznie do sytuacji niezgodnego ich przeznaczania.
                     • 01.06.2016Zatrudnianie niepełnosprawnych – nowe przepisy mogą wpłynąć na kondycję firm
                      Wprowadzane zmiany w prawie mogą skutkować zmniejszeniem liczby miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w Polsce – twierdzą eksperci firmy doradczej PwC. Jak oceniają, już w tym roku część firm, które korzystają z dofinansowania do zatrudniania niepełnosprawnych, może mieć spore problemy z uzyskaniem następnych tur wsparcia.
                      • 31.05.2016Zatrudnianie niepełnosprawnych – nowe przepisy mogą wpłynąć na kondycję firm
                       Wprowadzane zmiany w prawie mogą skutkować zmniejszeniem liczby miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w Polsce – twierdzą eksperci firmy doradczej PwC. Jak oceniają, już w tym roku część firm, które korzystają z dofinansowania do zatrudniania niepełnosprawnych, może mieć spore problemy z uzyskaniem następnych tur wsparcia.
                       • 28.04.2016Koszty uzyskania przychodów. Rozliczenie wydatków z dofinansowaniem
                        Z uzasadnienia: Nie może zaś być tak, aby podatnik, któremu zwrócono wydatek na zakup środka trwałego poprzez pozostawienie w jego dyspozycji części środków, jakie winny być odprowadzone do budżetu państwa, mógł jednocześnie zaliczyć ten wydatek do kosztów uzyskania przychodów poprzez dokonanie odpisów amortyzacyjnych.
                        • 25.04.2016Nowe wzory informacji INF
                         Z początkiem lipca br. w życie wejdzie nowe rozporządzenie określające wzory miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Formularze INF-1, INF-Z oraz INF-2 zostaną dostosowane do zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
                         • 08.02.2016PIT za 2015: Ulga rehabilitacyjna
                          Najliczniejszą grupę możliwych do wykorzystania odliczeń od dochodu stanowią ulgi, których zadaniem jest częściowe choćby zrekompensowanie osobom niepełnosprawnym dodatkowych wydatków, które ponoszą w związku ze swoimi dolegliwościami. Warunki korzystania z ulgi nie zmieniły się od poprzedniego roku. Podstawą do stosowania ulg jest art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a-7g i ust. 13a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
                          • 08.02.2016Czy będą zmiany w zatrudnieniu niepełnosprawnych?
                           Interpelacja nr 448 w sprawie reformy systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
                           • 05.02.2016PIT za 2015: Ulga rehabilitacyjna
                            Najliczniejszą grupę możliwych do wykorzystania odliczeń od dochodu stanowią ulgi, których zadaniem jest częściowe choćby zrekompensowanie osobom niepełnosprawnym dodatkowych wydatków, które ponoszą w związku ze swoimi dolegliwościami. Warunki korzystania z ulgi nie zmieniły się od poprzedniego roku. Podstawą do stosowania ulg jest art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a-7g i ust. 13a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
                            • 28.01.2016Jakie zmiany w prawie pracy?
                             Interpelacja nr 251 w sprawie założeń i kierunków planowanych działań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w VIII kadencji Sejmu.
                             • 10.09.2015Składki na PFRON zwolnione z podatku?
                              Interpelacja nr 33506 do ministra finansów w sprawie zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 4, 4a i 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem dochodów przeznaczonych na składki PFRON jako dochodów przeznaczonych na cele statutowe, o których mowa w przywołanym przepisie.
                              • 13.08.2015Organy podatkowe nie mogą dowolnie wybierać dowodów
                               Z uzasadnienia: Organy podatkowe obowiązane są bowiem do rzetelnego ustalenia stanu faktycznego rozstrzyganej sprawy i nie mogą dowolnie selekcjonować dowodów, które są podstawą ustaleń faktycznych, co oznacza, że nie mogą odmawiać przesłuchania świadków zgłaszanych przez podatnika na okoliczności przez niego przytaczane, z tego np. powodu, że według organu okoliczności te są już wyjaśnione.
                               • 30.06.2015Sprzedaż internetowa i VAT: Koszty przesyłki nie zawsze stanowią część obrotu
                                Z uzasadnienia: Art. 79 lit. c Dyrektywy 2006/112/WE wyłącza z podstawy opodatkowania VAT kwoty otrzymane przez podatnika od nabywcy lub usługobiorcy, jako zwrot wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy, a zaksięgowane na koncie przejściowym. Normuje zatem sytuację, gdy podatnik występuje jako pełnomocnik nabywcy. Podstawę opodatkowania może bowiem stanowić jedynie wartość otrzymanego świadczenia wzajemnego, tj. świadczenia, które sprzedający faktycznie otrzymał do kupującego w zamian za sprzedany towar.
