Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

darowizna na cele mieszkaniowe dla syna

 • 23.08.2018PIT: Odstpienie od umowy doywocia za odszkodowaniem rodzi skutki podatkowe
  Otrzymane rodki pienine z tytuu jednorazowej zapaty za rezygnacj z dalszego wykonywania doywocia nie s darowizn, poniewa wiadczenie jest ekwiwalentne. Stanowi przychód z innych róde, podlegajcy opodatkowaniu wedug skali podatkowej.
  • 19.01.2017Umorzenie zalegoci podatkowych. Organ nie moe pomija dowodw
   Tezy: Postpowanie w kwestii udzielenia ulgi w postaci umorzenia zalegoci podatkowych, zainicjowane wnioskiem podatnika, obliguje organ podatkowy do analizy zaistniaego stanu faktycznego z punktu widzenia wystpienia przesanek z art. 67a § 1 o.p. W tak zarysowanym kontekcie normatywnym za sprzeczn z zasad swobodnej oceny dowodów, wyraon w art. 191 o.p., uzna naley praktyk oceny materiau dowodowego, która opiera si na podkrelaniu istotnoci jednych dowodów przy pomijaniu lub pomniejszaniu wagi innych, gdy tego rodzaju ocena bdzie oderwana od caoksztatu materiau dowodowego sprawy, bdzie ocen niepen.
   • 13.10.2015WSA. Hipoteka a PIT od sprzeday nieruchomoci
    Z uzasadnienia: Skoro celem zwolnienia podatkowego przewidzianego w ww. przepisach jest przeznaczenie rodkw finansowych uzyskanych ze sprzeday lokalu mieszkalnego na pozyskanie przez podatnika innego lokalu mieszkalnego lub spat zacignitego przez niego kredytu, zaspokajajcego jego potrzeby mieszkaniowe, to cel ten nie zosta speniony, gdy podatniczka rodki finansowe uzyskane ze sprzeday mieszkania faktycznie przeznaczya na uregulowanie swoich wymagalnych wierzytelnoci, dunikiem ktrych staa si w wyniku dokonanej czynnoci cywilnoprawnej (przystpienia do dugu).
    • 24.06.2015Dokumentacja cen transferowych nie obejmuje sfery prywatnej
     Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest osob fizyczn i zamierza prowadzi jednoosobow dziaalno gospodarcz. Na rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej, tytuem darowizny, ma otrzyma od swojego ojca nieruchomoci. Czy w zwizku z otrzymaniem nieruchomoci Wnioskodawca bdzie zobowizany do sporzdzenia dokumentacji podatkowej, o ktrej mowa w art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
     • 05.07.2012PIT: Renta doywotnia w zamian za mieszkanie
      Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza przekaza synom w darowinie mieszkania, ktre przynosz dochd z najmu. Jednoczenie zostanie ustanowiona renta doywotnia wypacana miesicznie przez synw. Renta bdzie ustanowiona dla Wnioskodawcy w zamian za darowizn na rzecz synw. Czy ustanowiona i wypacana powtarzajca si renta dla ojca (Wnioskodawcy) przez synw jest opodatkowana?
      • 20.05.2010Darowizny: Wpata na konto dewelopera nie wyklucza prawa do zwolnienia
       Podlega zwolnieniu od podatku nabycie tytuem darowizny rodkw pieninych, jeeli nabycie to zostao zgoszone organowi podatkowemu we waciwym czasie i udokumentowane dowodem przekazania na rachunek bankowy prowadzony dla innego, ni obdarowany, podmiotu, ale na rzecz obdarowanego. Sformuowanie uyte w art. 4a ust 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadkw i darowizn "na rachunek bankowy nabywcy" nie oznacza, e musi to by konto, jakie bank prowadzi dla obdarowanego.