Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

jednolity plik podatkowy

 • 20.03.2017Obowizek sporzdzenia pliku JPK PKPIR
  W przypadku prowadzenia ksig podatkowych przy uyciu programów komputerowych organ podatkowy moe da przekazania caoci lub czci tych ksig oraz dowodów ksigowych za pomoc rodków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nonikach danych.
  • 24.02.2017W poniedziaek trzeba wysa JPK_VAT za stycze
   27 lutego 2017 r. upywa termin na przekazanie do Ministra Finansów, bez wezwania organu podatkowego, informacji za stycze 2017 r. o prowadzonej ewidencji zakupu i sprzeday VAT (JPK_VAT), o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z pón. zm.).
   • 10.02.2017Obowizki dotyczce JPK VAT
    Obowizek zoenia comiesicznego pliku JPK_VAT od 1 lipca 2016 r. dotyczy duych przedsibiorców, a od 1 stycznia 2017 r. obowizkiem tym zostali równie objci mali i redni przedsibiorcy. Natomiast mikroprzedsibiorcy bd objci tym obowizkiem dopiero od 1 stycznia 2018 r.
    • 14.12.2016Jak organy podatkowe wykorzystuj dane z JPK?
     Interpelacja nr 7504 w sprawie Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw, która wprowadzia m.in. art. 193a (Jednolity Plik Kontrolny).
     • 31.10.2016Podatki 2017. Kwartalne rozliczenie VAT bdzie ograniczone
      25 padziernika br. Rada Ministrów przyja projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw, przedoony przez ministra rozwoju i finansów. Projekt noweli zawiera rozwizania, które maj przyczyni si do ograniczenia naduy w VAT oraz maj spowodowa uszczelnienie systemu jego poboru, a w efekcie doprowadzi do zwikszenia wpywów z VAT. Jedn z istotnych zmian zawartych w projekcie jest ograniczenie stosowania kwartalnych rozlicze. Nadal z tej formy rozlicze bd mogy korzysta tylko mae przedsibiorstwa, tj. podatnicy VAT, u których warto sprzeday nie przekroczya 1,2 mln euro w poprzednim roku podatkowym.
      • 31.10.2016Podatki 2017. Dlaczego stawki VAT nie bd obnione?
       Interpelacja nr 6482 w sprawie stawek podatku VAT
       • 28.10.2016Podatki 2017. Kwartalne rozliczenie VAT bdzie ograniczone
        25 padziernika br. Rada Ministrów przyja projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw, przedoony przez ministra rozwoju i finansów. Projekt noweli zawiera rozwizania, które maj przyczyni si do ograniczenia naduy w VAT oraz maj spowodowa uszczelnienie systemu jego poboru, a w efekcie doprowadzi do zwikszenia wpywów z VAT. Jedn z istotnych zmian zawartych w projekcie jest ograniczenie stosowania kwartalnych rozlicze. Nadal z tej formy rozlicze bd mogy korzysta tylko mae przedsibiorstwa, tj. podatnicy VAT, u których warto sprzeday nie przekroczya 1,2 mln euro w poprzednim roku podatkowym.
        • 19.10.2016Rozliczanie kosztów podatkowych. Przechowywanie dokumentów kosztowych
         Kwestia przechowywania faktur i innych dokumentów w formie elektronicznej analizowana jest zazwyczaj z punktu widzenia przepisów o VAT i moliwoci odliczenia podatku. Czy w taki sam sposób naley przechowywa dokumenty dla celów podatku dochodowego? Czy skan faktury jest podstaw do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów? Zobaczmy.
         • 17.10.2016Rozliczanie kosztów podatkowych. Przechowywanie dokumentów kosztowych
          Kwestia przechowywania faktur i innych dokumentów w formie elektronicznej analizowana jest zazwyczaj z punktu widzenia przepisów o VAT i moliwoci odliczenia podatku. Czy w taki sam sposób naley przechowywa dokumenty dla celów podatku dochodowego? Czy skan faktury jest podstaw do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów? Zobaczmy.
