Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

jak zmodyfikować dane

 • 23.04.2019Ochrona konsumencka dla części osób prowadzących działalność gospodarczą?
  Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zamierza zmodyfikować definicję konsumenta, by objęła ona również osoby prowadzące ewidencjonowaną działalność gospodarczą, dokonujące czynności niemających dla nich charakteru zawodowego. Jak oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan, projektowane rozwiązanie będzie budzić pewne wątpliwości i może okazać się szkodliwe.
  • 19.04.2019Ochrona konsumencka dla części osób prowadzących działalność gospodarczą?
   Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zamierza zmodyfikować definicję konsumenta, by objęła ona również osoby prowadzące ewidencjonowaną działalność gospodarczą, dokonujące czynności niemających dla nich charakteru zawodowego. Jak oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan, projektowane rozwiązanie będzie budzić pewne wątpliwości i może okazać się szkodliwe.
   • 16.11.2018PIT: Akcje obcych firm przyznawane w programie premiowym - moment powstania przychodu
    Nieodpłatne lub częściowo odpłatne otrzymanie od Spółki akcji w ramach programu premiowego korzysta z preferencji, o której mowa w art. 24 ust. 11 zdanie pierwsze ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie w roku podatkowym, w którym w ramach programu przekazane zostaną akcje, otrzymujący je uczestnik programu nie będzie zobowiązany zadeklarować i opodatkować zgodnie z art. 9 i art. 45 ww. ustawy wartości tak otrzymanych akcji.
    • 30.08.2018Podatki 2019: Rząd przyjął projekt ułatwiający rozliczenia PIT
     Od przyszłego roku Krajowa Administracja Skarbowa ma sama przygotowywać wypełnione roczne zeznania podatkowe PIT, a cały proces nie będzie wymagać działań ze strony podatników. Wypełnione przez KAS zeznania będą dostępne na portalu podatkowym już od 15 lutego 2019 r. Jednocześnie zainteresowani będą mogli nadal sami wypełniać zeznania w formie papierowej lub elektronicznej.
     • 29.08.2018Podatki 2019: Rząd przyjął projekt ułatwiający rozliczenia PIT
      Od przyszłego roku Krajowa Administracja Skarbowa ma sama przygotowywać wypełnione roczne zeznania podatkowe PIT, a cały proces nie będzie wymagać działań ze strony podatników. Wypełnione przez KAS zeznania będą dostępne na portalu podatkowym już od 15 lutego 2019 r. Jednocześnie zainteresowani będą mogli nadal sami wypełniać zeznania w formie papierowej lub elektronicznej.
      • 16.10.2017Podatki 2018: Nowe propozycje dotyczące programów motywacyjnych
       Ministerstwo Finansów zamierza zmodyfikować zasady określania dochodu uzyskiwanego w efekcie realizacji programów motywacyjnych. W nowym projekcie zmian w ustawach o podatkach dochodowych zaproponowano m.in. wyraźne zdefiniowanie tego rodzaju programów.
       • 19.04.2016VAT. Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
        Pytanie podatnika: Czy w świetle art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, posiadanie przez Wnioskodawcę w swojej dokumentacji dokumentu spełniającego wymagania dokumentu określonego w art. 42 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT (tj. specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku) i spełniającego jednocześnie wymagania dokumentu określonego w art. 42 ust. 11 pkt 4 ustawy o VAT (tj. dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru) przesłanego przez nabywcę towarów do Wnioskodawcy w formie elektronicznej (plik PDF, JPG, TIF lub inny) oraz posiadanie w swojej dokumentacji zamówienia nabywcy (art. 42 ust. 11 pkt 1 ustawy o VAT) uprawniało będzie Wnioskodawcę do zastosowania stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów?
        • 04.11.2015Przechowywanie e-faktur w wersji papierowej
         Pytanie podatnika: Czy opisany w stanie faktycznym system otrzymywania faktur w wersji elektronicznej, ich weryfikowania oraz przechowywania jedynie w formie papierowej spełnia wymogi określone w § 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. odnośnie zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności tych faktur od momentu ich wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego?
         • 24.10.2013Cena nie najważniejsza. Będą zmiany w zamówieniach publicznych
          Kryterium ceny utraci decydujące znaczenie w zamówieniach publicznych. Większą rolę odgrywać ma kwestia jakości – wynika z nowej unijnej dyrektywy. W Polsce nowe zasady zaczną obowiązywać prawdopodobnie od 2016 r. Jak wskazują eksperci, zmiana zasad może korzystnie wpłynąć na jakość realizowanych w Polsce inwestycji.
          • 23.09.2013Dziurawy system poboru opłaty uzdrowiskowej
           Interpelacja nr 19445 do ministra finansów w sprawie poboru opłaty uzdrowiskowej
           • 16.01.2012Zmiany w opodatkowaniu VAT napoi bezalkoholowych
            Ministerstwo Finansów zamierza zmodyfikować definicję kategorii importowanych napoi bezalkoholowych (objętych 5% stawką VAT), zawartą w wykazie towarów do celów poboru podatku VAT w imporcie – zmiany przewiduje projekt nowelizacji (z 11 stycznia 2012 r.) rozporządzenia ws. wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie. Projekt zakłada także wprowadzenie nowych wymogów jakościowych dla tego rodzaju napoi.
            • 06.10.2011Przelew z konta walutowego - jaki kurs zastosować
             Z uzasadnienia NSA: "Faktycznie zastosowany kurs waluty" to taki kurs, który był w istocie, rzeczywiście, naprawdę zastosowany. Cechy "faktycznego zastosowania" kursu nie można odnieść do sytuacji, gdy w istocie nie dochodzi do operacji przewalutowania w następstwie sprzedaży lub zakupu określonej waluty, ponieważ w takiej sytuacji nie następuje rzeczywiste wyrażenie w określonej walucie wartości pieniężnej wyrażonej pierwotnie w innej walucie. Zatem, wykładnia przyjęta w zaskarżonym wyroku, za którą opowiedział się również sąd kasacyjny, daje jasne i precyzyjne kryterium uwzględniania kursu faktycznego przy ustalaniu różnic kursowych - jest nim faktyczny obrót walutą, tj. zbycie lub nabycie waluty.
             • 06.09.2011Opodatkowanie dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
              Pytanie podatnika: Czy osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego, obywatel kraju Unii Europejskiej prowadzący w Polsce dział specjalny produkcji rolnej w formie spółki cywilnej ma prawo wyboru zasad opodatkowania na takich samych warunkach jak obywatel polski i w związku z tym jeśli ma taką wolę ma prawo nie zgłaszać zamiaru i nie prowadzić ksiąg wykazujących przychody zgodnie z art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wobec tego korzystać z prawa wyboru formy opodatkowania według norm szacunkowych?
              • 29.08.2008Lewiatan apeluje o reformę warsztatów terapii zajęciowej
               Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan przedstawiła opinię o projekcie przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym w celu poprawy sytuacji finansowej warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) i zakładów aktywizacji zawodowej (ZAZ). Zdaniem konfederacji, oprócz zwiększenia pomocy dla tych instytucji, należy równocześnie zmodyfikować funkcjonowanie systemu rehabilitacji społecznej i zawodowej, tak by wyższe środki przyczyniały się do jak najlepszego przygotowania osób niepełnosprawnych do wejścia na rynek pracy.