Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ILPB2/4511-1-151/16-3/ES

 • 07.12.2015Zmiana umowy spki a opodatkowanie PCC
  Tezy: Skoro w wietle art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 9 wrzenia 2000 r. o podatku od czynnoci cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 ze zm.) zmiana umowy spki osobowej polega moe bd to na wniesieniu lub podwyszeniu wkadu, ktrego warto powoduje zwikszenie majtku spki, bd na podwyszeniu kapitau zakadowego, to uyty w art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b/ tej ustawy zwrot „warto wkadw powikszajcych majtek spki osobowej” naley wiza wycznie z wniesieniem wkadu do spki cywilnej, jawnej, partnerskiej, a w przypadku spki komandytowo-akcyjnej i komandytowej – z wniesieniem wkadu przez komplementariusza.
  • 23.11.2015Pomoc z fundacji. Z podatkiem czy bez?
   Pytanie podatnika: Czy udzielanie osobom fizycznym pomocy spoecznej bdzie korzystao ze zwolnienia od PIT, a w konsekwencji na Fundacji nie bdzie ciy obowizek realizacji funkcji patnika?
   • 17.11.2015Nieodpatne wiadczenia. Podatek od wszystkiego?
    Nieodpatne wiadczenie moe by rdem przychodu, co moe wiza si z koniecznoci zapacenia podatku. Nieodpatne wiadczenia szczeglnie uciliwe wydawa si mog dla pracownikw. Definicji wiadcze nie ma, organy podatkowe prbuj wic opodatkowa wszystko, co moliwe. Zapominaj nawet o korzystnym dla pracownikw wyroku Trybunau Konstytucyjnego.
    • 17.11.2015PIT. Wyywienie w delegacji a przychd pracownika
     Jeli pracodawca pokrywa koszty wyywienia pracownika w podry subowej na podstawie faktur przedstawionych przez pracownika, to nie powstaje przychd dla pracownika nawet, gdy koszty wyywienia pracownika przekraczaj limit diet.
     • 16.11.2015Nieodpatne wiadczenia. Podatek od wszystkiego?
      Nieodpatne wiadczenie moe by rdem przychodu, co moe wiza si z koniecznoci zapacenia podatku. Nieodpatne wiadczenia szczeglnie uciliwe wydawa si mog dla pracownikw. Definicji wiadcze nie ma, organy podatkowe prbuj wic opodatkowa wszystko, co moliwe. Zapominaj nawet o korzystnym dla pracownikw wyroku Trybunau Konstytucyjnego.
      • 16.11.2015PIT. Wyywienie w delegacji a przychd pracownika
       Jeli pracodawca pokrywa koszty wyywienia pracownika w podry subowej na podstawie faktur przedstawionych przez pracownika, to nie powstaje przychd dla pracownika nawet, gdy koszty wyywienia pracownika przekraczaj limit diet.
       • 23.09.2015Obowizek skadania deklaracji podatkowych za spadkodawc
        Pytanie podatnika: W marcu 2014 r. zmar dugoletni partner Wnioskodawczyni. Zainteresowana zostaa jedynym spadkobierc. Zmary oprcz majtku pozostawi rwnie dugi - zarwno bankowe jak i u osb fizycznych. Wnioskodawczyni chciaaby rozliczy si w urzdzie skarbowym, jednak uzyskuje rozbiene informacje co do umw poyczek od osb fizycznych, ktrych stron by spadkodawca. Czy spadkobierca powinien zarejestrowa w urzdzie skarbowym zacignite przez zmarego umowy poyczki, a take opaci od nich podatek?
        • 16.09.2015Zwrot niesusznie pobranego podatku PCC przez notariusza
         Pytanie podatnika: Czy w przypadku pobrania niesusznie przez notariusza podatku od czynnoci cywilnoprawnych od wartoci emisyjnej akcji spce bdzie przysugiwa zwrot podatku od czynnoci cywilnoprawnych wynikajcy z rnicy pomidzy pobranym podatkiem od wartoci emisyjnej akcji a podatkiem jaki naleao pobra od nominalnego podwyszenia kapitau zakadowego spki?
