Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

IBPP2/4512-183/16/KO

 • 18.04.2013Usugi kadrowe i ksigowe a VAT
  Pytanie podatnika: Czy prowadzenie przez Spk ksig rachunkowych i ewidencji podatkowych bez wiadczenia usug doradztwa podatkowego podlega zwolnieniu podmiotowemu z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT?
  • 28.03.2013Faktury zakupu zwizane z dziaalnoci zwolnion w ewidencji VAT
   Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT, wykonujcym zarwno czynnoci zwolnione z podatku jak i opodatkowane. W lad za tym rozlicza zarwno VAT naleny jak i naliczony. Wszystkie faktury sprzeday oraz faktury zakupu wprowadza do ewidencji vat-owskiej. Czy moe on nie ujmowa w ww. ewidencji faktur zakupu dotyczcych wycznie dziaalnoci zwolnionej z opodatkowania, jako e faktury te nie maj wpywu na rozliczenia podatku VAT?
   • 28.03.2013Okres przechowywania kopii paragonów fiskalnych
    Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi sprzeda w 17 punktach sprzeday detalicznej. Sprzeda jest ewidencjonowana za pomoc kas fiskalnych. W zwizku z posiadaniem kilkunastu punktów handlu detalicznego, Wnioskodawca posiada bardzo du ilo kopii paragonów fiskalnych. Paragony fiskalne przechowuje od 2004 r. do chwili obecnej, co stanowi duy problem techniczny zwizany z archiwizacj. Jak dugo Wnioskodawca ma obowizek przechowywa kopie paragonów (tzw. rolek)?
    • 21.03.2013Ustalenie statusu maego podatnika w VAT
     Pytanie podatnika: Czy Spka postpia waciwie przyjmujc do okrelenia maego podatnika wartoci sprzeday z CIT-8 a nie obrt deklarowany do rozliczenia podatku od towarw i usug wynikajcy z deklaracji VAT-7 oraz e bdzie skadaa poczwszy od trzeciego kwartau 2012 r. deklaracje od podatku od towarw i usug na druku VAT-7D a nie VAT-7K?
     • 18.03.2013Przekazanie samochodu osobowego na cele prywatne a korekta w VAT
      Pytanie podatnika: W lutym 2008 r. Wnioskodawca zakupi samochd osobowy, ktry zosta wprowadzony do ewidencji rodkw trwaych i by uywany do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. Z faktury dokumentujcej zakup samochodu odliczy podatek VAT. W grudniu 2009 r. Wnioskodawca zawiesi dziaalno na okres 24 miesicy, a w listopadzie 2011 r. przekaza ww. samochd na cele osobiste podatnika. Natomiast w grudniu 2011 r. zlikwidowa dziaalno. Czy Wnioskodawca powinien dokona korekty odliczonego podatku VAT?
      • 15.02.2013Potencjalne podatkowe skutki wystawienia faktury PROFORMA
       Faktura PROFORMA jest zwykle wystawiana w sytuacji, gdy przed wykonaniem usugi czy sprzeda towaru ma doj do wpacenia na rzecz sprzedawcy czci lub caoci nalenej zapaty. Cho faktura PROFORMA zawieraa zwykle te same dane co faktura VAT, to do 31 grudnia 2012 r. bya ona dokumentem stricte handlowym, nie ksigowym. Jej wystawienie nie wywoywao adnych skutkw ani na gruncie ustawy VAT, ani ustaw o podatku dochodowym.
       • 08.02.2013Usugi budowlane i konserwacyjne a VAT
        Pytanie podatnika: Jak stawk podatku od towarw i usug opodatkowane winny by usugi montau, rozbudowy, modernizacji, naprawy i konserwacji instalacji przyzywowych (domofonw i wideodomofonw) wykonywane przez Wnioskodawc w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objtego spoecznym programem mieszkaniowym?
        • 30.01.2013Dziaalno gospodarcza i umowa zlecenia a rdo przychodu w PIT
         Pytanie podatnika: Czy zawierajc umow zlecenia i umow o dzieo poza prowadzon dziaalnoci gospodarcz Wnioskodawca moe j zaliczy do przychodw z dziaalnoci wykonywanej osobicie?