                                • 16.06.2015Refundacja składek osób niepełnosprawnych wkrótce na nowych zasadach
                                 Od października niepełnosprawni przedsiębiorcy oraz rolnicy będą mogli ubiegać się o refundację składek z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) także w sytuacji, gdy opłacą składki z niewielkim opóźnieniem – wynika z przygotowanego w resorcie pracy projektu rozporządzenia.
                                 • 02.06.2015Dotacje z PFRON – zmiany ws. składek na ubezpieczenie społeczne
                                  Małe opóźnienia w płaceniu składek nie będą już pozbawiać niepełnosprawnych przedsiębiorców i rolników dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – wynika z nowelizacji, która weszła w życie z początkiem czerwca.
                                  • 02.04.2015Ulga rehabilitacyjna. Wydatki na adaptację i wyposażenie
                                   Pytanie podatnika: Czy jako osoba niepełnosprawna Wnioskodawczyni ma prawo do zakwalifikowania wydatku na zamontowanie okien z obniżonymi klamkami, jako wydatku na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności i odliczenia go od dochodu za rok 2014?
                                   • 19.01.2015Podatki 2015. Jakie jeszcze zmiany w prawie podatkowym?
                                    Interpelacja nr 29731 w sprawie jakości systemu podatkowego.
                                    • 10.06.2014Zasady opłacania składek do zmiany?
                                     Zasady opłacania składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych, które prowadzą działalność gospodarczą, i innych osób prowadzących taką działalność powinny zostać zrównane – twierdzi klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, który zgłosił do Sejmu odpowiedni projekt nowelizacji.
                                     • 10.06.2014Zasady opłacania składek do zmiany?
                                      Zasady opłacania składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych, które prowadzą działalność gospodarczą, i innych osób prowadzących taką działalność powinny zostać zrównane – twierdzi klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, który zgłosił do Sejmu odpowiedni projekt nowelizacji.
                                      • 04.06.2014Wpłata na PFRON a koszty podatkowe
                                       Podmioty prowadzące zakłady pracy chronionej tworzą zakładowe fundusze rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Należy pamiętać, że w przypadku nieprawidłowego przeznaczenia środków takiego funduszu może powstać obowiązek zapłaty opłaty sankcyjnej, która – w świetle interpretacji organów podatkowych – nie może stanowić kosztu uzyskania przychodów.
                                       • 03.03.2014PIT za 2013: Ulga rehabilitacyjna
                                        Najliczniejszą grupę możliwych do wykorzystania odliczeń od dochodu stanowią ulgi, których zadaniem jest częściowe choćby zrekompensowanie osobom niepełnosprawnym dodatkowych wydatków, które ponoszą w związku ze swoimi dolegliwościami. Warunki korzystania z ulgi nie zmieniły się od poprzedniego roku. Podstawą do stosowania ulg jest art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a-7g i ust. 13a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
                                        • 28.02.2014PIT za 2013: Ulga rehabilitacyjna w pytaniach i odpowiedziach
                                         1. Podatnik ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności, ponosi spore wydatki na zakup leków (około 250 zł miesięcznie), był też na odpłatnym turnusie rehabilitacyjnym. Czy powyższe wydatki może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej (wydatki na leki w nadwyżce ponad 100 zł miesięcznie), jeśli jego jedynym źródłem przychodu jest działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego?
                                         • 07.02.2014Ile trzeba czekać na interpretację fiskusa?
                                          Interpelacja nr 22694 do ministra finansów w sprawie konieczności doprecyzowania przepisów dotyczących daty wydania indywidualnej interpretacji podatkowej
                                          • 02.12.2013Prawo do zwrotu VAT za materiały budowlane przy refundacji wydatków
                                           Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni dokonała remontu mieszkania, które należy do Wnioskodawczyni i jej męża. Wszystkie faktury VAT na zakupione materiały przeznaczone na remont mieszkania zostały wystawione na Zainteresowaną. Część poniesionych wydatków została zwrócona Zainteresowanej przez PFRON. Czy Wnioskodawczyni mogła ubiegać się o zwrot podatku VAT za materiały budowlane, składając wniosek VZM-1, pomimo, że wydatki zostały zwrócone Wnioskodawczyni przez PFRON, czy też miała się ograniczyć tylko do tych materiałów, które nie zostały dofinansowane przez PFRON?