         • 08.09.2015PIT od sprzeday nieruchomoci. Ulga mieszkaniowa a termin zakoczenia budowy domu
          Pytanie podatnika: Czy w przypadku nabycia dziaki na cele budowlane w celu wybudowania domu mieszkalnego, do wasnego uytkowania, przewidywany koszt wyniesie ok. 100% rodkw uzyskanych i pozostajcych w dyspozycji po sprzeday mieszkania, oraz w zwizku z brakiem moliwoci okrelenia terminu rozpoczcia i nastpnie zakoczenia budowy domu do wasnego uytkowania, istnieje prawem ustalony termin, w ktrym Zainteresowana musi zakoczy cay proces budowy domu, aby zachowa moliwo zwolnienia z zapaty podatku od sprzeday nieruchomoci, ktr nabya w spadku po swoim zmarym mu?
          • 03.09.2015Zwolnienie z PIT. Dwukrotna refundacja kosztw zakupu okularw przy jednym badaniu
           Pytanie: Zgodnie z zarzdzeniem pracodawcy dofinansowanie do zakupu okularw nastpuje co dwa lata w wysokoci do 200 z. Pracownikowi zostao wydane badanie na okres 3 lat. Czy na podstawie tego samego zawiadczenia lekarza medycyny pracy mona dokona dwukrotnie wolnej od podatku refundacji zakupu okularw korygujcych wzrok, jeeli w przepisach wewntrznych pracodawcy refundacja dokonywana jest co dwa lata?
           • 02.09.2015Zwolnienie z PIT. Dwukrotna refundacja kosztw zakupu okularw przy jednym badaniu
            Pytanie: Zgodnie z zarzdzeniem pracodawcy dofinansowanie do zakupu okularw nastpuje co dwa lata w wysokoci do 200 z. Pracownikowi zostao wydane badanie na okres 3 lat. Czy na podstawie tego samego zawiadczenia lekarza medycyny pracy mona dokona dwukrotnie wolnej od podatku refundacji zakupu okularw korygujcych wzrok, jeeli w przepisach wewntrznych pracodawcy refundacja dokonywana jest co dwa lata?
            • 01.09.2015Outplacement zwolniony z PIT
             W trosce o pracownikw coraz wicej firm wprowadza programy tzw. outplacementu. Programy takie maj na celu aktywizacj zawodow osb zwalnianych z przyczyn lecych po stronie dotychczasowego pracodawcy.
             • 31.08.2015Outplacement zwolniony z PIT
              W trosce o pracownikw coraz wicej firm wprowadza programy tzw. outplacementu. Programy takie maj na celu aktywizacj zawodow osb zwalnianych z przyczyn lecych po stronie dotychczasowego pracodawcy.
              • 28.08.2015PIT. Przekazanie pracownikom materiaw promocyjnych
               Pytanie podatnika: Wnioskodawca planuje podjcie dziaa w zakresie rozpowszechnienia nowej marki spki, a w szczeglnoci przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej wrd pracownikw majcej na celu ich identyfikacj z nowym wizerunkiem spki. W ramach tych dziaa Wnioskodawca planuje przekazanie nieodpatnie kademu pracownikowi tzw. „zestawu startowego”, promujcego now mark skadajcego si z drobnych przedmiotw, takich jak np.: kubek termiczny, torba niadaniowa, dugopis czy tzw. „smycz” na subowy identyfikator, itp. Czy warto zestawu startowego stanowi dla pracownika przychd z tytuu nieodpatnych wiadcze?
               • 06.08.2015Podatek od spadkw i darowizn: Zakup nieruchomoci po cenie niszej ni rynkowa
                Pytanie: Zamierzam wraz z on naby nieruchomo. Cena, zgodnie z umow ma wynosi 750 z (10% wartoci rynkowej). Warto rynkowa nieruchomoci jest wysza, wic zamierzamy przyj w umowie warto przedmiotu umowy dla celw podatkowych w wysokoci 7500 z. Czy fakt, e nieruchomo zostanie sprzedana poniej wartoci rynkowej oznacza, e w zakresie rnicy pomidzy wartoci rynkow, a cen sprzeday nieruchomoci sprzedawca dokona darowizny i tym samym po naszej stronie powstanie zobowizanie do zapaty podatku?
