Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

likwidacja koszty uzyskania przychodu

 • 28.11.2014Uchwaa NSA. Fiskus przegra spr o PIT od jednostek uczestnictwa w funduszach kapitaowych
  W stanie prawnym obowizujcym do dnia 31 grudnia 2013 r. wydatki na nabycie jednostek uczestnictwa w funduszach kapitaowych poniesione przez spadkodawc podlegay odliczeniu przez spadkobierc od przychodu z tytuu odkupienia przez fundusz inwestycyjny tych jednostek na podstawie art. 22 ust. 1 w zwizku z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
  • 26.09.2014Rozwizanie umowy leasingu a strata z likwidacji rodka trwaego
   Pytanie podatnika: Podatnik przyj do uytkowania nieruchomo na podstawie umowy leasingu kapitaowego (finansowego). Nieruchomo zostaa przyjta do ewidencji rodkw trwaych i bya amortyzowana wg stawki dla budynkw i budowli. Ze wzgldu na utrat pynnoci finansowej i nieregulowanie rat nastpio rozwizanie umowy. Czy nieumorzona warto rodkw trwaych pozostaa na dzie likwidacji ksigowej (rozwizanie umowy) stanowi koszt uzyskania przychodu?
   • 10.09.2014Czciowy zwrot wkadw do spki komandytowej a rdo przychodu w PIT
    Art. 14 ustawy o PIT tylko w zakresie, o jakim mowa w ust. 3 pkt 10, pkt 11 i pkt 12 lit. b wskazuje przypadki, w ktrych przychd z tytuu udziau wsplnika w spce niebdcej osob prawn nie bdzie przychodem z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej, o ktrej mowa w art. 5b ust. 2 w zwizku z art. 10 ust. 1 pkt 3. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy przychd wsplnika z udziau w spce niebdcej osob prawn prowadzcej pozarolnicz dziaalno gospodarcz z tytuu zwrotu wkadu bdcego konsekwencj obnienia wkadu, okrelony na podstawie art. 8 ust. 1, uzna naley za przychd ze rda przychodw, o ktrym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
    • 20.08.2014Umorzenie udziaw a koszty uzyskania przychodw
     Z uzasadnienia: Sposb obliczania kosztw uzyskania przychodu w przypadku umorzenia udziaw uzaleniony jest od tego czy udziay nabyte zostay w zamian za wkad niepieniny niebdcy przedsibiorstwem lub jego zorganizowan czci, czy w zamian za wkad niepieniny bdcy przedsibiorstwem lub jego zorganizowan czci czy w przypadku nabycia udziaw za wkad pieniny.
     • 09.04.2014Likwidacja spki osobowej powstaej z przeksztacenia SKA a przychd wsplnika
      Z uzasadnienia: rodki pienine uzyskane przez wsplnika w zwizku z likwidacj spki osobowej powstaej z przeksztacenia spki komandytowo-akcyjnej, w ktrej wsplnik ten by akcjonariuszem, nie bd stanowiy dla niego przychodu podlegajcego opodatkowaniu, stosownie do treci art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych. Podobnie w odniesieniu do przychodw ze zbycia skadnikw majtku likwidacyjnego zastosowanie bdzie mia przepis art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b ww. ustawy.
      • 02.04.2014Rozliczenie zwrotu nakadw stanowicych inwestycje w obcym rodku trwaym
       Pytanie podatnika: Czy w zwizku z zakoczeniem umowy dzierawy i rozliczeniem (zwrotem) przez Wydzierawiajcego nakadw poniesionych przez Wnioskodawc na dzierawiony majtek - Wnioskodawca bdzie mg zaliczy do kosztw uzyskania przychodw kwot odpowiadajc niezamortyzowanej wartoci poszczeglnych inwestycji w obcym rodku trwaym (stanowic strat zwizan z likwidacj nie w peni umorzonej inwestycji) i czy powinien rozpozna przychd podlegajcy opodatkowaniu i w jakiej czci otrzymanego zwrotu?