          • 05.10.2016Jednolite Pliki Kontrolne mog by dobrym sposobem na uszczelnienie polskiego systemu podatkowego. Jednak czy poradz sobie z nimi sami podatnicy? 
           1 lipca weszy w ycie przepisy nakadajce na podatnikw obowizek przekazywania organom podatkowym danych w postaci Jednolitych Plikw Kontrolnych. Niestety, mimo stara Ministerstwa Finansw, wielu przedsibiorcw przyznaje, e ich wiedza na temat JPK jest mocno ograniczona. Dotyczy to zarwno informacji o samej idei wprowadzania JPK, jak i o terminach wdraania nowych zasad. Z uwagi na przewidziane w nowelizacji restrykcje, utrzymywanie si obecnego stanu rzeczy oznacza moe nagy wzrost przypadkw pocigania podatnikw do odpowiedzialnoci karno-skarbowej.   
           • 26.07.2016Jednolity Plik Kontrolny: Dla kogo okres przejciowy?
            Pytanie podatnika: Czy w zwizku z wejciem w ycie przepisw ustawy z 10 wrzenia 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektrych innych ustaw (tj. w szczeglnoci art. 1 pkt 130 oraz art. 29 tej ustawy), Wnioskodawc bdzie obowizywa okres przejciowy, zgodnie z ktrym dopiero od 1 lipca 2018 r. obligatoryjnie zobowizany bdzie sporzdza Jednolity Plik Kontrolny, o ktrym mowa w art. 193a Ordynacji podatkowej, z uwagi na to e zgodnie z ustaw o swobodzie dziaalnoci gospodarczej posiada status redniego przedsibiorcy?
            • 13.07.2016Odliczenie VAT z faktur, ktrych papierowa forma zostanie zniszczona
             Pytanie podatnika: Czy dopuszczalne jest przechowywanie otrzymywanych i wystawianych przez Spk dokumentw (w szczeglnoci faktur zakupu i sprzeday, faktur korygujcych, not obcieniowych oraz rachunkw) wycznie w formie elektronicznej i niszczenie papierowych oryginaw tych dokumentw? Czy Spka zachowa prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w wystawionych fakturach, jeeli bd one przechowywane wycznie w formie elektronicznej?
             • 01.07.2016Przypominamy: Jednolity Plik Kontrolny ju od dzi
              Jednolity Plik Kontrolny (dalej: JPK) to posta elektroniczna ksig podatkowych oraz dowodw ksigowych o okrelonej strukturze logicznej. Najprociej rzecz ujmujc, taka struktura logiczna to sposb organizacji konkretnych informacji wewntrz pliku. Pliki takie bd przesyane przez podatnikw organom podatkowym.
              • 30.06.2016MF o Jednolitym Pliku Kontrolnym
               Czym jest JPK?  Jednolity Plik Kontrolny (JPK, ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemw informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezporedni eksport danych. Zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiada ustandaryzowany ukad i format (schemat XML), ktry umoliwia jego atwe przetwarzanie.
               • 30.06.2016Przypominamy: Jednolity Plik Kontrolny ju od jutra
                Jednolity Plik Kontrolny (dalej: JPK) to posta elektroniczna ksig podatkowych oraz dowodw ksigowych o okrelonej strukturze logicznej. Najprociej rzecz ujmujc, taka struktura logiczna to sposb organizacji konkretnych informacji wewntrz pliku. Pliki takie bd przesyane przez podatnikw organom podatkowym.
                • 29.06.2016MF o Jednolitym Pliku Kontrolnym
                 Czym jest JPK?  Jednolity Plik Kontrolny (JPK, ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemw informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezporedni eksport danych. Zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiada ustandaryzowany ukad i format (schemat XML), ktry umoliwia jego atwe przetwarzanie.
