Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

nadpłacony podatek vat

 • 31.08.2018Ponad 110 000 wykreślonych z rejestru VAT podatników w 2017 r.
  Przesłanką do zastosowania tej szczególnej procedury (braku zawiadomienia podatnika - dop. red.) jest brak jakiegokolwiek kontaktu organu podatkowego z podatnikiem. Organowi podatkowemu strona nie dała możliwości powiadomienia go o wykreśleniu z rejestru jako podatnika VAT, gdyż nie kontaktuje się z urzędem i nie stawia się na wezwania. Należy podkreślić, że to wyjątkowe postępowanie urzędu jest zdeterminowane nietypowym zachowaniem podatnika. W pozostałych przypadkach organ podatkowy jest obowiązany zawiadomić podatnika o wykreśleniu z rejestru podatników VAT.
  • 11.07.2018Co zrobić z nadpłaconym podatkiem VAT?
   Jeśli jesteś czynnym podatnikiem podatku VAT, może się zdarzyć, że podatek naliczony jest wyższy od należnego, czyli masz nadwyżkę. Co z nią zrobić? Najprostszym rozwiązaniem (ale nie jedynym) jest wystąpienie o zwrot „nadwyżki" podatku na rachunek bankowy. Często jednak nie jest najkorzystniejsze dla przedsiębiorcy.
   • 10.07.2018Co zrobić z nadpłaconym podatkiem VAT?
    Jeśli jesteś czynnym podatnikiem podatku VAT, może się zdarzyć, że podatek naliczony jest wyższy od należnego, czyli masz nadwyżkę. Co z nią zrobić? Najprostszym rozwiązaniem (ale nie jedynym) jest wystąpienie o zwrot „nadwyżki" podatku na rachunek bankowy. Często jednak nie jest najkorzystniejsze dla przedsiębiorcy.
    • 19.10.2016WSA. Kasy rejestrujące. Korekta sprzedaży przy zawyżeniu stawki VAT
     Z uzasadnienia: W sytuacji gdy cena brutto za towar bądź usługę uległa zmniejszeniu, nadpłacony przez nabywcę podatek powinien być mu zwrócony. Jeśli byłoby to możliwe, nie następowałaby korekta przychodu dla potrzeb podatku dochodowego. W rozpoznawanej sprawie sytuacja taka nie występuje. Spółka nie ma możliwości zwrotu nadpłaconego podatku VAT klientom indywidualnym, brak jest bowiem możliwości zidentyfikowania nabywców usług. W takiej sytuacji kwota nadpłaconego podatku od towarów i usług będzie powiększała przychód dla potrzeb podatku dochodowego.
     • 07.08.2015Zwrot nadpłaty w VAT. Orzeczenie TSUE a przedawnienie zobowiązania
      Wniosek o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług, złożony po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej), jest bezskuteczny, nawet w sytuacji, gdy ta nadpłata powstała w wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (art. 74 pkt 1 O.p.). Regulacja ta jest zgodna z zasadą równoważności i nie narusza zasady skuteczności prawa unijnego - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
      • 03.03.2015NSA. Wygrana w TS UE a prawo do odsetek od nadpłaty
       Zawarte w art. 74 pkt 1 Ordynacji podatkowej określenie „nadpłata powstała w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości”, odnosi się również sytuacji, kiedy orzeczenie Trybunału skutkowało wyeliminowaniem niezgodnej z prawej unijnym wykładni prawa krajowego stosowanej przez organy podatkowe i sądy, co w istocie wcześniej uniemożliwiało podatnikowi stosowanie prawa zgodnie z prawem unijnym - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
       • 17.11.2014Wyrok NSA. Kiedy zapłata a kiedy nadpłata VAT ?
        Teza: Nie mamy do czynienia z zapłatą podatku w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej w sytuacji, gdy podatek płacony jest w ramach ceny kontrahentowi, od którego nastąpiło nabycie towaru. Tym samym nie można mówić o nadpłacie podatku w sytuacji zapłaty podatku w cenie towaru.
        • 11.06.2014Zaliczanie nadpłaty na poczet zobowiązań podatkowych
         Pytanie podatnika: Z jaką datą następuje zaliczenie nadpłaty podatku od towarów i usług określonej w zeznaniu VAT-7 na poczet innych należności podatkowych? Czy w przypadku złożenia wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet zobowiązań podatkowych należących do właściwości organu innego niż urząd skarbowy, podatnik ma obowiązek złożenia wniosku o zaliczenie w organie pobierającym taki podatek, czy też urząd skarbowy sam przesyła rzeczony wniosek do odpowiedniego organu?
