Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

długi przedawnienie

 • 24.01.2020Szkolenie: Zmiany w przepisach dotyczących zatorów płatniczych - aspekty prawne i podatkowe
  Od początku 2020 roku obowiązują zmodyfikowane i zaostrzone przepisy regulujące skutki prawne i podatkowe dopuszczenia do powstania przeterminowanej należności. Zmiany mają na celu dalsze dyscyplinowanie dłużników, w połączeniu z poprawą pozycji wierzycieli, szczególnie w relacjach asymetrycznych - małego i dużego przedsiębiorcy. Zakres zmian jest bardzo szeroki, a ich konsekwencje wybiegają daleko poza ewentualne skutki odsetkowe. Wprowadzenie ulgi na złe długi w PIT i CIT może przyczynić się do powstania znaczących strat podatkowych, jeśli nie zostaną zrealizowane odpowiednie procedury i dotrzymane terminy. Z drugiej strony u dłużników pojawiają się nowe możliwości optymalizacji wierzytelności, które mogą zmniejszyć dolegliwości wynikające z zatorów płatniczych.
  • 06.09.2018Problemu nie ma, ale prace nad jego usunięciem trwają
   W resorcie finansów trwają obecnie prace nad określeniem docelowego sposobu identyfikacji towarów i usług, który z jednej strony zapewni podatnikom oraz organom podatkowym większą pewność (co do prawidłowości zastosowanej stawki), z drugiej natomiast posłuży racjonalizacji samej struktury stawek (zapewni jednakowe opodatkowanie podobnym towarów i usług) - odpowiedziało MF w odpowiedni na interpelację dotyczącą opodatkowania gotowych dań i posiłków.
   • 05.09.2018Tylko wypłacony zachowek może stanowić dług spadkowy
    Pytanie: Jaką kwotę należy wpisać w długach i ciężarach spadku – zasądzoną kwotę zachowku w wysokości 50 000 zł czy faktycznie zapłaconą (w tym wypadku według stanu na jaki dzień)? Innymi słowy czy długiem i ciężarem tego spadku jest tylko spłacona część zachowku, czy również roszczenie o zapłatę rat, które nie zostaną jeszcze (na dzień złożenia korekty SD-3) zapłacone?
    • 20.08.2018NSA. Postępowanie o wypłatę zachowku zawiesza przedawnienie
     Rozstrzygnięcie prawomocnym wyrokiem sprawy dotyczącej roszczenia o zachowek jest, w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, zagadnieniem wstępnym w rozumieniu przepisu art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Konieczność jego rozstrzygnięcia stanowi bowiem przesłankę obligatoryjnego zawieszenia postępowania podatkowego mającego na celu prawidłowe opodatkowanie spadkobiercy z tytułu nabycia spadku - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
     • 14.03.2018Trzeba uważać na termin zgłoszenia spadku do US
      Biorąc pod uwagę inne terminy obowiązujące w prawie podatkowym, termin 6 miesięcy na zgłoszenie nabycia spadku, jest długim terminem. Co istotne, obowiązujące przepisy nie nakładają obowiązku dołączania do zgłoszenia dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu prawnego do nabytych w drodze spadku rzeczy lub praw majątkowych. Zgłoszenie może także zostać przesłane organowi podatkowemu drogą elektroniczną. Okoliczności te powodują, ze wymóg zgłaszania nabytego w spadku majątku dla skorzystania ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn nie jest uciążliwy - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.
      • 13.12.2017Uchwała NSA: Strata podatkowa przedawnia się po pięciu latach
       W świetle art. 24 w zw. z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2005 r., nie jest dopuszczalne prowadzenie postępowania podatkowego i orzekanie o wysokości straty w podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy, w którym została ona poniesiona, w sytuacji gdy upłynął termin przedawnienia zobowiązania podatkowego za ten rok - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
       • 17.01.2017Okres przechowywania dokumentów w przypadku straty to nawet 11 lat
        Pytanie podatnika: Czy stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym termin przechowywania dokumentów podatkowych z lat, w których poniósł stratę podatkową, przyjmując że lata te przedawnią się po upływie 5-ciu lat, licząc od roku, w którym złożył deklarację CIT-8 wykazującą stratę podatkową jest prawidłowe?