         • 21.12.2012Opodatkowanie VAT sprzeday nakadw inwestycyjnych
          Pytanie podatnika: Wnioskodawca ponis nakady w obcym rodku trwaym stanowicym nieruchomo zabudowan obiektem biurowo-magazynowym. Nieruchomo bya dzierawiona na podstawie umowy dzierawy zawartej na czas nieokrelony, a nakady ponis za zgod waciciela nieruchomoci. W umowie przewidziano sposb rozliczenia nakadw tj. w oparciu o wycen rzeczoznawcy na dzie jej zakoczenia (operat szacunkowy). Czy podstaw opodatkowania sprzeday nakadw inwestycyjnych po zakoczeniu umowy dzierawy stanowi bdzie warto netto okrelona w operacie szacunkowym?
          • 22.11.2012VAT na projekt opracowania graficznego czasopisma specjalistycznego
           Pytanie: Na zlecenie wydawcy bd wykonywa projekt opracowania graficznego specjalistycznego miesicznika informacyjnego. Dodam, e jestem wacicielem praw autorskich i wraz ze sprzeda ww. opracowania wydawcy nastpi przeniesienie praw autorskich na wydawc. Cao opracowania przekazywana bdzie wydawcy na noniku fizycznym (CD, DVD, pami usb). Za opracowanie graficzne i przygotowanie do druku otrzymam ustalone z wydawc honorarium. Jak stawk w podatku VAT naley zastosowa do tego rodzaju opracowa 8% czy 5%?
           • 15.11.2012Koszty w czasie zawieszenia dziaalnoci
            Pytanie podatnika: Dnia 1 listopada 2010 r. Wnioskodawca zawiesi wykonywanie dziaalnoci gospodarczej na 24 miesice. Jednake do chwili obecnej wci opaca faktury, ktre dotycz zobowiza powstaych przed zawieszeniem dziaalnoci gospodarczej. S to rachunki telefoniczne za utrzymanie numerw firmowych oraz raty leasingowe za przyczep. Ponoszenie tych kosztw jest niezbdne, aby utrzyma firm w gotowoci do ponownego wznowienia dziaalnoci. Czy prawidowe bdzie wykazanie w zeznaniu podatkowym straty bdcej nastpstwem opacania ww. faktur?
            • 23.10.2012Nakady inwestycyjne w deklaracji VAT-7
             Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza rozpocz adaptacj istniejcych budynkw gospodarczych na przebudow wasnego warsztatu samochodowego. Po ukoczeniu inwestycji, bdzie ona zaewidencjonowana w ewidencji rodkw trwaych, amortyzowana i bdzie suy wycznie czynnoci opodatkowanym. Wnioskodawca nie planuje wykonywania usug zwolnionych z VAT. W jaki sposb prawidowo rozliczy koszty w podatku od towarw i usug - czy na bieco Wnioskodawca rozlicza faktury dotyczce inwestycji w deklaracji VAT-7 w kolumnie „nabycie towarw i usug zaliczanych u podatnika do rodkw trwaych”?
             • 17.10.2012Sprzeda zmodernizowanych towarw uywanych a zwolnienie z VAT
              Podatnicy zwykle pamitaj o tym, e przy sprzeday uywanych towarw, wobec ktrych nie mieli prawa do odliczenia VAT, zastosowanie znajdzie zwolnienie od opodatkowania. Pewne wtpliwoci pojawiaj si w sytuacji, gdy towar ten zosta przez podatnika zmodernizowany, a od wydatkw tych odliczono ww. podatek.
              • 10.10.2012Odliczenie VAT od zakupu okularw korekcyjnych dla przedsibiorcy
               Pytanie podatnika: Wnioskodawca stara si jak najduej zachowa swoj aktywno zawodow. eby mc jednak prowadzi dziaalno gospodarcz Wnioskodawca musi mie takie warunki zdrowotne i oprzyrzdowanie, ktre nie bd wyklucza go z jego aktywnoci. W tym celu niezbdne s w jego pracy, jako rzecznika patentowego, odpowiednie okulary. Bez nich nie moe nic zrobi. Czy Wnioskodawca moe pomniejszy podatek naleny VAT o podatek naliczony wynikajcy z faktury zakupu okularw korekcyjnych?
