Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

druki

 • 10.06.2020Koszty sdowe, czyli ile trzeba zapaci w sdzie
  Na koszty sdowe w sprawach cywilnych skadaj si opaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnoszca pismo podlegajce opacie lub powodujce wydatki. Przez stron naley tu rozumie kadego uczestnika postpowania sdowego, w tym take wiadka, biegego i tumacza. Z kolei termin "pismo wnoszone do sdu" obejmuje równie skadany ustnie do protokou pozew, wniosek wszczynajcy innego rodzaju postpowanie lub inny wniosek, jeeli podlega opacie.
  • 17.04.2020Rozliczenie kosztów w trybie specjalnym. Preferencje dla firm walczcych z COVID-19
   Jedn z czci tzw. tarczy antykryzysowej s znane ju mechanizmy podatkowe w postaci ulgi B+R i IP Box. Ministerstwo Rozwoju promuje te rozwizania w szczególnoci wród firm, które opracowuj i produkuj artykuy niezbdne do przeciwdziaania COVID-19. Zaliczymy do nich m.in. pyny dezynfekujce, maski ochronne czy przybice drukowane na drukarkach 3D. Przedsibiorcy nie musz czeka na rozliczenie tegorocznych kosztów do koca roku podatkowego. Ministerstwo umoliwia im odliczenie zaliczek na podatek dochodowy jeszcze w tym roku. 
   • 20.03.2020Wezwanie Prezesa BCC kierowane do Premiera - Mateusza Morawieckiego
    Kryzys zdrowotny i recesja gospodarcza nasil si. Ludzie bd umiera. Firmy bankrutowa. Mamy dopiero namiastk rozwoju tej sytuacji. Trzeba dziaa szybciej i mocniej! Dlatego upowaniony losem mikro, maych, rednich i duych firm oraz ich pracowników, prosz i wzywam Pana do niezwocznego podjcia nastpujcych decyzji:
    • 24.02.2020Darowizna na wypadek mierci
     Aktualnie nie s prowadzone prace legislacyjne dotyczce darowizny mortis causa. Dostrzega si jednak, e brak regulacji umowy darowizny w obecnie obowizujcym prawie polskim oraz brak unormowania wprost chociaby takich kwestii jak odpowiedzialno za dugi spadkowe obdarowanego darowizn mortis causa, powoduj potrzeb rozwaenia moliwoci wprowadzenia odpowiednich regulacji dotyczcych darowizny mortis causa do systemu prawnego - wyjanio Ministerstwo Sprawiedliwoci w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
     • 21.01.2020Wzory zgosze ZUS do zmiany
      W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporzdzenie zmieniajce cz wzorów dotyczcych rozlicze z Zakadem Ubezpiecze Spoecznych. W efekcie do zmian ustawowych dostosowane zostan m.in. druki ZUS RCA i ZUS DRA. Rozporzdzenie wejdzie w ycie z pocztkiem czerwca 2020 r.
      • 20.01.2020Wzory zgosze ZUS do zmiany
       W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporzdzenie zmieniajce cz wzorów dotyczcych rozlicze z Zakadem Ubezpiecze Spoecznych. W efekcie do zmian ustawowych dostosowane zostan m.in. druki ZUS RCA i ZUS DRA. Rozporzdzenie wejdzie w ycie z pocztkiem czerwca 2020 r.
       • 16.01.2020Kwartalne deklaracje VAT w 2020 r.
        Co do zasady, podatnicy VAT czynni, maj obowizek skadania miesicznych deklaracji dla podatku od towarów i usug. Niektórzy jednak mog rozlicza si kwartalnie. Od 1 stycznia 2017 r. prawo do skadania deklaracji VAT-7K zostao istotnie ograniczone. Przypomnijmy zatem, zwaszcza rozpoczynajcym dziaalno, kto w tym roku moe rozlicza VAT za okresy kwartalne.
        • 15.01.2020Kwartalne deklaracje VAT w 2020 r.
         Co do zasady, podatnicy VAT czynni, maj obowizek skadania miesicznych deklaracji dla podatku od towarów i usug. Niektórzy jednak mog rozlicza si kwartalnie. Od 1 stycznia 2017 r. prawo do skadania deklaracji VAT-7K zostao istotnie ograniczone. Przypomnijmy zatem, zwaszcza rozpoczynajcym dziaalno, kto w tym roku moe rozlicza VAT za okresy kwartalne.