                • 05.08.2015Podatek od spadkw i darowizn: Zakup nieruchomoci po cenie niszej ni rynkowa
                 Pytanie: Zamierzam wraz z on naby nieruchomo. Cena, zgodnie z umow ma wynosi 750 z (10% wartoci rynkowej). Warto rynkowa nieruchomoci jest wysza, wic zamierzamy przyj w umowie warto przedmiotu umowy dla celw podatkowych w wysokoci 7500 z. Czy fakt, e nieruchomo zostanie sprzedana poniej wartoci rynkowej oznacza, e w zakresie rnicy pomidzy wartoci rynkow, a cen sprzeday nieruchomoci sprzedawca dokona darowizny i tym samym po naszej stronie powstanie zobowizanie do zapaty podatku?
                 • 30.07.2015Refundacja zakupu okularw dla pracownika. Obowizki patnika
                  Pytanie podatnika: Czy w sytuacji, gdy pracownik zwrci si z prob o skierowanie na badania przed upywem terminu badania okresowego wskazanego przez lekarza w zwizku z pogorszeniem si wzroku, a lekarz potwierdzi pogorszenie si wzroku i konieczno wymiany dotychczas stosowanych okularw na inne, to koszty przeprowadzonych bada oraz refundacja zakupu okularw stanowi przychd pracownika, podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych, od ktrego Wnioskodawca jako patnik ma obowizek obliczy, pobra i wpaci do waciwego urzdu skarbowego zaliczk na podatek dochodowy od dokonanej pracownikowi refundacji, a nastpnie uwzgldni ten fakt w informacji PIT-11?
                  • 13.07.2015Umorzenie dobrowolne akcji bez wynagrodzenia. Skutki podatkowe
                   Pytanie podatnika: Czy dobrowolne umorzenie akcji bez wynagrodzenia spowoduje po strome Wnioskodawcy powstanie przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                   • 08.07.2015PCC. Udostpnienie konta dla celw dziaalnoci gospodarczej
                    Pytanie podatnika: W zwizku z faktem, e od wpat na rachunki osobiste bank nie pobiera prowizji oraz celem ograniczenia kosztw w zakresie ponoszenia opat prowizji bankowych postanowiono, e czonek zarzdu - osoba fizyczna otworzy bankowy rachunek osobisty, na ktry bd wpacane utargi dzienne. Czy wpacanie utargw dziennych na specjalnie otwarty w tym celu rachunek osobisty czonka zarzdu i nastpnie ich przelewanie na rachunek firmowy spki podlega podatkowi od czynnoci cywilnoprawnych? Czy ww. transakcja bdzie stanowia depozyt nieprawidowy?
                    • 06.07.2015Czy akcje fantomowe s przychodem pracownika?
                     Pytanie podatnika: Czy przyznanie Uczestnikom akcji fantomowych spowoduje powstanie po ich stronie przychodu podlegajcego opodatkowaniu w momencie realizacji praw wynikajcych z akcji fantomowych, czyli w momencie, w ktrym wypata z Programu stanie si nalena (a nie na adnym wczeniejszym etapie), ktry w konsekwencji stanowi bdzie przychd z kapitaw pieninych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych i w zwizku z tym na Spce nie bd ciyy obowizki patnika w rozumieniu przepisw ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, ale obowizki informacyjne polegajce na sporzdzeniu informacji PIT-8C?
                     • 06.05.2015Umowa doywocia bez PIT
                      W przypadku dokonania czynnoci zbycia nieruchomoci w drodze umowy o doywocie - nie bdzie moliwe okrelenie przychodu ze rda, o ktrym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o PIT, na zasadach wynikajcych z art. 19 ust. 1 i 3 tej ustawy. Tym samym, przekazanie nieruchomoci w drodze umowy o doywocie nie spowoduje powstania dochodu podlegajcego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych.
