Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dalsze konsekwencje kontroli vat

 • 31.01.2020Brexit: Od 1.02.2020 r. rozpoczcie okresu przejciowego
  1 lutego 2020 r. Wielka Brytania opuszcza Uni Europejsk na podstawie umowy wyjcia. Tego dnia wchodzi w ycie okres przejciowy, który bdzie trwa do 31 grudnia 2020 r. W tym czasie warunki handlu UE z Wielk Brytani nie zmieni si. Rozpoczn si natomiast negocjacje ws. relacji, które bd obowizywa po zakoczeniu okresu przejciowego.
  • 08.11.2019Na termin powstania obowizku podatkowego w VAT mog wpywa postanowienia umowne
   Publikowane dzisiaj orzeczenie NSA dotyczy rozstrzygnicia sprawy, w której zapad wyrok TS UE, stanowicy odpowied na zadanie przez NSA pytanie prejudycjalne (sprawa Budimex vs. Ministerstwo Finansów). Kwestia jest istotna, poniewa dotyczy momentu powstania obowizku podatkowego w VAT i powizania go z postanowieniami konkretnej umowy, czcej kontrahentów.
   • 21.06.2019NSA: Pominicie penomocnika wywouje okrelone skutki (albo ich brak)
    Niedawno publikowalimy omówienie uchway NSA I FPS 3/18 z 18.03.2019 r., dotyczcej skutków pominicia penomocnika, przy dorczeniu zawiadomienia, zawierajcego m.in. informacj o nierozpoczciu lub zawieszeniu biegu przedawnienia w zwizku z toczcym si postpowaniem karnym skarbowym. Teraz umieszczamy peny tekst uchway, zawierajcy peny opis przebiegu postpowania.
    • 16.05.2019NSA: Sam stenogram z podsuchów nie wystarcza. Musz by nagrania
     Z uzasadnienia: (...) nie mona utrzyma pogldu, który dominowa we wczeniejszym orzecznictwie sdów administracyjnych (...) e organy podatkowe s zwolnione od oceny legalnoci materiau dowodowego uzyskanego w wyniku czynnoci operacyjnych, przekazywanego im przez Prokuratur lub inne organy prowadzce postpowania w sprawach o przestpstwa albo przestpstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe. Ten pogld wywodzony by ze swoistego domniemania legalnoci tak przekazanych materiaów. Obecnie, w wietle stanowiska zajtego przez TSUE (...), który zwróci uwag na bezwzgldn konieczno poszanowania zasady legalnoci i praworzdnoci, stanowicej jedn z nadrzdnych wartoci, na których opiera si Unia, o czym wiadczy art. 2 TUE, takie domniemanie nie moe by przyjmowane.
     • 18.04.2019NSA: Wany wyrok dla gmin zbywajcych nieruchomoci nabyte nieodpatnie
      Z uzasadnienia: Dla kwalifikowania skarcej jako wykonujcej dziaalno gospodarcz istotne znaczenie ma bowiem to, e skarca jest gmin, która jest podatnikiem VAT w zakresie obrotu nieruchomociami i której aktywno na gruncie obrotu nieruchomociami nie tylko ma wpyw na przysparzanie skarcej staych dochodów ale równie w istotny sposób ksztatuje rynek obrotu nieruchomociami.
      • 05.04.2019Pene odliczenie VAT w sytuacji parkowania samochodu pod domem pracownika
       Z uzasadnienia: W ostatnim czasie, w judykaturze pojawia si teza, zgodnie z któr parkowanie samochodu poza siedzib firmy nie oznacza automatycznie, e samochód nie jest wykorzystywany wycznie do dziaalnoci gospodarczej. Na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wyksztaci si pogld, e przejazdy pracowników mobilnych samochodem subowym na trasie pomidzy wyznaczonym miejscem zamieszkania lub jego pobliu (parkowania), a miejscem wykonywania pracy - o ile nie su osobistym celom pracowników, lecz wykorzystywane s w ramach realizacji zada subowych - nie stanowi nieodpatnego wiadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 tej ustawy, a zatem ich wartoci nie mona uwaa za przychód pracowników ze stosunku pracy.