       • 26.03.2014Koszty dziaalnoci: Rozwizanie umowy uyczenia a likwidacja rodka trwaego
        Z uzasadnienia: Zawenie pojcia likwidacji wycznie do fizycznego unicestwienia rodka trwaego pozbawiaoby sensu przepis art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT w czci, w jakiej wprowadza on warunek utraty przydatnoci gospodarczej na skutek zmiany rodzaju dziaalnoci - ktry stawaby si zbdny w razie fizycznego zniszczenia rodka trwaego. Tym samym do likwidacji rodka trwaego wystarczy wykrelenie go z ewidencji i wyzbycie si go. Przy czym przez wyzbycie si mona take rozumie utrat prawa do korzystania z przedmiotu uyczenia na skutek zrzeczenie si nieruchomoci (art. 16 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomociami) przez uyczajcego.
        • 20.02.2014CIT: Likwidacja materiaw, wyposaenia i rodkw trwaych cakowicie umorzonych
         Pytanie podatnika: Czy w momencie przyjcia na magazyn zomu, oleju przepracowanego powstaego z likwidacji wasnych materiaw, rodkw trwaych, wyposaenia, zwrconego na magazyn na podstawie dokumentu ZW (Zwrot wewntrzny), powstaje przychd podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb prawnych? Czy wydanie z magazynu na podstawie dokumentu WZ (Wydanie na zewntrz) zomu z likwidacji wasnych materiaw, wyposaenia, rodkw trwaych, oleju przepracowanego w przypadku jego sprzeday stanowi koszt uzyskania przychodw?
         • 04.02.2014PIT od rodkw pieninych otrzymanych po rozwizaniu spki jawnej
          Pytanie podatnika: Czy otrzymanie przez Wnioskodawc, jako wsplnika spki osobowej, rodkw pieninych z tytuu zakoczenia dziaalnoci spki osobowej poprzez jej rozwizanie bez przeprowadzenia procedury likwidacji bdzie skutkowao powstaniem po jego stronie przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osb fizycznych?
          • 27.01.2014Kara umowna jako koszt uzyskania przychodw
           Pytanie podatnika: Czy zapata ewentualnych kar umownych, zwizanych z uchybieniem terminom uzyskania przez Konsorcjum wszystkich wymaganych kontraktem wiadectw Przejcia (co w wietle kontraktu oznacza kary umowne za nieterminowe wykonanie caoci lub czci robt budowlanych) bdzie stanowi koszt uzyskania przychodu?
           • 16.10.2013Odliczenie VAT od naprawy samochodu z OC sprawcy
            Z uzasadnienia: Spce przysuguje prawo do odliczenia podatku naliczonego w zwizku z bezgotwkow obsug szkody na mocy zawartej umowy z ubezpieczycielem - z faktury dokumentujcej napraw pojazdu wystawionej przez warsztat naprawczy. Spka jest bowiem czynnym podatnikiem VAT, jest nabywc usugi naprawy samochodu, a naprawiony samochd wykorzystywany jest do celw dziaalnoci gospodarczej spki, a wic do wykonywania czynnoci opodatkowanych. Nie jest istotne, e cz kosztw naprawy (w kwocie netto) pokrywa ubezpieczyciel. Ponadto nie ma rwnie znaczenia fakt, e koszty naprawy nie stanowi kosztw uzyskania przychodw spki.
            • 11.09.2013Zatrudnienie czonka rodziny a koszty firmy i skadki ZUS
             Interpelacja nr 19040 do ministra finansw w sprawie podjcia prac nad zmian statusu prawno-podatkowego czonkw najbliszej rodziny w przypadku ich zatrudnienia
             • 11.09.2013Moment zaliczenia do kosztw uzyskania przychodw zaniechanej inwestycji
              Pytanie podatnika: Czy w przypadku podjcia przez Wnioskodawc decyzji o likwidacji zaniechanej inwestycji, koszt tej inwestycji naley traktowa jako koszt uzyskania przychodw dla celw podatkowych w dacie podjcia decyzji o likwidacji i zaewidencjonowania jej skutkw w podatkowej ksidze przychodw i rozchodw?
              • 09.09.2013Niezamortyzowana cz inwestycji w obcym rodku trwaym a CIT
               Pytanie podatnika: Czy mona traktowa jako koszt podatkowy niezamortyzowan cz inwestycji w obcym rodku trwaym?
