Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

druki

 • 23.03.2011Usługi pocztowe – prywatni operatorzy przeciw przywilejom Poczty Polskiej
  Ogólnopolski Związek Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych (OZPNOP) postuluje przeprowadzenia zmian prawnych, które pozwolą na rozwój prywatnego sektora pocztowego w Polsce. Organizacja domaga się m.in. ujednolicenia stawki podatku VAT na rynku pocztowym. Branża pocztowa z niecierpliwością oczekuje nadejścia pełnej liberalizacji zaplanowanej na 2013 r.  
  • 04.03.2011Bezpłatnie e-druki podatki.biz
   Oferujemy Państwu do pobrania przydatne w codziennej pracy bezpłatne e-druki. Każdy aktywny formularz, może zostać po wypełnieniu wydrukowany. Każdy wypełniony druk lub formularz, może zostać w takiej postaci zapisany na dysku! Zadanie to realizuje specjalnie udostępniony, bezpłatny program PDF-XChange Viewer.
   • 02.03.2011Podróż służbowa musi być dokładnie udokumentowana
    Pytanie podatnika: Czy kwota zwrotu wydatków na przejazdy taksówkami, środkami transportu publicznego, opłaty parkingowe, opłaty za przejazd autostradą płatną i usługi gastronomiczne ponoszone w związku z podróżą służbową pracowników na terytorium Polski jak i poza jej granicami lub w trakcie wykonywania lokalnie bieżących zadań powierzonych przez Spółkę, udokumentowanego zaakceptowanym przez odpowiednie osoby drukiem rozliczenia wydatków z załączonymi paragonami, kwitami, biletami, innymi dowodami zapłaty i/lub oświadczeniami pracownika oraz wydrukiem polecenia księgowania (dekretacja) może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?
    • 03.02.2011Kłopoty z ZUS przedsiębiorców przerywających wykonywanie działalności przed wrześniem 2008 r.
     Interpelacja nr 19824 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie sporu dotyczącego zawieszenia działalności gospodarczej na linii przedsiębiorcy - ZUS
     • 30.12.2010Spadki: Spis inwentarza nie jest warunkiem zwolnienia
      Pytanie podatnika: Czy zaniechanie spisu inwentarza i nie przedstawienie go do Urzędu Skarbowego stwarza zagrożenie dla zwolnienia Wnioskodawcy i jego siostry, spadkobierców od podatków od spadku? Czy Urząd Skarbowy ma prawo żądać od Wnioskodawcy i jego siostry spisu inwentarza, ponieważ jest on wymieniony w postanowieniu Sądu o stwierdzenie praw do spadku?
      • 13.09.2010Zmiany stawek VAT: Czy będzie problem z kasami fiskalnymi?
       Interpelacja nr 17402 do ministra finansów w sprawie kosztów wprowadzenia planowanej przez rząd podwyżki podatku VAT
       • 30.08.2010Wystawianie faktury zbiorczej dokumentującej kilka transakcji
        Pytanie podatnika: Klienci Wnioskodawczyni żądają wystawienia jednej faktury dokumentującej sprzedaż wykonaną w danym miesiącu, co z ekonomicznego punktu widzenia jest dla nich korzystniejsze (z uwagi na mniejszą ilość dokumentów w miesiącu do zaksięgowania). Z uwagi na żądania klientów Wnioskodawczyni chciałaby wprowadzić nowy sposób fakturowania, który pozwoliłby umieścić na jednej fakturze datę jej wystawienia oraz numery i daty poszczególnych transakcji sprzedaży. Wystawiana w taki sposób faktura zawierałaby: dane sprzedawcy i nabywcy, kolejny numer, datę wystawienia oraz dane dotyczące transakcji zrealizowanych dla poszczególnych klientów w ciągu danego miesiąca przez konkretny oddział czy placówkę. Czy prawidłowy będzie sposób prezentacji wymaganych danych na fakturze, w szczególności dat sprzedaży, w opisanym w stanie faktycznym, w przypadku wprowadzenia przez Spółkę nowego sposobu fakturowania?
