Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

definicja dochodu

 • 16.06.2020VAT od czynnoci wykonywanych przez jednostki samorzdu terytorialnego - interpretacja ogólna MF
  Niezalenie od posiadanego przez jednostk samorzdu terytorialnego formalnego statusu podatnika podatku od towarów i usug, zarówno w przypadku braku uznania wykonywanych przez ni czynnoci za dziaalno gospodarcz lub te wystpienia przesanek przewidzianych w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, czynnoci te nie bd podlegay opodatkowaniu VAT. W odniesieniu do okrelonych czynnoci zwizanych z realizacj zada w zakresie edukacji publicznej oraz pomocy spoecznej, jednostki samorzdu terytorialnego nie wystpuj w roli podatników VAT i tym samym ich wykonywanie nie podlega opodatkowaniu VAT.
  • 22.05.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (6)
   Prowadzcy dziaalno nierejestrow czsto bdzie wiadczy usugi (lub dokonywa sprzeday) na rzecz podmiotów prowadzcych dziaalno gospodarcz (lub innego rodzaju instytucji - np. szkó czy urzdów). Spotka si zapewne z oczekiwaniem odpowiedniego dokumentowania przeprowadzonej transakcji - czyli po prostu wystawienia rachunku (i ew. pokwitowania otrzymania zapaty). W dzisiejszym odcinku poradnika przedstawiamy niezbdne informacje, dotyczce trybu i warunków wystawiania dokumentów sprzeday przez osoby, trudnice si dziaalnoci nierejestrow.
   • 10.04.2020Wielkanocna pomoc dla pracowników z ZFS. Z PIT czy bez?
    W zwizku ze zbliajcymi si witami Wielkanocnymi podjta zostaa decyzja o wypacie dla pracowników bezzwrotnej pomocy finansowej z zakadowego funduszu wiadcze socjalnych. Kady pracownik, który zoy wniosek o przyznanie pomocy finansowej i owiadczenie o dochodach, otrzyma pienidze. Kwota zapomogi uzaleniona bdzie od wysokoci dochodu przypadajcego na czonka rodziny. Czy kwoty ww. zapomóg mog korzysta ze zwolnienia przedmiotowego okrelonego w art. 21 ust. 1 pkt 26 lub art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
    • 10.04.2020Wielkanocna pomoc dla pracowników z ZFS. Z PIT czy bez?
     W zwizku ze zbliajcymi si witami Wielkanocnymi podjta zostaa decyzja o wypacie dla pracowników bezzwrotnej pomocy finansowej z zakadowego funduszu wiadcze socjalnych. Kady pracownik, który zoy wniosek o przyznanie pomocy finansowej i owiadczenie o dochodach, otrzyma pienidze. Kwota zapomogi uzaleniona bdzie od wysokoci dochodu przypadajcego na czonka rodziny. Czy kwoty ww. zapomóg mog korzysta ze zwolnienia przedmiotowego okrelonego w art. 21 ust. 1 pkt 26 lub art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
     • 06.04.2020E-kurs: Podatkowe problemy biur rachunkowych - ujcie praktyczne
      Zmiany, wprowadzone na przeomie 2019/2020, kontynuowane nieustannie midzy innymi w zwizku z sytuacj epidemiologiczn i koniecznoci korekt niektórych rozwiza, dotkliwe s szczególnie dla osób prowadzcych biura rachunkowe i zajmujcych si w nich rachunkowoci i rozliczeniami. Do licznych obowizków doszy te, zwizane z koniecznoci kontroli prawidowoci przeprowadzenia transakcji pod ktem jej fakturowania i rodzaju patnoci. Konieczno kontroli nalenoci i zobowiza, zwizana z now odmian ulgi na ze dugi w PIT i CIT, to kolejne nowe obcienie. Aby uatwi biege poruszanie si w tej materii pracownikom i wacicielom biur rachunkowych zapraszamy na praktyczny e-kurs. 