         • 05.12.2019Nowe druki ZUS RCA i ZUS DRA od stycznia 2020 r.
          Dokumenty ubezpieczeniowe, które przekazywane s przez patników do Zakadu Ubezpiecze Spoecznych, zostan odpowiednio dostosowane do zmian wprowadzanych w ustawie o systemie ubezpiecze spoecznych i ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej. Wdraajce zmiany rozporzdzenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej ma wej w ycie ju z pocztkiem 2020 r.
          • 04.12.2019Nowe druki ZUS RCA i ZUS DRA od stycznia 2020 r.
           Dokumenty ubezpieczeniowe, które przekazywane s przez patników do Zakadu Ubezpiecze Spoecznych, zostan odpowiednio dostosowane do zmian wprowadzanych w ustawie o systemie ubezpiecze spoecznych i ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej. Wdraajce zmiany rozporzdzenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej ma wej w ycie ju z pocztkiem 2020 r.
           • 24.10.2019Podajc ceny nie zawsze trzeba stosowa ustawowe obowizki
            Obowizek uwidaczniania w miejscu sprzeday detalicznej i wiadczenia usug ceny oraz ceny jednostkowej towaru, w sposób jednoznaczny, niebudzcy wtpliwoci oraz umoliwiajcy porównanie cen ogranicza si wycznie do placówek detalicznych i usugowych i naoony jest tzw. ustaw o informowaniu o cenach. Nie odnosi si ona jednak do gazetek reklamowych.
            • 22.10.2019Koszty sdowe, czyli ile trzeba zapaci w sdzie
             Na koszty sdowe w sprawach cywilnych skadaj si opaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnoszca pismo podlegajce opacie lub powodujce wydatki. Przez stron naley tu rozumie kadego uczestnika postpowania sdowego, w tym take wiadka, biegego i tumacza. Z kolei termin "pismo wnoszone do sdu" obejmuje równie skadany ustnie do protokou pozew, wniosek wszczynajcy innego rodzaju postpowanie lub inny wniosek, jeeli podlega opacie.
             • 18.10.2019Nierozwizywalne problemy ze stawkami VAT przy zamówieniach publicznych
              Przedsibiorcy, pozyskujcy zamówienia w procedurze zamówie publicznych musz, na etapie zoenia wicej oferty, rozstrzyga problemy z przyjciem do oblicze waciwych stawek VAT. Ze wzgldu na due rónice w ocenie poszczególnych skadowych usugi, obarczone to jest du niepewnoci i moe zakóca w istotny sposób konkurencj. Czy wprowadzenie Wicej Informacji Stawkowej rozwie te problemy?
              • 30.08.2019MRPiPS zamierza zmodyfikowa m.in. druki ZUS RCA i ZUS DRA
               Resort rodziny, pracy i polityki spoecznej opublikowa projekt rozporzdzenia, w którym przewidziano zmodyfikowanie m.in. wzorów imiennego raportu ZUS RCA oraz deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Zmiany zaczn obowizywa z pocztkiem 2020 r.
               • 29.08.2019MRPiPS zamierza zmodyfikowa m.in. druki ZUS RCA i ZUS DRA
                Resort rodziny, pracy i polityki spoecznej opublikowa projekt rozporzdzenia, w którym przewidziano zmodyfikowanie m.in. wzorów imiennego raportu ZUS RCA oraz deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Zmiany zaczn obowizywa z pocztkiem 2020 r.
                • 30.04.2019Koszty sdowe, czyli ile trzeba zapaci w sdzie
                 Na koszty sdowe w sprawach cywilnych skadaj si opaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnoszca pismo podlegajce opacie lub powodujce wydatki. Przez stron naley tu rozumie kadego uczestnika postpowania sdowego, w tym take wiadka, biegego i tumacza. Z kolei termin "pismo wnoszone do sdu" obejmuje równie skadany ustnie do protokou pozew, wniosek wszczynajcy innego rodzaju postpowanie lub inny wniosek, jeeli podlega opacie.
                 • 28.02.2019Kwartalne deklaracje VAT w 2019 r.