        • 14.07.2010Koncentracje: Cztery decyzje UOKiK
         Rynków: poligraficznego, budownictwa przemysłowego, usług montażowych oraz drobiarskiego - dotyczą decyzje zezwalające na koncentracje firm, które wydała prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ich beneficjentami będę przedsiębiorstwa Quad/Winkowski, KGHM Polska Miedź, grupa przedsiębiorców przejmujących Instal-Lublin oraz 2 Sisters Property.
         • 22.06.2010UOKiK: Odzież nie zawsze bezpieczna
          Jak wynika z najnowszego raportu z kontroli wyrobów włókienniczych przeprowadzonej na zlecenie UOKiK przez Inspekcję Handlową, w 1455 (34,8 proc.) z 4187 partii produktów - ubrań dla dorosłych i dzieci, bielizny, wyrobów metrażowych, pończoszniczych oraz apaszek i szali - zostały stwierdzone różnego rodzaju nieprawidłowości. Najwięcej zastrzeżeń dotyczyło oznakowania – aż 1359 z 4024 skontrolowanych partii. Część produktów zawierała metale takie jak kadm, ołów i nikiel.
          • 16.06.2010Pieczątka nie jest już wiarygodnym potwierdzeniem tożsamości
           Zapytanie nr 6750 do ministra finansów w sprawie zasadności stosowania w Polsce pieczątek na różnego rodzaju dokumentach, w tym fakturach
           • 26.05.2010Zmiana deklaracji VAT 7 – nie tylko pole na adnotacje
            Interpelacja nr 15181 do ministra finansów w sprawie utrzymania stosowanych dotychczas druków VAT-7: Deklaracja dla podatku od towarów i usług
            • 20.05.2010Poczta Polska pozostaje jedynym operatorem publicznym
             Zmniejsza się obszar usług zastrzeżonych dla operatora publicznego i systematycznie wzrasta liczba podmiotów, które prowadzą działalność w zakresie świadczenia usług pocztowych - wynika z raportu Urzędu Komunikacji Elektronicznej o stanie rynku usług pocztowych w Polsce w ubiegłym roku. W 2009 roku, poza Pocztą Polską, do rejestru operatorów pocztowych było wpisanych 209 podmiotów. Jednak nie wszyscy operatorzy, którzy uzyskali wpis, faktycznie prowadzą działalność.
             • 12.03.2010Orzecznictwo NSA: Wydatki na powiększenie kapitału zakładowego a KUP
              I. Aby potraktować pewien wydatek jako koszt uzyskania przychodu, trzeba bezspornie ustalić wystąpienie przychodu jako kategorii ustawowej. Skoro w świetle art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.; dalej powoływana jako: u.p.d.o.p.) przychody otrzymane na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego nie są zaliczone do przychodów w rozumieniu u.p.d.o.p., konsekwencją jest wyłączenie ich z opodatkowania podatkiem dochodowym. Jeśli zatem coś nie jest przychodem, to i wydatków poniesionych w związku z tym przysporzeniem nie można kwalifikować jako kosztów uzyskania przychodów.
              • 09.03.2010Uchwała NSA w sprawie istotnej dla wszystkich podatników 
               Teza: W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 lipca 2007 r. pojęcie "niewydanie interpretacji" użyte w art. 14o § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), nie oznacza braku jej doręczenia w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 14d powołanej ustawy.
               • 09.02.2010Lepiej za wcześnie niż za późno
                Pytania podatnika: 1. Czy spadkobierca, posiadając testament, ma prawo do złożenia zeznania SD-Z1 przed uzyskaniem orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku? 2. Czy urzędnik ma obowiązek przyjąć takie zeznanie? 3. Czy złożenie zeznania w ww. terminie (tj. przed uzyskaniem orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku) jest podstawą do zwolnienia od podatku, przy założeniu, że orzeczenie zostałoby dostarczone do Urzędu Skarbowego po jego uprawomocnieniu się?