                      • 05.05.2015Umowa doywocia bez PIT
                       W przypadku dokonania czynnoci zbycia nieruchomoci w drodze umowy o doywocie - nie bdzie moliwe okrelenie przychodu ze rda, o ktrym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o PIT, na zasadach wynikajcych z art. 19 ust. 1 i 3 tej ustawy. Tym samym, przekazanie nieruchomoci w drodze umowy o doywocie nie spowoduje powstania dochodu podlegajcego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych.
                       • 29.04.2015Dojazd pracownika do pracy firmowym samochodem a obowizki patnika PIT
                        Pytanie podatnika: Czy w zwizku z wynikajcym z faktu udostpnienia pracownikom Spki samochodw subowych i zobowizaniem pracownikw do parkowania samochodw subowych w miejscu zamieszkania w celu zapewnienia penej dyspozycyjnoci i gotowoci do wiadczenia pracy w kadym momencie oraz penego nadzoru i bezpieczestwa powierzonych im samochodw subowych stanowicych mienie Spki, z tytuu dojazdw z miejsca parkowania bd garaowania samochodu do siedziby Spki lub innego miejsca wykonywania pracy i z powrotem, pracownicy uzyskuj przychd, a Spka ma obowizek ustalenia przychodu podlegajcego opodatkowaniu z tytuu stosunku pracy oraz obliczania i pobierania z tego tytuu od pracownikw zaliczek na podatek dochodowy?
                        • 14.04.2015Wynagrodzenie z tytuu udzielonej poyczki jako rdo przychodu w PIT
                         Za odsetki od poyczek, o ktrych mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), uzna naley wszelkiego rodzaju wynagrodzenie za korzystanie z cudzego kapitau, niezalenie od sposobu i formy jego obliczania - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                         • 13.04.2015Obowizki patnika: Poyczki dla pracownikom i zleceniobiorcom ze rodkw obrotowych
                          Pytanie podatnika: Czy udzielenie niskooprocentowanych poyczek pracownikom i zleceniobiorcom, przy zachowaniu jednakowych zasad i warunkw udzielania poyczek okrelonych w Regulaminie, stanowi przychd dla pracownikw ze stosunku pracy lub przychd dla zleceniobiorcy i w konsekwencji na spce bd ciyy obowizki patnika PIT? Czy, jeeli spka zrezygnuje z poboru niewymagalnych odsetek od poyczki, zgodnie z Regulaminem, warto tych odsetek bdzie stanowi przychd dla pracownikw ze stosunku pracy albo przychd dla zleceniobiorcw? Czy umorzenie kapitau poyczki, w czci lub w jej caoci, stanowi przychd dla pracownikw ze stosunku pracy lub przychd dla zleceniobiorcw?
                          • 08.04.2015wiadczenia o podobnym charakterze a podatek u rda
                           W przypadku dokonywania patnoci na rzecz podmiotw zagranicznych naley pamita, e w okrelonych sytuacjach moe powsta obowizek poboru zryczatowanego podatku dochodowego w Polsce (tzw. podatek u rda).
                           • 25.03.2015NSA. Sprzeda nieruchomoci nabytej w drodze dziau spadku
                            Jeeli wskutek dziau spadku nastpi takie przesunicia w ramach masy spadkowej, e kady ze spadkobiercw uzyska skadniki majtkowe odpowiadajce wartoci jego udziau w caym majtku spadkowym (np. nieruchomo), a aden z nich nie zostanie wzbogacony kosztem innego spadkobiercy, to zasadny jest wniosek, i nie nastpio przysporzenie majtkowe, w stosunku do udziau w masie spadkowej. Istota podatkw dochodowych sprowadza si natomiast do oboenia t danin przyrostu mienia z okrelonego rda przychodw. Skoro w wyniku dziau spadku nie doszo do przyrostu mienia spadkobiercy, w stosunku do wartoci nabytego uprzednio udziau spadkowego, czynno taka nie moe by utosamiana z nabyciem nieruchomoci (udziau w nieruchomoci ponad udzia w spadku) w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o PIT - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                            • 19.02.2015Zniesienie maeskiej wsplnoci majtkowej. Skutki podatkowe
                             Pytanie podatnika: Jakie s skutki podatkowe sdowego zniesienia maeskiej wsplnoci majtkowej z dat wsteczn?