                 • 23.06.2016Jednolity Plik Kontrolny - interpretacja oglna MF
                  Do podmiotw niemajcych statusu przedsibiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej, prowadzcych ksigi podatkowe przy uyciu programw komputerowych, naley odpowiednio zastosowa okres przejciowy, jaki zosta przewidziany w art. 29 ustawy nowelizujcej z dnia 10 wrzenia 2015 r. dla mikro-, maych i rednich przedsibiorcw - wyjani Minister Finansw.
                  • 22.06.2016Jednolity Plik Kontrolny - interpretacja oglna MF
                   Do podmiotw niemajcych statusu przedsibiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej, prowadzcych ksigi podatkowe przy uyciu programw komputerowych, naley odpowiednio zastosowa okres przejciowy, jaki zosta przewidziany w art. 29 ustawy nowelizujcej z dnia 10 wrzenia 2015 r. dla mikro-, maych i rednich przedsibiorcw - wyjani Minister Finansw.
                   • 07.06.2016Struktury logiczne Jednolitego Pliku Kontrolnego
                    Jednolity Plik Kontrolny (dalej: JPK) to posta elektroniczna ksig podatkowych oraz dowodw ksigowych o okrelonej strukturze logicznej. Najprociej rzecz ujmujc, taka struktura logiczna to sposb organizacji konkretnych informacji wewntrz pliku. Pliki takie bd przesyane przez podatnikw organom podatkowym.
                    • 06.06.2016Struktury logiczne Jednolitego Pliku Kontrolnego
                     Jednolity Plik Kontrolny (dalej: JPK) to posta elektroniczna ksig podatkowych oraz dowodw ksigowych o okrelonej strukturze logicznej. Najprociej rzecz ujmujc, taka struktura logiczna to sposb organizacji konkretnych informacji wewntrz pliku. Pliki takie bd przesyane przez podatnikw organom podatkowym.
                     • 24.05.2016Jednolity Plik Kontrolny. Obowizek wszystkich podatnikw
                      Znaczna cz podatnikw, a przynajmniej obsugujcych ich biur rachunkowych, wie, e 1 lipca 2016 r. wejdzie w ycie nowy przepis, mianowicie art. 193a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 613; dalej: O.p.), ktry wprowadza Jednolity Plik Kontrolny (dalej: JPK), czyli odpowiedni format ksig podatkowych oraz dowodw ksigowych, w ktrym podatnicy prowadzcy te ksigi przy wykorzystaniu programw komputerowych bd obowizani przekazywa je organom podatkowym na ich danie.
                      • 24.05.2016Ksigi w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego rwnie za okresy przesze?
                       Interpelacja nr 2660 do ministra finansw w sprawie zakresu danych wynikajcych z ksig podatkowych, ktrego bd mogy da organy podatkowe (Jednolity Plik Kontrolny)
                       • 23.05.2016Jednolity Plik Kontrolny. Obowizek wszystkich podatnikw
                        Znaczna cz podatnikw, a przynajmniej obsugujcych ich biur rachunkowych, wie, e 1 lipca 2016 r. wejdzie w ycie nowy przepis, mianowicie art. 193a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 613; dalej: O.p.), ktry wprowadza Jednolity Plik Kontrolny (dalej: JPK), czyli odpowiedni format ksig podatkowych oraz dowodw ksigowych, w ktrym podatnicy prowadzcy te ksigi przy wykorzystaniu programw komputerowych bd obowizani przekazywa je organom podatkowym na ich danie.
                        • 05.05.2016KE poprawia prognozy dla polskiej gospodarki
                         Komisja Europejska podwyszya prognozy dla wzrostu PKB Polski i zrewidowaa w d przewidywany poziom deficytu finansw publicznych. W biecym roku wzrost gospodarczy ma wynie 3,7 proc., co oznaczaoby popraw o 0,1 pkt proc. wzgldem 2015 r. Deficyt finansw publicznych wyniesie z kolei poniej 3 proc.