                • 19.01.2010Orzecznictwo: Nie każda wpłata przed dostawą towaru lub usługi jest zaliczką

                 Teza: Dla uznania wpłaconej kwoty jako zaliczki na poczet wykonanych usług, w rozumieniu art. 19 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), istotnym jest, aby przyszłe świadczenie było określone w sposób jednoznaczny co do rodzaju towaru bądź usługi, tzn. w sposób umożliwiający ich identyfikację, a dodatkowo strony tego świadczenia, w momencie wpłaty zaliczki, nie mają woli dokonywania jego zmian w przyszłości.
                 • 01.12.2009Orzecznictwo: Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi

                  Z uzasadnienia: Wszystkie dokonane przez organy podatkowe ustalenia faktyczne są spójne i jednoznacznie dowodzą, że działalność zarejestrowana na nazwisko małżonki skarżącego była fikcyjna i została zgłoszona tylko w celu zwiększenia kosztów firmy skarżącego (a przez to obniżenia jego obciążeń podatkowych), a faktycznie wykonane w ramach niej czynności (na które wystawiono sporne faktury) wchodziły w istocie w zakres działalności prowadzonej przez skarżącego. Powyższe dodatkowo potwierdza okoliczność zlikwidowania działalności gospodarczej małżonki skarżacego z końcem 2006 r., tj. po wszczęciu postępowania kontrolnego w firmie skarżącego.
                  • 30.11.2009Po zmianie dowodu nie będzie już obowiązku złożenia NIP-3
                   Interpelacja nr 12164 do ministra finansów w sprawie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
                   • 27.11.2009Błąd lub groźba podstawą uchylenia oświadczenia o przyjęciu spadku
                    Interpelacja nr 11570 do ministra sprawiedliwości w sprawie ochrony spadkobierców obciążonych spłatą długów spadkowych wynikających z kredytów zaciągniętych przez spadkodawców
                    • 26.11.2009Wniosek EDG-1 do poprawy
                     Interpelacja nr 11788 do ministra gospodarki w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
                     • 23.11.2009Orzecznictwo WSA: Nieaktualne dane w VIES a prawo do 0-proc. stawki VAT
                      1. Podatnik, któremu na wniosek złożony w trybie art. 97 ust 17 ustawy o podatku od towarów i usług biuro wymiany informacji o podatku VAT lub naczelnik urzędu skarbowego potwierdziło, na ściśle wskazaną we wniosku datę, zidentyfikowanie podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na piśmie, faksem lub telefonicznie albo pocztą elektroniczną (ust 19), zachowuje nadal prawo do rozliczenia dostawy towarów jak wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, podlegającej opodatkowaniu, na zasadach określonych w art. 42 ust 1 ustawy o VAT, nawet wówczas, gdy w wyniku dokonania późniejszego zaktualizowania danych w europejskim systemie - VAT Exchange Information System (VIES) okaże się, iż w rzeczywistości podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy nie posiadającego już wówczas ważnego numeru identyfikacyjnego dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. 2. Warunkiem do skorzystania z tego prawa jest jednakże wykazanie, że dokonując dostawy, podatnik działał w dobrej wierze, czyli nie był w posiadaniu wiedzy o nieaktualności informacji udzielonej mu przez organy o zidentyfikowanie podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych, lub też nie mógł z łatwością przy istnieniu powiązań personalnych, kapitałowych czy osobistych, wiedzą taką dysponować.
                      • 04.11.2009MS: Niższa opłata to strata dla budżetu
                       Interpelacja nr 11247 do prezesa Rady Ministrów w sprawie obowiązkowych opłat uiszczanych przez przedsiębiorców za publikacje umieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz Monitorze Polskim B
                       • 28.08.2009Druki RMUA cztery razy do roku?