                             • 28.01.2015PIT za 2014: Ulga rehabilitacyjna. Dojazdy na zabiegi
                              Pytanie: Jestem inwalidk I grupy, osob niezdoln do samodzielnej egzystencji, wymagajc opieki osb trzecich i jestem pod sta opiek ma. W 2014 r. czsto jedziam na zabiegi rehabilitacyjne. Przez cz roku na zabiegi te dowozi mnie naszym samochodem m. Niestety musielimy go sprzeda i przez reszt roku na zabiegi dojedaam takswk lub samochodem ssiada czy zicia. Czy mog w zeznaniu odliczy ww. wydatki na dojazdy na niezbdne zabiegi?
                              • 27.01.2015PIT za 2014: Ulga rehabilitacyjna. Dojazdy na zabiegi
                               Pytanie: Jestem inwalidk I grupy, osob niezdoln do samodzielnej egzystencji, wymagajc opieki osb trzecich i jestem pod sta opiek ma. W 2014 r. czsto jedziam na zabiegi rehabilitacyjne. Przez cz roku na zabiegi te dowozi mnie naszym samochodem m. Niestety musielimy go sprzeda i przez reszt roku na zabiegi dojedaam takswk lub samochodem ssiada czy zicia. Czy mog w zeznaniu odliczy ww. wydatki na dojazdy na niezbdne zabiegi?
                               • 21.01.2015Zmiany w PIT: Odszkodowanie za przewleko postpowania
                                Przez wiele lat brak byo przepisw regulujcych wprost kwestie opodatkowania sumy pieninej otrzymywanej przez osoby fizyczne z tytuu przewlekoci postpowania a praktyka organw podatkowych i sdw administracyjnych nie bya jednolita. Dostrzegajc jednak ten problem ustawodawca wprowadzi przepis, ktry rozstrzygn dotychczasowe wtpliwoci.
                                • 20.01.2015Zmiany w PIT: Odszkodowanie za przewleko postpowania
                                 Przez wiele lat brak byo przepisw regulujcych wprost kwestie opodatkowania sumy pieninej otrzymywanej przez osoby fizyczne z tytuu przewlekoci postpowania a praktyka organw podatkowych i sdw administracyjnych nie bya jednolita. Dostrzegajc jednak ten problem ustawodawca wprowadzi przepis, ktry rozstrzygn dotychczasowe wtpliwoci.
                                 • 17.12.2014Darowizna nieruchomoci obcionej hipotek
                                  W przypadku nabycia nieruchomoci (udziau w nieruchomoci) obcionej hipotek, obcienie to stanowi ciar w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadkw i darowizn. W konsekwencji, ustalajc podstaw opodatkowania warto nieruchomoci powinna by pomniejszona o wartoci hipoteki.
                                  • 17.12.2014Pomoc pracodawcy przy przeprowadzce a przychd pracownika
                                   Pytanie: Prawdopodobnie zdecydujemy si na pokrycie kosztw przeprowadzki pracownika (zatrudniony na umow o prac) z jego miejsca zamieszkania i aktualnego wykonywania pracy do siedziby spki. Czy w sytuacji pokrycia ww. kosztw, koszty te mona potraktowa jako koszty przeniesienia subowego, a w zwizku z tym zastosowa art. 21 pkt 14 ustawy o PIT, dotyczcy zwolnienia z opodatkowania kwoty do wysokoci 200% wynagrodzenia nalenego za miesic, w ktrym nastpio przeniesienie?
                                   • 16.12.2014Darowizna nieruchomoci obcionej hipotek
                                    W przypadku nabycia nieruchomoci (udziau w nieruchomoci) obcionej hipotek, obcienie to stanowi ciar w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadkw i darowizn. W konsekwencji, ustalajc podstaw opodatkowania warto nieruchomoci powinna by pomniejszona o wartoci hipoteki.
