Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

IBPBII/2/415-914/13/JG

 • 24.03.2020Miejsce wykonywania pracy a koszty pracownika
  Pracownik mieszkajcy w miejscowoci X w umowie o prac jako miejsce wiadczenia pracy ma wpisane dwa adresy: miejscowo X i miejscowo Y. Czy, jeeli w jednym miesicu pracownik bdzie wiadczy prac tylko w miejscowoci X a w drugim miesicu cztery dni w tygodniu w miejscowoci X i jeden dzie w tygodniu w miejscowoci Y, koszty uzyskania przychodu naley zmienia zgodnie do stanu faktycznego i czy pracownik za kadym razem musi skada stosowne owiadczenie, e spenia warunki okrelone w art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT?
  • 23.03.2020Miejsce wykonywania pracy a koszty pracownika
   Pytanie: Pracownik mieszkajcy w miejscowoci X w umowie o prac jako miejsce wiadczenia pracy ma wpisane dwa adresy: miejscowo X i miejscowo Y. Czy, jeeli w jednym miesicu pracownik bdzie wiadczy prac tylko w miejscowoci X a w drugim miesicu cztery dni w tygodniu w miejscowoci X i jeden dzie w tygodniu w miejscowoci Y, koszty uzyskania przychodu naley zmienia zgodnie do stanu faktycznego i czy pracownik za kadym razem musi skada stosowne owiadczenie, e spenia warunki okrelone w art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT?
   • 26.02.2020PIT za 2019: Odliczanie wydatków na leki niezwizane z niepenosprawnoci
    Syn podatnika posiada orzeczenie o niepenosprawnoci. Przyczyn niepenosprawnoci jest niedosuch (03-L). Orzeczenie zostao wydane od urodzenia do ukoczenia 16 roku ycia. W 2017 r. u syna stwierdzono genetycznie uwarunkowane schorzenie ukadu pokarmowego (choroba metaboliczna). W zwizku z tym syn podatnika przyjmuje na stae leki. Czy podatnik moe w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczy od dochodu wydatki na leki, skoro nie s one zwizane z niepenosprawnoci?
    • 25.02.2020PIT za 2019: Odliczanie wydatków na leki niezwizane z niepenosprawnoci
     Syn podatnika posiada orzeczenie o niepenosprawnoci. Przyczyn niepenosprawnoci jest niedosuch (03-L). Orzeczenie zostao wydane od urodzenia do ukoczenia 16 roku ycia. W 2017 r. u syna stwierdzono genetycznie uwarunkowane schorzenie ukadu pokarmowego (choroba metaboliczna). W zwizku z tym syn podatnika przyjmuje na stae leki. Czy podatnik moe w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczy od dochodu wydatki na leki, skoro nie s one zwizane z niepenosprawnoci?
     • 23.01.2020Podatki 2020. Najem prywatny po zmianach
      Od 1 stycznia 2019 r. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wedug skali podatkowej lub ryczatem) podatnik decyduje teraz dokonujc pierwszej wpaty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowizek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzajcych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmujcego. Przypomnijmy zatem, co to jest tzw. najem prywatny i jak moe by on opodatkowany.
      • 22.01.2020Podatki 2020. Najem prywatny po zmianach
       Od 1 stycznia 2019 r. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wedug skali podatkowej lub ryczatem) podatnik decyduje teraz dokonujc pierwszej wpaty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowizek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzajcych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmujcego. Przypomnijmy zatem, co to jest tzw. najem prywatny i jak moe by on opodatkowany.
       • 17.10.2019Miejsce wykonywania pracy a koszty pracownika
        Pytanie: Pracownik mieszkajcy w miejscowoci X w umowie o prac jako miejsce wiadczenia pracy ma wpisane dwa adresy: miejscowo X i miejscowo Y. Czy, jeeli w jednym miesicu pracownik bdzie wiadczy prac tylko w miejscowoci X a w drugim miesicu cztery dni w tygodniu w miejscowoci X i jeden dzie w tygodniu w miejscowoci Y, koszty uzyskania przychodu naley zmienia zgodnie do stanu faktycznego i czy pracownik za kadym razem musi skada stosowne owiadczenie, e spenia warunki okrelone w art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT?