               • 14.06.2013VAT: Ulga na ze dugi w przypadku dunika w upadoci
                Interpelacja nr 16409 do ministra gospodarki w sprawie ustawy o redukcji niektrych obcie administracyjnych w gospodarce
                • 06.06.2013Niezamortyzowana cz inwestycji w obcym rodku trwaym a CIT
                 Pytanie podatnika: Czy niezamortyzowana cz inwestycji w obcym rodku trwaym stanowi bdzie koszt uzyskania przychodw w momencie wyganicia umowy najmu?
                 • 23.04.2013Inwestycja w obcym rodku trwaym a budowa na cudzym gruncie
                  Spka dzierawi majtek, w tym grunty. Na ich czci planuje realizacj inwestycji, ktra polega bdzie na remoncie dzierawionego budynku, a take na wzniesieniu nowego budynku. Bdzie to zwizane z inwestycj w obcym rodku trwaym. Jaki jest podatkowo waciwy sposb rozliczenia planowanych inwestycji?
                  • 24.12.2012Podatki 2013. Zmiany w PIT i CIT:  Nowe zasady korekty kosztw podatkowych
                   W Dzienniku Ustaw z 2012 r., poz. 1342, zostaa opublikowana ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektrych obcie administracyjnych w gospodarce. Ustawa ta wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2013 r. Wymieniona ustawa nowelizuje ustaw z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych oraz ustaw z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych wprowadzajc rozwizanie polegajce na obowizku dokonywania korekty kosztw uzyskania przychodw w przypadku nieuregulowania kwoty wynikajcej z faktury lub innego dokumentu w cigu 30 dni od daty upywu terminu patnoci ustalonego przez strony, a w przypadku gdy termin patnoci jest duszy ni 60 dni – nieuregulowania jej w cigu 90 dni od dnia zaliczenia kwoty wynikajcej z faktury lub innego dokumentu do kosztw uzyskania przychodw (dalej: kosztw podatkowych).
                   • 18.12.2012Podatki 2013: Jak zmiany w PIT wpyn na sytuacj finansow rodzin?
                    Interpelacja nr 9589 do ministra finansw w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych
                    • 27.11.2012Niezamortyzowana cz obiektw wybudowanych na cudzym gruncie jako koszt podatkowy
                     Z uzasadnienia: Strata odpowiadajca niezamortyzowanej wartoci pocztkowej inwestycji w obcym rodku trwaym, niespeniajca przesanek z art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych, moe zosta zaliczona do kosztw uzyskania przychodw, jeeli jej powstanie wynika z dziaa podatnika podjtych dla realizacji celu okrelonego w art. 15 ust. 1 tej ustawy.
                     • 06.09.2012Likwidacja punktu sprzeday sprztu fotograficznego a koszty podatkowe
                      Z uzasadnienia: Strata odpowiadajca niezamortyzowanej wartoci pocztkowej inwestycji w obcym rodku trwaym poczynionej w pomieszczeniu wynajmowanym, w sytuacji kiedy wygasa umowa najmu, a przystosowanie zdemontowanych elementw wyposaenia lokalu jest nieopacalne, moe zosta zaliczona do kosztw uzyskania przychodw.
                      • 13.07.2012Niezamortyzowana inwestycja w kosztach podatkowych - uchwaa NSA
                       Strata odpowiadajca niezamortyzowanej wartoci pocztkowej inwestycji w obcym rodku trwaym, niespeniajca przesanek z art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych, moe zosta zaliczona do kosztw uzyskania przychodw, jeeli jej powstanie wynika z dziaa podatnika podjtych dla realizacji celu okrelonego w art. 15 ust. 1 tej ustawy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                       • 10.07.2012Rozwizanie umowy leasingu a strata z likwidacji rodka trwaego
                        Strat, kwalifikujc si do uznania za koszt uzyskania przychodw, wobec braku jej wyczenia z tych kosztw z uwagi na tre art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych nie jest niemono dokonywania dalszych odpisw amortyzacyjnych przez korzystajcego z przedmiotu umowy leasingu (finansowego) wskutek jej rozwizania, zmiany lub wyganicia, szczeglnie w sytuacji, gdy skadnik majtku bdcy przedmiotem takiej umowy jest nadal amortyzowany przez finansujcego, w ramach kolejnej umowy leasingu (operacyjnego) zawartej z tym samym korzystajcym, za opaty tak wnoszone stanowi koszty uzyskania przychodw korzystajcego (art. 17b ust. 1 ustawy) - orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Gliwicach.