               • 13.09.2012Opodatkowanie VAT odsetek przy sprzeday na raty
                Pytanie podatnika: Spdzielnia sprzedaa nieruchomoci w postaci prawa wieczystego uytkowania gruntu wraz z budynkami znajdujcymi si na tym gruncie. W umowie sprzeday ustalono, e cz patnoci zostanie zapacona przez nabywc nieruchomoci w 10 ratach o okrelonych terminach patnoci. Strony ustaliy take, e kada z poszczeglnych rat oprocentowana bdzie odsetkami ustawowymi. Jak naley opodatkowa ww. odsetki i kiedy naley wystawi faktur VAT za nalene odsetki?
                • 10.09.2012Opodatkowanie VAT dostawy mediw przy najmie lokalu uytkowego
                 Pytanie podatnika: Wnioskodawca wiadczy - na podstawie zawartej umowy - usug najmu lokali uytkowych wynajmowanych na cele prowadzenia dziaalnoci gospodarczej na rzecz najemcy. W umowach zawartych z najemc okrelono, i zostan oni obcieni m.in. za zuyt wod. W jakiej wysokoci naley stosowa stawk podatku VAT przy refakturowaniu zuytej wody przez najemcw lokali wynajmowanych przez Wnioskodawc?
                 • 29.08.2012Moliwo anulowania faktury VAT
                  Pytanie podatnika: Czy zasadnym jest dokonanie anulowania faktury, ktra nie zostaa wprowadzona do obrotu?
                  • 28.08.2012Kontrakt menederski i usugi zarzdzania a VAT
                   Pytanie podatnika: Czy usugi zarzdzania wiadczone przez Wnioskodawc na podstawie Kontraktu Menederskiego podlegaj opodatkowaniu podatkiem VAT?
                   • 09.08.2012Kaucja a moment powstania obowizku podatkowego z tytuu importu usug
                    Pytanie podatnika: Spka ma zamiar podpisa umow najmu samochodu osobowego ze sowackim przedsibiorc, na okres duszy ni 6 miesicy. Wydzierawiajcy jest podatnikiem VAT zarejestrowanym dla potrzeb VAT-UE. Miejscem wiadczenia usugi bdzie Polska, a usuga ta bdzie traktowana jako import usug. Warunkiem rozpoczcia umowy najmu jest wpata kaucji. Kaucja ta nie bdzie zwrcona w caoci po zakoczeniu umowy tylko rozliczana kolejnymi fakturami za czynsz. W ktrym momencie wystpi obowizek podatkowy z tytuu importu usug, czy w momencie uregulowania kaucji, czy te w momencie otrzymania kolejnych faktur za czynsz?
                    • 30.07.2012Obowizek w VAT przy wymianie pienidzy na punkty
                     Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi dziaalno gospodarcz w postaci sklepu internetowego. Wnioskodawca ma zamiar sprzedawa towary (usugi) poprzez tzw. wymian na punkty. W celu dokonania zakupw klient najpierw wymieni pienidze na punkty, za ktre nastpnie bdzie uprawniony do zakupu towarw (usug). Czy w momencie wydania punktw uprawniajcych klientw Wnioskodawcy do dokonywania zakupw w sklepie internetowym powstanie obowizek podatkowy w podatku od towarw i usug?
                     • 03.07.2012Umowa o zarzdzanie, kontrakt menederski i dziaalno gospodarcza a VAT
                      Pytanie podatnika: Czy usugi zarzdzania wiadczone przez Wnioskodawc na podstawie Kontraktu Menederskiego podlegaj opodatkowaniu podatkiem VAT?
                      • 05.06.2012Szkolenie pilotw wycieczek a opodatkowanie VAT
                       Pytanie podatnika: Wnioskodawca organizuje szkolenia na pilotw wycieczek. Sposb przeprowadzenia takich szkole jest cile okrelony w ustawie o usugach turystycznych. Czy szkolenia pilotw wycieczek s zwolnione z podatku VAT?