                  Co do zasady, podatnicy VAT czynni, maj obowizek skadania miesicznych deklaracji dla podatku od towarów i usug. Niektórzy jednak mog rozlicza si kwartalnie. Od 1 stycznia 2017 r. prawo do skadania deklaracji VAT-7K zostao istotnie ograniczone. Przypomnijmy zatem, zwaszcza rozpoczynajcym dziaalno, kto w tym roku moe rozlicza VAT za okresy kwartalne.
                  • 25.01.2019Koszty poboru podatku PIT
                   Odpowiadajc na interpelacj poselsk MF poinformowao, e koszt poboru podatku PIT w roku 2017 oszacowano na poziomie 844,737 mln z. W odpowiedzi na interpelacj ministerstwo przedstawio równie wiele innych danych zwizanych z systemem poboru PIT w Polsce.
                   • 04.12.2018Tajemnica zawodowa a obowizek raportowania schematów podatkowych
                    Istniej zasady poufnoci, których zamanie narusza istot zaufania pomidzy podmiotem wykonujcym zawód regulowany a jego klientem. Niemniej jednak doradztwa podatkowego zmierzajcego do unikania opodatkowania i osignicia korzyci podatkowych, zwaszcza gdy s to korzyci zaplanowane nie mona traktowa na równi z sprawami prywatnymi. Doradztwo zmierzajce do obnienia wpywów podatkowych moe godzi w istotne interesy budetowe pastwa. Nie jest to sprawa prywatna, ale zwizana z obowizkiem publicznoprawnym o istotnym charakterze - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                    • 30.11.2018Pracowae przed 1999 r.? Zadbaj o swój kapita pocztkowy
                     Kapita pocztkowy to odtworzona kwota skadek na ubezpieczenie emerytalne sprzed 1 stycznia 1999 r. Od tej daty rozpocza si reforma systemu ubezpiecze - wczeniej ZUS nie prowadzi indywidualnych kont dla ubezpieczonych, w zwizku z tym obecnie potrzebuje wielu dodatkowych danych, aby sprawdzi, ile skadek wpyno do systemu z tytuu zatrudnienia osoby, która stara si lub bdzie si staraa o emerytur. Wysoko kapitau pocztkowego ma wpyw na wysoko emerytury, i w interesie kadego przyszego emeryta jest podjcie dziaa zmierzajcych do skompletowania dokumentacji.
                     • 09.11.2018Nowe wzory zgosze ZUS
                      Wzory zgosze do ubezpiecze zostan zmodyfikowane – wynika z projektu rozporzdzenia, które opublikowao Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej. Formularze bd dostosowane do zmian na poziomie ustawowym. Nowe rozporzdzenie wejdzie w ycie z pocztkiem 2019 r.
                      • 08.11.2018Nowe wzory zgosze ZUS
                       Wzory zgosze do ubezpiecze zostan zmodyfikowane – wynika z projektu rozporzdzenia, które opublikowao Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej. Formularze bd dostosowane do zmian na poziomie ustawowym. Nowe rozporzdzenie wejdzie w ycie z pocztkiem 2019 r.
                       • 22.06.2018Faktoring i jego odmiany: przewodnik praktyczny po faktoringu, cz druga
                        Faktoring, zdobywajcy coraz silniejsz pozycj na rynku krótkookresowego finansowania jest korzystn alternatyw dla poyczek i kredytów. Dla firm korzystajcych z faktoringu sytuacja wyglda obecnie bardzo dobrze - zwiksza si konkurencja wród faktorów, redni czas dostpu do gotówki ulega skróceniu, a koszty finansowania zmniejszaj si. Ale nie dajmy si zwie pierwszej napotkanej ofercie. Analizujc propozycje firm faktoringowych trzeba analizowa wiele rónych elementów. Aby to robi skutecznie, naley wiedzie, co nam zaoferuj dostawcy gotówki. Zapraszamy do drugiej czci przewodnika po faktoringu dla maych i rednich przedsibiorców.
                        • 14.06.2018Faktoring i jego odmiany – przewodnik praktyczny (2)
                         Faktoring, zdobywajcy coraz silniejsz pozycj na rynku krótkookresowego finansowania, jest korzystn alternatyw dla poyczek i kredytów. Dla firm korzystajcych z faktoringu sytuacja wyglda obecnie bardzo dobrze – zwiksza si konkurencja wród faktorów, redni czas dostpu do gotówki ulega skróceniu, a koszty finansowania zmniejszaj si. Ale nie dajmy si zwie pierwszej napotkanej ofercie. Analizujc propozycje firm faktoringowych, trzeba analizowa wiele rónych elementów. Aby to robi skutecznie, naley wiedzie, co nam zaoferuj dostawcy gotówki. Zapraszamy do drugiej czci przewodnika po faktoringu dla maych i rednich przedsibiorców.
