Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

interpretacja indywidualna zdarzenie faktyczne

 • 15.09.2020Bilet miesiczny jako przychód pracownika
  Przedsibiorca rozwaa zakup bd dofinansowanie do biletów miesicznych dla swoich pracowników. W tym chce zakupi karty miejskie, które przekae pracownikom. Bd to karty imienne, na których znajdzie si ju naadowany bilet, a kolejne bilety bd adowane we wasnym zakresie przez pracownika. Czy sfinansowanie w caoci lub w czci ww. biletów stanowi przychód pracownika? Czy pracodawca ma obowizek dokonywania wpat zaliczki na podatek jeli z powodów od niego niezalenych nie by w stanie wczeniej pobra kwoty zaliczki z wynagrodzenia pracownika?
  • 20.07.2020Kiedy bilet miesiczny jest przychodem pracownika?
   Przedsibiorca rozwaa zakup bd dofinansowanie do biletów miesicznych dla swoich pracowników. W tym chce zakupi karty miejskie, które przekae pracownikom. Bd to karty imienne, na których znajdzie si ju naadowany bilet, a kolejne bilety bd adowane we wasnym zakresie przez pracownika. Czy sfinansowanie w caoci lub w czci ww. biletów stanowi przychód pracownika? Czy pracodawca ma obowizek dokonywania wpat zaliczki na podatek jeli z powodów od niego niezalenych nie by w stanie wczeniej pobra kwoty zaliczki z wynagrodzenia pracownika?
   • 17.07.2020Kiedy bilet miesiczny jest przychodem pracownika?
    Przedsibiorca rozwaa zakup bd dofinansowanie do biletów miesicznych dla swoich pracowników. W tym chce zakupi karty miejskie, które przekae pracownikom. Bd to karty imienne, na których znajdzie si ju naadowany bilet, a kolejne bilety bd adowane we wasnym zakresie przez pracownika. Czy sfinansowanie w caoci lub w czci ww. biletów stanowi przychód pracownika? Czy pracodawca ma obowizek dokonywania wpat zaliczki na podatek jeli z powodów od niego niezalenych nie by w stanie wczeniej pobra kwoty zaliczki z wynagrodzenia pracownika?
    • 22.04.2020Rozliczanie faktur korygujcych "in plus" oraz "in minus" dot. usug zwolnionych z VAT
     Spóka wystawia faktury sprzedaowe zwizane z dziaalnoci polegajc na procesowaniu rodków pieninych ze stawk VAT zwolniony. Niemniej w toku dziaalnoci zdarza si, i wystawiona pierwotna faktura wymaga skorygowania. Powodem moe by przykadowo bd w kalkulacji nalenego wynagrodzenia, jednak moe by to te spowodowane innymi czynnikami, nie wynikajcymi z bdu (np. odstpienie klienta od umowy, rabat itp.). W jakim okresie powinna ujmowa faktury korygujce sprzeda zwolnion?
     • 21.04.2020Rozliczanie faktur korygujcych "in plus" oraz "in minus" dot. usug zwolnionych z VAT
      Spóka wystawia faktury sprzedaowe zwizane z dziaalnoci polegajc na procesowaniu rodków pieninych ze stawk VAT zwolniony. Niemniej w toku dziaalnoci zdarza si, i wystawiona pierwotna faktura wymaga skorygowania. Powodem moe by przykadowo bd w kalkulacji nalenego wynagrodzenia, jednak moe by to te spowodowane innymi czynnikami, nie wynikajcymi z bdu (np. odstpienie klienta od umowy, rabat itp.). W jakim okresie powinna ujmowa faktury korygujce sprzeda zwolnion?
      • 14.01.2020Zwrot VAT z faktury zaliczkowej
       Pytanie: Czy w zwizku z wykonywaniem czynnoci opodatkowanych VAT polegajcych na wynajmie lokalu uytkowego i mieszkalnego na cele niemieszkaniowe bdzie Wnioskodawcy przysugiwao prawo do zwrotu podatku naliczonego w terminie 60 dni wynikajcego z faktur zaliczkowych a potem z faktury kocowej na zakup lokalu niemieszkalnego, który to lokal - ze wzgldu na to, e jest w budowie - nie jest jeszcze wynajmowany?