        • 16.07.2019Podatki 2019. Najem prywatny po zmianach
         Od 1 stycznia br. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wedug skali podatkowej lub ryczatem) podatnik decyduje teraz dokonujc pierwszej wpaty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowizek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzajcych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmujcego. Przypomnijmy zatem, co to jest tzw. najem prywatny i jak moe by on opodatkowany.
         • 25.06.2019Od nieoprocentowanej poyczki dla pracownika nie trzeba paci PIT
          Pytanie: W Spóce obowizuje regulamin udzielania poyczek pracownikom. Regulamin daje pracownikom moliwo ubiegania si o poyczk od Spóki. Poyczki s finansowane ze rodków obrotowych Spóki. Czy w zwizku z udzielaniem pracownikom poyczek nieoprocentowanych, na zasadach opisanych w regulaminie, po stronie pracowników powstaje przychód z nieodpatnych wiadcze, a w konsekwencji Spóka ma obowizek pobrania od tego przychodu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
          • 06.02.2019Podatki 2019. Najem prywatny po zmianach
           Od 1 stycznia br. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wedug skali podatkowej lub ryczatem) podatnik zdecyduje teraz dokonujc pierwszej wpaty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowizek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzajcych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmujcego.
           • 18.10.2018NSA: Akcje otrzymane w programie motywacyjnym od zewntrznej firmy
            Z uzasadnienia: Uznanie, e przychód powstaje w momencie nieodpatnego nabycia akcji w ramach programu oraz e dochodem z tej czynnoci jest warto rynkowa akcji prowadzioby do opodatkowania wartoci wyraonej w pienidzu, której podatnik w momencie uzyskania akcji nie osign. Otrzymanie akcji nie daje adnych korzyci, poniewa akcj s takim skadnikiem majtku, który przychód moe da dopiero w momencie ich zbycia w drodze sprzeday lub zamiany ewentualnie innych czynnoci. Nabycie akcji samo przez si nie daje adnego przychodu. W praktyce wyglda to tak, e w chwili nabycia akcji podatnik nie wie, jaki uzyska przychód, bowiem okae si to dopiero w przyszoci.
            • 04.10.2018Wynagrodzenie wypacane przelewem a przychód i koszt podatkowy
             Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT), przychodami, z zastrzeeniem art. 14–15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikajcych z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, s otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pienidze i wartoci pienine oraz warto otrzymanych wiadcze w naturze i innych nieodpatnych wiadcze. 
             • 03.10.2018Wynagrodzenie wypacane przelewem a przychód i koszt podatkowy
              Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT), przychodami, z zastrzeeniem art. 14–15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikajcych z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, s otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pienidze i wartoci pienine oraz warto otrzymanych wiadcze w naturze i innych nieodpatnych wiadcze. 
              • 19.06.2018Telewizor, sprzt AGD, elektronarzdzia – skutki podatkowe otrzymania nagrody przez przedsibiorc
               Przedsibiorcy najczciej otrzymuj nagrody w zwizku z uczestnictwem w rónego rodzaju programach o charakterze lojalnociowo-motywacyjnym. Jako przykad mona tu poda uczestnictwo w programie, w ramach którego przedsibiorca zbiera punkty w zamian za nabycie towarów w okrelonej wartoci, po czym pul zebranych punktów moe wymieni na nagrod, np. voucher turystyczny, specjalistyczn maszyn, sprzt RTV czy AGD. Innym spotykanym rozwizaniem jest przekazanie nagrody w zwizku z osigniciem przez kontrahenta okrelonego poziomu zoonych zamówie.
               • 18.06.2018Telewizor, sprzt AGD, elektronarzdzia – skutki podatkowe otrzymania nagrody przez przedsibiorc
                Przedsibiorcy najczciej otrzymuj nagrody w zwizku z uczestnictwem w rónego rodzaju programach o charakterze lojalnociowo-motywacyjnym. Jako przykad mona tu poda uczestnictwo w programie, w ramach którego przedsibiorca zbiera punkty w zamian za nabycie towarów w okrelonej wartoci, po czym pul zebranych punktów moe wymieni na nagrod, np. voucher turystyczny, specjalistyczn maszyn, sprzt RTV czy AGD. Innym spotykanym rozwizaniem jest przekazanie nagrody w zwizku z osigniciem przez kontrahenta okrelonego poziomu zoonych zamówie.
                • 15.05.2018Korekta PIT-11. Za bdy patnika odpowiada podatnik?