                         • 23.04.2018Papierowe zawiadczenia ZUS ZLA bd stosowane jednak duej?
                          Rezygnacja z papierowych zawiadcze o czasowej niezdolnoci do pracy (ZUS ZLA) zostanie jednak najprawdopodobniej opóniona – wynika z projektu, który skierowa do Sejmu klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwoci. Pierwotnie papierowe druki miay by wystawiane tylko do koca czerwca br., ale projektodawcy chc przeduy okres przejciowy do 30 listopada 2018 r.
                          • 20.04.2018Papierowe zawiadczenia ZUS ZLA bd stosowane jednak duej?
                           Rezygnacja z papierowych zawiadcze o czasowej niezdolnoci do pracy (ZUS ZLA) zostanie jednak najprawdopodobniej opóniona – wynika z projektu, który skierowa do Sejmu klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwoci. Pierwotnie papierowe druki miay by wystawiane tylko do koca czerwca br., ale projektodawcy chc przeduy okres przejciowy do 30 listopada 2018 r.
                           • 05.04.2018Koszty sdowe, czyli ile trzeba zapaci w sdzie
                            Na koszty sdowe w sprawach cywilnych skadaj si opaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnoszca pismo podlegajce opacie lub powodujce wydatki. Przez stron naley tu rozumie kadego uczestnika postpowania sdowego, w tym take wiadka, biegego i tumacza. Z kolei termin "pismo wnoszone do sdu" obejmuje równie skadany ustnie do protokou pozew, wniosek wszczynajcy innego rodzaju postpowanie lub inny wniosek, jeeli podlega opacie.
                            • 14.02.2018Kwartalne deklaracje VAT w 2018 r.
                             Co do zasady, podatnicy VAT czynni, maj obowizek skadania miesicznych deklaracji dla podatku od towarów i usug. Niektórzy jednak mog rozlicza si kwartalnie. Od 1 stycznia 2017 r. prawo do skadania deklaracji VAT-7K zostao istotnie ograniczone. Przypomnijmy zatem, zwaszcza rozpoczynajcym dziaalno, kto w tym roku moe rozlicza VAT za okresy kwartalne.
                             • 18.01.2018Zasiek opiekuczy - uprawnienia i ich udokumentowanie
                              Zakad Ubezpiecze Spoecznych opublikowa ilustrowany przykadami komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa, wyjaniajc szczegóowo wybrane kwestie dotyczce poszczególnych rodzajów wiadcze. Dzisiaj o tym, kto ma prawo do pobierania zasiku opiekuczego oraz o tym, jak to prawo naley udokumentowa.
                              • 03.10.2017Nowe, uproszczone formularze rentowe i emerytalne
                               W ramach prac nad upraszczaniem wzorów formularzy, od 2 padziernika ZUS udostpni 9 nowych, uproszczonych wniosków rentowych i emerytalnych.
                               • 25.09.2017Podatkowe aspekty rozliczania umów do 200 z
                                Przychody z dziaalnoci wykonywanej osobicie, o której mowa w art. 13 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032, z pón. zm., dalej: ustawa o PIT), co do zasady s opodatkowane wedug skali podatkowej. Ustawodawca postanowi jednak, e w przypadku niektórych z tych przychodów, speniajcych okrelone warunki, zastosowanie znajdzie opodatkowanie ryczatowe.
                                • 11.08.2017Znaczki skarbowe ju nie wróc
                                 Wyborcy posa Michaa Dworczyka z sentymentem wspominaj znaki opaty skarbowej. Do tego stopnia, e pose postanowi dowiedzie si, czy nie ma widoków na ich przywrócenie. Zrobi to w interprelacji poselskiej nr 12745. Niestety - odpowied jest jednoznaczna.
                                 • 28.07.2017Kwartalne deklaracje VAT w 2017 r.
                                  Co do zasady, podatnicy VAT czynni, maj obowizek skadania miesicznych deklaracji dla podatku od towarów i usug. Niektórzy jednak mog rozlicza si kwartalnie. Od 1 stycznia 2017 r. prawo do skadania deklaracji VAT-7K zostao istotnie ograniczone. Przypomnijmy zatem, zwaszcza rozpoczynajcym dziaalno, kto w tym roku moe rozlicza VAT za okresy kwartalne.