       • 13.01.2020Podatki 2020: Wystawienie faktury do paragonu niezawierajcego NIP
        Pytanie: Czy Spóka bdzie uprawniona - na danie klienta - do wystawienia faktury niezawierajcej NIP do paragonu fiskalnego niezawierajcego NIP? Czy w przypadku, gdy Spóka - na danie klienta - wystawi faktur bez NIP (do paragonu fiskalnego bez NIP) to czy bdzie uprawniona - na danie klienta - do wystawienia faktury korygujcej zawierajcej NIP lub zaakceptowania noty korygujcej wystawionej przez klienta z NIP wskazanym przez klienta?
        • 13.01.2020WSA. Kiedy ujmowa korekty cen transferowych?
         Z uzasadnienia: W sprawie nie znajd zastosowania postanowienia art. 12 ust. 3j ustawy o CIT, bowiem nalenoci otrzymanej przez skarc z tytuu przyjtego mechanizmu dostosowania rentownoci nie mona przypisa do jakiegokolwiek wiadczenia ze strony spóki, nie stanowi ono równie korekty ceny dokonanych wczeniej sprzeday produktów. Zastosowanie mechanizmu nie stanowi podstawy do zmniejszenia kwot wykazanych przychodów bowiem nie ulega zmianie warto sprzedanych produktów. Zmniejszenie wysokoci przychodów wynika jedynie z umowy stron i nie znajduje natychmiastowego przeoenia na skutki podatkowe.
         • 08.01.2020WSA. Parkowanie poza siedzib firmy a odliczenie 100% VAT
          Z uzasadnienia: Jako wyjtek od zasady naley traktowa przypadki, gdy wykorzystanie samochodu subowego na dojazd pracownika z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania pracy bdzie uznawane za zwizane z dziaalnoci gospodarcz podatnika w rozumieniu art. 86a ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT, a nie jako wykonywane na osobiste potrzeby pracownika. Odstpstwo to powinno by uzasadnione stanem faktycznym danej sprawy. W takiej sytuacji podatnikowi przysuguje pene prawo do odliczenia podatku naliczonego zwizanego z zakupem paliwa i ponoszeniem innych wydatków na eksploatacj pojazdów samochodowych.
          • 18.12.2019VAT 2019: Obowizkowy mechanizm podzielonej patnoci w serwisie
           Spóka z o.o. wiadczy m.in. usugi serwisowe w zakresie naprawy pojazdów. W skad usugi serwisowej wchodz uyte materiay oraz robocizna. Czy w zwizku z wejciem w ycie z dniem 1 listopada 2019 r. art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usug wystawiane faktury w wypadku, gdy warto czci wymienionych w zaczniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usug wchodzcych w skad usugi serwisowej przekroczy 15 000 z brutto powinny zawiera wyrazy „mechanizm podzielonej patnoci”?
           • 18.12.2019WSA. Byy pracownik w sdzie a PIT. Zalege wynagrodzenie to nie odszkodowanie
            Z uzasadnienia: Pracownik wystpi do sdu o wypat utraconego jego zdaniem dodatku za prac w soboty, niedziele i wita, której to pracy nie wiadczy (...) wiadczenia te nie byy zatem nakierowane na przywrócenie stanu majtku, który istnia przed wystpieniem szkody, a zatem ich wypata nie moga zosta zakwalifikowana jako odszkodowanie z tytuu poniesionych strat. (...) Bez znaczenia dla tej kwalifikacji pozostawao to, e wiadczenie to zostao zasdzone po ustaniu stosunku pracy - tym bardziej, e powinno jego zapaty istniaa jeszcze w czasie, gdy ten stosunek pracy trwa.
            • 17.12.2019VAT 2019: Obowizkowy mechanizm podzielonej patnoci w serwisie
             Spóka z o.o. wiadczy m.in. usugi serwisowe w zakresie naprawy pojazdów. W skad usugi serwisowej wchodz uyte materiay oraz robocizna. Czy w zwizku z wejciem w ycie z dniem 1 listopada 2019 r. art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usug wystawiane faktury w wypadku, gdy warto czci wymienionych w zaczniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usug wchodzcych w skad usugi serwisowej przekroczy 15 000 z brutto powinny zawiera wyrazy „mechanizm podzielonej patnoci”?