      • 03.04.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (1)
       Prawo Przedsibiorców umoliwia wszystkim planujcym rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej podjcie do bezpiecznej próby. Znaczco odformalizowana dziaalno w niewielkim rozmiarze, okrelana jako dziaalno nierejestrowa pozwala spróbowa, jak to jest by przedsibiorc. Inne nazwy tej aktywnoci to dziaalno nierejestrowana lub dziaalno nieewidencjonowana - wszystkie one oznaczaj w kontekcie Prawa Przedsibiorców to samo. Dziaalno nierejestrowa moliwa jest od 30 kwietnia 2018 r. Naroso wokó niej mnóstwo mitów i nieporozumie. Pojawiaj si te pytania wymagajce odpowiedzi. 
       • 18.03.2020Czy konkubent to rodzina? To zaley od okolicznoci
        Biorc pod uwag cel przyznawanych na podstawie rónych ustaw wiadcze (np. ustawy o wiadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy spoecznej) i okrelenie na potrzeby przyznawania tych wiadcze rónych poj rodziny, definicja rodziny stosowana na gruncie ustawy o wiadczeniach rodzinnych nie moe by tosama z t, która ma zastosowanie np. w ustawie o pomocy spoecznej. Tak wic, wprowadzenie jednolitej definicji „rodziny” stosowanej na paszczynie rónych ustaw, nie znajduje w tym aspekcie uzasadnienia - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
        • 26.02.2020PIT za 2019: Odliczanie wydatków na leki niezwizane z niepenosprawnoci
         Syn podatnika posiada orzeczenie o niepenosprawnoci. Przyczyn niepenosprawnoci jest niedosuch (03-L). Orzeczenie zostao wydane od urodzenia do ukoczenia 16 roku ycia. W 2017 r. u syna stwierdzono genetycznie uwarunkowane schorzenie ukadu pokarmowego (choroba metaboliczna). W zwizku z tym syn podatnika przyjmuje na stae leki. Czy podatnik moe w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczy od dochodu wydatki na leki, skoro nie s one zwizane z niepenosprawnoci?
         • 25.02.2020PIT za 2019: Odliczanie wydatków na leki niezwizane z niepenosprawnoci
          Syn podatnika posiada orzeczenie o niepenosprawnoci. Przyczyn niepenosprawnoci jest niedosuch (03-L). Orzeczenie zostao wydane od urodzenia do ukoczenia 16 roku ycia. W 2017 r. u syna stwierdzono genetycznie uwarunkowane schorzenie ukadu pokarmowego (choroba metaboliczna). W zwizku z tym syn podatnika przyjmuje na stae leki. Czy podatnik moe w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczy od dochodu wydatki na leki, skoro nie s one zwizane z niepenosprawnoci?
          • 14.02.2020Kiedy sprzedajcy grunt nie zostanie uznany za podatnika VAT
           Tytu, poprzedzajcy omówienie dzisiejszej interpretacji jest nieco przewrotny. Zwykle bowiem pytajcy o swój status dowiaduj si, ze - nieoczekiwanie dla siebie - zostali uznani za podatników VAT, dokonujcych zbycia gruntu w obrocie profesjonalnym. Dzisiaj jednak o przypadku, w którym mimo, i sprzedajcy mia na zbyciu sporo dziaek, za podatnika VAT uznany nie zosta.
           • 31.01.2020Podatkowe problemy biur rachunkowych – ujcie praktyczne
            Zmiany, wprowadzone na przeomie 2019/2020 dotkliwe s szczególnie dla osób prowadzcych biura rachunkowe i zajmujcych si w nich rachunkowoci i kontrol. Do licznych obowizków doszy te, zwizane z koniecznoci kontroli prawidowoci przeprowadzenia transakcji pod ktem jej fakturowania i rodzaju patnoci. Konieczno kontroli nalenoci i zobowiza, zwizana z now odmian ulgi na ze dugi w PIT i CIT, to kolejne nowe obcienie. Aby uatwi biege poruszanie si w tej materii pracownikom i wacicielom biur rachunkowych zapraszamy na praktyczne szkolenie.   