                                    • 02.12.2014Brak podpisw a prawo do wsplnego rozliczenia maonkw
                                     Pytanie podatnika: Wnioskodawca zosta wraz z on wezwany przez naczelnika urzdu do zoenia zeznania rocznego PIT-37 w formie indywidualnej w zwizku z brakiem podpisu na zeznaniu rocznym PIT-37 za 2013 rok (rozliczenie wsplne). Brak podpisu spowodowany by niedopatrzeniem. Czy wraz z on maonkowie mog skorzysta z prawa wsplnego opodatkowania pomimo niezoonych podpisw?
                                     • 28.11.2014Uchwaa NSA. Fiskus przegra spr o PIT od jednostek uczestnictwa w funduszach kapitaowych
                                      W stanie prawnym obowizujcym do dnia 31 grudnia 2013 r. wydatki na nabycie jednostek uczestnictwa w funduszach kapitaowych poniesione przez spadkodawc podlegay odliczeniu przez spadkobierc od przychodu z tytuu odkupienia przez fundusz inwestycyjny tych jednostek na podstawie art. 22 ust. 1 w zwizku z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                      • 13.11.2014Nabycie udziaw motywacyjnych a PIT
                                       Pytanie podatnika: Czy nadanie udziaw motywacyjnych stanowi dla Wnioskodawcy na moment ich otrzymania przychd... A jeeli tak, to jak okreli jego warto? Czy przychd uzyskany przez Wnioskodawc w zwizku z wypat zysku ze sprzeday lub likwidacji spki, bdzie opodatkowany w Polsce jak przychd z tytuu udziau w zyskach osb prawnych?
                                       • 31.10.2014PIT od sprzeday mieszkania nabytego w drodze zamiany
                                        Pytanie podatnika: W 2010 r. Wnioskodawca przenis wasno nalecego do siebie mieszkania o wartoci 110 000 z, w zamian za co uzyska wasno mieszkania o wartoci 80 000 z oraz dopat gotwkow w wysokoci 30 000 z. W 2013 r. sprzeda ww. mieszkanie. Jaka warto stanowi bdzie koszt uzyskania przychodu osignitego ze sprzeday tego mieszkania? Czy kosztem uzyskania przychodu bdzie warto mieszkania przenoszonego na rzecz kontrahenta w wyniku zamiany w 2010 r. bez uwzgldniania/pomniejszania jej o dopat gotwkow?
                                        • 30.10.2014Umowa poyczki. Z VAT czy PCC?
                                         Pytanie podatnika: Czy zawarcie umowy poyczki nie bdzie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych w zwizku z faktem, i otrzymana przez Wnioskodawc od Poyczkodawcy poyczka bdzie podlegaa opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug oraz jednoczenie bdzie korzystaa ze zwolnienia od podatku od towarw i usug?
                                         • 09.10.2014Sprzeda gruntu wykorzystywanego w dziaalnoci gospodarczej a PIT
                                          Pytanie podatnika: Czy w wietle przedstawionego stanu faktycznego sprzeda prawa uytkowania wieczystego gruntu stanowi bdzie przychd z tytuu prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, czy te bdzie to rdo przychodu o ktrym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                                          • 18.09.2014Czciowy zwrot VAT za materiay budowlane
                                           Pytanie: 8 stycznia 2008 r. zoyam wniosek VZM-1. Kwota zwrotu okrelona we wniosku jest w wysokoci 35 360 z, natomiast ze wzgldu na picioletni limit zwrotu obowizujcy na dzie zoenia wniosku otrzymaam kwot 27 420 z. Czy po upywie picioletniego limitu zwrotu, przysuguje mi rnica w wysokoci 7940 z? Czy urzd skarbowy powinien wskaza faktury, co do ktrych zwrotu nie dokonano ze wzgldu na picioletni limit, w przypadku gdyby podatnik tego zada?
                                           • 18.08.2014Odwoanie pracownika z urlopu wypoczynkowego
                                            Zasad, wyraon w art.152 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm., dalej: k.p.) jest to, e pracownikowi przysuguje prawo do corocznego, nieprzerwanego, patnego urlopu wypoczynkowego.