             • 12.12.2019Podwyszona do 10% stawka amortyzacji lokalu niemieszkalnego - jak udokumentowa uywanie?
              Podatnicy maj prawo w niektórych sytuacjach indywidualnie okreli stawk amortyzacji. W przypadku uywanych lokali niemieszkalnych, dla których maksymalna stawka amortyzacji wynosi nawet 10% (przy normatywnej stawce 2,5%) w gr wchodz spore korzyci podatkowe. Ale ustawa o podatku dochodowym nie reguluje kwestii dokumentowania okresu uywania lokalu niemieszkalnego - a wanie ten okres ma zasadnicze znaczenie dla ustalenia wysokoci stawki. Jak wobec tego ma fakt i okres uywania udokumentowa podatnik?
              • 05.12.2019PIT: Sprzeda nieruchomoci wykorzystywanej w dziaalnoci gospodarczej - jaka stawka podatku?
               rodki uzyskane ze sprzeday skadników majtku wykorzystywanych w dziaalnoci gospodarczej, pozostaych na dzie likwidacji dziaalnoci gospodarczej prowadzonej samodzielnie, stanowi przychód z dziaalnoci gospodarczej, chyba e od pierwszego dnia miesica nastpujcego po miesicu, w którym nastpia likwidacja dziaalnoci gospodarczej prowadzonej samodzielnie do dnia ich odpatnego zbycia upyno sze lat i odpatne zbycie nie nastpuje w wykonaniu dziaalnoci gospodarczej.
               • 03.12.2019Zasady i tryb wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego
                Budowanie rozsdnej i przemylanej polityki podatkowej w firmie wymaga stosowania odpowiednich narzdzi prawnych. Jedn z instytucji minimalizujcych ryzyko podatkowe w przedsibiorstwie jest interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego. Cho w ostatnich latach liczba wydawanych interpretacji maleje, to w kluczowych kwestiach – zwaszcza tam, gdzie przepisy s niejednoznaczne – wci ciesz si one duym zainteresowaniem wród podatników. Sprzyja temu nie tylko symboliczna opata za wydanie interpretacji, ale przede wszystkim ochrona prawna, która wie organ odnonie do zastosowanej wykadni konkretnych przepisów podatkowych.
                • 02.12.2019WSA. Zwrot kosztów za jazd prywatnym samochodem bez PIT
                 Z uzasadnienia: Otrzymanie przez pracownika od skarcej kwoty z tytuu zwrotu kosztów jego wykorzystania do celów subowych stanowi jedynie wyrównanie uszczerbku majtkowego. Stwierdzi zatem naley, e kwota wypacanego przez skarc pracownikowi wiadczenia stanowicego zwrot kosztów z tytuu uywania przez niego samochodu prywatnego w celach subowych, nie stanowi przychodu pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f.
                 • 13.11.2019Podatki 2020: Przelew na rachunek spoza wykazu podatników VAT a koszty podatkowe
                  Pytanie: Patnoci za nabywane od dostawców VAT UE i dostawców VAT spoza UE usugi lub towary Wnioskodawca bdzie dokonywa na wskazane przez te podmioty rachunki bankowe, które bd prowadzone w bankach majcych siedzib poza terytorium RP lub ewentualnie na terytorium RP. Czy Wnioskodawca dokonujc patnoci na rachunek, który nie zosta zgoszony do wykazu, o którym jest mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usug, gdy dostawca towarów i usug nie jest podatnikiem VAT z terytorium RP, bdzie móg wydatek, którego dotyczy ta patno zaliczy do kosztów uzyskania przychodów od 1 stycznia 2020 r.?
                  • 08.11.2019Na termin powstania obowizku podatkowego w VAT mog wpywa postanowienia umowne
                   Publikowane dzisiaj orzeczenie NSA dotyczy rozstrzygnicia sprawy, w której zapad wyrok TS UE, stanowicy odpowied na zadanie przez NSA pytanie prejudycjalne (sprawa Budimex vs. Ministerstwo Finansów). Kwestia jest istotna, poniewa dotyczy momentu powstania obowizku podatkowego w VAT i powizania go z postanowieniami konkretnej umowy, czcej kontrahentów.
                   • 05.11.2019Dziaalno w mieszkaniu. Jakie wydatki mog by kosztem?