                       • 15.02.2012Ulga na ze dugi w VAT – aspekty praktyczne
                        Jednym z warunkw pozwalajcych na korekt rozlicze VAT jest to, aby dostawa towaru lub wiadczenie usug byy dokonane na rzecz podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebdcego w trakcie postpowania upadociowego albo likwidacji. Moe powsta wtpliwo, czy wskazanie przez ustawodawc postpowania upadociowego lub likwidacji dotyczy momentu dokonania transakcji, czy te momentu dokonywania korekty rozlicze podatku VAT.
                        • 15.02.2012Odliczanie VAT z faktur za karnety dla pracownikw
                         Pytanie: Jestem przedsibiorc i pracodawc. Nabywam ze rodkw obrotowych firmy karnety uprawniajce do wstpu na basen, siowni, korty tenisowe, do klubu fitness. Karnety te przekazywane s nieodpatnie pracownikom, ktrzy pracuj w firmie kilka miesicy, nowozatrudnieni pracownicy nie maj prawa do ich otrzymywania. W zwizku z tym, e dziaam w brany handlowej, gdzie wystpuje dua rotacja pracownikw, niezbdna jest dua motywacja do pracy aby poprawi efektywno sprzeday i polepszy przysze wyniki finansowe. Czy mam prawo odliczy podatek naliczony VAT z faktury zakupu za ww. karnety?
                         • 13.02.2012Korekta faktury wewntrznej a odliczenie VAT
                          Pytanie podatnika: Czy w zwizku z wystawieniem wewntrznej faktury korygujcej celem skorygowania podatku VAT wykazanego nienalenie na fakturze wewntrznej dokumentujcej nieodpatne przekazanie towarw (tj. czynno uregulowan w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT), Wnioskodawca bdzie uprawniony do obnienia kwoty podatku nalenego w deklaracji VAT za okres, w ktrym wystawiona zostaa taka wewntrzna faktura korygujca?
                          • 27.12.2011Stawka VAT na monta sauny
                           Z uzasadnienia WSA: Usugi polegajce na dostawie wraz z montaem i uruchomieniem kabin saun, montau urzdze do saun, montau wanien SPA, ani parowych, przy spenieniu warunku, i s wykonywane w budynkach lub ich czciach i s zaliczane do budownictwa objtego spoecznym programem mieszkaniowym, s opodatkowane 8% stawk podatku od towarw i usug, jeeli przedmiotowe usugi s wykonywane w procesie budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy przedmiotowego obiektu budowlanego.
                           • 12.12.2011Ulepszony rodek trway w remanencie likwidacyjnym
                            Pytanie podatnika: Wsplnicy spki osobowej rozwaaj rozwizanie spki partnerskiej. Czy biorc pod uwag tre art. 14 i art. 91 ust. 2 ustawy o podatku od towarw i usug na Wnioskodawcy bdzie ciy obowizek ujcia w remanencie likwidacyjnym VAT od ulepszonego rodka trwaego? Czy Wnioskodawca bdzie musia dokona korekty podatku naliczonego od rodka trwaego - inwestycji, ktre ulepsz rodek trway (art. 91 ust. 2)?
                            • 06.12.2011Skutki sprzeday towarw i usug po zanionych cenach
                             Czy sprzedajc towar poniej ceny jego nabycia, lub wiadczc usugi ze strat ryzykujemy spr z fiskusem? Czy w wietle przepisw ustawy o CIT i VAT organy podatkowe maj prawo zakwestionowa cen transakcji?
                             • 03.10.2011Zmiana przeznaczenia samochodu nie skutkuje korekt w VAT
                              Pytanie podatnika: W marcu 2009 roku Wnioskodawca zakupi samochd Fiat Nowa Panda VAN 1.2 przeznaczony do wykorzystania w prowadzonej dziaalnoci gospodarczej i odliczy w caoci VAT naliczony. Na przeomie IV i V/2011 r. zostay wykonane zmiany w ww. samochodzie. Po zmianach samochd posiada 5 miejsc i jest samochodem osobowym, co potwierdzone jest wpisem do karty pojazdu oraz dowodu rejestracyjnego i pieczci Starosty. Czy zmiana przeznaczenia samochodu z ciarowego na osobowy powoduje obowizek dokonania korekty podatku naliczonego?