                                           • 10.07.2013Zatrudnianie niepełnosprawnych. System dopłat zostanie zlikwidowany
                                            Wsparcie finansowe z budżetu państwa na zatrudnianie niepełnosprawnych spadnie z 3 mld do 200 mln zł w skali roku. Taką zmianę przewiduje projekt nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej ws. limitów kwotowych dla pomocy publicznej. Jak wskazują eksperci Business Centre Club, doprowadzi to właściwie do likwidacji całego systemu dopłat do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.
                                            • 02.07.2013Pełnomocnictwo przy składaniu wniosku o interpretację
                                             Wystąpienie z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie stanowi aktu wywierającego bezpośredni wpływ na sposób realizacji ochrony prawnej przysługującej stronie, tj. podmiotu, w imieniu którego występuje pełnomocnik. Ranga wydanej interpretacji indywidualnej i jej skutki prawne dla strony nie są więc tak poważne, że wystąpienie o jej wydanie należy traktować jako czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu. Interpretacja indywidualna, nie wiąże strony, nie ma przymiotu "aktu doniosłego", zmieniającego jej sytuację prawną - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                             • 08.03.2013Podatkowe skutki utraty statusu zakładu pracy chronionej
                                              Pytanie podatnika: W jaki sposób należy obliczać zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń osób niepełnosprawnych należnych za styczeń 2013 r. a wypłaconych 8 lutego 2013 r., w lutym 2013 r. - płatnik nie będzie posiadał statusu zakładu pracy chronionej? Czy powstaje obowiązek korygowania wpłaconej do US zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń osób niepełnosprawnych?
                                              • 14.02.2013Obowiązki przedsiębiorcy wobec ZUS
                                               Na przedsiębiorcy, poza wieloma innymi obowiązkami wynikającymi z faktu zatrudniania pracowników czy też zawierania innych umów z osobami świadczącymi pracę, ciąży obowiązek zgłoszenia ubezpieczonych do ZUS oraz właściwego naliczania i odprowadzania składek. Naruszenie tego obowiązku niesie za sobą konsekwencje finansowe wynikające także z przepisów Ordynacji podatkowej, ponieważ wszelkie zaległości z tytułu zobowiązań wobec ZUS podlegają takim samym sankcjom jak zaległości podatkowe. Również stosowana stopa odsetkowa jest stopą odsetek podatkowych.
                                               • 13.02.2013PIT 2012: Ulga rehabilitacyjna w pytaniach i odpowiedziach
                                                1. Podatnik ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności, ponosi spore wydatki na zakup leków (około 250 zł miesięcznie), był też na odpłatnym turnusie rehabilitacyjnym. Czy powyższe wydatki może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej (wydatki na leki w nadwyżce ponad 100 zł miesięcznie), jeśli jego jedynym źródłem przychodu jest działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego?
                                                • 18.01.2013Spadają wydatki na pomoc społeczną
                                                 Państwo ogranicza skalę pomocy społecznej. W 2011 r. trafiło na nią w sumie 5,5% ogółu wydatków budżetowych, czyli o 0,3% mniej niż rok wcześniej – wynika z raportu pn. „Pomoc społeczna – infrastruktura, beneficjenci, świadczenia w 2011 r.”, opublikowanego przez GUS. Łącznie na różnego rodzaju świadczenia pomocy społecznej państwo i samorządy wydały 41,5 mld zł.
                                                 • 04.12.2012Niepełnosprawni nie mają wsparcia państwa – raport NIK
                                                  Państwowe formy wsparcia rehabilitacji społecznej i zawodowej dla osób niepełnosprawnych są nieefektywne – wynika z opublikowanego wczoraj raportu Najwyższej Izby Kontroli. Jak wskazują kontrolerzy NIK, terapie zajęciowe nie pomagają w znalezieniu pracy, a turnusy rehabilitacyjne nie kształtują tzw. umiejętności społecznych.
                                                  • 21.09.2012Usługi gastronomiczne w kosztach uzyskania przychodów
                                                   Pytanie podatnika: Czy koszty usług gastronomicznych poniesione w zakresie spotkań pracowników Spółki z partnerami biznesowymi refakturowane na podstawie umowy o świadczenie usług, stanowią koszty uzyskania przychodów? Czy koszty usług gastronomicznych i artykułów spożywczych nabywanych na potrzeby poczęstunku w trakcie prezentacji produktów oferowanych przez Zleceniodawcę stanowią koszty uzyskania przychodów?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] następna strona »