                    Pytanie: Czy Wnioskodawcy bdzie przysugiwa prawo do pomniejszenia przychodu o koszty uzyskania przychodu w postaci: odpisów amortyzacyjnych od wartoci pocztkowej mieszkania (uwzgldniajcej wydatki na wykoczenie), odsetek od rat kredytu hipotecznego faktycznie zapaconych, wydatków z tytuu czynszu i energii elektrycznej - w takiej proporcji, w jakiej powierzchnia pomieszczenia wykorzystywanego do dziaalnoci gospodarczej pozostaje do powierzchni caego mieszkania?
                    • 04.11.2019Rezygnacja z kasy fiskalnej
                     Pytanie: Wnioskodawca chciaby skorzysta z istniejcego zwolnienia i zrezygnowa z ewidencjonowania sprzeday przy zastosowaniu kas rejestrujcych oraz wyrejestrowa posiadan kas z Urzdu Skarbowego. Czy Wnioskodawca moe zaprzesta prowadzenia ewidencji sprzeday przy zastosowaniu kasy rejestrujcej wobec objcia zakresem zwolnienia? Jakie kroki powinien poczyni Wnioskodawca celem zgoszenia zaprzestania prowadzenia ewidencji sprzeday przy zastosowaniu kasy rejestrujcej?
                     • 29.10.2019Firmowy samochód wykorzystywany czasami prywatnie w kosztach dziaalnoci
                      Pytanie: Czy koszty zwizane z zakupem oraz utrzymaniem samochodu osobowego, po jego przyjciu do ewidencji rodków trwaych jako rodka trwaego w dziaalnoci gospodarczej, z wykorzystywaniem go równie jako rodka transportu w podróach subowych niezwizanych z dziaalnoci, mog by uznane jako koszty uzyskania przychodów w dziaalnoci: koszty amortyzacji: 100% odpisów amortyzacyjnych; koszty ubezpieczenia OC, AC, NW oraz Assistance: 100% kosztów; koszty przegldów i napraw (usugi serwisowe wraz z zakupem czci zamiennych): 75% poniesionych kosztów; koszty zakupu paliwa, olejów, wymiany ogumienia i inne biece koszty eksploatacyjne zwizane z utrzymaniem pojazdu: 75% poniesionych kosztów?
                      • 25.10.2019Odmowa wydania interpretacji indywidualnej - najczstsze przyczyny i nieco statystyki
                       Stale spada liczba skadanych wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych (w 2015 roku byo to okoo 38 tysicy wniosków, w 2018 r. ju tylko okoo 20 000. Mimo to bezwzgldna liczba odmów praktycznie si nie zmienia - a to oznacza, e procentowy wskanik odmowy wydania interpretacji wzrós prawie dwukrotnie. Jaka jest tego przyczyna? Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelacj poselsk wskazuje powody formalne.
                       • 21.10.2019NSA. Udzielenie skonta skutkuje obowizkiem korekty faktury
                        Z uzasadnienia: Informacja o kwocie skonta zawarta na pierwotnej fakturze nie jest równoznaczna z udzieleniem rabatu. Dopiero okrelone zachowanie nabywcy ju po otrzymaniu faktury (wczeniejsza zapata) skutkuje udzieleniem rabatu. Zgodnie zatem z art. 106j ust. 1 pkt 1 u.p.t.u. sprzedawca ma wówczas obowizek wystawi faktur korygujc zmniejszajc podstaw opodatkowania o warto udzielonego skonta - w celu wykazania rzeczywistych kwot zwizanych z dan dostaw towarów.
                        • 15.10.2019Klimatyzacja jako odrbny rodek trway podlegajcy amortyzacji
                         Pytanie: Jednym z nakadów przy okazji dostosowywania pomieszczenia do zamierzonej dziaalnoci by monta systemu klimatyzacji, który zaprojektowany zosta cile w oparciu o ukad i specyfikacj wynajtego lokalu. Wydatek ten w caoci pokryty zosta ze rodków Wnioskodawcy. Wnioskodawca ustali jednak z wacicielem lokalu, e System klimatyzacji pozostanie w lokalu w razie wypowiedzenia/rozwizania umowy najmu lokalu. Czy ww. system stanowi odrbny (samodzielny) rodek trway i powinien by amortyzowany w podatkowych kosztach dziaalnoci Wnioskodawcy w sposób dla niego waciwy?