                                  • 28.07.2017Nowe symbole uproszczonych formularzy ZUS
                                   Jak informuje Zakad Ubezpiecze Spoecznych, od ponad roku ZUS pracuje nad optymalizacj i uproszczeniem formularzy. Zmieni si ich wygld, zrezygnowano z czci pól i sekcji, a komunikaty i opisy pól napisano przyjaznym, prostym jzykiem. Oprócz tego cz formularzy zmienia nazw lub symbol. Niektóre druki wyeliminowano, albo zastpiono kilka jednym. Od kwietnia br. ZUS udostpni ok. 40 nowych wzorów formularzy, a nad kolejnymi cay czas pracuje.
                                   • 27.07.2017Nowe symbole uproszczonych formularzy ZUS
                                    Jak informuje Zakad Ubezpiecze Spoecznych, od ponad roku ZUS pracuje nad optymalizacj i uproszczeniem formularzy. Zmieni si ich wygld, zrezygnowano z czci pól i sekcji, a komunikaty i opisy pól napisano przyjaznym, prostym jzykiem. Oprócz tego cz formularzy zmienia nazw lub symbol. Niektóre druki wyeliminowano, albo zastpiono kilka jednym. Od kwietnia br. ZUS udostpni ok. 40 nowych wzorów formularzy, a nad kolejnymi cay czas pracuje.
                                    • 26.06.2017Sposoby optymalizacji liczby zapisów w PKPiR
                                     Podstaw ewidencjonowania w podatkowej ksidze przychodów i rozchodów s dokumenty cile okrelone przepisami prawa. W przypadku sprzeday podstaw do dokonania zapisu s co do zasady: faktury, dowody wewntrzne, ewidencja sprzeday bezrachunkowej oraz raporty z kasy rejestrujcej, dobowe bd miesiczne.
                                     • 22.06.2017Sposoby optymalizacji liczby zapisów w PKPiR
                                      Podstaw ewidencjonowania w podatkowej ksidze przychodów i rozchodów s dokumenty cile okrelone przepisami prawa. W przypadku sprzeday podstaw do dokonania zapisu s co do zasady: faktury, dowody wewntrzne, ewidencja sprzeday bezrachunkowej oraz raporty z kasy rejestrujcej, dobowe bd miesiczne.
                                      • 24.05.2017Rozliczenie PIT od wydania wasnej ksiki
                                       Pytanie podatnika: Wnioskodawca uzyska w 2016 r. przychód ze sprzeday napisanej przez siebie ksiki w wysokoci 132,38 z, który by niszy od kosztów uzyskania przychodu z tej sprzeday, poniesionych w 2015 r. i wynoszcych 3.500,00 z. Wnioskodawca poniós wic strat i nie uzyska w 2016 r. dochodu z tytuu sprzeday ww. ksiki. W jaki sposób naley opodatkowa sprzeda napisanej przez Wnioskodawc ksiki?
                                       • 03.04.2017ZUS upraszcza formularze
                                        Ju od pocztku kwietnia br. w caej Polsce Zakad Ubezpiecze Spoecznych stosowa bdzie nowe formularze, które s czytelniejsze i prostsze. Do tej pory akcja „Prosto z ZUS” prowadzona bya w formule pilotau jedynie w kilku wybranych oddziaach. Jak wskazuje ZUS, zmiany spotkay si z pozytywnym przyjciem.
                                        • 31.03.2017ZUS upraszcza formularze
                                         Ju od pocztku kwietnia br. w caej Polsce Zakad Ubezpiecze Spoecznych stosowa bdzie nowe formularze, które s czytelniejsze i prostsze. Do tej pory akcja „Prosto z ZUS” prowadzona bya w formule pilotau jedynie w kilku wybranych oddziaach. Jak wskazuje ZUS, zmiany spotkay si z pozytywnym przyjciem.
                                         • 13.03.2017Podatki 2017. KAS w pytaniach i odpowiedziach
                                          1. Co oznacza wprowadzenie KAS?  Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oznacza, e 1 marca 2017 r. przestaj funkcjonowa organy administracji podatkowej, celnej i kontroli skarbowej w znanym dotychczas ksztacie.