       • 24.09.2018WSA o naleytej starannoci w VAT: wiadomy udzia trzeba udowodni
        Teza, e podatnicy mog atwiej ni organ podatkowy odkry oszustów nie jest poparta adnymi dowodami i stanowi jedynie prób przerzucenia odpowiedzialnoci za cudze zobowizania na uczciwych podatników. Jednoczenie fizycznie przemieszczenia (dostarczenie) towaru co do zasady wyczerpuje pojcie dostawy w rozumieniu VAT. Wyjtkiem jest sytuacja gdy na nabywc nie zostanie przeniesione prawo do rozporzdzania towarem jak waciciel, to znaczy gdy jest on w jaki sposób ograniczony w swobodzie dysponowania towarem. Okoliczno t winny wykaza organy podatkowe - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny we Wrocawiu.
        • 09.08.2018NSA: Nieprawidowoci musz zosta wskazane w protokole kontroli podatkowej
         Z uzasadnienia: Zgodnie z art. 291 § 4 O. p., kontrola podatkowa zostaje zakoczona w dniu dorczenia protokou kontroli. Skoro tak, to ujawnienie nieprawidowoci i ocena prawna nieprawidowoci ju po dorczeniu protokou kontroli nie ma znaczenia dla skutku przewidzianego w art. 165b § 1 O. p. – moliwoci wszczcia postpowania podatkowego w tej sprawie.
         • 13.07.2018Stawki VAT: Najpierw zmiana interpretacji, a potem kontrole
          Z odpowiedzi MF: „...Przekadajc powysze wyjanienia na grunt interpelacji Pana Posa naley wskaza, e minister waciwy do spraw finansów publicznych na skutek ponownej analizy zagadnienia przedstawianego we wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnych dotyczcego opodatkowania VAT usug utrzymaniowych dróg doszed do przekonania, i jego pierwotne stanowisko jest nieprawidowe i w zwizku z powyszym skorzysta z przysugujcego mu prawa dokonujc ich zmiany.”
          • 14.05.2018WSA. Zawinione niedobory powoduj konieczno korekty VAT
           W przypadku niedoborów zawinionych przez podatnika, nie przysuguje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego, a jeli podatnik z tego prawa skorzysta, zobowizany jest dokona korekty podatku naliczonego - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Biaymstoku.
           • 25.04.2018NSA. Do limitu zwolnienia z VAT wlicza si tylko krajow sprzeda
            Wartoci sprzeday dokonanej na terytorium pastwa czonkowskiego innego ni terytorium kraju przez podatnika, bdcego drobnym przedsibiorc, do którego ma zastosowanie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, nie wlicza si do wynikajcego z tego przepisu limitu kwotowego okrelajcego prawo do zwolnienia od podatku - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
            • 25.02.2018Uzasadnienie do projektu ustawy z 13.02.2018 r.
             Na stronach rzdowego centrum legislacyjnego pojawi si projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw z 13.02.2018 r., wraz z uzasadnieniem i ocen skutków regulacji. Publikujemy uzasadnienie do tego projektu.
             • 19.02.2018Dobrowolny split payment w VAT od 1 lipca 2018 r.
              W ramach swobody zawierania umów podatnicy mog stosowa róne postanowienia umowne wyczajce moliwo rozliczania si w systemie podzielonej patnoci (np. rabaty za nieskorzystanie z MPP), jednake nabywca powinien w takiej sytuacji mie pen wiadomo, na co si godzi i z czego rezygnuje w razie okazania si, e dostawca moe okaza si podatnikiem nieuczciwym. Dla nabywcy odmowa sprzedawcy rozliczenia transakcji z uyciem MPP powinna sta si pierwszym sygnaem do tego, e z jakich powodów sprzedawca uniemoliwia nabywcy skorzystanie z bezpieczestwa transakcji, jak daje mu MPP - wyjanio Ministerstwo Finansów.