                         • 10.10.2019VAT: Przygotowanie dziaki do inwestycji dla przyszego nabywcy nosi znamiona dziaalnoci
                          Podejmowanie zorganizowanych dziaa, takich jak podzia gruntu na mniejsze dziaki, uzbrojenie terenu, wydzielenie dróg wewntrznych, uzyskanie przed sprzeda decyzji o warunkach zabudowy, wykonywanie czynnoci marketingowych, wiadczy o tym, e czynnoci zwizane ze sprzeda dziaki maj form zawodow (profesjonaln).
                          • 07.10.2019WSA. Samo wystawienie weksla nie generuje kosztu
                           Z uzasadnienia: Zamieszczenie w treci przepisu dodatkowego, w stosunku do zasad ogólnych, warunku w postaci stwierdzenia "faktycznie poniesione" wskazuje, e kosztem w tym wypadku moe by koszt faktycznie poniesiony, a wic zrealizowany do dnia osignicia przychodu i skutkujcy rzeczywistym zmniejszeniem zasobów majtkowych podatnika (...) wrczenie weksla nie jest spenieniem wiadczenia (zapat) w rozumieniu prawa zobowiza, lecz moe suy, jak ju wyjaniono, co najwyej jako odnowienie.
                           • 07.10.2019Wydatki na wytworzenie programu komputerowego w kosztach podatkowych
                            Pytanie: Czy poniesione przez Spók wydatki na wytworzenie programu komputerowego (wynagrodzenia pracowników Wnioskodawcy, zapata za usugi specjalistów zewntrznych (przedsibiorców na podstawie umów o wspópracy), wynagrodzenia wypacane na podstawie umów cywilnoprawnych osobom fizycznym, koszty dzierawy serwera, na którym program komputerowy jest tworzony, koszty koniecznych certyfikatów dla tworzonego programu komputerowego) mog by ujte w kosztach uzyskania przychodów po jego wytworzeniu jako wartoci niematerialne i prawne, poprzez dokonywanie odpisów amortyzacyjnych oraz czy wydatki te mona zaliczy do kosztów w momencie ich poniesienia?
                            • 02.10.2019Bdnie zaprogramowana stawka VAT w kasie fiskalnej
                             Pytanie: Wnioskodawca prowadzi sklep internetowy i korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT. W wyniku pomyki serwisanta caa sprzeda zwolniona z VAT opodatkowana bya 23% stawk. W czerwcu br. pracownik US poinformowa Wnioskodawc, e kasa jest bdnie ustawiona i nie powinna wykazywa podatku VAT za towary. W tym samym dniu zgosi si do serwisu który ustawia na pocztku kas, aby j przefiskalizowano prawidowo. W jaki sposób naley dokona sprostowania zaistniaej pomyki? Czy Wnioskodawca musi rozliczy omykowo naliczony podatek?
                             • 30.09.2019Korekta VAT-7 moliwa równie po wyrejestrowaniu
                              Pytanie: Czy po zaprzestaniu wykonywania dziaalnoci gospodarczej przysuguje prawo do korekty deklaracji VAT-7 za okres, w którym podatniczka prowadzia dziaalno gospodarcz? Czy postpowanie podatkowe zawiesza bieg terminu na zoenie korekty deklaracji VAT i terminu przedawnienia dania zwrotu nadpaconego podatku VAT - w zakresie objtym postpowaniem podatkowym?
                              • 26.09.2019Pobór zaliczek na podatek przy oddelegowaniu na okres przekraczajcy 183 dni
                               Od wynagrodze pracowników, których przewidywany pobyt w Niemczech ma przekracza zgodnie z zawart umow 183 dni w okresie dwunastu miesicy w roku podatkowym, patnik nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy w Polsce.
                               • 23.09.2019Podstawa opodatkowania VAT przy zapacie za towar/usug bonem
                                Pytanie: Czy w sytuacji gdy bony nabyte odpatnie s wykorzystywane przez klientów do opacenia towarów lub usug po cenie sprzeday brutto mniejszej ni warto nominalna bonu/bonów (tj. gdy klient dokonuje zapaty wycznie z wykorzystaniem bonu/bonów, których suma wartoci nominalnej jest wysza ni cena sprzeday brutto towarów lub usug), podstaw opodatkowania VAT stanowi cena brutto sprzedanych towarów i usug, tj. kwota faktycznie zapacona za bony, pomniejszona o warto bonu niezrealizowan przez klienta, oraz pomniejszona o kwot podatku nalenego zwizanego ze sprzedanymi towarami lub usugami?