                        • 15.05.2012Skutki likwidacji spki kapitaowej. Okrelenie wysokoci przychodu
                         Pytanie podatnika: Czy w przypadku nabycia przez Spk udziaw W. w formie umowy kupna-sprzeday dochodem (przychodem) Spki z tytuu likwidacji W. bdzie nadwyka wartoci rynkowej majtku W. otrzymanego w zwizku z likwidacj W. ponad kosztem nabycia udziaw W., tj. wydatkami na nabycie tych udziaw, w tym przede wszystkim cen nabycia udziaw, w sytuacji gdy likwidacja W. nastpi w cigu 2 lat od nabycia przez Spk udziaw w W.?
                         • 26.04.2012Zmiany w PIT: Limit kosztw dla twrcw
                          Interpelacja nr 2973 do prezesa Rady Ministrw w sprawie rozpoczcia prac legislacyjnych nad likwidacj bd ograniczeniem prawa do 50% kosztw uzyskania przychodu dla twrcw
                          • 30.03.2012Niezamortyzowana inwestycja w obcym rodku trwaym jako koszt
                           Pytanie podatnika: Czy mona traktowa jako koszt niezamortyzowan cz inwestycji w obcy rodek trway?
                           • 22.03.2012Przeksztacenie przedsibiorcy w spk kapitaow a sukcesja podatkowa
                            Interpelacja nr 1628 do ministra finansw w sprawie wprowadzenia do Ordynacji podatkowej zasady sukcesji praw i obowizkw podatkowych jednoosobowej spki kapitaowej, powstaej w wyniku przeksztacenia przedsibiorcy bdcego osob fizyczn
                            • 14.12.2011Kradzie samochodu – skutki podatkowe i rachunkowe
                             Samochody wykorzystywane w dziaalnoci gospodarczej – co do zasady – zalicza si do rodkw trwaych. Kradzie rodka trwaego powoduje powstanie straty w majtku podatnika. Ma ona swoje konsekwencje w rozliczeniach podatkowych. Powinna take znale swoje odzwierciedlenie w ksigach rachunkowych firmy.
                             • 22.11.2011Likwidacja inwestycji w obcym rodku trwaym a CIT
                              Pytanie podatnika: Czy strata z tytuu likwidacji nie w peni umorzonych inwestycji w obcych rodkach trwaych moe zosta zaliczona przez Spk do kosztw uzyskania przychodw w czci niepokrytej sum dokonanych przez Spk odpisw amortyzacyjnych od wartoci pocztkowej tych inwestycji w momencie wykrelenia danej inwestycji w obcym rodku trwaym z ewidencji rodkw trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych w zwizku z ich likwidacj?
                              • 11.10.2011Niezamortyzowana warto inwestycji a koszty
                               Pytanie podatnika: Czy Spka w zwizku ze zmian miejsca wykonywania dziaalnoci z powodw racjonalnych i uzasadnionych, bdzie moga zaliczy jednorazowo do kosztw uzyskania przychodw niezamortyzowan warto inwestycji w obcym rodku trwaym przy ul. X?
                               • 04.10.2011Skutki likwidacji rodka trwaego
                                Pytanie podatnika: Czy nieumorzona warto oczyszczalni i koszt fizycznej jej likwidacji kwalifikuj si jako koszt uzyskania przychodw?
                                • 12.09.2011Jak rozlicza koszty zaniechanych inwestycji
                                 Z art. 15 ust. 4f ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych wynika, e koszty zaniechanych inwestycji s potrcane w dacie zbycia inwestycji lub ich likwidacji. Pojcie „likwidacja”, uyte w art. 15 ust. 4f powinno by rozumiane szeroko i odnosi si powinno przede wszystkim do zamiaru podatnika dokonania okrelonych czynnoci majcych na celu definitywne zakoczenie danego procesu inwestycyjnego, co nie oznacza, e ma by rozumiane jako fizyczna likwidacja danej inwestycji – orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Krakowie.
                                 • 24.08.2011Niezamortyzowana warto inwestycji w obcym rodku trwaym a koszty
                                  Pytanie podatnika: Czy podatnik bdzie mia prawo zaliczy do kosztw uzyskania przychodu niezamortyzowan warto inwestycji w obcym rodku trwaym, mimo i opuszczajc wynajmowany obiekt pozostawi w nim dokonane nakady?