        • 02.12.2016Okres przechowywania ksiąg i dokumentów w przypadku straty podatkowej
         Pytanie podatnika: Czy stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym termin przechowywania dokumentów podatkowych z lat, w których poniósł stratę podatkową, przyjmując że lata te przedawnią się po upływie 5-ciu lat, licząc od roku, w którym złożył deklarację CIT-8 wykazującą stratę podatkową jest prawidłowe?
         • 21.07.2016Podatki 2017: Przedawnienie zobowiązania podatkowego do zmiany?
          Klub parlamentarny Nowoczesnej zgłosił do Sejmu projekt zakładający zmiany dotyczące przedawnienia zobowiązań podatkowych, w tym uchylenie regulacji pozwalającej na przerwanie biegu przedawnienia poprzez zastosowanie prewencyjnego środka egzekucyjnego. Odpowiednia nowelizacja Ordynacji podatkowej miałaby wejść w życie już z początkiem 2017 r.
          • 20.07.2016Podatki 2017: Przedawnienie zobowiązania podatkowego do zmiany?
           Klub parlamentarny Nowoczesnej zgłosił do Sejmu projekt zakładający zmiany dotyczące przedawnienia zobowiązań podatkowych, w tym uchylenie regulacji pozwalającej na przerwanie biegu przedawnienia poprzez zastosowanie prewencyjnego środka egzekucyjnego. Odpowiednia nowelizacja Ordynacji podatkowej miałaby wejść w życie już z początkiem 2017 r.
           • 08.07.2016Uchwała NSA. Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty a źródło przychodu w PIT
            Odsetki za nieterminowe uiszczenie ceny za zbyte akcje powinny zostać zaliczone do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
            • 24.06.2015NSA: Odpowiedzialność spadkobiercy za zobowiązania podatkowe spadkodawcy
             Decyzja wydana na podstawie art. 100 § 1 Ordynacji podatkowej o odpowiedzialności spadkobiercy jest decyzją konstytutywną z art. 21 § 1 pkt 2, a zatem odnosi się do niej art. 68 § 1 Ordynacji ograniczający termin jej wydania. Przepis ten przewiduje trzyletni termin przedawnienia prawa do wydania przez organ decyzji konstytutywnej, ustalającej- orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
             • 02.12.2014Skorzystanie z ulgi na złe długi w niewłaściwym okresie rozliczeniowym. Kiedy skorygować deklarację VAT?
              W przypadku podatnika, który - spełniając wszystkie przesłanki określone w art. 89a ust. 2 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2012 r. - dokonał korekty podatku należnego w niewłaściwym okresie rozliczeniowym, korekta deklaracji w trybie art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej w celu naprawienia tej wadliwości i rozliczenia korekty podatku należnego na podstawie art. 89a ust. 1 ustawy o VAT w prawidłowym okresie rozliczeniowym wskazanym w art. 89a ust. 3, nie jest ograniczona terminem z art. 89a ust. 2 pkt 5, gdy nie stwierdzono oszustwa ani uszczerbku dla budżetu państwa - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
              • 21.11.2014Uchwała NSA. Przełom w zasadach rozliczania straty podatkowej
               W świetle art. 70 § 1 i art. 208 § 1 oraz art. 233 § 1 pkt 2 lit. a Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2005 r. po upływie terminu przedawnienia nie jest dopuszczalne prowadzenie postępowania podatkowego i orzekanie o wysokości zobowiązania podatkowego, które wygasło przez zapłatę (art. 59 § 1 pkt 1 O.p.) - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
               • 08.05.2013Okres przechowywania dokumentów kasowych
                Interpelacja nr 13881 w sprawie wydłużonego okresu przechowywania dokumentów kasowych.
                • 19.04.2012Transakcje na rynku wierzytelności i podatki: Kompensata
                 Transakcje na rynku wierzytelności stają się coraz bardziej popularne. Coraz więcej podatników zauważa, że transakcje te pozwalają minimalizować straty wynikające z nierzetelności kontrahentów, lub z utraty przez kontrahentów płynności, wynikających z powodów, które od kontrahentów są częściowo lub całkowicie niezależne.