                                • 18.09.2019Samochód w kosztach: Zmiana harmonogramu rat jest zmian umowy leasingowej
                                 Pytanie: 24 grudnia 2018 r. spóka zawara umow leasingu operacyjnego na samochód osobowy. Spóka przewiduje, e w drugiej poowie 2019 r. bdzie chciaa zmieni harmonogram rat leasingowych.Czy zmian harmonogramu spóka powinna potraktowa jako zmian umowy leasingowej o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z 23 padziernika 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw i tym samym powinna do niej stosowa przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowizujcym od 1 stycznia 2019 r.?
                                 • 16.09.2019Dziaalno w mieszkaniu: Moliwo odliczenia VAT od zakupu lokalu i garau oraz remontu
                                  Pytanie: Wnioskodawca kupi mieszkanie na rynku pierwotnym. Konieczne bdzie wykonanie niezbdnych prac budowlanych pozwalajcych na prawidowe uytkowanie lokalu. Wnioskodawca zamierza zmieni adres siedziby swojej firmy zgodny z adresem nowo nabytego lokalu. W lokalu tym bdzie równie mieszka. Do lokalu przynalene jest take miejsce parkingowe w garau podziemnym, które bdzie wykorzystywane do parkowania samochodu osobowego znajdujcego si w rodkach trwaych firmy. Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia VAT od zakupu lokalu oraz miejsca postojowego, a take od wydatków poniesionych na remont?
                                  • 13.09.2019Najpierw kredyt na wasne cele mieszkaniowe, potem sprzeda poprzedniej nieruchomoci
                                   W przypadku wydatkowania przychodu ze sprzeday nieruchomoci lub praw na spat kredytu istotnym jest , aby kredyt zosta zacignity przed dniem uzyskania przychodu z odpatnego zbycia nieruchomoci lub prawa majtkowego oraz to, eby z umowy kredytu bankowego wynikao, e kredyt zosta udzielony na cel mieszkaniowy wymieniony w ustawie.
                                   • 09.09.2019WSA. Przychody pracownika: Ryczat samochodowy za jazdy lokalne z PIT
                                    Z uzasadnienia: Zwrot kosztów uywania pojazdu prywatnego do celów subowych w jazdach lokalnych przyznany pracownikowi Spóki na podstawie umowy cywilnoprawnej nie mieci si w dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (...) Ryczat wypacany pracownikom z tytuu uywania przez pracowników prywatnych samochodów osobowych do celów subowych stanowi przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ww. ustawy, który winien by opodatkowany wraz z innymi przychodami ze stosunku pracy.
                                    • 02.09.2019Ulga na zakup kas rejestrujcych online
                                     Pytanie: W zwizku z obowizkiem rozpoczcia ewidencjonowania obrotu za pomoc kas/drukarek fiskalnych „online” od 1 stycznia 2020 r. Spóka jeszcze w 2019 r. planuje wymieni wszystkie pracujce na stacjach kasy/drukarki fiskalne na drukarki „online” i prowadzi ewidencj sprzeday przy ich uyciu. Instalacje drukarek bd dokonywane sukcesywnie w zalenoci od moliwoci instalacyjnych. W zwizku z tym moe si zdarzy tak, e okrelona partia drukarek zostanie zakupiona np. w maju 2019 r., kolejna w lipcu 2019 r., a nastpna w grudniu 2019 r. W jakim terminie Spóka ma prawo skorzystania z ulgi na zakup kas rejestrujcych online? Od jakiego momentu naley liczy 6-miesiczny termin?
                                     • 29.08.2019Stowarzyszenia i CIT: Warunki korzystania ze zwolnienia od podatku
                                      Czy dochód uzyskany poprzez dokonanie wiadczenia wzajemnego - usugi reklamowej, wykorzystany na cele statutowe Stowarzyszenia bdzie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych? Na to pytanie odpowiada publikowana interpretacja, w której przedstawiono warunki korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego przez stowarzyszenia.