                                  • 04.07.2011NSA: Likwidacja rodka trwaego to nie tylko jego fizyczne zniszczenie
                                   Jeeli likwidacja nie w peni umorzonego rodka trwaego jest wynikiem utraty jego przydatnoci gospodarczej w ramach tego samego rodzaju dziaalnoci to powstaa strata, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych, jest kosztem uzyskania przychodw.
                                   • 29.06.2011Przymusowa likwidacja pozwala na rozliczenie straty
                                    Rezygnacja przez podatnika z dotychczas najmowanego czy dzierawionego budynku czy lokalu, przeznaczonego na prowadzenie sklepu, jest podyktowana koniecznoci realizacji decyzji prezesa UOKiK, tj. warunku ograniczenia prowadzenia dziaalnoci gospodarczej w okrelonych placwkach w celu zapobieenia powstania monopolu. Nie jest wic ona zaplanowanym dziaaniem podatnika, ale jest wymuszona realizacj decyzji innego organu i wzgldami ekonomicznymi (uniknicie grocej kary). Zatem, strata w postaci niezamortyzowanej czci inwestycji w obcym rodku trwaym w wyniku wyzbycia si obcych rodkw trwaych poprzez wykrelenie rodkw trwaych z ksig rachunkowych i zwrot wacicielowi bdzie stanowia koszt uzyskania przychodw - orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Poznaniu.
                                    • 23.03.2011E-biblioteka podatkowa dla oszczdnych profesjonalistw
                                     Redakcja www.podatki.biz przygotowaa dla swoich Czytelnikw wyjtkowy zestaw e-bookw – e-bibliotek podatkow, na ktr skada si bd 24 tytuy dotyczce najwaniejszych zagadnie podatkowych w wyjtkowych cenach. Kady Zamawiajcy otrzyma dodatkowo bezpatnie specjalny czytnik do e-bookw, umoliwiajcy zaznaczanie w tekcie, definiowanie zakadek wasnych, sporzdzanie notatek i opracowa i wygodne korzystanie z caej zawartoci biblioteki.
                                     • 17.02.2011WSA: Niezamortyzowane inwestycje w obcym budynku czy lokalu s kosztem
                                      Z uzasadnienia: Skoro przyczyna straty powstaej w wyniku likwidacji nie w peni umorzonego rodka trwaego jest inna anieli wskazana w treci przepisu art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych (tj. inna ni zmiana rodzaju dziaalnoci), to z wnioskowania a contrario tego przepisu wynika, e podlega ona zaliczeniu do kosztw uzyskania przychodw na zasadach oglnych. W tym miejscu naley zaznaczy, e przepis art. 16 ustawy zawiera zamknity katalog wydatkw, ktre nie podlegaj zaliczeniu do kosztw uzyskania przychodw, a wrd tych wydatkw ustawodawca nie wymienia strat powstaych w zwizku z likwidacj nie w peni umorzonych rodkw trwaych, jeeli rodki te zostay zlikwidowane z innych przyczyn anieli wymieniona w art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy. Oznacza to zatem, e straty te podlegaj zaliczeniu do kosztw uzyskania przychodw.
                                      • 03.02.2011Likwidacja rodka trwaego – nie tylko zniszczenie
                                       Straty powstae w wyniku likwidacji rodkw trwaych, z innych przyczyn anieli wymienione w art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych (tj. utraty przydatnoci gospodarczej na skutek zmiany rodzaju dziaalnoci), w czci niepokrytej odpisami amortyzacyjnymi podlegaj zaliczeniu do kosztw uzyskania przychodw. Oznacza to, e podatnik wskutek planowanego rozwizania umowy najmu przed upywem okresu amortyzacji poniesie strat w wysokoci niezamortyzowanej cz z tytuu likwidacji nie w peni umorzonego rodka trwaego w postaci inwestycji w obcym rodku trwaym – orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Bydgoszczy.