                 Pytanie: Patnik przesa Wnioskodawcy skorygowane formularze PIT-11. Patnik uzna, e zwolnienie z obowizku podatkowego oraz koniecznoci zapacenia skadek do ZUS byo bdne i odprowadzi zaleg zaliczk na poczet podatku w wysokoci 18% od zanionego przychodu oraz skadki zdrowotne i spoeczne. Patnik wezwa Wnioskodawc do zoenia korekty zezna rocznych we waciwym urzdzie skarbowym. Czy Wnioskodawca ma obowizek zapaty zalegego podatku wraz z odsetkami, który wynika z korekty deklaracji PIT-11?
                 • 10.04.2018Wydatki na basen w ramach ulgi rehabilitacyjnej
                  Pywanie niewtpliwie wpywa na polepszenie ogólnego stanu zdrowia, jednake nie mona czynnoci tej zakwalifikowa do kategorii zabiegów rehabilitacyjnych, gdy baseny s placówkami przeznaczonymi do ogólnej rekreacji – cechuje je ogólnodostpno co oznacza, e s przeznaczone dla wszystkich chtnych do korzystania z nich, a wic, nie tylko dla osób niepenosprawnych. Jedynie korzystanie z basenu z udziaem rehabilitanta jest zabiegiem rehabilitacyjnym zwizanym ze stopniem niepenosprawnoci - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                  • 12.02.2018NSA. Moment poniesienia wydatku a prawo do ulgi mieszkaniowej w PIT
                   Kwota zadatku otrzymanego przy zawarciu przedwstpnej umowy sprzeday nieruchomoci i wydatkowana na spat kredytu zacignitego przez podatnika na nabycie budynku mieszkalnego korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeeli nastpnie doszo do zawarcia umowy przyrzeczonej przenoszcej wasno nieruchomoci, a kwota zadatku zostaa zaliczona na poczet ceny sprzeday nieruchomoci - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                   • 04.12.2017Podatki 2018. Najem prywatny: Ryczat 8,5% tylko do 100 tys. z
                    Od przyszego roku obowizywa bdzie limit w wysokoci 100 000 z rocznie dla przychodów z najmu, które mog korzysta ze zryczatowanej formy opodatkowania w wysokoci 8,5% przychodów, przy czym limit ten dotyczy bdzie cznie maonków, midzy którymi istnieje wspólno majtkowa. Zmiana ta, zgodnie z zamysem projektodawców, pozwoli na ograniczenie stosowania tej formy opodatkowania tylko do podatników, którzy tego rodzaju przychody traktuj jako dodatkowe ródo dochodów.
                    • 01.12.2017Podatki 2018. Najem prywatny: Ryczat 8,5% tylko do 100 tys. z
                     Od przyszego roku obowizywa bdzie limit w wysokoci 100 000 z rocznie dla przychodów z najmu, które mog korzysta ze zryczatowanej formy opodatkowania w wysokoci 8,5% przychodów, przy czym limit ten dotyczy bdzie cznie maonków, midzy którymi istnieje wspólno majtkowa. Zmiana ta, zgodnie z zamysem projektodawców, pozwoli na ograniczenie stosowania tej formy opodatkowania tylko do podatników, którzy tego rodzaju przychody traktuj jako dodatkowe ródo dochodów.
                     • 21.09.2017Wycieczka firmowa: Skutki podatkowe po stronie pracownika
                      Przychód czy brak przychodu? Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera szeroki katalog przychodów pracownika podlegajcych opodatkowaniu, obejmujc swoim zakresem zarówno wypaty pienine, jak i wiadczenia rzeczowe, które pracownicy otrzymuj w zwizku z zatrudnieniem. Do przychodów pracownika zalicza si take warto nieodpatnych oraz czciowo odpatnych wiadcze. 
                      • 16.08.2017Telewizor, sprzt AGD, elektronarzdzia – skutki podatkowe otrzymania nagrody przez przedsibiorc
                       Przedsibiorcy najczciej otrzymuj nagrody w zwizku z uczestnictwem w rónego rodzaju programach o charakterze lojalnociowo-motywacyjnym. Jako przykad mona tu poda uczestnictwo w programie, w ramach którego przedsibiorca zbiera punkty w zamian za nabycie towarów w okrelonej wartoci, po czym pul zebranych punktów moe wymieni na nagrod, np. voucher turystyczny, specjalistyczn maszyn, sprzt RTV czy AGD. Innym spotykanym rozwizaniem jest przekazanie nagrody w zwizku z osigniciem przez kontrahenta okrelonego poziomu zoonych zamówie.