                                      • 27.08.2019Klauzula o unikaniu opodatkowania staa si furtk do odmowy wydawania interpretacji
                                       Jeeli wniosek interpretacyjny obejmuje przepisy normujce klauzul przeciwko unikaniu opodatkowania - udzielenie indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, zawierajcej ocen moliwoci stosowania i wykadni przepisów klauzulowych, byoby niedopuszczalne, wobec czego naley odmówi wszczcia postpowania o wydanie interpretacji, na podstawie art. 165a § 1 w zwizku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                       • 27.08.2019Wyprawka dla dziecka pracownika bez PIT
                                        Pytanie: Spóka jako firma prorodzinna przekazuje podarunki dla swoich pracowników z okazji narodzin dziecka, których koszt pokrywany jest ze rodków obrotowych. Czy przekazana wyprawka z okazji narodzin dziecka na rzecz pracowników stanowi nieodpatne wiadczenie z tytuu stosunku pracy i jest opodatkowana na podstawie art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w zwizku z tym czy na Spóce ci obowizki patnika wynikajce z art. 31 ww. ustawy?
                                        • 26.08.2019Elektryczna hulajnoga moe by kosztem w firmie
                                         Pytanie: Wnioskodawca ma te spor grup klientów, z któr spotyka si w centrum miasta, gdzie dojazd samochodem jest utrudniony, lub wrcz niemoliwy, a dodatkowo postój w centrum jest patny, a w zwizku z planowanymi podwykami bdzie jeszcze droszy. Wnioskodawca zastanawia si nad kupnem elektrycznej hulajnogi jako rodka transportu, który moe schowa w samochodzie i w razie potrzeby uy do dojazdów do klientów w centrum. Czy Wnioskodawca moe uwzgldni zakup hulajnogi jako koszt uzyskania przychodu?
                                         • 22.08.2019Amortyzacja podatkowa i bilansowa to nie to samo
                                          Nie ma koniecznoci stosowania stawek amortyzacyjnych dla celów podatkowych w wysokoci powizanej z faktycznym okresem ekonomicznej uytecznoci rodków trwaych. Stawki amortyzacyjne stosowane przez przedsibiorców mog by ksztatowane na dowolnym, uznanym przez nich za odpowiedni poziomie, z jednym istotnym warunkiem - nie mog przekracza stawek okrelonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych, stanowicym zacznik do ustawy.
                                          • 14.08.2019Nocleg ze niadaniem stanowi usug kompleksow
                                           Pytanie: Wnioskodawca prowadzi dziaalno obejmujc usugi noclegowe i gastronomiczne. W restauracji Wnioskodawca wiadczy usugi gastronomiczne na rzecz konsumentów zewntrznych oraz na rzecz osób bdcych gomi gocica. Usugi noclegowe s sprzedawane cznie ze niadaniem jako usuga zoona. Czy wiadczenie usug noclegowych wraz ze niadaniem i obiadokolacj jako usug kompleksow naley opodatkowa stawk 8% VAT jako cao i wykaza na fakturze jako usug noclegow wedug stawki VAT - 8%?
                                           • 12.08.2019Wydatki na kurs jzyka w kosztach firmy
                                            Pytanie: W ramach prowadzonej dziaalnoci Podatniczka wspópracuje min. z kontrahentami majcymi siedzib za granic. W celu nawizania kontaktu celem pozyskania zlece oraz sprawnej obsugi firm zagranicznych, konieczna jest zaawansowana znajomo jzyka angielskiego w mowie i w pimie, gdy klienci Podatniczki posuguj si tym wanie jzykiem. Podatniczka rozpocza prywatny kurs jzyka angielskiego. Czy wydatki za wykonywane na jej rzecz usugi ksztacenia jzykowego stanowi dla Podatniczki koszty uzyskania przychodu?
                                            • 07.08.2019Dziaalno w mieszkaniu: Amortyzacja lokalu oraz miejsca postojowego
                                             Pytanie: Wnioskodawca zamierza dokona zakupu lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym. Po zakupie przedmiotowego lokalu Wnioskodawca zamierza zmieni adres siedziby swojej firmy zgodny z adresem nowo nabytego lokalu. W lokalu tym bdzie równie zamieszkiwa. Do lokalu przynalene jest take miejsce parkingowe w garau podziemnym, które bdzie wykorzystywane do parkowania samochodu osobowego znajdujcego si w rodkach trwaych jego firmy. Czy ww. lokal mieszkalny oraz miejsce postojowe podlega bd amortyzacji stanowicej koszty uzyskania przychodów?