              • 07.02.2018Przed-rachunki hotelowe na celowniku fiskusa
               Zauwaalna jest praktyka wydawania klientom tzw. rachunku albo paragonu kelnerskiego zamiast, jak to nakazuj obowizujce przepisy prawa, paragonu fiskalnego, tj. wydrukowanego z kasy rejestrujcej. Rachunek lub paragon kelnerski moe suy wycznie do rozlicze pracodawcy z pracownikami, w aden sposób nie moe zastpowa paragonu fiskalnego. Jeeli w lad za paragonem kelnerskim nie zostanie wydany paragon fiskalny, oznacza to, e transakcja prawdopodobnie nie zostaa zarejestrowana na kasie fiskalnej, a co za tym idzie usuga zostaa wykonana w tzw. szarej strefie, a podatki nalene z tego tytuu nie trafiy do budetu pastwa – wyjanio Ministerstwo Finansów.
               • 31.10.2017Paragony tylko na danie klienta?
                Czy obecnie obowizujce przepisy dopuszczaj moliwo odstpienia od wydrukowania paragonu, jeeli klient nie zada jego wydania? Jeeli tak, czy zagwarantowany jest i w jaki sposób mona sprawdzi zapis transakcji w kasie fiskalnej?
                • 29.05.2017Decyzja le dorczona nie wywouje skutków prawnych
                 Tezy: 1. Decyzja, która wbrew art. 145 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) zostaa dorczona stronie, zamiast ustanowionemu penomocnikowi, jako nieistniejca w obrocie prawnym, nie wywouje adnych skutków prawnych, wobec czego jej zaskarenie jest niedopuszczalne (art. 228 § 1 pkt 1 O.p.).
                 • 04.07.2016NSA. Korekta deklaracji VAT a odpowiedzialno byego czonka zarzdu
                  Skoro przyczyn dokonania korekty deklaracji by brak zapaty nalenoci wynikajcych z faktur bdcych podstaw dokonania rozliczenia podatku VAT za miesice, w ktrych Skarcy peni funkcje czonka zarzdu, to naley przyj, e jest to okoliczno bdca podstaw odpowiedzialnoci czonkw zarzdu spki z ograniczon odpowiedzialnoci, o ktrej stanowi art. 116 § 2 Ordynacji podatkowej, gdy dotyczy zalegoci w rozumieniu art. 52 Ordynacji podatkowej - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                  • 07.01.2016Odliczenie VAT z faktury od nieuczciwego kontrahenta - wyrok TSUE
                   Interpelacja nr 99 do ministra finansw w sprawie koniecznej zmiany podejcia urzdw skarbowych w stosunku do przedsibiorcw, w kontekcie wyroku Trybunau Sprawiedliwoci UE z dnia 22 padziernika 2015 r. dotyczcego PPUH Stehcemp sp. j.
                   • 10.12.2015Czciowe czy pene odliczenie VAT? Wany wyrok sdu
                    Z uzasadnienia: Jeeli dla odliczenia penego podatku naliczonego od wydatkw zwizanych z czynnociami opodatkowanymi i nieopodatkowanymi nie istnieje obowizek przyporzdkowania tych wydatkw do okrelonych czynnoci, to rwnie taki obowizek nie bdzie istnia w sytuacji wykonywania przez podatnika czynnoci opodatkowanych, nieopodatkowanych jak i zwolnionych.