            • 24.01.2020Szkolenie: Zmiany w przepisach dotyczcych zatorów patniczych - aspekty prawne i podatkowe
             Od pocztku 2020 roku obowizuj zmodyfikowane i zaostrzone przepisy regulujce skutki prawne i podatkowe dopuszczenia do powstania przeterminowanej nalenoci. Zmiany maj na celu dalsze dyscyplinowanie duników, w poczeniu z popraw pozycji wierzycieli, szczególnie w relacjach asymetrycznych - maego i duego przedsibiorcy. Zakres zmian jest bardzo szeroki, a ich konsekwencje wybiegaj daleko poza ewentualne skutki odsetkowe. Wprowadzenie ulgi na ze dugi w PIT i CIT moe przyczyni si do powstania znaczcych strat podatkowych, jeli nie zostan zrealizowane odpowiednie procedury i dotrzymane terminy. Z drugiej strony u duników pojawiaj si nowe moliwoci optymalizacji wierzytelnoci, które mog zmniejszy dolegliwoci wynikajce z zatorów patniczych.
             • 23.12.2019Wynajem spóce lokalu przez wspólnika a koszty podatkowe
              Pytanie: Wnioskodawca jest wacicielem lokalu mieszkalnego wykorzystywanego na potrzeby dziaalnoci gospodarczej (dziaalno biurowa). W czci lokalu Wnioskodawca prowadzi obecnie wasn jednoosobow dziaalno gospodarcz, cz lokalu wynajmuje osobie trzeciej, a cz lokalu wynajmuje spóce cywilnej w której jest wspólnikiem (aktualnie posiadajcym 25% udziau w zyskach i stratach). Czy czynsz najmu ponoszony na rzecz Wnioskodawcy przez spók cywiln, w czci odpowiadajcej udziaowi Wnioskodawcy w zyskach i stratach tej spóki stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu z tytuu prowadzonej dziaalnoci gospodarczej?
              • 20.12.2019Podró zagraniczna - zwrot kosztów taksówki na lotnisko przychodem pracownika
               Wydatki ponoszone w zwizku z przejazdami taksówk lub komunikacj miejsk na dworzec kolejowy, dworzec autobusowy, do portu lotniczego znajdujcych si w tej samej miejscowoci co miejsce zamieszkania pracownika i zwrócone pracownikowi stanowi przychód podlegajcy opodatkowaniu - twierdzi fiskus.
               • 04.12.2019NSA. Sprzeda wielu nieruchomoci: Dziaalno czy prywatna sprzeda?
                Z uzasadnienia: O zaliczeniu okrelonych form aktywnoci podatnika do pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej zadecyduje nie tyle dopenienie przez niego wymogów formalnych, zwizanych z podjciem i prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej, ile okolicznoci faktyczne wiadczce o tym, e jego dziaania miay charakter zorganizowany i cigy oraz, e byy prowadzone w celu zarobkowym we wasnym imieniu, a uzyskane w ten sposób przychody nie s zaliczane do innych przychodów ze róde wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 u.p.d.o.f.
                • 28.11.2019Przychody z dziaalnoci rolniczej w podatku dochodowym od osób fizycznych
                 Dziaalnoci rolnicz jest dziaalno polegajca na: wytwarzaniu, czyli produkcji produktów rolinnych lub zwierzcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z wasnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym równie produkcja materiau siewnego, szkókarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego,
                 • 26.11.2019Dochody z nieruchomoci w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania
                  Dziaalno gospodarcza prowadzona za granic lub choby posiadanie tam majtku czsto jest ródem wielu niejasnoci podatkowych. Wówczas konieczne jest analizowanie zasad opodatkowania w dwóch pastwach. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania midzy pastwami zasadniczo rozstrzygaj, w którym pastwie wystpi obowizek podatkowy, a w razie moliwoci opodatkowania tego samego dochodu w dwóch pastwach przewiduj okrelone zasady odlicze. W praktyce rodzi to jednak wiele problemów. Jeden z nich dotyczy dochodów z nieruchomoci, w tym dochodów z ich zbycia.