                         • 01.04.2016Podatki 2016. Jednolity Plik Kontrolny. Co z mikroprzedsibiorcami?
                          Interpelacja nr 1403 do ministra finansw w sprawie obowizku tworzenia i przesyania do organw podatkowych jednolitych plikw kontrolnych
                          • 31.03.2016Podatki 2016. Jednolity Plik Kontrolny. Co z mikroprzedsibiorcami?
                           Interpelacja nr 1403 do ministra finansw w sprawie obowizku tworzenia i przesyania do organw podatkowych jednolitych plikw kontrolnych
                           • 11.03.2016Podatki 2016: Jednolity Plik Kontrolny z korzyci dla podatnikw?
                            Ju od lipca 2016 r. cz podatnikw bdzie zobowizana do stosowania tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Ksigi podatkowe i dowody ksigowe bd musiay mie okrelon form elektroniczn, ktra umoliwi organom podatkowym automatyczn analiz danych. Jak przekonuje Ministerstwo Finansw, w efekcie wprowadzenia JPK korzyci odniesie zarwno administracja podatkowa, jak i sami podatnicy.
                            • 10.03.2016Podatki 2016: Jednolity Plik Kontrolny z korzyci dla podatnikw?
                             Ju od lipca 2016 r. cz podatnikw bdzie zobowizana do stosowania tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Ksigi podatkowe i dowody ksigowe bd musiay mie okrelon form elektroniczn, ktra umoliwi organom podatkowym automatyczn analiz danych. Jak przekonuje Ministerstwo Finansw, w efekcie wprowadzenia JPK korzyci odniesie zarwno administracja podatkowa, jak i sami podatnicy.
                             • 08.02.2016Podatki 2016: Jednolity Plik Kontrolny budzi coraz wicej zastrzee
                              Wejcie w ycie nowych wymogw zwizanych z tzw. Jednolitym Plikiem Kontrolnym (JPK) powinno zosta opnione - uwaaj eksperci Konfederacji Lewiatan. Zrzeszajca przedsibiorcw organizacja zwraca uwag, e nadal nie okrelono ostatecznych struktur plikw i firmy nie s w stanie oszacowa, ile czasu i nakadw bdzie potrzeba, by dostosowa systemy informatyczne.
                              • 05.02.2016Podatki 2016: Jednolity Plik Kontrolny budzi coraz wicej zastrzee
                               Wejcie w ycie nowych wymogw zwizanych z tzw. Jednolitym Plikiem Kontrolnym (JPK) powinno zosta opnione – uwaaj eksperci Konfederacji Lewiatan. Zrzeszajca przedsibiorcw organizacja zwraca uwag, e nadal nie okrelono ostatecznych struktur plikw i firmy nie s w stanie oszacowa, ile czasu i nakadw bdzie potrzeba, by dostosowa systemy informatyczne.
                               • 29.01.2016Podatki 2016: Jednolity Plik Kontrolny wyznacza nowy trend
                                Do Polski coraz silniej przenikaj trendy dotyczce stosowania ledczej analizy danych, czego efektem jest m.in. zaplanowane na obecny rok wprowadzenie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego – wynika z globalnego badania firmy doradczej EY pn. „Wrzu wyszy bieg – ogranicz ryzyko i poka korzyci”. 
                                • 28.01.2016Podatki 2016: Jednolity Plik Kontrolny wyznacza nowy trend
                                 Do Polski coraz silniej przenikaj trendy dotyczce stosowania ledczej analizy danych, czego efektem jest m.in. zaplanowane na obecny rok wprowadzenie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego – wynika z globalnego badania firmy doradczej EY pn. „Wrzu wyszy bieg – ogranicz ryzyko i poka korzyci”. 