                              • 25.07.2011Sprzeda numizmatw a powrt do zwolnienia podmiotowego z VAT
                               Pytanie podatnika: Wnioskodawca w maju 2009 roku rozszerzy dziaalno o handel monetami numizmatycznymi srebrnymi. Przed pierwsz sprzeda monet zarejestrowa si w urzdzie skarbowym jako podatnik podatku VAT. Natomiast w grudniu 2010 roku podj decyzj, i nie bdzie prowadzi dalej dziaalnoci polegajcej na handlu numizmatami. Czy istnieje moliwo korzystania ze zwolnienia podmiotowego, jeeli prowadzona bya sprzeda numizmatw opodatkowanych „VAT-mara”?
                               • 21.07.2011Zbiorcza faktura korygujca dla udokumentowania rabatw
                                Pytanie podatnika: Czy w przypadku rabatw potransakcyjnych udzielanych rnym klientom w okresie po dniu 1 stycznia 2011 r. istnieje moliwo wystawienia jednej faktury korygujcej dla okrelonego klienta na rabat udzielony w danym okresie? Do takiej zbiorczej korekty, na ktrej znalazaby si czna kwota rabatu zaczone zostayby pierwotne faktury, ktre podlegaj skorygowaniu.
                                • 24.02.2011Niecigalne wierzytelnoci w rozliczeniach VAT
                                 Od pewnego czasu przepisy ustawy o podatku od towarw i usug umoliwiaj przedsibiorcom korygowanie podatku VAT nalenego, pod warunkiem jednak uprawdopodobnienia niecigalnoci nalenoci oraz spenieniu szeregu innych warunkw okrelonych w przepisach.
                                 • 28.12.2010Najpierw usuga, potem faktura
                                  Pytanie podatnika: W ktrym momencie powstanie po stronie Wnioskodawcy obowizek podatkowy w podatku VAT w przypadku wiadczenia usug reklamowych w sytuacji, gdy faktura wystawiona bdzie przez Wnioskodawc przed wykonaniem usugi?
                                  • 20.10.2010Rozliczenie VAT naliczonego przy braku sprzeday opodatkowanej
                                   Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym wiadczcym usugi, ktre s zwolnione z podatku od towarw i usug VAT, a tym samym zakupy na ww. usugi nie podlegaj odliczeniu. Obecnie zakupuje towary oraz usugi inwestycyjne, ktre w przyszoci bd suyy sprzeday opodatkowanej. Czy podatek od towarw i usug z zakupw inwestycyjnych naley przenosi na kolejne lata w deklaracji VAT?
                                   • 20.10.2010Opodatkowanie rodkw trwaych przekazywanych wsplnikom likwidowanej spki
                                    Pytanie podatnika: Czy waciwym jest niepobieranie podatku od towarw i usug na podstawie art. 14 ustawy o podatku VAT w sytuacji, gdy w momencie likwidacji spki jawnej wsplnicy likwidowanej spki, prowadzcy wasn dziaalno gospodarcz otrzymane rodki trwae przeka na rzecz prowadzonych przez siebie dziaalnoci?
                                    • 23.09.2010Zapata podatku VAT z faktury na rachunek urzdu skarbowego wykonawcy
                                     Pytanie podatnika: Czy dopuszczalne jest, aby na wyrane pisemne wskazanie nowego wykonawcy cz jego nalenoci w wysokoci podatku VAT wynikajcego z obciajcych Wnioskodawc faktur za wykonane roboty budowlane, byy kierowane przez Wnioskodawc - patnika faktur bezporednio na rachunek, waciwego dla dostawcy usugi, urzdu skarbowego jako zapata podatku VAT za okrelony okres ze wskazaniami identyfikacji zobowizania i numerem NIP dostawcy?
                                     • 13.09.2010Ewidencjonowanie na kasie kaucji oraz kary umownej
                                      Pytania podatnika: 1. Czy pobierana kaucja przy zamwieniu towaru, ktra to kaucja bdzie zwracana klientowi przy ostatecznej realizacji zamwienia - bdzie rodzia obowizek podatkowy i bdzie wymagaa wprowadzenia na kas fiskaln? 2. Czy kara umowna za niezrealizowanie zamwienia jest obrotem w VAT i wymaga wprowadzenia na kas fiskaln?