                  • 13.11.2019ZUS dyskryminuje przedsibiorcze matki?
                   W 2018 r. oddziay ZUS wyday 687 decyzji stwierdzajcych niepodleganie ubezpieczeniom spoecznym osób zgoszonych z tytuu prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. Byy to osoby, które wystpiy o wiadczenie krótkoterminowe. Osobom tym wydawane byy take decyzje o braku prawa do zasiku. 33% tych decyzji dotyczyo kobiet w ciy. Stanowi to 8% decyzji o niepodleganiu ubezpieczeniom i 3% wszystkich decyzji dotyczcych obowizku ubezpiecze spoecznych (podlegania, niepodlegania i przebiegu ubezpiecze).
                   • 24.10.2019Zakup zorganizowanej czci przedsibiorstwa - amortyzacja dodatniej wartoci firmy
                    W przypadku, w którym cena nabycia przedsibiorstwa zostanie ustalona na poziomie wyszym ni warto rynkowa skadników majtku wchodzcych w jego skad, nabywca moe amortyzowa t nadwyk i zalicza odpisy do kosztów podatkowych.
                    • 02.10.2019NSA. Nieodpatne wiadczenia dla zleceniobiorcy z PIT
                     Warto ponoszonych przez dajcego zlecenie w ramach umowy zawieranej na podstawie art. 734 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny kosztów zakwaterowania oraz dowozu do miejsca wykonywania pracy dla zleceniobiorców stanowi podlegajcy opodatkowaniu przychód z nieodpatnych wiadcze w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ze róda przychodu okrelonego w art. 10 ust. 1 pkt 2 w zwizku z art. 13 pkt 8 lit. a tej ustawy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                     • 20.09.2019Norweski VAT, czyli Merverdiavigift w kosztach uzyskania przychodu
                      Czy norweski odpowiednik polskiego VAT, naliczany przy zakupie usug od podwykonawców norweskich, a uwzgldniony w wartoci faktur wystawianych na rzecz norweskiego nabywcy kocowego powinien by uwzgldniany w przychodach? Czy w takim przypadku moe stanowi jednoczenie koszt uzyskania? Na te pytania odpowiada dzisiejsza interpretacja.  
                      • 13.09.2019Ulga termomodernizacyjna - objanienia podatkowe MF
                       Publikowane dzisiaj objanienia podatkowe dotycz nowych preferencji podatkowych wspierajcych przedsiwzicia termomodernizacyjne na gruncie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej - ustawa PIT) oraz ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczatowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne (ustawa o ryczacie).
                       • 12.09.2019Ulga termomodernizacyjna - objanienia podatkowe MF
                        Publikowane dzisiaj objanienia podatkowe dotycz nowych preferencji podatkowych wspierajcych przedsiwzicia termomodernizacyjne na gruncie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej - ustawa PIT) oraz ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczatowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne (ustawa o ryczacie).
                        • 12.09.2019Warszawa: Najnowsze zmiany w podatku PIT 2019
                         Podatek dochodowy od osób fizycznych jest podatkiem rozliczanym rocznie. Ustawodawca nie powinien zatem wprowadza w trakcie roku przepisów, które zmieniaj zasady odprowadzania tego podatku. Wyjtkiem mog by zmiany korzystne dla podatników, a wyjtkowo duo takich zmian wchodzi w ycie w trakcie 2019 r. Od 1 sierpnia 2019 r. obowizuj przepisy wprowadzajce zwolnienie z podatku dochodowego czci przychodów dla osób, które nie ukoczyy 26 lat. Natomiast od 1 padziernika maj zacz obowizywa przepisy zmniejszajce pierwsz stawk podatkow z 18 na 17 % i podwyszajce koszty uzyskania przychodu. Na przyjcie przez ustawodawc oczekuje równie zwolnienie z podatku dla marynarzy pywajcych nie tylko na polskich statkach. 