                       • 16.08.2017Zwolnienie z PIT ekwiwalentu za pranie i uywanie wasnej odziey
                        Wnioskodawca posiada szereg stanowisk pracy, które nie wymagaj posiadania specjalistycznej odziey roboczej. W zwizku z tym pracownicy wykorzystuj wasn odzie. Wnioskodawca z tego tytuu wypaca pracownikom ekwiwalent pieniny. Wnioskodawca wypaca równie pracownikom ekwiwalent za pranie ww. odziey. Czy wypacany pracownikom ekwiwalent pieniny za uywanie wasnej odziey, jak równie za jej pranie korzysta ze zwolnienia podatkowego?
                        • 10.08.2017Wynagrodzenie wypacane przelewem a przychód i koszt podatkowy
                         Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032, z pón. zm., dalej: ustawa o PIT), przychodami, z zastrzeeniem art. 14–15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikajcych z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, s otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pienidze i wartoci pienine oraz warto otrzymanych wiadcze w naturze i innych nieodpatnych wiadcze. 
                         • 09.08.2017Wynagrodzenie wypacane przelewem a przychód i koszt podatkowy
                          Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032, z pón. zm., dalej: ustawa o PIT), przychodami, z zastrzeeniem art. 14–15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikajcych z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, s otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pienidze i wartoci pienine oraz warto otrzymanych wiadcze w naturze i innych nieodpatnych wiadcze. 
                          • 04.08.2017Podatki 2019: Ryczat od najmu prywatnego nie dla wszystkich
                           Zgodnie z projektem tzw. duej nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych, od 2019 r. ma obowizywa limit w wysokoci 100 tys. z rocznie dla przychodów z najmu, które mog korzysta ze zryczatowanej formy opodatkowania, przy czym limit ten dotyczy bdzie cznie maonków, midzy którymi istnieje wspólno majtkowa. Zmiana ta, zgodnie z uzasadnieniem projektodawcy, pozwoli na ograniczenie stosowania tej formy opodatkowania tylko do podatników, którzy tego rodzaju przychody traktuj jako dodatkowe ródo dochodów. Przypomnijmy zatem, co to jest tzw. najem prywatny i jak moe by on opodatkowany.
                           • 23.06.2017Odszkodowanie z OC sprawcy - z PIT czy bez?
                            Interpelacja nr 12880 do ministra finansów w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego od renty odszkodowawczej, o której mowa w art. 444 § 2 Kodeksu cywilnego
                            • 09.05.2017Najem prywatny lokalu przez podatnika VAT
                             Pytanie podatnika: W styczniu br. Wnioskodawczyni dokonaa rejestracji, jako czynny podatnik VAT w zwizku z zamiarem dokonania zakupu (wraz z maonkiem) ze wspólnego majtku lokalu uytkowego od dewelopera. Czy obecnie Wnioskodawczyni, jako osoba fizyczna nieprowadzca dziaalnoci ma prawo w zwizku z zakupem lokalu uytkowego do jego wynajmu w ramach wynajmu prywatnego do czasu rozpoczcia przez ni dziaalnoci w tym lokalu?
                             • 19.04.2017Opodatkowanie ryczatem przychodów osoby maoletniej z wynajmu lokali mieszkalnych
                              Pytanie podatnika: Czy przychody uzyskane z tytuu najmu lokali mieszkalnych nalecych do majtku osobistego matki albo ojca Wnioskodawczyni, albo do Wnioskodawczyni, wynajmowanych przez maoletni Wnioskodawczyni mog by opodatkowane zryczatowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych - 8,5 %?
                              • 14.04.2017Kiedy ekwiwalent za pranie odziey roboczej bez PIT?
                               Pytanie podatnika: Wnioskodawca nie posiada rodków umoliwiajcych pranie odziey roboczej, pracownikom wypacany jest ekwiwalent pieniny za pranie we wasnym zakresie. Ekwiwalent jest wypacany w formie ryczatu. Ryczat zosta obliczony na podstawie szacunkowych kosztów prania w danym miesicu. Obecnie wysoko ryczatu zostaa okrelona w kwocie 10 z miesicznie. Czy tak ustalony ryczat stanowi przychód pracownika, od którego naley naliczy i odprowadzi zaliczk na podatek dochodowy od osób fizycznych?