                                       • 01.02.2011Wiekszo uatwie dla przedsibiorcw nadal w sferze planw
                                        Interpelacja nr 19668 do prezesa Rady Ministrw w sprawie realizacji obietnic zoonych przez premiera podczas expos w 2007 r., dotyczcych wspierania przedsibiorczoci i zmiany prawa na korzystniejsze dla pracownikw i pracodawcw oraz uproszczenia procedur zakadania firm
                                        • 22.12.2010Nie trzeba zniszczy, by zaliczy strat do kosztw
                                         Skoro przepis art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych zawiera zamknity katalog wydatkw, ktre nie podlegaj zaliczeniu do kosztw uzyskania przychodw, a wrd tych wydatkw ustawodawca wymienia jedynie straty powstae w zwizku z likwidacj nie w peni umorzonych rodkw trwaych, jeeli rodki te zostay zlikwidowane z przyczyn wymienionych w art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT, oznacza to, e straty powstae z innych przyczyn podlegaj zaliczeniu do kosztw uzyskania przychodw – orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Rzeszowie.
                                         • 03.11.2010Odsetki od kredytu przejmowanej spki a koszt uzyskania przychodw
                                          W sytuacji, gdy przejcie spki wymaga przejcia za wynagrodzeniem jej zobowiza z tytuu kredytu, spka przejmujca moe zaliczy odsetki od tego kredytu do kosztw uzyskania przychodw. W takim przypadku zachodzi bowiem zwizek przyczynowo-skutkowy pomidzy poniesionymi wydatkami a uzyskiwanymi przychodami, ktry jest uregulowany w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych – orzek Naczelny Sdu Administracyjny.
                                          • 13.10.2010Niezamortyzowana warto zlikwidowanego budynku nie stanowi kosztu
                                           Pytanie podatnika: Czy w nawizaniu do art. 23 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych niezamortyzowana warto zlikwidowanego budynku stanowi bdzie koszt uzyskania przychodw w momencie jego likwidacji? Czy koszty zwizane z rozbirk budynku zwiksz koszt wytworzenia nowo wybudowanego w przyszoci budynku biurowo-usugowego?
                                           • 08.10.2010Zmiany w PIT: Nowe regulacje dot. opodatkowania wsplnika spki osobowej
                                            Ministerstwo Finansw opublikowao na swojej stronie internetowej projekt ustawy, ktry ma na celu m.in. doprecyzowanie zasad opodatkowania dochodw uzyskiwanych przez podatnikw podatku dochodowego z tytuu udziau w spkach niebdcych osobami prawnymi. Projektowane zmiany w ustawie PIT eliminuj problemy interpretacyjne zwizane z brakiem precyzyjnych przepisw regulujcych te zasady, a ktre wynikaj w gwnej mierze z rnego statusu wasnociowego majtku spek osobowych (w spkach cywilnych wacicielami „majtku spki” s wsplnicy spki, natomiast w spkach osobowych prawa handlowego wacicielem tego majtku jest spka), a take braku podmiotowoci podatkowej tych spek przy jednoczesnym posiadaniu przez spki osobowe prawa handlowego podmiotowoci na gruncie prawa cywilnego.
                                            • 22.09.2010Zmiany w PDOF: Wyjanijmy sobie wszystko
                                             Komisja „Przyjazne Pastwo” przygotowaa projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych oraz ustawy o zryczatowanym podatku dochodowym od niektrych przychodw osiganych przez osoby fizyczne. Projekt zosta 7 wrzenia br. skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Celem projektowanej noweli jest dokonanie zmian w szeregu przepisach ustawy o PIT budzcych obecnie wtpliwoci interpretacyjne lub powodujcych rozbienoci w orzecznictwie organw podatkowych i sdw administracyjnych. Zmiany dotycz m.in. trybu skadania przez maonkw wsplnego rocznego zeznania podatkowego, zasad opodatkowania osb samotnie wychowujcych dzieci, zasad przeliczania wartoci wyraonych w walutach obcych na zote polskie, stosowania niektrych zwolnie przedmiotowych. Wikszo zmian zgodnie z uzasadnieniem projektodawcy bdzie korzystna dla podatnikw. Ustawa ma wej w ycie z dniem 1 stycznia 2011 r. Poniej przedstawiamy szczegowe zestawienie projektowanych zmian.