                         • 10.09.2019NSA. Nocleg i transport s dla zleceniobiorcy przychodem
                          Z uzasadnienia:  Jeli dajcy zlecenie (...) ze wzgldów organizacyjnych, praktycznych decyduje si na nieodpatne wiadczenie w postaci udostpnienia przyjmujcym zlecenie nieodpatnego zakwaterowania oraz dowozu do miejsca wykonywania pracy (majcych wymiern warto ekonomiczn), to nadal jest to zapata za prac. Z tego wzgldu, w ocenie Naczelnego Sdu Administracyjnego, warto ponoszonych przez skarc kosztów zakwaterowania oraz dowozu do miejsca wykonywania pracy dla zleceniobiorców bdzie stanowio dla tych osób przychód.
                          • 29.08.2019PIT: Sprzeda przez Internet - dziaalno gospodarcza czy sprzeda prywatna?
                           Dynamiczny rozwój Internetu sprawi, e obrót towarami zyska zasig globalny. Obecnie nie stanowi ju adnego problemu zakup przedmiotów z drugiego kraca wiata. Szeroki dostp do wielu rónych portali aukcyjnych sprawia, e obecnie coraz wicej osób zajmuje si internetowym handlem. Ta okoliczno powoduje jednak pewne komplikacje, jeeli chodzi o prawo podatkowe. Z uwagi bowiem na fakt, i coraz wicej osób fizycznych zajmuje si sprzeda towarów przez Internet, dochodzi do zacierania granicy pomidzy zwykym zbyciem skadników majtku prywatnego, a dziaalnoci gospodarcz. Sytuacja ta powoduje wiele rozbienoci interpretacyjnych, a co za tym idzie - równie wiele sporów na linii podatnik-urzd skarbowy.
                           • 19.08.2019CIT: Jak liczy limit dla maego podatnika?
                            Pytanie: Czy okrelenie „przychód ze sprzeday” dotyczy równie np. uzyskanego odszkodowania, odsetek od rodków finansowych na rachunku bankowym, dotacji, dopat lub refundacji kosztów? Czy do wyliczenia limitu, w kwocie nalenego podatku VAT (okrelenie ustawodawcy „wraz z kwot nalenego podatku od towarów i usug”) naley uj równie podatek naleny z tytuu realizacji procedury odwrotnego obcienia?
                            • 07.08.2019Dziaalno w mieszkaniu: Amortyzacja lokalu oraz miejsca postojowego
                             Pytanie: Wnioskodawca zamierza dokona zakupu lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym. Po zakupie przedmiotowego lokalu Wnioskodawca zamierza zmieni adres siedziby swojej firmy zgodny z adresem nowo nabytego lokalu. W lokalu tym bdzie równie zamieszkiwa. Do lokalu przynalene jest take miejsce parkingowe w garau podziemnym, które bdzie wykorzystywane do parkowania samochodu osobowego znajdujcego si w rodkach trwaych jego firmy. Czy ww. lokal mieszkalny oraz miejsce postojowe podlega bd amortyzacji stanowicej koszty uzyskania przychodów?
                             • 01.08.2019CIT: Dopaty i dotacje zaliczone do przychodów z dziaalnoci rolniczej w zeznaniu rocznym
                              W sytuacji, gdy otrzymane rodki (np. dopaty) mog zosta zakwalifikowane jako przychody z dziaalnoci rolniczej, wówczas nie stanowi przychodów podlegajcych przepisom ustawy CIT i nie ma obowizku wykazywania ich w zeznaniu CIT-8 – poinformowao Ministerstwo Finansów odpowiadajc na interpelacj poselsk.