                               • 23.03.2017PIT za 2016. O czym trzeba pamita, rozliczajc ulg na leki i wykorzystywanie samochodu
                                Podatnik, który jest osob niepenosprawn lub na którego utrzymaniu jest taka osoba, ma prawo do odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków zwizanych z uatwieniem wykonywania czynnoci yciowych, poniesionych w roku podatkowym. Stanowi o tym art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032, z pón. zm.; dalej: ustawa o PIT).
                                • 22.03.2017PIT za 2016. O czym trzeba pamita, rozliczajc ulg na leki i wykorzystywanie samochodu
                                 Podatnik, który jest osob niepenosprawn lub na którego utrzymaniu jest taka osoba, ma prawo do odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków zwizanych z uatwieniem wykonywania czynnoci yciowych, poniesionych w roku podatkowym. Stanowi o tym art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032, z pón. zm.; dalej: ustawa o PIT).
                                 • 22.12.2016Czy udzia w imprezie firmowej jest przychodem pracownika?
                                  Organizowanie imprezy integracyjnej dla pracowników nie jest koniecznoci wynikajc z przepisów powszechnie obowizujcego prawa. Czy to oznacza, e uczestnictwo w spotkaniu trzeba bdzie opodatkowa PIT z tytuu wiadcze nieodpatnych?
                                  • 19.12.2016PIT i skadki ZUS od prezentów finansowanych z ZFS
                                   O ile witeczne prezenty dla kontrahentów maj zwykle posta rzeczow i s finansowane ze rodków obrotowych, to w przypadku, gdy maj one by wrczone pracownikom, pracodawcy, którzy tworz zakadowy fundusz wiadcze socjalnych (ZFS), rozwaaj take moliwo sfinansowania ich ze rodków zgromadzonych na tym funduszu. 
                                   • 19.12.2016Opodatkowanie prezentów i innych wiadcze dla emerytów i rencistów
                                    Przejcie pracownika na emerytur lub rent to czsto ten moment, w którym pracodawcy wrczaj mu pamitkowy prezent. W niektórych zakadach pracy istnieje take miy zwyczaj obdarowywania emerytów lub rencistów, którzy byli kiedy ich pracownikami, z okazji np. wit. Ponadto, osoby te niekiedy mog liczy równie na dofinansowanie letniego wypoczynku, kosztów leczenia itp. 
                                    • 16.12.2016PIT i skadki ZUS od prezentów finansowanych z ZFS
                                     O ile witeczne prezenty dla kontrahentów maj zwykle posta rzeczow i s finansowane ze rodków obrotowych, to w przypadku, gdy maj one by wrczone pracownikom, pracodawcy, którzy tworz zakadowy fundusz wiadcze socjalnych (ZFS), rozwaaj take moliwo sfinansowania ich ze rodków zgromadzonych na tym funduszu. 
                                     • 28.11.2016Przychód pracownika z tytuu objcia go prywatn opiek medyczn
                                      Objcie pracownika prywatn opiek medyczn poprzez wykupienie przez pracodawc abonamentu medycznego jest dla niego wiadczeniem o okrelonej wartoci majtkowej. Niemniej jednak, okrelajc wysoko przychodu pracownika z tego tytuu dla celów podatkowych, konieczne jest wyodrbnienie okrelonych grup wiadcze zdrowotnych wchodzcych w zakres oferowanego pakietu medycznego.
                                      • 25.11.2016Przychód pracownika z tytuu objcia go prywatn opiek medyczn
                                       Objcie pracownika prywatn opiek medyczn poprzez wykupienie przez pracodawc abonamentu medycznego jest dla niego wiadczeniem o okrelonej wartoci majtkowej. Niemniej jednak, okrelajc wysoko przychodu pracownika z tego tytuu dla celów podatkowych, konieczne jest wyodrbnienie okrelonych grup wiadcze zdrowotnych wchodzcych w zakres oferowanego pakietu medycznego.