                        Komisja „Przyjazne Państwo” zaproponowała wprowadzenie do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych poprawek, na mocy których zmniejszona zostałaby częstotliwość wydawania pracownikom druków RMUA. W myśl przyjętego projektu ustawy pracodawca musiałby przekazać pracownikom druk RMUA raz na kwartał, a nie raz na miesiąc tak jak obecnie. Zmianę chwali Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
                        • 20.07.2009Renta z tytułu niezdolności do pracy
                         Warunki nabywania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy oraz zasady ustalania jej wysokości określa ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. nr 39, poz. 353, z późn. zm.), zwana dalej ustawą emerytalną. Informacje ogólne. Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:
                         • 08.07.2009Obowiązki podatników rejestrujących sprzedaż przy użyciu urządzeń fiskalnych (3) – paragony fiskalne
                          Zwieńczeniem sprzedaży rejestrowanej przy użyciu kasy fiskalnej powinno być wydrukowanie i wydanie klientowi dokumentu fiskalnego, na którym powinny znaleźć się informacje szczegółowo określone w rozporządzeniu. Określa ono nie tylko rodzaj informacji, jakie muszą znaleźć się na paragonie, ale również ich kolejność, a także w niektórych przypadkach rozmieszczenie i minimalne wymiary.
                          • 05.06.2009Druki RMUA będą wydawane rzadziej?
                           Jeśli wejdzie w życie propozycja przedsiębiorców zaakceptowana w tym tygodniu przez sejmową komisję „Przyjazne Państwo”, pracodawcy będą mogli rzadziej wydawać pracownikom druki RMUA, potwierdzające wyliczenie składek na ubezpieczenie społeczne. Pomysł chwali Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
                           • 07.01.2009MF: Obniżenie składek nie jest możliwe ze względu na kondycję finansową FUS
                            Zapytanie nr 2417 do ministra finansów w sprawie potrzeby obniżenia opodatkowania dochodów z pracy i kapitału
                            • 30.12.2008Dane dotyczące dowodu osobistego w formularzach NIP
                             Zapytanie nr 2414 do ministra finansów w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych
                             • 08.12.2008Aby przekazać 1 proc. podatku, należy rozliczyć się samodzielnie
                              Interpelacja nr 4898 do ministra finansów w sprawie możliwości przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego przez podatników rozliczających się za pośrednictwem płatników (zakłady pracy, organy rentowe)
                              • 12.11.2008MF: Podatek Belki nie odgrywa znaczącej roli w decyzjach inwestycyjnych
                               Interpelacja nr 4411 do ministra finansów w sprawie zniesienia podatku od operacji giełdowych, finansowych i lokat bankowych
                               • 25.09.2008Będą zmiany w zasadach przekazywania 1% podatku
                                Interpelacja nr 3398 do ministra finansów w sprawie przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego
                                • 24.07.2008Nieodpłatne przekazanie materiałów reklamowych a VAT
                                 Pytanie podatnika: Czy kalendarze z logo przekazywane kontrahentom lub potencjalnym kontrahentom stanowią drukowane materiały reklamowe w rozumieniu art. 7 ust. 3 ustawy o VAT?
                                 • 18.07.2008Sprzedawcy dzwonków do telefonów komórkowych na celowniku KE
                                  Meglena Kunewa, komisarz UE ds. konsumentów, ogłosiła wyniki przeprowadzonej w całej UE kontroli stron internetowych oferujących usługi telefonii komórkowej, między innymi dzwonki i tapety. Z dochodzenia przeprowadzonego w ponad 500 portalach w 27 państwach członkowskich, Norwegii i Islandii wynika, że w przypadku 80 proc. skontrolowanych serwisów istnieje podejrzenie nieprzestrzegania obowiązujących w UE praw konsumenckich.
                                  • 09.07.2008Problemów z refundacją składek z PFRON c.d.
                                   Interpelacja nr 2526 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie uregulowań prawnych oraz praktyki stosowania zasad refundacji składek wpłacanych ZUS przez PFRON
                                   • 03.07.2008Wydatki związane z podniesieniem kapitału zakładowego i KUP
                                    Interpelacja nr 2385 do ministra finansów w sprawie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki akcyjnej
                                    • 26.06.2008PCC od hipoteki kaucyjnej
                                     Ustawa o PCC różnicuje stawkę podatku, ustalając stawkę procentową od ustanowienia hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności istniejących - od kwoty zabezpieczonej wierzytelności 0,1% oraz stawkę kwotową w wysokości 19,00 zł od ustanowienia hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej. W związku z powyższym powstaje pytanie - jaka stawkę podatku od czynności cywilnoprawnych należy zastosować od ustanowienia hipoteki kaucyjnej?