                              • 25.07.2019Sprzeda nieruchomoci - niezamortyzowana warto w KUP
                               Przedmiotem publikowanej dzisiaj interpretacji jest wyjanienie sytuacji, w której podatnik, przy zakupie nieruchomoci korzysta z ulgi inwestycyjnej, w zwizku z czym nie zalicza do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych (odliczenie wydatku od podatku nastpio w wyniku skorzystania z ulgi). W momencie sprzeday pozostaa jeszcze niezamortyzowana cz wartoci pocztkowej. Powstaa wtpliwo - czy t warto mona uwzgldni w KUP?
                               • 18.07.2019Objanienia podatkowe do ulgi IP Box
                                Przepisy przyznajce preferencyjne opodatkowanie 5% stawk podatkow dochodów uzyskiwanych przez podatnika z kwalifikowanych praw wasnoci intelektualnej obowizuj od 1 stycznia 2019 r. Stopie skomplikowania przepisów spowodowa, i natychmiast pojawiy si liczne wtpliwoci interpretacyjne, a podatnicy w wikszoci w dalszym cigu zastanawiaj si, czy korzysta z ulgi - i jak to prawidowo zrobi. 15.07.2019 r. MF udostpnio obszerne objanienia podatkowe, dotyczce korzystania z ulgi IP box - te do skomplikowane. 
                                • 09.07.2019Indywidualna stawka amortyzacyjna dla firmowego mieszkania
                                 Pytanie: Wnioskodawca wynajmuje wasny lokal mieszkalny (odrbna wasno), który kupi na rynku wtórnym w 2010 r. W styczniu 2018 r. Wnioskodawca wprowadzi ww. lokal do ewidencji rodków trwaych w jego dziaalnoci. Czy Wnioskodawca ma prawo do 10 letniego okresu amortyzacyjnego (10% stawka amortyzacyjna w stosunku rocznym) w odniesieniu do amortyzacji lokalu mieszkalnego bdcego ujawnionym rodkiem trwaym w dziaalnoci?
                                 • 13.06.2019Ksigi rachunkowe nie maj charakteru podatkotwórczego
                                  Pytanie: Czy koszty prowizji od wynajmu powinny zosta zaliczone do kosztów uzyskania przychodu jednorazowo na podstawie otrzymanej faktury za prowizj, czy te prawidowe jest stanowisko zgodnie z którym powinny by one rozliczone w czasie, zgodnie z ujciem rachunkowym przyjtym na podstawie art. 39 Ustawy o rachunkowoci?
                                  • 07.06.2019Wyjanienia MF: Przychody z dziaalnoci rolniczej
                                   Dziaalnoci rolnicz jest dziaalno polegajca na: wytwarzaniu, czyli produkcji produktów rolinnych lub zwierzcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z wasnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym równie produkcja materiau siewnego, szkókarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego.
                                   • 03.06.2019NSA. Sporadyczne korepetycje nie s dziaalnoci gospodarcz
                                    Z uzasadnienia: Skarca wskazaa na zamiar sporadycznego udzielania korepetycji, co nie pozwala na uznanie, e tego rodzaju dziaalnoci moe zosta przypisany zorganizowany i cigy charakter. Nie bez znaczenia jest te to, e udzielanie korepetycji bdzie dziaalnoci prowadzon jedynie ubocznie, na marginesie zaangaowania naukowo-dydaktycznego w ramach studiów doktoranckich (...) o ile w innym stanie faktycznym, udzielanie korepetycji mogoby zosta potraktowane jako zorganizowana i ciga pozarolnicza dziaalno gospodarcza, o tyle okolicznoci zaprezentowane przez skarc we wniosku wykluczaj tak kwalifikacj przychodów.
                                    • 09.05.2019Opodatkowanie spadku z Wielkiej Brytanii
                                     Midzy Polsk a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Pónocnej nie zostaa zawarta umowa midzynarodowa, która regulowaaby kwestie opodatkowania spadków transgranicznych. W zwizku z powyszym, spadek z Wielkiej Brytanii bdzie podlega ogólnym zasadom opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Podatek od spadków i darowizn zapacony w Wielkiej Brytanii nie podlega przy tym odliczeniu od wartoci nabytej masy spadkowej.