                    • 25.11.2015WSA. Odliczenie VAT od nabycia znaku towarowego
                     Z uzasadnienia: Znak towarowy jako utwr podlega ochronie zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, za taki sam znak sowno-graficzny zgoszony do rejestracji o udzielenie praw ochronnych na znak towarowy traci przymiot utworu, bowiem w momencie zgoszenia do rejestracji przez waciwy organ patentowy rozpoczyna si jego ochrona na podstawie przepisw Prawa wasnoci przemysowej. Zatem nie jest trafny pogld organw podatkowych, e znak towarowy, dla ktrego zakoczyo si korzystanie z praw ochronnych, nie stanowi dobra, ktre moe by przedmiotem usugi, a wic czynnoci opodatkowanej.
                     • 01.07.2015WSA. Przeduenie terminu zwrotu VAT przez organ podatkowy
                      Z uzasadnienia: Moliwo przeduenia terminu zwrotu nadwyki podatku naliczonego nad nalenym w zwizku z potrzeb weryfikacji zasadnoci tego zwrotu m.in. w ramach kontroli podatkowej czy postpowania podatkowego zostaa wprost wyraona w art. 87 ust. 2 ustawy VAT. Przepis ten nie uzalenia moliwoci wyduenia terminu zwrotu VAT od wykazania przez organ, e zwrot ten by nienaleny, ale od uznania, e konieczna jest weryfikacja (sprawdzenie) zasadnoci tego zwrotu. Nie zawiera natomiast konkretnych przesanek nakazujcych weryfikacj zasadnoci zwrotu. Wystarczy wic powzita przez organ wtpliwo co do jego zasadnoci, co w niniejszej sprawie zwizane byo z wszczciem postpowania wyjaniajcego przez waciwy organ kontroli skarbowej.
                      • 02.02.2015Rozwizanie spki umarza postpowanie odwoawcze
                       Tezy: Rozwizanie spki cywilnej po wniesieniu przez ni odwoania powoduje konieczno umorzenia na podstawie art. 233 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 roku, poz. 749 ze zm.,) jedynie postpowania odwoawczego. Tym samym decyzja okrelajca spce cywilnej zobowizanie podatkowe w podatku od towarw i usug, staje si ostateczn i stanowi podstaw orzeczenia o odpowiedzialnoci byych wsplnikw spki cywilnej za zalegoci podatkowe spki cywilnej.
                       • 03.02.2014Dokumentacja medyczna, wycigi i kserokopie a opodatkowanie VAT
                        Pytanie podatnika: Czy wydawanie wycigw, odpisw lub kserokopii dokumentacji medycznej powinno by opodatkowane podatkiem od towarw i usug?
                        • 29.11.2013Usugi analizy kredytowej a zwolnienie z VAT
                         Z uzasadnienia: Usugi "czstkowe" nie s zwolnione z podatku jeli stanowi element usug porednictwa, o ktrych mowa m.in. w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy, tj. usug porednictwa w wiadczeniu usug udzielania kredytw lub poyczek pieninych. Aby czynnoci podlegay zwolnieniu na podstawie tego przepisu musz speni cznie cztery przesanki, tj. musz one stanowi element zwolnionej usugi finansowej, musz stanowi odrbn cao, musz by waciwe oraz niezbdne do wiadczenia zwolnionej usugi finansowej. Zwolnienie to ma jednake zastosowanie do usug wiadczonych przez inne podmioty ni podmiot wiadczcy zwolnion usug finansow, gdy taki podmiot, wiadczc swoje usugi, niejako "wyrcza" podmiot wiadczcy zwolnion usug finansow w wiadczeniu niektrych jej elementw.
                         • 10.10.2013Koszty reprezentacji. Usugi gastronomiczne a koszty uzyskania przychodw
                          Teza: Tylko wydatki na zakup tych usug gastronomicznych stanowicych koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych (Dz.U. z 20 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), ktrych jedynym (gwnym) celem jest tworzenie lub poprawa wizerunku firmy na zewntrz podlegaj wyczeniu z kosztw uzyskania przychodw na zasadach okrelonych w art. 16 ust. 1 pkt 28 tej ustawy w brzmieniu obowizujcym od 1 stycznia 2007 r.