                                          • 10.03.2017Podatki 2017. KAS w pytaniach i odpowiedziach
                                           1. Co oznacza wprowadzenie KAS?  Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oznacza, e 1 marca 2017 r. przestaj funkcjonowa organy administracji podatkowej, celnej i kontroli skarbowej w znanym dotychczas ksztacie.
                                           • 17.11.2016Nadal nacigaj na "wpis do CEIDG": MR ostrzega, Prokuratura milczy
                                            Interpelacja nr 6715 do ministra rozwoju w sprawie rozpowszechniania ofert handlowych, które dziaaj na niekorzy konsumenta
                                            • 18.05.2016WSA. Nierzetelno ksigi przychodw i rozchodw
                                             Z uzasadnienia: Korzystajc z wynikw wykadni tego pojcia uytego w treci innych aktw prawnych, a jednoczenie uwzgldniajc swoisto przepisw podatkowych dotyczcych prowadzenia ewidencji przychodw, naley uzna, sformuowanie "bdne zapisy s skutkiem oczywistej omyki" oznacza bdne, czyli niezgodne ze stanem rzeczywistym, zapisy w ewidencji, ktre s skutkiem oczywistego bdu rachunkowego (np. bdu w dodawaniu, itp.), bdu pisarskiego (np. nieprawidowego umieszczenia przecinka, dopisania lub niedopisania zera, itp.) oraz innych oczywistych omyek, zwaszcza w ksigowaniu (np. jednorazowego dokonania zapisu w rubryce innej ni wymagana).
                                             • 07.03.2016Koszty sdowe, czyli ile trzeba zapaci w sdzie
                                              Na koszty sdowe w sprawach cywilnych skadaj si opaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnoszca pismo podlegajce opacie lub powodujce wydatki. Przez stron naley tu rozumie kadego uczestnika postpowania sdowego, w tym take wiadka, biegego i tumacza. Z kolei termin pismo wnoszone do sdu obejmuje rwnie skadany ustnie do protokou pozew, wniosek wszczynajcy innego rodzaju postpowanie lub inny wniosek, jeeli podlega opacie.
                                              • 18.02.2016PIT-11, PIT-8C i PIT-40 po 1 lutego 2016 r. zoysz wycznie w formie e-deklaracji
                                               Niezalenie od tego, czy jeste maym podatnikiem, czy te zatrudniasz wielu pracownikw, druki PIT-11, PIT-8C oraz obliczenie podatku PIT-40 w lutym moesz zoy jedynie za pomoc Internetu. Te oraz pozostae e-deklaracje naley wysa korzystajc z e-podpisu lub danych patnika, przy uyciu aktualnego oprogramowania.
                                               • 18.02.2016Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w NFZ
                                                Zgodnie z ustaw z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z pn. zm.) prawo do wiadcze w Polsce maj osoby ubezpieczone obowizkowo, osoby ubezpieczone dobrowolnie i inne osoby - po spenieniu warunkw okrelonych w tej ustawie.
                                                • 13.01.2016Podatki 2016: Zmiany ws. zwrotu VAT dla podrnych bd opnione?
                                                 Resort finansw zamierza podnie z 200 do 300 z minimaln czn kwot wartoci zakupw, przy ktrej podrny moe da zwrotu podatku VAT. rodowisko biznesowe apeluje natomiast o wyduenie vacatio legis, by przedsibiorcy mieli co najmniej trzy miesice na dostosowanie si do zmian.
                                                 • 12.01.2016Podatki 2016: Zmiany ws. zwrotu VAT dla podrnych bd opnione?
                                                  Resort finansw zamierza podnie z 200 do 300 z minimaln czn kwot wartoci zakupw, przy ktrej podrny moe da zwrotu podatku VAT. rodowisko biznesowe apeluje natomiast o wyduenie vacatio legis, by przedsibiorcy mieli co najmniej trzy miesice na dostosowanie si do zmian.
                                                  • 28.10.2015Oszuci nadal nacigaj na "wpis do rejestru"
                                                   Interpelacja nr 34559 do ministra sprawiedliwoci w sprawie dziaalnoci faszywych rejestrw firm, ktre podszywaj si pod Centraln Ewidencj i Informacj o Dziaalnoci Gospodarczej (CEIDG) i wysyaj do nowo powstaych przedsibiorcw wezwania do zapaty

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] nastpna strona »