                                      • 08.09.2010Spadkobiercy nie maj obowizku skadania za zmarego deklaracji VAT
                                       Pytanie podatnika: W dniu 9 grudnia 2009 r. zmar ojciec Wnioskodawczyni, ktry prowadzi jednoosobow usugow dziaalno gospodarcz. Zmary by patnikiem podatku VAT. Na dzie jego mierci nie byy rozliczone deklaracje podatkowe za listopad 2009 r. oraz za grudzie 2009 r. Czy Wnioskodawczyni jako spadkobierczyni jest zobowizana skada za zmarego ojca deklaracje VAT? Czy Wnioskodawczyni musi regulowa z tego tytuu ewentualne podatki za zamarego ojca?
                                       • 01.09.2010WSA: Kopia faktury papierowej moe by przechowywana na dysku
                                        Z uzasadnienia: Z zapisu ust 2 § 21 rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 28 listopada 2008 r. nie wynika, aby ograniczenie co do formy w jakiej maj by przechowywane faktury VAT zwizane byo ze sposobem ich przesania do nabywcy czy te udostpnienia. Literalne odczytanie tego zapisu nie prowadzi za do prezentowanej w skaronej interpretacji przez organ konkluzji, e skoro wystawiona zostaa faktura w okrelonej formie papierowej, to w tej samej formie musi by te przechowywana jej kopia. Wymogiem przechowywania kopii faktury, jest zachowanie jej oryginalnej postaci, a ten warunek spenia take przechowywanie faktury w formie elektronicznej, tj. niemodyfikowanego pliku tekstowego, pozwalajcego na kadorazowe odtworzenie formy papierowej na danie organu podatkowego, w jej oryginalnej postaci.
                                        • 19.04.2010Prawo do odliczenia VAT od usug gastronomicznych
                                         Pytanie podatnika: Wnioskodawca ponosi wydatki dotyczce usug gastronomicznych w zwizku ze spotkaniami z potencjalnymi klientami. Spotkania biznesowe dotyczce omawianych zawartych kontraktw, przyszych umw sprzeday bd dalszej wsppracy. Czy Wnioskodawcy z tytuu nabytych usug gastronomicznych przysuguje prawo do obnienia podatku nalenego o podatek naliczony przy nabyciu tych usug?
                                         • 13.04.2010Sprzeda samochodu po zakoczeniu umowy leasingu operacyjnego a VAT
                                          Pytania podatnika: Wnioskodawca uytkuje samochd osobowy od 4 lat i 9 miesicy, samochd jest wasnoci leasingodawcy, ale leasing koczy si w marcu 2010 r. Wnioskodawca zamierza sprzeda przedmiotowy samochd zaraz po wykupie od leasingodawcy. Czy przy sprzeday ww. samochodu Wnioskodawca bdzie zobowizany do opaty podatku VAT? Czy po sprzeday samochodu - jeeli Wnioskodawca nie bdzie zobowizany do zapaty podatku VAT - bdzie musia dokona korekty podatku VAT naliczonego, ktry odliczy przy zakupie ww. samochodu?
                                          • 07.04.2010Najem rodkw transportu pomidzy maonkami prowadzcymi odrbn dziaalno
                                           Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi dziaalno gospodarcz w zakresie skup i sprzeda samochodw. W ramach dziaalnoci Wnioskodawca zakupi samochody ciarowe. ona Wnioskodawcy prowadzi dziaalno: transport samochodowy midzynarodowy, jak rwnie krajowy. Wnioskodawca mia spisan z on umow najmu na te samochody i wystawi jej z tego tytuu faktur VAT, gdzie ona ksigowaa j po stronie kosztw, a Wnioskodawca po stronie przychodw. Wnioskodawca doda, i stosownie do otrzymanego wyjanienia skorygowa wraz z on zapisy w podatkowej ksigi przychodw i rozchodw. Jeeli wic za pozbawione podstaw prawnych jest wystawienie faktury VAT to w jaki sposb, z jaka dat skorygowa zapisy w rejestrach VAT? Czy Wnioskodawca wraz z on postpi prawidowo wycofujc wystawione wczeniej faktury, bo faktury korygujcej nie moe wystawi, jak rwnie faktury wewntrznej?