                                     • 30.04.2008Orzecznictwo podatkowe: Wspólne rozliczenie małżonków
                                      Brak podpisów na zeznaniu, nie mógł doprowadzić do skutku w postaci odmowy łącznego opodatkowania małżonków. To jedynie brak formalny zeznania, podlegający uzupełnieniu w trybie art. 272 pkt 2 Ordynacji podatkowej i nie można go utożsamiać z niezłożeniem wniosku w ogóle.
                                      • 06.12.2007Kontrowersje w sprawie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
                                       Interpelacja nr 7793 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zatrudniania na podstawie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Szanowna Pani Minister! W obecnym czasie na rynku pracy można zaobserwować znaczny wzrost zatrudnienia pracowników tymczasowych. W wielu przedsiębiorstwach na Śląsku może zdaje się nawet następować wypieranie zatrudnienia na stałych etatach przez tę formę. Niepokojące jest również to, że dla znacznej liczby spośród osób pracujących tymczasowo podstawą świadczenia pracy jest umowa cywilnoprawna, a nie stosunek pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.
                                       • 08.11.2007Numer indentyfikacji podatkowej dla młodzieży
                                        Interpelacja nr 9072 do ministra finansów w sprawie uregulowania kwestii przyznawania numeru identyfikacji podatkowej pełnoletniej młodzieży uczącej się i studiującej, podejmującej pracę na czas określony
                                        • 25.07.2007Pomoc dla młodych przedsiębiorców oraz innowatorów
                                         Masz świetny pomysł na biznes, ale boisz się wysokich kosztów założenia interesu, opracowania patentu czy bezwzględnej konkurencji na rynku? A może zakończyłeś konstruowanie swojego wynalazku i nie wiesz, co zrobić ze swoim odkryciem? Nie jesteś zdany na samego siebie, istnieje szereg instytucji oraz programów stworzonych specjalnie po to, by wspomagać młodych przedsiębiorców oraz innowatorów.
                                         • 31.05.2007MPiPS: Honorowanie zwolnień lekarskich wystawianych na zwykłych blankietach
                                          Jedynie wydawanie zaświadczeń lekarskich na określonych, ściśle ponumerowanych i wydanych upoważnionym lekarzom drukach (ZUS ZLA) umożliwia płatnikom zasiłków (pracodawcom oraz ZUS) podjęcie wypłaty zasiłków chorobowych (wynagrodzenia za czas choroby).
                                          • 15.03.2007Zakup nowego samochodu w kraju UE
                                           Zakup nowego środka transportu od zagranicznego podmiotu jest transakcją szczególną. Jego nabycie zostało bowiem zupełnie specyficznie potraktowane przez Ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W przepisach tej ustawy znajdziemy szereg uregulowań mających zastosowanie tylko i wyłącznie do nowych środków transportu, najistotniejsze z nich jest zaś to wynikające z art. 9 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy. Wskazany przepis jest szczególny, ponieważ wynika z niego, że w przypadku nabycia nowego samochodu z krajów Unii zawsze będziemy mieli do czynienia z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów (WNT). Należy przez to rozumieć, że z WNT będzie miał do czynienia nabywca, który nabył samochód nie tylko od innego podatnika VAT UE, ale także w sytuacji, kiedy dokona nabycia od osoby prywatnej. Co ważniejsze sam nabywca też nie musi być zarejestrowanym VAT-owcem; nawet jeśli jest to osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, będziemy mieli do czynienia z transakcją wewnątrzwspólnotową.
                                           • 30.11.2006Kapitał początkowy a obowiązki pracodawcy
                                            Przepisy ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.) zobowiązały pracodawców do kompletowania dokumentacji umożliwiającej ustalenie kapitału początkowego tym pracownikom, za których przekazują do Zakładu imienne raporty miesięczne i przekazania jej do ZUS nie później niż do dnia 31 grudnia 2006 r. Obowiązek ten dotyczy pracowników urodzonych po 1948 r., którzy nie mają ustalonego prawa do emerytury.