                                            • 29.07.2014Podatkowe aspekty rozliczania umw do 200 z
                                             Przychody z dziaalnoci wykonywanej osobicie, o ktrej mowa w art. 13 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z pn. zm., dalej: ustawa o PIT), co do zasady s opodatkowane wedug skali podatkowej. Ustawodawca postanowi jednak, e w przypadku niektrych z tych przychodw, speniajcych okrelone warunki, zastosowanie znajdzie opodatkowanie ryczatowe.
                                             • 29.07.2014Podatkowe aspekty rozliczania umw do 200 z
                                              Przychody z dziaalnoci wykonywanej osobicie, o ktrej mowa w art. 13 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z pn. zm., dalej: ustawa o PIT), co do zasady s opodatkowane wedug skali podatkowej. Ustawodawca postanowi jednak, e w przypadku niektrych z tych przychodw, speniajcych okrelone warunki, zastosowanie znajdzie opodatkowanie ryczatowe.
                                              • 23.07.2014Umorzenie udziaw w spce z o.o. bez wynagrodzenia
                                               Pytanie podatnika: Czy w zwizku z nieodpatnym umorzeniem udziaw nalecych do osoby fizycznej, spka zobowizana bdzie, jako patnik, do poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od przychodw uzyskanych przez wsplnika zbywajcego udziay (osob fizyczna) lub wsplnika pozostajcego w spce (osoba fizyczna)? Czy w zwizku z nieodpatnym umorzeniem udziaw nalecych do osoby fizycznej spka zobowizana bdzie do wystawienia imiennych informacji, sporzdzonych wedug ustalonego wzoru (PIT-8C) o wysokoci dochodu osignitego przez wsplnika (osob fizyczn) zbywajcego udziay celem nieodpatnego umorzenia?
                                               • 22.07.2014Odszkodowanie za wypadek w pracy a zwolnienie z PIT
                                                Pytanie podatnika: Czy wypacane lub finansowane przez Wnioskodawc na podstawie przepisu art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego pracownikom lub byym pracownikom wiadczenia, korzystaj ze zwolnienia od podatku dochodowego od osb fizycznych na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                                                • 21.07.2014Spata kredytu przez rodzicw a podatek od spadkw i darowizn
                                                 Pytanie podatnika: Czy fakt solidarnej spaty kredytu hipotecznego przez dwch wspkredytobiorcw (rodzicw Wnioskodawcy) wie si z powstaniem obowizku podatkowego po stronie Wnioskodawcy, okrelonego w ustawie o podatku od spadkw i darowizn u trzeciego kredytobiorcy, i w zwizku z tym podlega obowizkowi zgoszenia nabycia majtku w drodze darowizny na formularzu SD-Z2?
                                                 • 18.07.2014Skutki podatkowe zwrotu kosztw za wymian okien
                                                  Pytanie: Posiadam PIT-8C otrzymany ze spdzielni mieszkaniowej z tytuu zwrotu kosztw za wymian okien. Z treci pisma jakie otrzymaam ze spdzielni mieszkaniowej wynika, e waciciele mieszka posiadajcy tytu wasnoci - odrbn wasno lokalu mieszkalnego - otrzymujcy ze spdzielni dofinansowanie za wymian stolarki okiennej nie musz paci podatku dochodowego od osignitych przychodw. Czy z tytuu zwrotu kosztw za wymian stolarki okiennej jestem zobowizana do zapaty podatku?
                                                  • 18.07.2014VAT: Udzielanie nieoprocentowanych poyczek pracownikom ze rodkw obrotowych
                                                   Pytanie podatnika: Czy zgodnie ze stanem prawnym obowizujcym od 1 kwietnia 2013 r., do 31 grudnia 2013 r., oraz obowizujcym od 1 stycznia 2014 r., transakcja udzielenia poyczki przez spk pracownikom podlega opodatkowaniu VAT i jednoczenie korzysta ze zwolnienia z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] nastpna strona »