                                 • 05.01.2016Jednolity Plik Kontrolny. Nowy obowizek podatnikw prowadzcych ksigi komputerowo
                                  Jednolity Plik Kontrolny to format ksig podatkowych oraz dowodw ksigowych, w jakim podatnicy prowadzcy te ksigi przy wykorzystaniu programw komputerowych bd obowizani przekazywa je organom podatkowym na ich danie.
                                  • 04.01.2016Jednolity Plik Kontrolny. Nowy obowizek podatnikw prowadzcych ksigi komputerowo
                                   Jednolity Plik Kontrolny to format ksig podatkowych oraz dowodw ksigowych, w jakim podatnicy prowadzcy te ksigi przy wykorzystaniu programw komputerowych bd obowizani przekazywa je organom podatkowym na ich danie.
                                   • 28.10.2015Jednolity Plik Kontrolny. Nowy obowizek podatnikw prowadzcych ksigi komputerowo
                                    Jednolity Plik Kontrolny to format ksig podatkowych oraz dowodw ksigowych, w jakim podatnicy prowadzcy te ksigi przy wykorzystaniu programw komputerowych bd obowizani przekazywa je organom podatkowym na ich danie.  Obowizek ten zostanie naoony na podatnikw w oparciu o art. 193a dodany do ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 613, z pn. zm., dalej: O.p.). Nowelizacji tej dokonano w drodze ustawy z 10 wrzenia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektrych innych ustaw (Dz.U. poz. 1649, dalej: ustawa nowelizujca).
                                    • 27.10.2015Jednolity Plik Kontrolny. Nowy obowizek podatnikw prowadzcych ksigi komputerowo
                                     Jednolity Plik Kontrolny to format ksig podatkowych oraz dowodw ksigowych, w jakim podatnicy prowadzcy te ksigi przy wykorzystaniu programw komputerowych bd obowizani przekazywa je organom podatkowym na ich danie.  Obowizek ten zostanie naoony na podatnikw w oparciu o art. 193a dodany do ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 613, z pn. zm., dalej: O.p.). Nowelizacji tej dokonano w drodze ustawy z 10 wrzenia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektrych innych ustaw (Dz.U. poz. 1649, dalej: ustawa nowelizujca).
                                     • 29.09.2015BCC przedstawia postulaty zmian podatkowych
                                      Polski Sejm w przyszej kadencji powinien wprowadzi kilka generalnych zmian w systemie podatkowym – uwaa Business Centre Club. Eksperci organizacji postuluj m.in. wprowadzenie jednolitych interpretacji podatkowych, uszczelnienie systemu podatkowego oraz skrcenie okresu zwrotu podatku od towarw i usug (VAT).
                                      • 11.06.2015Podatki 2016: Ordynacja z nowym Jednolitym Plikiem Kontrolnym
                                       Do Ordynacji podatkowej trafi przepisy dotyczce tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), czyli jednolitego formatu, w ktrym maj by przekazywane ksigi podatkowe i dowody ksigowe - wynika z nowej wersji projektu tzw. duej nowelizacji Ordynacji, ktry w tym tygodniu skierowano do pierwszego czytania w Sejmie. Nowe rozwizania maj zosta oparte na standardzie XML.
                                       • 10.06.2015Podatki 2016: Ordynacja z nowym Jednolitym Plikiem Kontrolnym
                                        Do Ordynacji podatkowej trafi przepisy dotyczce tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), czyli jednolitego formatu, w ktrym maj by przekazywane ksigi podatkowe i dowody ksigowe – wynika z nowej wersji projektu tzw. duej nowelizacji Ordynacji, ktry w tym tygodniu skierowano do pierwszego czytania w Sejmie. Nowe rozwizania maj zosta oparte na standardzie XML.