                          • 21.08.2013Udostpnienie dokumentacji medycznej pacjenta a VAT
                           Pytanie podatnika: Czy udostpnienie dokumentacji medycznej pacjenta zakadu poprzez wiadczenie usugi polegajcej na sporzdzeniu oraz wydaniu kserokopii teje dokumentacji podmiotowi uprawnionemu w myl ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta jest zwolnione z VAT?
                           • 12.07.2013Amortyzacja prywatnego samochodu wprowadzonego do majtku firmy
                            Z uzasadnienia: Skoro brak jest wszystkich dokumentw potwierdzajcych wydatki na remont samochodu, ktrych zgodnie ze stanowiskiem NSA podatnik nie musia gromadzi, to nie ma moliwoci ustalenia jego wartoci pocztkowej w oparciu o tak dokumentacj, a co nie pozwala na zastosowanie metody ustalania wartoci pocztkowej opartej na zapisach art. 22g ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy o PIT. Tym samym za warto pocztkow rodka trwaego naley przyj jego wysoko wynikajc z wyceny dokonanej przez podatnika, z uwzgldnieniem cen rynkowych rodkw trwaych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzajcego rok zaoenia ewidencji lub sporzdzenia wykazu oraz stanu i stopnia zuycia spornego samochodu.
                            • 04.07.2013Budownictwo mieszkaniowe: Stawka VAT a powierzchnia uytkowa
                             Przy obliczaniu powierzchni uytkowej lokalu i budynku na potrzeby ustalania limitw, o ktrych mowa w art. 41 ust. 12b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw usug, celem skorzystania z obnionej stawki podatku od towarw i usug, podatnicy s uprawnieni do wyliczenia „powierzchni uytkowych” w oparciu o jedn z normatywnych definicji, ktra umoliwi obliczenie powierzchni uytkowej zarwno budynkw mieszkalnych jak i lokali mieszkalnych. Wyliczenia „powierzchni uytkowych” mona dokona rwnie w oparciu o normy stosowane w budownictwie, nawet jeeli nie s one obligatoryjne - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                             • 20.06.2013Odliczenie VAT przez oddzia zagranicznej spki
                              Z uzasadnienia: Nie mona upatrywa zwrotu kwoty podatku naliczonego, o ktrej mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT jedynie w odniesieniu do czynnoci opodatkowanych i to wykonywanych na terytorium kraju. Sytuacj podatnika prowadzcego dziaalno gospodarcz poza terytorium Polski naley odnie do szeroko rozumianej dziaalnoci gospodarczej, o ktrej mowa w art. 9 Dyrektywy 2006/112 (take: art. 15 ust.1 i 2 ustawy o VAT). Wykadni przepisu art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT nie mona dokonywa w takim rozumieniu, e trzeba wykaza zwizek podatku naliczonego z polskim podatkiem nalenym.
                              • 15.03.2013Odliczanie VAT z faktur za usugi marketingowe
                               Z uzasadnienia: Podatnik, ktry naby kompleksowe usugi marketingowe, obejmujce rwnie nieodpatnie przekazywane towary, ma prawo do odliczenia w caoci podatku VAT naliczonego wynikajcego z faktur dokumentujcych takie usugi. Rozdzielenie czynnoci dostawy towarw od usugi marketingowej byoby nadmiernym formalizmem, w sytuacji gdy ich dostarczenie niejako wyczerpuje czynno reklamow. Celem dostarczenia tych towarw nie jest zaspokojenie jakichkolwiek potrzeb konsumpcyjnych klientw podatnika, jak w przypadku dostawy, lecz realizacja wanie usug marketingowych niemoliwa w tym przypadku bez tych towarw.