                 • 11.07.2011Nienależny zwrot VAT a przedawnienie
                  W przypadku podatku naliczonego nie ma możliwości przerwania biegu terminu przedawnienia, ponieważ w takiej sytuacji nie mogą być zastosowane środki egzekucyjne. W sprawach dotyczących podatku naliczonego art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej będzie zatem przepisem martwym. Brak możliwości przerwania biegu terminu przedawnienia w sposób wskazany w art. 70 § 4 nie oznacza jednak, że w sprawach dotyczących kwoty do przeniesienia na następny miesiąc bieg tego terminu pozostanie zawsze niezakłócony i nie ma prawnych uregulowań dopuszczających jakiekolwiek przerwy w tym zakresie. Wyłączenie stosowania art. 70 § 4 Ordynacji nie ma bowiem wpływu na możliwość wystąpienia innych przesłanek powodujących przerwanie (np. art. 70 § 3) czy zawieszenie (art. 70 § 6) biegu terminu przedawnienia - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.
                  • 18.05.2011Czas działa na korzyść dłużnika
                   Interpelacja nr 20808 do ministra finansów oraz ministra gospodarki w sprawie stosowanego masowo procederu zalegania z zapłatą za faktury VAT powodującego bankructwo firm
                   • 02.03.2010O tym jak się zabezpieczać – tym razem w Katowicach
                    Utrzymanie płynności firmy to troska większości przedsiębiorców i ich księgowych. W dobie spowolnienia gospodarczego problemy z wypłacalnością kontrahentów bardzo gwałtownie się nasilają – część podmiotów finansuje bowiem swoją działalność długiem u dostawców. W takiej sytuacji do lamusa należy odłozyć sposoby postępowania, które świetnie sprawdzają się w czasach koniunktury – i choć przynoszą czasami straty, dłuookresowo się sprawdzają. W czasach spowolnienia trzeba przyjąć zupełnie inną strategię – którą można by w skrócie określić jako „Najpierw kontrola i zabezpieczenie, potem zaufanie”.
                    • 18.12.2009Orzecznictwo: Bezskuteczność egzekucji
                     1. Stwierdzenie przez organ podatkowy bezskuteczności egzekucji, o której mowa w art. 116 § 1 ustawy z dnia 29 listopada 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) powinno być dokonane po przeprowadzeniu postępowania egzekucyjnego. 2. Stwierdzenie bezskuteczności egzekucji ustala się na podstawie każdego prawnie dopuszczalnego dowodu.
                     • 29.10.2009Jak bronić się przed nieuzasadnioną egzekucją
                      Zapytanie nr 4302 do ministra finansów w sprawie dochodzenia przez naczelnika Urzędu Skarbowego w Zamościu wykonanych już zobowiązań podatkowych pozostawionych spadkobiercom, którzy przejęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza
                      • 20.10.2008Opodatkowanie nabycia w drodze zachowku
                       W polskim systemie prawa obowiązuje zasada możliwie pełnej realizacji woli spadkodawcy, mająca związek z ogólną zasadą prawa cywilnego, tj. z zasadą autonomii woli. Zasada ta jest ściśle związana ze swobodą testowania, w ramach której spadkobierca powołuje w testamencie do dziedziczenia spadkodawców. Interesy osób najbliższych spadkodawcy chroni natomiast instytucja zachowku.
                       • 16.04.2007Zawieszenie a przerwanie biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych
                        Przedawnienie zobowiązania podatkowego jest jednym ze sposobów wygaśnięcia stosunku podatkowego bez spełnienia świadczenia, a więc bez zapłaty podatku. Służyć ono ma eliminacji z obrotu prawnego roszczeń organu podatkowego, które z powodu długiego upływu czasu od ich powstania przestały odpowiadać aktualnej sytuacji podatnika. Pozwala także uniknąć stanu niepewności co do ewentualnych należności podatkowych, które nie były przez długi czas dochodzone. Wraz z upływem terminu przedawnienia zobowiązania, wygasa obowiązek przechowywania związanej z nim dokumentacji podatkowej.