                                            • 26.11.2006edruki - aktywne druki i formularze pdf
                                             Miło nam poinformować, o uruchomieniu - we współpracy z serwisem www.edruki.pl - systemu umożliwiającego dostęp do aktywnych, elektronicznych wersji druków, formularzy i innych dokumentów jak umowy, zaświadczenia itp., w postaci plików pdf.System znajduje się pod adresem www.edruki.podatki.biz. Wszystkie edruki przygotowano zgodnie z oficjalnymi, aktualnie obowiązującymi wzorami dokumentów. Atrakcyjność stosowania edruków polega na możliwości pracy z wybranym drukiem (formularzem) w sposób odzwierciedlający wypełnianie formularza w wersji papierowej - z tą jednak różnicą iż całość operacji odbywa się za pomocą komputera. Wypełniane są poszczególne pola druku (formularza) bezpośrednio na ekranie monitora. Każdy aktywny formularz, dostępny w systemie, może zostać po wypełnieniu wydrukowany, oraz zapisany na dysku. Wszystkie edruki dostępne w systemie zostały uszeregowane w odpowiednie kategorie tematyczne.
                                             • 19.09.2006Sprzedaż dzieł sztuki wytworzonych przez podatnika i stawka VAT
                                              Pytanie podatnika: Czy dostawa wytworzonych przez podatnika dzieł sztuki będzie korzystać z opodatkowania stawką podatku VAT w wysokości 7%?
                                              • 07.09.2006Firma w Polsce, miejsce zamieszkania za granicą
                                               Jestem polskim obywatelem, który na stałe zamieszkuje w Irlandii. Chciałbym założyć firmę usługową w Polsce, i powierzyć jej prowadzenie pełnomocnikowi (działalność nie wymaga koncesji i zezwoleń). Jakie formalności mnie czekają? Jakie podatki będę płacił w Polsce?
                                               • 22.05.2006Zwolnienie od kosztów sądowych rzeczników konsumentów występujących w sprawach indywidualnych konsumentów
                                                31 marca 2006 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił z pismem do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby zwolnienia od kosztów sądowych rzeczników konsumentów występujących w sprawach indywidualnych konsumentów. W piśmie tym Rzecznik odniósł się do problemu ochrony praw konsumentów jako do kwestii konstytucyjnej, publicznoprawnej. Udzielenie rzecznikom konsumentów zwolnienia od kosztów sądowych pozwoli zachować na dotychczasowym poziomie ochronę prawną konsumentów, bowiem konieczność ponoszenia przez rzeczników konsumentów kosztów sądowych może doprowadzić do sytuacji w której, wobec braku środków w budżetach powiatów, zaniechają występowania do sądów w indywidualnych sprawach konsumenckich.
                                                • 14.05.2006Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń
                                                 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje, iż rozpoczęte zostały prace nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń (Dz. U. Nr 105, poz. 882).
                                                 • 23.04.2006ZUS - Nowe kody tytułu ubezpieczeń
                                                  Od 1 kwietnia zmieniły się kody tytułów ubezpieczeń dla niektórych grup przedsiębiorców. Osoby, których dotyczą zmiany powinny dokonać przerejestrowania w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pojawiła się informacja Rzecznika Prasowego ZUS dotycząca nowych kodów tytułu ubezpieczeń. Poniżej prezentujemy jest treść:
                                                  • 04.04.2006Nowa wersja programu „PŁATNIK”
                                                   Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił nową wersję programu Płatnik o oznaczeniu 6.04.001. Została ona dostosowana do rozporządzenia Ministra pracy i polityki społecznej uaktualniającego listę kodów tytułów ubezpieczeń. Umożliwi również porównywanie danych o osobach ubezpieczonych gromadzonych przez przedsiębiorcę z danymi Centralnego Rejestru Ubezpieczonych (CRU) prowadzonego przez ZUS.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] następna strona »