                                       • 26.09.2016Samochd subowy do celw prywatnych w dni wolne od pracy
                                        Pytanie: Przedstawicielom handlowym przekazywane s samochody subowe w celu realizowania zada sprzedaowych spki. Samochody subowe udostpniane s przedstawicielom take do ich celw prywatnych rozumianych jako jazdy w dni wolne od pracy (weekendy, urlopy, dni ustawowo wolne od pracy). Czy dziaaniem prawidowym jest naliczanie przychodu przedstawicielom z tytuu nieodpatnego wiadczenia uzyskanego w zwizku z korzystaniem z samochodu subowego w celach prywatnych w dni wolne od pracy?
                                        • 23.09.2016Samochd subowy do celw prywatnych w dni wolne od pracy
                                         Pytanie: Przedstawicielom handlowym przekazywane s samochody subowe w celu realizowania zada sprzedaowych spki. Samochody subowe udostpniane s przedstawicielom take do ich celw prywatnych rozumianych jako jazdy w dni wolne od pracy (weekendy, urlopy, dni ustawowo wolne od pracy). Czy dziaaniem prawidowym jest naliczanie przychodu przedstawicielom z tytuu nieodpatnego wiadczenia uzyskanego w zwizku z korzystaniem z samochodu subowego w celach prywatnych w dni wolne od pracy?
                                         • 15.09.2016Podatkowe skutki wymiany udziaw
                                          Pytanie podatnika: Czy w przedstawionym stanie faktycznym, po stronie Wnioskodawcy powsta przychd z tytuu objcia udziaw w spce nabywajcej? 
                                          • 23.08.2016Obowizki patnika PIT. Przeksztacenie spki z o.o. w spk osobow
                                           Pytanie podatnika: Czy w uwarunkowaniach zaprezentowanego zdarzenia przyszego, tj. przeksztacenia spki z ograniczon odpowiedzialnoci w spk osobow (komandytow), Wnioskodawca (jako powstaa w wyniku przeksztacenia spka osobowa) zobligowany bdzie jako patnik do wyliczenia i pobrania podatku od osoby fizycznej jako wsplnika spki przeksztacanej (spki z o.o.)?
                                           • 03.08.2016Napiwki. Skutki w PIT i VAT oraz skadki ZUS
                                            Napiwki s zwyczajow form podzikowania osobom, ktre wiadcz usugi, zwykle w brany gastronomicznej, ale rwnie midzy innymi w branach: fryzjerskiej, kosmetycznej czy przewozw takswkami osobowymi. Pojawia si wwczas pytanie o to, jak naley te napiwki opodatkowa oraz czy istnieje obowizek naliczenia od nich skadek ZUS. Odpowied jest uzaleniona przede wszystkim od tego, kto (pracownik/zleceniobiorca czy te przedsibiorca) i w jaki sposb otrzymuje napiwek.
                                            • 21.07.2016Prawnopodatkowe aspekty zwrotu wydatkw wykonawcy dziea/zleceniobiorcy
                                             Umowa o dzieo oraz umowa zlecenia s umowami nazwanymi, uregulowanymi w ustawie z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 380, z pn. zm.; dalej: k.c.). W przepisach tych jest rwnie odniesienie do kwestii wynagrodzenia nalenego za wykonanie dziea lub zlecenia.
                                             • 20.07.2016Prawnopodatkowe aspekty zwrotu wydatkw wykonawcy dziea/zleceniobiorcy
                                              Umowa o dzieo oraz umowa zlecenia s umowami nazwanymi, uregulowanymi w ustawie z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 380, z pn. zm.; dalej: k.c.). W przepisach tych jest rwnie odniesienie do kwestii wynagrodzenia nalenego za wykonanie dziea lub zlecenia.
                                              • 01.07.2016Zwrot VAT za materiay budowlane przed zakoczeniem budowy
                                               Pytanie podatnika: Czy w myl ustawy z dnia 27 wrzenia 2013 r. o pomocy pastwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez modych ludzi Wnioskodawca moe zoy wniosek oraz otrzyma zwrot VAT za wybrane materiay budowlane przed zakoczeniem budowy domu i przed przystpieniem do jego uytkowania?
                                               • 08.06.2016Zaliczki na PIT od wynagrodzenia prokurenta
                                                Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca bdzie mia prawo do niepacenia z tytuu pobieranych wynagrodze za penienie funkcji prokurenta miesicznych zaliczek na podatek dochodowy od osb fizycznych do 20 dnia nastpnego miesica po otrzymaniu kadego wynagrodzenia, lecz wpacenia caej kwoty nalenego podatku dopiero na moment zoenia rozliczenia rocznego?