                                             • 27.08.2010Warunki zaliczania do KUP wartoci nieumorzonych inwestycji w obcych rodkach trwaych
                                              Skoro przepisy ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych przewiduj, e strat poniesion w wyniku likwidacji szeroko rozumianego rodka trwaego nie zalicza si do kosztw uzyskania przychodw jedynie w przypadku zmiany rodzaju dziaalnoci, to w innych przypadkach strat t mona zaliczy w ciar kosztw. Za koszt podatkowy uznane powinny by take straty, ktre wynikaj z likwidacji rodka trwaego spowodowanej takimi dziaaniami podatnika, ktre s ekonomicznie i gospodarczo uzasadnione – orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Warszawie.
                                              • 20.07.2010Likwidacja dziaalnoci – Sprzeda skadnikw majtku
                                               Zdarza si, e po likwidacji dziaalnoci opodatkowanej na zasadach oglnych pozostan niesprzedane wczeniej rodki trwae (lub skadniki wyposaenia), ktre bdziemy zbywa ju po zakoczeniu dziaalnoci. Wiele osb ma wtpliwoci, w jaki sposb opodatkowa uzyskany w ten sposb dochd (i czy ten dochd wystpi). Najczciej popenianym bdem jest stosowanie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych (dalej: updof), ktry pozwala nie ustala przychodu (i co za tym idzie – podatku), jeeli odpatne zbycie nie nastpuje w wykonaniu dziaalnoci gospodarczej i zostao dokonane w przypadku odpatnego zbycia nieruchomoci i praw majtkowych po upywie 5 lat, liczc od koca roku kalendarzowego, w ktrym nastpio nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – po upywie p roku, liczc od koca miesica, w ktrym nastpio nabycie. Tymczasem w przypadku skadnikw majtkowych uywanych wczeniej w likwidowanej dziaalnoci gospodarczej zastosowanie znajduje inny przepis ustawy o pdof.
                                               • 08.06.2010PIT: Sprzeda nieruchomoci nabytej w drodze zasiedzenia
                                                Zapytanie nr 6523 do ministra finansw w sprawie konsekwencji podatkowych sprzeday nieruchomoci nabytej w drodze zasiedzenia oraz moliwoci skorzystania z ulgi podatkowej w przypadku przeznaczenia kwoty uzyskanej ze sprzeday na zakup dziaki budowlanej
                                                • 27.05.2010Orzecznictwo - Likwidacja rodkw trwaych - nie tylko w wyniku zniszczenia lub zuycia
                                                 Wnioskiem z 13 wrzenia 2005 r. "A" SA z siedzib w G. zwrcia si o interpretacj co do zakresu i sposobu stosowania przepisw prawa podatkowego w przedmiocie moliwoci uznania za koszt uzyskania przychodw straty zaistniaej w zwizku z likwidacj nie w peni umorzonych rodkw trwaych w postaci inwestycji w obcych rodkach trwaych dokonanych przez wnioskodawczyni w wynajtych lokalach uytkowych, powstaej wskutek rozwizania tumw najmu przed upywem okresu amortyzacji przyjtych do uywania rodkw trwaych.
                                                 • 19.05.2010Orzecznictwo: Nieumorzona warto inwestycji moe by kosztem
                                                  Z uzasadnienia: Skoro przyczyna straty, ktr poniosa strona na skutek likwidacji nie w peni umorzonego rodka trwaego, jest inna anieli wskazana w treci przepisu art. 16 ust. 1 pkt 6 pdop tj. nie jest zdeterminowana zmian rodzaju dziaalnoci gospodarczej a co za tym idzie utrat przez likwidowany rodek trway jego przydatnoci gospodarczej, to z wnioskowania a contrario wynika, e podlega ona zaliczeniu do kosztw uzyskania przychodw na zasadach oglnych, z uwzgldnieniem treci art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy. Skoro przepis art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych zawiera zamknity katalog wydatkw, ktre nie podlegaj zaliczeniu do kosztw uzyskania przychodw, a wrd tych wydatkw ustawodawca nie wymienia strat powstaych w zwizku z likwidacj nie w peni umorzonych rodkw trwaych, jeeli rodki te zostay zlikwidowane z innych przyczyn anieli wymieniona w art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy, oznacza to, e straty te podlegaj zaliczeniu do kosztw uzyskania przychodw.
                                                  • 28.04.2010Niezamortyzowana cz moe by kosztem
                                                   Pytanie podatnika: Czy warto nieumorzon zlikwidowanych rodkw trwaych naley zarachowa zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych w koszty uzyskania przychodw i skorygowa zeznania za 2008 r.?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] nastpna strona »