                                     • 19.03.2019Festyn zakadowy a przychód pracownika
                                      Pytanie: Spóka co roku organizuje festyn zakadowy. Czy w zwizku: a) z udziaem w festynie, b) wygraniem nagród w konkursach organizowanych podczas tego festynu, po stronie uczestników powstaje przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji czy na Wnioskodawcy spoczywaj zwizane z tym obowizki patnika lub obowizki informacyjne w stosunku do uczestników?
                                      • 05.03.2019Podatki od OZE po zmianach
                                       Art. 4 ust. 9 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych ródach energii stanowi, i wprowadzanie energii elektrycznej do sieci, a take pobieranie tej energii z sieci nie s wiadczeniem usug ani sprzeda w rozumieniu ustawy o VAT. Przepis ten zosta uchylony, poniewa sta w sprzecznoci z przepisami dotyczcymi podatku VAT, gdzie ani ustawa o VAT, ani dyrektywa VAT okrelajca ramy unijnego systemu VAT, nie przewidyway adnych szczególnych preferencji dla tego rodzaju dziaalnoci - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                                       • 25.02.2019Podmioty powizane - istotne zmiany od 1 stycznia 2019 r.
                                        Wspópraca i wymiana handlowa midzy podmiotami powizanymi (kapitaowo bd osobowo) powoduj, e dc do minimalizacji obcie fiskalnych podmioty te ustalaj midzy sob ceny róne od cen stosowanych na wolnym rynku. Zjawisko to jest wykorzystywane szczególnie w wymianie midzynarodowej i polega na "przerzucaniu" dochodów do kraju stosujcego korzystniejsze opodatkowanie.
                                        • 25.02.2019WSA. Czciowy zwrot wkadu ze spóki komandytowej neutralny podatkowo
                                         Z uzasadnienia: Skoro wniesienie wkadu i jego zwrot s neutralne podatkowo, to nie sposób uzna, e zwrot czci wkadu stanowi ma przychód w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy o PIT. Podatnik nie otrzymuje bowiem w tym wypadku adnego przysporzenia majtkowego. Kwota uzyskana jako zwrot czci wkadu stanowi bowiem cz wartoci wczeniej wniesionego do spóki osobowej majtku podatnika, a jednoczenie pomniejsza jego udzia kapitaowy w spóce komandytowej.
                                         • 22.02.2019Podmioty powizane - istotne zmiany od 1.01.2019 r.
                                          Wspópraca i wymiana handlowa midzy podmiotami powizanymi (kapitaowo bd osobowo) powoduj, e dc do minimalizacji obcie fiskalnych podmioty te ustalaj midzy sob ceny róne od cen stosowanych na wolnym rynku. Zjawisko to jest wykorzystywane szczególnie w wymianie midzynarodowej i polega na "przerzucaniu" dochodów do kraju stosujcego korzystniejsze opodatkowanie.
                                          • 20.02.2019Ulga rehabilitacyjna. Odliczenie wydatków na leki i suplementy
                                           Korzystajc z ulgi rehabilitacyjnej, mona odliczy wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki zwizane z uatwieniem wykonywania czynnoci yciowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika bdcego osob niepenosprawn lub podatnika, na którego utrzymaniu s osoby niepenosprawne. 
                                           • 19.02.2019Ulga rehabilitacyjna. Odliczenie wydatków na leki i suplementy
                                            Korzystajc z ulgi rehabilitacyjnej, mona odliczy wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki zwizane z uatwieniem wykonywania czynnoci yciowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika bdcego osob niepenosprawn lub podatnika, na którego utrzymaniu s osoby niepenosprawne. 