                                             • 02.08.2019Po wyrokach NSA fiskus (wreszcie) zmienia zdanie w sprawie kosztów paliwa
                                              Warto pienina nieodpatnego wiadczenia przysugujcego pracownikowi z tytuu wykorzystywania samochodu subowego do celów prywatnych, obejmuje wszelkie wiadczenia wynikajce z tego tytuu, czyli równie koszty uytkowania samochodu takie jak: paliwo, ubezpieczenie, biece naprawy, przegldy itp. - przyzna Dyrektor KIS. Nie cakiem dobrowolnie - nastpio to dopiero po zakoczeniu spraw sdowych.
                                              • 01.08.2019Po wyrokach NSA fiskus (wreszcie) zmienia zdanie w sprawie kosztów paliwa
                                               Warto pienina nieodpatnego wiadczenia przysugujcego pracownikowi z tytuu wykorzystywania samochodu subowego do celów prywatnych, obejmuje wszelkie wiadczenia wynikajce z tego tytuu, czyli równie koszty uytkowania samochodu takie jak: paliwo, ubezpieczenie, biece naprawy, przegldy itp. - przyzna Dyrektor KIS. Nie cakiem dobrowolnie - nastpio to dopiero po zakoczeniu spraw sdowych.
                                               • 30.07.2019NSA. Fakturowanie: Usug kompleksow mona rozbi na kilka wiadcze
                                                Z uzasadnienia: Prawidowo materialnoprawna faktury zachodzi, jeeli odzwierciedla ona w sposób prawidowy zdarzenie gospodarcze (...) Ujcie przez podatnika w fakturze w osobnych pozycjach kilku rónych wiadcze skadajcych si usug kompleksow nie stanowi przeszkody dla zastosowania procedury odwróconego obowizku podatkowego, okrelonej w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usug.
                                                • 17.07.2019Zwolnienie od VAT podnajmu lokali mieszkalnych
                                                 Pytanie: Wnioskodawca prowadzi jednoosobow dziaalno gospodarcz. Zawiera umowy najmu z przeznaczeniem do celów mieszkalnych z wacicielami mieszka, które nastpnie podnajmuje firmom równie na cele mieszkaniowe do zakwaterowania dugoterminowego pracowników tych firm. Czy Wnioskodawca moe skorzysta ze zwolnienia od VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usug?
                                                 • 16.07.2019Obowizek podatkowy w VAT przy dostawie towarów przez kuriera
                                                  Pytanie: W ramach prowadzonej dziaalnoci Spóka dokonuje sprzeday towarów, które m.i. dostarczane s do odbiorców za porednictwem firm spedycyjnych. Towar odbierany jest przez przewonika w miejscu prowadzenia dziaalnoci Spóki, nastpnie dostarczany do kupujcego, który jest ostatecznym odbiorc towaru. W którym momencie powstanie obowizek podatkowy u sprzedawcy, czy z chwil wydania towaru przez sprzedajcego firmie przewozowej, czy te z chwil faktycznego odbioru towaru przez klienta, dostarczonego za porednictwem spedytora?
                                                  • 11.07.2019WSA. Split payment: Solidarna odpowiedzialno przy regresie ubezpieczeniowym
                                                   Wbrew obowizujcym przepisom jest stosowanie przepisów o tzw. split payment i solidarnej odpowiedzialnoci Ubezpieczyciela z art. 108a ust. 5 ustawy o VAT w sytuacji omykowego otrzymania przez niego nalenoci z tytuu regresu ubezpieczeniowego na jego rachunek VAT, podczas gdy do rozlicze na podstawie regresu ubezpieczeniowego nie ma zastosowania mechanizm podzielonej patnoci VAT. Nie mona bowiem uzna, i w przypadku bdnego przekazania rodków przy uyciu podzielonej patnoci na rachunek VAT Ubezpieczyciela doszo jednoczenie do prawidowego zastosowania tego mechanizmu, co miaoby dawa podstawy do zastosowania solidarnej odpowiedzialnoci - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Warszawie.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 26 ] nastpna strona »