                               • 12.03.2013Stawka VAT przy refakturowaniu mediw
                                Z uzasadnienia: W stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, czynsz najmu nie obejmowa opat za gaz, energi elektryczn, wod, mieci i centralne ogrzewanie, brak zatem podstaw do przyjcia, e mamy do czynienia ze wiadczeniem jednolitym usugi najmu, w cen ktrego wliczany jest zarwno czynsz jak i koszty wiadcze dodatkowych. W takiej sytuacji do dostaw mediw znajduje zastosowanie art. 8 ust. 2a i art. 30 ust 3 ustawy o podatku od towarw i usug. Natomiast czynsz najmu (obejmujcy opat za korzystanie z lokalu oraz za wiadczenia dodatkowe), bdzie stanowi obrt w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy, do ktrego zastosowane zostan zasady opodatkowania waciwe dla wiadczenia zasadniczego (najmu).
                                • 06.07.2012Szkolenia na wyjedzie w kosztach firmy
                                 Z uzasadnienia: Za koszt uzyskania przychodu co do zasady naley uzna wydatki na szkoleniow i reklamow cz konferencji wraz z niezbdnymi kosztami wyywienia i zakwaterowania osb uczestniczcych, kosztami wynajcia sal konferencyjnych, a take kosztami upominkw zawierajcych logo firmy organizatora. Nie dotyczy to oczywicie wydatkw poniesionych na tzw. "osoby towarzyszce", ktre w sensie podatkowym nie mog kreowa przychodu podmiotu gospodarczego. Kosztem nie moe rwnie by wydatek na przygotowanie czonkw zarzdu do wystpie przez osob z duym dowiadczeniem w wystpieniach publicznych.
                                 • 13.07.2011Firma nie odliczy kosztw naprawy auta prowadzonego przez pijanego pracownika
                                  Wydatki na pokrycie kosztw remontu powypadkowego samochodu, bdcego naprawieniem szkody spowodowanej prowadzeniem samochodu w stanie nietrzewoci, nie stanowi kosztu uzyskania przychodw w rozumieniu art. 22 ust. 1 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 48 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                  • 02.09.2010Orzecznictwo: Odpowiedzialno za zobowizania podatkowe byego wsplnika spki jawnej
                                   Tezy: Odpowiedzialno osb trzecich powstaje po dorczeniu konstytutywnej decyzji orzekajcej o ich odpowiedzialnoci. Tym samym, obowizkiem organu II instancji jest ustalenie stanu faktycznego jak i prawnego obowizujcego na dzie wydania zaskaronej decyzji a nie decyzji organu I instancji. Zmiana okolicznoci faktycznych w trakcie postpowania odwoawczego, zgaszana przez osob trzeci organowi, powinna zosta zweryfikowana przez organ II instancji w ramach dodatkowego postpowania dowodowego i uwzgldniona przez organ odwoawczy w treci wydanej decyzji.
                                   • 12.08.2010Orzecznictwo: Indywidualne ulgi podatkowe – obowizki organw podatkowych
                                    Teza: Ustalenie przez organ podatkowy kwestii istnienia przesanki interesu publicznego wie si z koniecznoci waenia relacji w dwch paszczyznach: jedn paszczyzn tworzy zasada, jak jest terminowe pacenie podatkw w penej wysokoci, drug - wyjtek od zasady, polegajcy na zastosowaniu indywidualnej ulgi podatkowej. Organ w danym przypadku winien ustali, co jest korzystniejsze z punktu widzenia interesu publicznego (dochodzenie naleznoci czy te zastosowanie ulgi).