                                            • 12.02.2019NSA. Nocleg dla oddelegowanego pracownika z PIT
                                             Wydatki ponoszone przez pracodawc na zapewnienie noclegów dla swoich pracowników w miejscu wykonywania przez nich pracy na jego rzecz, z wyczeniem podróy subowej bd stanowi dla nich przychód, w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym, od którego patnik jest obowizany pobra zaliczk na podatek na zasadach okrelonych w art. 32 tej ustawy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                             • 11.02.2019WSA. Licencje do programów komputerowych bez podatku u róda
                                              Z uzasadnienia: Skoro w art. 12 ust. 3 umowy dwustronnej, definiujc nalenoci licencyjne, nie wymieniono nalenoci z tytuu korzystania z oprogramowania komputerowego, a stosowanie do art. 3 ust. 2 umowy, majc na uwadze obowizujcy w Polsce porzdek prawny, nie mona tych nalenoci przyporzdkowa do adnej z wymienionych tam grup, w konsekwencji, nie mog by opodatkowane w pastwie ich powstania. Z tego wzgldu opisane we wniosku Spóki o wydanie interpretacji nalenoci licencyjne nie bd podlegay opodatkowaniu u róda, tj. w Polsce.
                                              • 14.01.2019Ulga rehabilitacyjna w rozliczeniu podatku PIT za 2018 r.
                                               Podatnik, który ma na utrzymaniu osob niepenosprawn, który ponosi wydatki na cele rehabilitacyjne bd na cele uatwiajce wykonywanie czynnoci yciowych, moe w zeznaniu rocznym odliczy od dochodu (przychodu) niektóre z tych wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
                                               • 11.01.2019Ulga rehabilitacyjna w rozliczeniu podatku PIT za 2018 r.
                                                Podatnik, który ma na utrzymaniu osob niepenosprawn, który ponosi wydatki na cele rehabilitacyjne bd na cele uatwiajce wykonywanie czynnoci yciowych, moe w zeznaniu rocznym odliczy od dochodu (przychodu) niektóre z tych wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
                                                • 04.01.2019Kiedy sprzeda majtku prywatnego bdzie opodatkowana VAT?
                                                 Z uzasadnienia: Dzierawa przez Wnioskodawc dziaki powoduje, e traci ona charakter majtku prywatnego. Wykorzystywanie przez Wnioskodawc w sposób cigy dla celów zarobkowych tej nieruchomoci powoduje, e dziaka ta jest wykorzystywana w prowadzonej przez Wnioskodawc dziaalnoci gospodarczej, a nie wycznie w ramach majtku osobistego.
                                                 • 23.10.2018Sprzeda nieruchomoci: Podzia to nie nabycie
                                                  Pytanie: Wnioskodawczyni nabya w drodze darowizny od swoich rodziców nieruchomoci rolne stanowice gospodarstwo rolne, w tym niezabudowan dziak, której dokonaa podziau – w 2013 r. - na 8 dziaek, które w przyszoci zamierza sprzeda. Czy w zwizku ze sprzeda w. dziaek budowlanych powstanie ródo przychodu z odpatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                                  • 18.10.2018NSA: Akcje otrzymane w programie motywacyjnym od zewntrznej firmy
                                                   Z uzasadnienia: Uznanie, e przychód powstaje w momencie nieodpatnego nabycia akcji w ramach programu oraz e dochodem z tej czynnoci jest warto rynkowa akcji prowadzioby do opodatkowania wartoci wyraonej w pienidzu, której podatnik w momencie uzyskania akcji nie osign. Otrzymanie akcji nie daje adnych korzyci, poniewa akcj s takim skadnikiem majtku, który przychód moe da dopiero w momencie ich zbycia w drodze sprzeday lub zamiany ewentualnie innych czynnoci. Nabycie akcji samo przez si nie daje adnego przychodu. W praktyce wyglda to tak, e w chwili nabycia akcji podatnik nie wie, jaki uzyska przychód, bowiem okae si to dopiero w przyszoci.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] ... [ 8 ] nastpna strona »