                                        • 11.02.2015VAT na ksiki powinien by jednolity
                                         Interpelacja nr 30521 do ministra finansw w sprawie stawki podatku VAT na cyfrowe ksiki
                                         • 19.09.2014Podatki 2016: Dane podatkowe w jednolitym formacie
                                          Od 2016 r. informacje przekazywane przez kontrolowanych organom podatkowym bd musiay by zapisywane w jednolitym formacie – wynika ze zaktualizowanej wersji projektu tzw. duej nowelizacji Ordynacji podatkowej. Przedsibiorcy bd wic musieli dostosowa do zmian swoje systemy.
                                          • 22.07.2014Podatki 2016: MF przedstawia szczegy ws. Jednolitego Pliku Kontrolnego
                                           Od pocztku 2016 r. obowizywa maj nowe standardy w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego dla ksig podatkowych i dowodw ksigowych – wprowadzenie zmian przewiduje, przygotowany przez Ministerstwo Finansw, projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej oraz niektrych innych ustaw. W projekcie przewidziano, e stosowany ma by standard XML.
                                           • 22.04.2014Ksigi podatkowe - rzd wprowadzi Jednolity Plik Kontrolny
                                            Wycigi z ksig podatkowych oraz dowody ksigowe, przekazywane w ramach kontroli podatkowej, bd musiay by zapisane w formie elektronicznej, w plikach zgodnych ze standardem XML – zapowiedziao Ministerstwo Finansw. Nowy wymg obowizywa ma od 2016 r.
                                            • 22.04.2014Ksigi podatkowe - rzd wprowadzi Jednolity Plik Kontrolny
                                             Wycigi z ksig podatkowych oraz dowody ksigowe, przekazywane w ramach kontroli podatkowej, bd musiay by zapisane w formie elektronicznej, w plikach zgodnych ze standardem XML – zapowiedziao Ministerstwo Finansw. Nowy wymg obowizywa ma od 2016 r.
                                             • 21.08.2012Raport ECOD jako potwierdzenie odbioru korekty faktury
                                              Pytanie podatnika: Czy raport ECOD w postaci wydruku statusu transportowego ze strony internetowej ECOD lub zapisanie go w formacie „pdf”, generowanego przez system EDI, stanowi wystarczajc form potwierdzenia, e kontrahent otrzyma korekt faktury i tym samym daje Spce prawo do obnienia podstawy opodatkowania VAT?
                                              • 30.01.2012Zgoszenia INTRASTAT – nowe progi na 2012 rok
                                               Jedn z konsekwencji utworzenia Unii Europejskiej byo zniesienie granic pomidzy pastwami czonkowskimi tworzcymi jednolity rynek. Fakt ten spowodowa, e statystyka Unii Europejskiej zostaa pozbawiona rda danych o wymianie towarowej z innymi krajami Unii Europejskiej. Poniewa zaprzestano odpraw celnych, niezbdne okazao si utworzenie nowego, wsplnego systemu statystyki obrotu towarowego pomidzy pastwami czonkowskimi Unii Europejskiej.
                                               • 03.08.2010Podatek VAT 2011: W przyszym roku czekaj nas spore zmiany
                                                Ministerstwo Finansw opublikowao w biuletynie informacji publicznej projekt zaoe do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarw i usug oraz ustawy o transporcie drogowym. Z lektury zaoe wynika, i w 2011 roku czekaj nas spore zmiany – zarwno dotyczce bardzo duej grupy osb (np. kwestia odlicze VAT od samochodw), jak i odnoszce si do wskich grup podatnikw.
                                                • 17.07.2007Faktury wysyane za porednictwem poczty elektronicznej
                                                 Pytanie podatnika: Spka wniosa o potwierdzenie, e na gruncie obowizujcych przepisw prawa umoliwienie pobrania przez nabywc towarw i usug oryginau faktury VAT (w postaci pliku PDF) z serwera Spki i jego wydrukowanie lub wysanie nabywcy poczt elektroniczn oryginau faktury VAT, jej pobranie z serwera pocztowego a nastpnie wydrukowanie czyni zado wymogowi wystawienia faktury VAT, okrelonego w art. 106 ustawy o VAT.

                                                « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ]