Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ITPB1/415-1147/13/PSZ

 • 17.04.2013Używanie firmowego samochodu do celów prywatnych a koszty działalności
  Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni w ramach działalności gospodarczej wykorzystuje samochód osobowy, stanowiący środek trwały w firmie. Na zakup tego samochodu zaciągnęła kredyt. Jest to jej jedyny środek lokomocji, dlatego też czasami wykorzystuje go do celów prywatnych. Czy w przypadku sporadycznego użytkowania samochodu (środka trwałego) na cele prywatne, poza pomniejszeniem ilości zużytego paliwa, należy pomniejszyć amortyzację, odsetki od kredytu, koszty zakupu części, remontów i ubezpieczenia?
  • 11.04.2013Bezpłatna wymiana książek a opodatkowanie PIT
   Pytanie podatnika: Czy bezpłatna wymiana książek, która odbywa się w wydzielonej przez Panią części sklepu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
   • 04.04.2013Sprzedaż albumów fotograficznych ze zdjęciami własnego autorstwa a PIT
    Pytanie: Wydałam we własnym zakresie 1000 egz. albumu fotograficznego ze zdjęciami swojego autorstwa. Jestem autorką całego albumu. Albumy stanowią utwór w myśl ustawy o prawie autorskim. Nie prowadzę działalności gospodarczej. Ww. albumy zamierzam sprzedawać osobiście, korzystając z przysługujących mi praw autorskich. Czy będzie to działalność wykonywana osobiście czy też działalność związana z prawami autorskimi? Czy dochód uzyskany ze sprzedaży ww. albumów powinien być rozliczany miesięcznie w formie zaliczek czy tylko w rozliczeniu rocznym?
    • 04.04.2013Podatek od wartości dodanej w kosztach i przychodach podatkowych
     Pytanie podatnika: Czy podatek od zakupów dokonywanych za granicą, w tym od zakupu paliwa, naliczony przez przedsiębiorców z innych krajów Unii Europejskiej stanowi koszt uzyskania przychodu, czy też do kosztów uzyskania przychodu polski przedsiębiorca winien zaliczyć kwotę netto zakupów? Czy otrzymany zwrot zagranicznego podatku, który wcześniej uznany został za koszt uzyskania przychodów jest przychodem podatkowym?
     • 02.04.2013Skutki podatkowe nieodpłatnego użyczenia lokalu
      Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie punktu przedszkolnego, w lokalu, który został użyczony Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski przez jednostkę samorządu terytorialnego, a następnie za zgodą tej jednostki użyczony nieodpłatnie Wnioskodawcy. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do wykazywania i opodatkowania przychodów z nieodpłatnego użytkowania lokalu na prowadzenie punktu przedszkolnego?
      • 22.03.2013PIT: Wartość początkowa środków trwałych. Koszt wytworzenia
       Zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych, która stanowi podstawę obliczenia odpisów amortyzacyjnych, określa art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Prawidłowe ustalenie wartości początkowej środków trwałych jest bardzo istotne, ponieważ jej wysokość kształtować będzie wartość odpisów amortyzacyjnych.
       • 20.03.2013Składki ZUS synowej wspólnika spółki jako koszt podatkowy
        Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej, która zatrudnia na podstawie umowy o pracę synową Wnioskodawcy (żonę wspólnika). Od wypłacanego wynagrodzenia dla pracownika spółka opłaca należne składki na ubezpieczenia oraz Fundusz Pracy i FGŚP. Wnioskodawca posiada 90% udziału w zyskach i stratach spółki, natomiast drugi wspólnik 10% udziału. Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodu wypłacone dla pracownika wynagrodzenie oraz zapłacone przez spółkę należne od wynagrodzenia składki na ubezpieczenia społeczne oraz FP i FGŚP?
        • 14.03.2013Obciążenie kontrahenta kosztami diet a przychód podatkowy firmy
         Pytanie podatnika: Wnioskodawca wykonywał usługi poza granicami Polski na rzecz firmy zagranicznej, dla której wystawił dwie faktury VAT, tj. za wykonane usługi oraz na diety. Obie faktury zaliczył do przychodu. Czy faktura VAT na dietę - za wyżywienie poza granicami kraju winna być zaliczona do przychodów ewidencjonowanych i opodatkowana zryczałtowanym podatkiem?
         • 13.03.2013PIT 2012: Odliczanie ulgi uczniowskiej od emerytury
          Pytanie: Od 1 stycznia 2012 r. zaprzestałem prowadzenia działalności gospodarczej. Otrzymuję dochody wyłącznie z przyznanej emerytury. W latach ubiegłych, przed 1 stycznia 2004 r. przyznano mi ulgi z tytułu wyszkolenia ucznia, które w pełni nie zostały wykorzystane w okresie prowadzenia działalności gospodarczej. Czy rozliczając się z podatku dochodowego z tytułu otrzymywanej emerytury, mam prawo korzystania z przyznanej ulgi do ostatecznego jej wykorzystania?
          • 12.03.2013Zapłata przez systemy elektroniczne a data powstania przychodu
           Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż internetową zwykle dają swoim klientom możliwość wyboru sposobu płatności. Jednym z nich może być zapłata za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, który pozwala na dokonanie płatności np. kartą kredytową czy przelewem.
           • 11.03.2013Usługi hotelowe w kosztach firmy
            Pytanie podatnika: Czy jako osoba fizyczna prowadząca podatkową księgę przychodów i rozchodów mogę wydatki usług hotelowych, na które składają się koszty noclegów i wyżywienia zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
            • 04.03.2013Opłaty za prowadzenie rachunku w kosztach uzyskania przychodów
             Pytanie podatnika: Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, otworzył w banku rachunek bankowy. Wraz z rachunkiem Wnioskodawca otrzymał dodatkowe, darmowe ubezpieczenie grupowe oferowane przez Towarzystwo Ubezpieczeń. Ubezpieczenie jest częścią umowy o prowadzenie rachunku, a koszty z nim związane ponosi bank. Wnioskodawca opłaca jedynie miesięczną opłatę za prowadzenie rachunku, przy czym opłata za ubezpieczenie nie jest wyodrębniona. Gwarantem ubezpieczenia jest bank. Czy koszty prowadzenia rachunku można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej?
             • 25.02.2013Koszty uzyskania przychodów: Wydatki na wynajem mieszkania dla pracownika
              Pytanie podatnika: Prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą przy zatrudnieniu pracowników z miejscowości położonych w znacznej odległości od siedziby firmy. W związku z tym wynajmuje Pan niektórym pracownikom mieszkania oraz je opłaca. Jest też stroną umów najmu takich mieszkań. Czy koszt wynajmu mieszkań oraz innych opłat związanych z mieszkaniami, koszt zakupu mebli do mieszkań oraz koszt składek ZUS pokrywanych przez płatnika od świadczeń niepieniężnych ponoszonych na rzecz pracowników przez Pana stanowi koszt uzyskania przychodu?
              • 25.02.2013Wycieczka dla kontrahenta w kosztach podatkowych
               Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione na zakup nagród, w postaci zagranicznych wycieczek turystycznych, dla kontrahentów, którzy przekroczą przewidziany w regulaminie pułap zakupu towarów w reprezentowanym przez podatnika przedsiębiorstwie produkcyjnym, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
               • 15.01.2013Wydatki na studia i noclegi a koszty uzyskania przychodu
                Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.
                • 03.01.2013Utrata prawa do opodatkowania w formie ryczałtu
                 Pytanie podatnika: W jakim momencie Wnioskodawca utraci prawo do opodatkowania przychodów zryczałtowanym podatkiem dochodowym, tj. od dnia, w którym przychód przekroczył limit, czy od 1 stycznia 2013 r. i od kiedy zobowiązany będzie do zaprowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów?
                 • 03.01.2013Amortyzacja środków trwałych przejętych po zmarłym mężu
                  Pytanie podatnika: W czerwcu 2012 r. zmarł mąż Wnioskodawczyni, z którym przez cały okres małżeństwa łączyła Wnioskodawczynię małżeńska wspólność majątkowa. Na podstawie testamentu Wnioskodawczyni odziedziczyła m.in. przedsiębiorstwo prowadzone do tej pory przez męża w formie działalności indywidualnej. Wnioskodawczyni postanowiła kontynuować działalność męża. Czy zastosowany przez Wnioskodawczynię sposób wyceny i amortyzacji przejętych środków trwałych na podstawie art. 22g ust. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowy?
                  • 31.12.2012PKPiR: W jaki sposób należy dokonać wyceny spisu z natury?
                   Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów mają wynikający z § 27 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 152, poz. 1475, z późn. zm.; dalej: rozporządzenie) obowiązek sporządzenia spisu z natury:
                   • 19.12.2012Zagraniczne podróże służbowe przedsiębiorcy w kosztach firmy
                    Pytanie: Czy diety z tytułu podróży zagranicznych przedsiębiorcy do wysokości diet ustalanych na podstawie przepisów rozporządzenia ws. podróży służbowej poza granicami kraju będą dla niego kosztem uzyskania przychodu? Czy prawidłowym dla celów dokumentacyjnych będzie ujęcie ww. kosztów w PKPiR na podstawie dowodu wewnętrznego sporządzonego na podstawie zestawienia diet wykazywanego po zakończeniu każdej podróży służbowej za granicą opatrzonego datą i podpisem, w którym będzie wskazana ilość dni spędzonych w danym państwie przemnożona przez kwotę diety naliczaną zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia?
                    • 05.12.2012Częściowo zużyte materiały w spisie natury
                     Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni świadczy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, m.in. usługi fryzjerskie i kosmetyczne. W prowadzonej działalności do zakupów towarów handlowych i materiałów Wnioskodawczyni zalicza: farby, szampony, maski na twarz, kremy do ciała, puder, cienie do powiek i inne. Większość ww. materiałów, po ich otwarciu, służy do wykonania szeregu usług - w zależności od zapotrzebowania - w dłuższym okresie czasu. Czy materiały - rozpoczęte, otwarte w czasie trwania usług - stanowią podstawę do zmiany stanu produktów i muszą być ujęte w spisie z natury, jeżeli zostały otwarte i na dzień 31 grudnia są częściowo zużyte do wykonywania usług?
                     • 04.12.2012Podatki 2013: Zmiany w PIT. Obowiązek zmniejszania kosztów uzyskania przychodów
                      1 stycznia 2013 r. wejdzie w życie ustawa z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Wprowadza ona zmiany do kilku ustaw, między innymi do ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT) oraz do ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 74, poz. 397 z późn. zm., dalej: ustawa o CIT).
                      • 29.11.2012Przedterminowy wykup samochodu z leasingu operacyjnego
                       Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się niejednokrotnie z zawieraniem różnorodnych umów, w tym także umów leasingu operacyjnego. Jeżeli spełnione są warunki przewidziane w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT) lub ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r., nr 74, poz. 397, z późn. zm., dalej: ustawa o CIT), a dotyczące między innymi minimalnego okresu trwania umowy, wówczas opłaty ustalone w umowie leasingu operacyjnego mogą stanowić koszt uzyskania przychodów.
                       • 29.11.2012Działalność gospodarcza: Odsetki bankowe od depozytów automatycznych a przychód w PIT
                        Pytanie podatnika: Czy odsetki bankowe z tytułu lokowania w banku wolnych środków finansowych - w sytuacji zawierania umów o otwieranie „depozytów automatycznych”, w ramach prowadzonego rachunku bankowego na potrzeby firmy - stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy stanowią przychody z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 tej ustawy?
                        • 26.11.2012Płatność za media na konto wynajmującego a przychód z najmu
                         Pytanie: Zamierzam wynająć mieszkanie. Przychody z wynajmu będą opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów. Zgodnie z umową najmu, czynsz oraz opłaty związane z eksploatacją mieszkania będzie pokrywał najemca. Opłaty za czynsz, za użytkowanie lokalu, a także za gaz i energię elektryczną najemca będzie wpłacał na moje konto. Czy ww. opłaty za użytkowanie lokalu oraz za media będą stanowiły składnik przychodu z tytułu najmu?
                         • 07.11.2012Sprzedaż samochodu poleasingowego a podatek dochodowy
                          Wykupując samochód z leasingu, osoby fizyczne bardzo często decydują się na nieużywanie tego samochodu do celów działalności gospodarczej, a jedynie na wykorzystanie go do celów prywatnych. Niestety, w razie późniejszej sprzedaży takiego pojazdu może powstać przychód z działalności gospodarczej.
                          • 29.10.2012Konsekwencje w PIT śmierci wspólnika dwuosobowej spółki cywilnej
                           Pytanie podatnika: Spółka cywilna zawarta pomiędzy dwoma wspólnikami określała możliwość wstąpienia w prawa i obowiązki w przypadku śmierci jednego z nich własnego współmałżonka. W 2010 r. nastąpiła śmierć jednego ze wspólników. Spadek nabyła Wnioskodawczyni - jako małżonka zmarłego wraz z czworgiem dzieci. Do chwili obecnej nie został dokonany dział spadku. Czy z tytułu postanowień wynikających z umowy spółki wskazującej, iż do przejęcia praw i obowiązków po zmarłym wspólniku podatnikiem rozliczającym się z części przypadających udziałów jest współmałżonek? Czy podatnikami będą wszyscy spadkobiercy?
                           • 24.10.2012Umorzenie udziałów nabytych w drodze darowizny
                            W ramach różnego rodzaju działań restrukturyzacyjnych w spółkach jedną z popularniejszych czynności jest umorzenie udziałów. W szczególności dzieje się tak w sytuacji, gdy liczba udziałowców jest znaczna, co utrudnia podejmowanie istotnych decyzji. Na szczęście przepisy prawa przewidują możliwość przymusowego lub automatycznego umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
                            • 22.10.2012Podróż służbowa osoby współpracującej w kosztach firmy
                             Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca może zaliczyć do koszów uzyskania przychodów wartości diet osoby współpracującej za czas wykonywania pracy poza siedzibą firmy?
                             • 13.09.2012Umorzone wierzytelności w kosztach podatkowych
                              Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza zawrzeć ze spółką komandytową stosowne porozumienie, na mocy którego spółka - jeżeli wyrazi zgodę - zwolniona zostanie z długu, tj. z obowiązku zapłaty przedmiotowych i nieprzedawnionych wierzytelności. Czy umorzone ww. spółce wierzytelności Wnioskodawca będzie mógł (w kwocie netto) zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
                              • 31.08.2012Faktura za towar otrzymana z opóźnieniem – ujęcie w PKPiR
                               Sytuacje, kiedy przedsiębiorca otrzymuje zamówiony towar wraz z fakturą z pewnym opóźnieniem, nie należą do rzadkości. Powstaje wówczas wątpliwość, jak zaksięgować taką fakturę.
                               • 29.08.2012Noclegi w czasie delegacji – planowane zmiany
                                Projektowane przepisy, dotyczące rozliczania delegacji, wprowadzają dwie zmiany w zakresie kwestii noclegowych – limit na noclegi krajowe oraz podwyższenie limitów noclegowych w delegacjach zagranicznych. Pozostałe regulacje związane z noclegami pozostają bez zmian w stosunku do obecnego stanu prawnego.
                                • 09.07.2012Dzierżawa gruntów na cele rolnicze
                                 Przychody rolnika z tytułu dzierżawy gruntów rolnych na „cele rolnicze” nieobjęte są zakresem przedmiotowym ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Korzystny wyrok wydał WSA w Gdańsku w dniu 6 września 2011 r., sygn. I SA/Gd 673/11 (wyrok nieprawomocny).
                                 • 05.07.2012Stawka ryczałtu dla przychodów z tytułu usług pocztowych
                                  Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni jest właścicielką sklepu wielobranżowego. Ponadto zawarła umowę agencyjną z Pocztą Polską, w ramach której przyjmuje listy, wpłaty na rachunki bankowe, sprzedaje znaczki i towary handlowe w postaci kartek, kopert. Czy właściwe jest zastosowanie stawki 3% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze sprzedaży detalicznej w sklepie wielobranżowym (47.19.Z) oraz stawki 8,5% od przychodów ewidencjonowanych z prowadzenia Agencji Pocztowej (53.10.Z)?
                                  • 17.05.2012PIT: Nieodpłatne przekazanie firmowego samochodu żonie
                                   Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i posiada samochód osobowy, który został wpisany do ewidencji wyposażenia. Samochód ten zamierza przekazać do użytku żonie, która również prowadzi działalność gospodarczą. Czy w momencie przekazania tego pojazdu na stałe żonie dla celów jej działalności wystąpi obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości pojazdu zaewidencjonowanej w ewidencji wyposażenia?
                                   • 15.05.2012Strata ze sprzedaży wierzytelności a koszty uzyskania przychodów
                                    Pytanie podatnika: Czy można zaliczyć do kosztów podatkowych stratę z tytułu zbycia wierzytelności?
                                    • 09.05.2012Przewłaszczenie akcji na rzecz wierzyciela – skutki podatkowe
                                     Gdy na podstawie zawartej umowy podatnik dokona przewłaszczenia akcji na rzecz wierzyciela na zabezpieczenie długu osoby trzeciej to czynność ta na chwilę przewłaszczenia nie wygeneruje przychodu podatkowego. Stanowisko to potwierdza Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 16 kwietnia 2012 r. nr ITPB1/415-74/12/MR.
                                     • 27.04.2012Koszty wyżywienia, zakwaterowania i ubezpieczenia pracowników a PIT
                                      Pytanie podatnika: Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na przejazd autokarem, koszty wyżywienia, zakwaterowania i ubezpieczenia?
                                      • 26.04.2012Opodatkowanie wynajmu mieszkania na zasadach ogólnych
                                       Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni wynajmuje, użyczone jej przez rodziców, mieszkanie, samodzielnie opodatkowując dochód z najmu prywatnego na zasadach ogólnych. Czy Wnioskodawczyni zobowiązana jest rozliczyć przychód z tytułu najmu mieszkania i uwzględnić go w rocznym zeznaniu podatkowym, skoro nie osiągnęła dochodu, a nawet poniosła stratę? W jaki sposób, w jakich terminach, w jakiej wysokości i na jakim formularzu należy odprowadzać co miesiąc zaliczki na podatek dochodowy? Czy można rozliczać dochód z najmu mieszkania wspólnie z mężem w rocznym zeznaniu podatkowym? Czy należy zgłosić do urzędu skarbowego ewentualne rozwiązanie umowy najmu?
                                       • 24.04.2012Spółka komandytowa: PIT od przychodów komandytariusza
                                        Spółka komandytowa jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.
                                        • 18.04.2012Usługi kosmetyczne a karta podatkowa
                                         Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni założyła swoją pierwszą działalność gospodarczą - mobilny salon kosmetyczny. Wnioskodawczyni zamierza świadczyć usługi: nakładania paznokci żelowych, przedłużania i zagęszczania rzęs oraz depilacji ciała woskiem. Czy ww. usługi można rozliczać na karcie podatkowej?
                                         • 17.04.2012Amortyzacja wynajmowanego mieszkania
                                          Pytanie podatnika: Czy można zastosować 10-letni okres amortyzacji dla używanego mieszkania, które jest wynajmowane?
                                          • 16.04.2012Szkolenia kontrahentów a koszty uzyskania przychodów
                                           Pytanie podatnika: Spółka organizuje największym odbiorcom (klientom) szkolenia, które odbywają się u producenta w ich siedzibach - w fabrykach (Hiszpania, Włochy). Klienci otrzymują zaświadczenia (certyfikaty) za odbyte szkolenie. Czy poniesione wydatki na szkolenie kontrahentów tj. koszty zakupu biletów lotniczych, koszty przejazdów, stanowią dla spółki koszt uzyskania przychodu w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                           • 10.04.2012Stawki ryczałtu na usługi transportowe
                                            Podatnicy będący osobami fizycznymi, którzy świadczą usługi transportowe, co do zasady mogą wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Podatek ten jest uregulowany w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930, ze zm.; dalej: uzpf).
                                            • 30.03.2012Skutki wniesienia spółki z o.o. do spółki komandytowej
                                             Pytanie podatnika: Czy w związku z tym, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wniesie prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, w rozumieniu art. 551 k.c., jako wkład do spółki komandytowej, powstanie u wnioskodawcy, będącego wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych?
                                             • 22.03.2012Koszty działalności: Wynajem mieszkania poza miejscem zamieszkania
                                              Pytanie podatnika: W celu obniżenia wydatków ponoszonych na hotele oraz transport Wnioskodawca wynajął mieszkanie w mieście w którym jego główny klient ma siedzibę. Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wydatki ponoszone na wynajem mieszkania związany z prowadzeniem działalności gospodarczej poza miejscem zamieszkania?
                                              • 09.03.2012Prawo do diety z tytułu wyjazdu w ramach działalności
                                               Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy za czas wyjazdu na uczelnię przysługuje dieta?
                                               • 07.03.2012Karta podatkowa przy usłudze składania i montażu mebli
                                                Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie składania i montażu mebli z gotowych elementów wykonanych z materiału drewnopochodnego (płyta wiórowa). Wykonuję kuchnie, szafy pod zabudowę, meble biurowe i pokojowe. Obecnie jestem na zasadach ogólnych, natomiast chciałbym zmienić formę opodatkowania na zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej. Czy usługa składania mebli z gotowych elementów oraz ich montaż podlega pod zakres usług stolarskich opodatkowanych kartą podatkową?
                                                • 30.12.2011Ryczałt za nocleg jako koszt podatkowy
                                                 Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi firmę transportową i zatrudnia pracowników na stanowisku - kierowca. Pracownicy podczas wyjazdów trwających więcej niż jeden dzień śpią w kabinach samochodów. Z tytułu wykonywania podróży służbowych kierowcom wypłacane są przysługujące im diety oraz ryczałty za nocleg. Ryczałty za nocleg wypłacane są tylko wówczas, gdy kierowcy nie mają zapewnionego noclegu, np. hotelu lub noclegowni. W przypadku braku zapewnionego noclegu kierowcy śpią w kabinach samochodów. Czy wypłacona kwota ryczałtu za nocleg stanowi koszt uzyskania przychodu pracodawcy?
                                                 • 19.12.2011Sprzedaż jaj z własnego chowu a podatek PIT
                                                  Pytanie: Prowadzę wraz z żoną wspólne gospodarstwo rolne. Oprócz tego prowadzę sklep w zakresie handlu detalicznego artykułami przemysłowymi. Od czerwca br., na terenie gospodarstwa rolnego, rozpocząłem hodowlę kur niosek w ilości 350 sztuk, ustalając dochód na podstawie norm szacunkowych. Czy sprzedaż jaj z własnego gospodarstwa w swoim sklepie oraz bezpośrednim odbiorcom z fermy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej czy opodatkowaniu z tytułu działów specjalnych produkcji rolnej?
                                                  • 16.12.2011Opodatkowanie przychodów z udziału w spółce komandytowo – akcyjnej
                                                   Pytanie podatnika: Jak ustalić źródło przychodów z udziału w spółce komandytowo – akcyjnej oraz możliwości opodatkowania przychodu podatkiem liniowym, momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej będącego akcjonariuszem, obowiązku odprowadzania zaliczek oraz określenia podstawy opodatkowania.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] następna strona »