                                    • 25.03.2010Orzecznictwo: Fiskus musi udowodni fikcyjno faktur
                                     Z uzasadnienia: Podatnik moe obniy podatek naliczony o taki podatek naleny, ktry pozostaje w nierozerwalnej wizi ze zdarzeniem gospodarczym, ktre zostao zarwno faktycznie dokonane, jak te realnie odzwierciedlone w dokumentujcej je fakturze. Przepisy ustawy o VAT daj organowi moliwo zakwestionowania prawa podatnika do obnienia podatku nalenego oraz zwrotu rnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego jedynie wwczas, gdy organ udowodni niezgodno faktury z rzeczywistoci poprzez podanie konkretnego faktu, z ktrego ta niezgodno wynika, a nie poprzez formuowanie jego oceny, bez jednoznacznego wykazania, e fakt taki rzeczywicie nastpi.
                                     • 12.01.2010Orzecznictwo: Udzia w spce handlowej bez osobowoci prawnej i status prowadzcego dziaalno gospodarcz

                                      Teza: Stosownie do art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych fakt udziau osoby fizycznej w handlowej spce niemajcej osobowoci prawnej (n. w spce jawnej) nie powoduje automatycznie, e osob tak mona traktowa jako podatnika prowadzcego dziaalno gospodarcz w rozumieniu art. 67b par. 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Przychody wsplnika z udziau w spce handlowej niemajcej osobowoci prawnej uznaje si jedynie za przychody z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej, co nie znaczy, e on sam tak dzialalno prowadzi.
                                      • 23.06.2009Orzecznictwo: Sprawd, czy nie jeste podatnikiem VAT
                                       Skarcy wywodzi, i podatnikiem nie by, a swoje przekonanie w tej kwestii opiera na tym, i pomimo zarejestrowania dziaalnoci gospodarczej w brany remontowo - budowlanej nie wiadczy on usug w tym zakresie, a skoro zatem co podkrela firma ta istniaa jedynie "na papierze" nie ciy te na nim obowizek rejestracji tej dziaalnoci na uytek podatku od towarw i usug w urzdzie skarbowym, jak rwnie nie mia obowizku prowadzenia stosownej ewidencji, a co za tym idzie obliczania i odprowadzania podatku nalenego od osignitego obrotu. Ponadto co podkrela, nabywanie samochodw uywanych na terenie pastw Wsplnoty Europejskiej, ich import do kraju, a nastpnie sprzeda, nawet wielokrotna, jako e nie mieci si w zakresie dziaalnoci remontowo - budowlanej, nie moe by uznana za czynnoci podlegajce opodatkowaniu, albowiem nie zostay dokonane w ramach profesjonalnej (formalnie zarejestrowanej) dziaalnoci handlowej.
                                       • 20.05.2009Orzecznictwo podatkowe: Postpowanie w sprawie zasadnoci zwrotu VAT
                                        Wprawdzie wybr trybu zwrotu podatnikowi nadwyki podatku od towarw i usug pozostawiono organom podatkowym, ktre mog tego dokona tak w trybie czynnoci sprawdzajcych - na podstawie przepisw art. 274b Ordynacji podatkowej w zwizku z art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarw i usug - jak te w trybie kontroli podatkowej, czy wdroonego postpowania podatkowego, gdy te tryby nie s wzgldem siebie konkurencyjne, to jednak w adnym przypadku, przyjta przez te organy metoda zwrotu podatku, nie moe wiza si z jakimkolwiek ryzykiem finansowym dla podatnika (vide: orzeczenie ETS z dnia 25 padziernika 2001 r., sygn. akt C-78/00), jak te narusza zasady zaufania podatnika do organw podatkowych (art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej).
                                        • 31.03.2009Orzecznictwo: Gdy zadeklarowalismy i zapacilimy za duo
                                         Z uzasadnienia: "Trafnie przyj sd pierwszej instancji, e na skutek wydania ostatecznych decyzji okrelajcych podatnikowi inaczej zobowizanie podatkowe ni zadeklarowano, kwoty wykazane w deklaracjach przestay by nalene w deklarowanych wysokociach a zaczy by nalene w wysokociach orzeczonych (a contrario art. 45 ust. 6 updof i art. 10 ust. 2 ustawy o VAT). Decyzje wymiarowe organw podatkowych okreliy wysoko zobowiza w obu podatkach w prawidowych wysokociach. Poniewa kwoty wynikajce z decyzji wymiarowych byy nisze od tych zadeklarowanych przez podatnika, rnice tych kwot przestay by nalene i stosownie do art. 76 § 1 o.p. podlegay -jako nadpacone w czci zaliczeniu z urzdu na poczet zalegoci podatkowych wraz z odsetkami za zwok, a w pozostaej czci zwrotowi z urzdu."