         • 27.11.2013Dodatkowy remanent w trakcie roku na żądanie fiskusa
          Interpelacja nr 21402 do ministra finansów w sprawie nakazów sporządzania remanentów wydawanych w stosunku do małych i średnich przedsiębiorców przed zakończeniem roku obrachunkowego
          • 12.11.2013Do Sejmu trafił projekt obniżający koszty obsługi podatku VAT
           Do Sejmu trafił poselski, zgłoszony przez posłów Twojego Ruchu, projekt nowelizacji ustawy o VAT. Projektodawcy proponują znaczne skrócenie czasu, w jakim urzędy skarbowe dokonują zwrotu różnicy między podatkiem naliczonym a należnym. Na zmianach mieliby skorzystać głównie przedsiębiorcy.
           • 05.11.2012Korekta podatku VAT na fakturze wewnętrznej
            Pytanie podatnika: Czy skorygowany VAT, uprzednio zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, powinien być potraktowany jako przychód podlegający opodatkowaniu CIT w momencie obniżenia zobowiązania podatkowego w VAT lub zwiększenia kwoty zwrotu VAT w następstwie wystawienia wewnętrznych faktur korygujących?
            • 25.10.2011Zasady zwrotu nienależnie zapłaconej akcyzy
             Pytanie podatnika: Czy w polskim systemie prawa podatkowego podmiot uiszczający kwotę nienależnej akcyzy, który nie jest wyraźnie określony jako podatnik podatku akcyzowego, ale jednocześnie, który uiszcza tę akcyzę w cenie nabycia i jeżeli z treści dokumentu zakupu – faktury VAT wynika wysokość i podstawa naliczenia podatku akcyzowego, może domagać się zwrotu tego podatku w trybie nadpłaty podatku, o której mowa w art. 73 ustawy Ordynacja podatkowa?
             • 11.10.2011Zwrot VAT od zakupu maszyn i urządzeń
              Pytanie podatnika: Kto może według prawa podatkowego odzyskać nadpłacony VAT od zakupionych maszyn i urządzeń?
              • 28.04.2010Byli wspólnicy odzyskają nadpłacony podatek VAT
               7 kwietnia br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa. Projekt ten przewiduje, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 10 marca 2009 r. w sprawie P 80/08 (Dz. U. Nr 44, poz. 362), wprowadzenie do ustawy przepisów regulujących złożenie korekty deklaracji i wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego przez byłych wspólników rozwiązanej spółki cywilnej będącej podatnikiem tych podatków.
               • 27.01.2010Orzecznictwo NSA: Zwrot nadpłaty w zaliczce na PIT tylko na wniosek
                Zwrot nadpłaty w zaliczce na podatek dochodowy nie może nastąpić w trybie złożenia skorygowanej deklaracji wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty określonym w art. 75 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, a tylko w trybie złożenia na podstawie art. 75 § 1 w zw. z art. 75 § 2 pkt 1 lit. c i art. 76c zd. 2 tej ustawy wniosku o stwierdzenie nadpłaty, którą określić ma w decyzji organ podatkowy.
                • 03.11.2009Problemy ze zwrotem VAT dla stowarzyszenia
                 Zapytanie nr 4563 do ministra finansów w sprawie interpretacji zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w dziedzinie podatku od towarów i usług przez organy podatkowe
                 • 14.04.2009Odliczanie VAT przy zakupie samochodów i paliwa - skutki budżetowe sprawy Magoora Sp. z o.o.
                  Interpelacja nr 7533 do ministra finansów w sprawie skutków orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w sprawie C-414 dotyczącego ograniczeń w odliczaniu podatku VAT w przypadku zakupu samochodów z tzw. kratką i paliwa do nich
                  • 31.03.2009Orzecznictwo: Gdy zadeklarowalismy i zapłaciliśmy za dużo
                   Z uzasadnienia: "Trafnie przyjął sąd pierwszej instancji, że na skutek wydania ostatecznych decyzji określających podatnikowi inaczej zobowiązanie podatkowe niż zadeklarowano, kwoty wykazane w deklaracjach przestały być należne w deklarowanych wysokościach a zaczęły być należne w wysokościach orzeczonych (a contrario art. 45 ust. 6 updof i art. 10 ust. 2 ustawy o VAT). Decyzje wymiarowe organów podatkowych określiły wysokość zobowiązań w obu podatkach w prawidłowych wysokościach. Ponieważ kwoty wynikające z decyzji wymiarowych były niższe od tych zadeklarowanych przez podatnika, różnice tych kwot przestały być należne i stosownie do art. 76 § 1 o.p. podlegały -jako nadpłacone w części zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, a w pozostałej części zwrotowi z urzędu."