                                           • 13.01.2010Orzecznictwo WSA: Sprzeda zorganizowanej czci przedsibiorstwa a VAT
                                            Z uzasadnienia: Zakad nie posiada podmiotowoci prawnej, jest wewntrzn jednostk, ktrej zasady i kryteria wyodrbnienia okrela odpowiednio umowa czy statut przedsibiorcy. Wydaje si, e rwnie w tym przypadku dochodzi do wyodrbnienia majtkowego, personalnego i organizacyjnego. Jednake w odrnieniu od oddziau, zakad nie podlega wpisowi do rejestru, brak w przepisach prawa wskazania na jego odrbn siedzib i adres, a take regulacji dotyczcej firmy. Kryterium wyodrbnienia zakadu jest rodzaj wykonywanej tam dziaalnoci czy realizowanych zada gospodarczych. Zakad realizuje bowiem najczciej tylko cz procesu gospodarczego przebiegajcego u przedsibiorcy. Z tych te wzgldw nie zawsze moliwe bdzie na gruncie podatku od towarw i usug pene utosamienie poj zakadu czy oddziau z pojciem wydzielonej czci przedsibiorstwa.
                                            • 23.04.2009Nie wszyscy skorzystaj z ulgi na ze dugi
                                             Pytanie podatnika: Czy w obecnej sytuacji prawnej (po zmianie ustawy o podatku od towarw i usug) suy prawo skorygowania podatku VAT co do przedmiotowej nalenoci uznanej jako niecigalna?
                                             • 29.01.2009Podatek VAT 2009 – Dostawy nieodpatne i prezenty maej wartoci
                                              Niestety, pomimo licznych sporw o to, czy powinno by opodatkowane VAT nieodpatne przekazanie towarw na potrzeby reklamy, reprezentacji, sprzeday premiowej itp., czyli na potrzeby zwizane z prowadzon przez podatnika dziaalnoci, ustawodawca nie zdecydowa si na zmian regulacji art. 7 ust. 2 ustawy o VAT (traktujcej o opodatkowaniu czynnoci nieodpatnych) i w efekcie dostosowanie jej do przepisw prawa wsplnotowego.
                                              • 01.12.2008Przepisy nie uzaleniaj moliwoci pomniejszania obrotu od posiadanych oryginaw paragonu
                                               Pytanie podatnika: Czy brak oryginalnego paragonu fiskalnego pozbawia Spk prawa do korekty podatku nalenego od zwrconego towaru przy zastosowaniu procedury opisanej poniej?
                                               • 24.06.2008Zwrot nadwyki podatku naliczonego
                                                Pytanie podatnika: W ktrym miesicu rozliczeniowym w deklaracji VAT-7 Spka bdzie moga wykaza 60 dniowy zwrot nadwyki podatku naliczonego?
                                                • 21.05.2008Podstawa opodatkowania dla robt podlegajcych opodatkowaniu rnymi stawkami
                                                 Pytanie podatnika: Czy w zakresie opisanego powyej zdarzenia przyszego roboty budowlano-montaowe wykonane po dniu 1 stycznia 2008 r. powinny by opodatkowane stawk podatku od towarw i usug w wysokoci 7%, czy te naley stosowa inn/inne stawki?
                                                 • 08.05.2008Przechowywanie e-faktur
                                                  Pytanie podatnika: Czy w wietle przepisw § 6 ww. rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 14 lipca 2005 r. postpowanie Spki w zakresie przechowywania faktur elektronicznych oraz moliwoci ich natychmiastowego, penego, cigego udostpniania i poboru drog elektroniczn organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej jest prawidowe?
                                                  • 08.04.2008Ewidencjonowanie obrotu na kasie rejestrujcej
                                                   Pytanie podatnika: Czy rozliczanie podatku dochodowego oraz podatku od towarw i usug przez Wnioskodawc jest prawidowe i czy na zleceniobiorcy Wnioskodawcy nie ciy inny obowizek podatkowy, z wyjtkiem podatku dochodowego od osb fizycznych od wystawionej dla Spki Cxxxx faktury za usug?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] nastpna strona »