                                         • 27.09.2007Orzecznictwo — Opodatkowanie VAT opaty z tytuu wieczystego uytkowania
                                          Postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2006 r. (sygn. akt I FSK 27/06) Naczelny Sd Administracyjny, rozpoznajcy skarg kasacyjn Dyrektora Izby Skarbowej w W. od wyroku Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w W. z dnia 5 padziernika 2005 r. (sygn. akt III SA/Wa 1953/05) wydanego w sprawie ze skargi Starosty Powiatowego w G. na decyzj wyej wskazanego Dyrektora z dnia 16 maja 2005 r. w przedmiocie pisemnej interpretacji co do sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarw i usug ustalonej opaty rocznej z tytuu uytkowania wieczystego gruntw nalecych do Skarbu Pastwa, przedstawi do rozstrzygnicia skadowi siedmiu sdziw Naczelnego Sdu Administracyjnego zagadnienie prawne budzce powane wtpliwoci.
                                          • 20.07.2007Orzecznictwo: Sprzeda nakadw i VAT
                                           Przedmiotem skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach jest wyrok Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Gliwicach, sygn. akt I SA/Gl 1095/04 z dnia 28 lutego 2005 r., moc, ktrego uchylono zaskaron przez Przedsibiorstwo Handlowo Usugowe „D.” Sp. z o.o. decyzj tego organu z dnia 30 czerwca 2004 r. w przedmiocie podatku od towarw i usug za kwiecie 2003 r.
                                           • 17.07.2007Faktury wysyane za porednictwem poczty elektronicznej
                                            Pytanie podatnika: Spka wniosa o potwierdzenie, e na gruncie obowizujcych przepisw prawa umoliwienie pobrania przez nabywc towarw i usug oryginau faktury VAT (w postaci pliku PDF) z serwera Spki i jego wydrukowanie lub wysanie nabywcy poczt elektroniczn oryginau faktury VAT, jej pobranie z serwera pocztowego a nastpnie wydrukowanie czyni zado wymogowi wystawienia faktury VAT, okrelonego w art. 106 ustawy o VAT.
                                            • 18.05.2007Ustalenie wartoci pocztkowej samochodu (3)
                                             Kontynuujemy rozwaania na temat ustalania wartoci pocztkowej samochodu. Dzisiaj o przypadkach nabycia samochodu w postaci wkadu niepieninego, w razie otrzymania w zwizku z likwidacj osoby prawnej i w nabytego w razie zmiany formy prawnej, poczenia albo podziau podmiotw dokonywanych na podstawie odrbnych przepisw.
                                             • 05.02.2006Przedsibiorstwo w spadku
                                              Niniejszy artyku jest prb omwienia podatkowych zagadnie zwizanych z nabyciem w drodze spadkobrania przedsibiorstwa, w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, bdcego wasnoci osoby prowadzcej jednoosobow dziaalno gospodarcz. Zajmiemy si tu tylko skutkami wynikajcymi z podatku dochodowego od osb fizycznych i podatku od towarw i usug jako podatkw najbardziej wpywajcych na sytuacj podatkow spadkobiercw zmarego przedsibiorcy, szczegowo przedstawiajc uregulowania odpowiedzialnoci spadkobiercw za zobowizania podatkowe spadkodawcy zamieszczone w Ordynacji podatkowej, ktre znajd zastosowanie do innych danin publicznych.