Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

interpretacja indywidualna zdarzenie faktyczne

 • 01.09.2008Opodatkowanie umowy zamiany nieruchomości
  Pytanie podatnika: Czy w przedstawionym stanie faktycznym, umowa zamiany nieruchomości pomiędzy Spółką a Gminą będzie zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych przewidzianego w art. 2 pkt 1 lit. g) ustawy o PCC?
  • 20.08.2008Sprzedaż darowanego mieszkania a prawo do zachowania ulgi
   Pytanie podatnika: Czy ulga z art. 16 ust. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn przysługuje w sytuacji gdy pieniądze pochodzące ze sprzedaży (przed upływem 5 lat) darowanego mieszkania, będącego przedmiotem ulgi określonej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn, zostaną przeznaczone na dokończenie budowy, w sytuacji, gdy pozwolenie na jego budowę uzyskane zostało w grudniu 2006 r., a więc przed dokonaniem sprzedaży?
   • 13.08.2008Kopia listu przewozowego uprawnia do stosowania zerowej stawki VAT
    Pytanie podatnika: Czy w miejscu przechowywania w Polsce dokumentacji dla celów podatku od towarów i usług czyli w siedzibie ustanowionego przedstawiciela podatkowego, Spółka może dołączać do wystawionych faktur kopie potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez polskiego notariusza listów przewozowych (CMR)?
    • 12.08.2008Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową
     Pytanie podatnika: 1. Czy w wyniku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową powstanie u wspólnika spółki z o.o. przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu przeniesienia składników majątkowych spółki z o.o. do spółki komandytowej? 2. Czy w wyniku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową powstanie u wspólnika spółki z o.o. przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu pozostałego w spółce z o.o. niepodzielnego zysku z łat ubiegłych, który stanie się składnikiem majątku spółki komandytowej?
     • 07.08.2008Sprzedaż mieszkania nabytego w drodze zamiany
      Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza zbyć przedmiotowe mieszkanie, w związku z czym prosi o określenie poniesionych kosztów, w celu osiągnięcia przychodu z ewentualnego zbycia przedmiotowego lokalu.
      • 21.07.2008Pakiety medyczne dla pracownika
       Pytanie podatnika: Czy jest przychodem ze stosunku pracy dla pracownika otrzymanie przez niego pakietu medycznego, nawet gdy pracownik nie korzysta z tego?
       • 18.07.2008Wypłata udziałów na rzecz udziałowców
        Pytania podatnika: 1. Czy można uznać, że w przypadku umorzenia udziałów lub odpłatnego ich zbycia na rzecz Spółki w celu umorzenia, przy dokonywaniu obliczenia i pobrania podatku (przy ustalaniu dochodu podatnika podlegającego opodatkowaniu), dopuszczalne jest przyjęcie przez Spółkę kosztu uzyskania przychodu po stronie podatnika, np. w wysokości wydatków na objęcie lub nabycie akcji? 2. W razie pozytywnej odpowiedzi na pyt. 1, na podstawie jakich danych należy ustalić należy koszty uzyskania przychodu z tytułu umorzenia udziałów w sytuacji, gdy dostępnym źródłem informacji na ten temat jest jedynie sam podatnik?
        • 14.07.2008Nieoprocentowane pożyczki z zakładu pracy
         Pytanie podatnika: Czy wartość odsetek w przypadku udzielenia pracownikowi przez pracodawcę pożyczki nieoprocentowanej nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
         • 10.07.2008Nabycie w drodze darowizny przedsiębiorstwa osoby fizycznej
          Pytania podatnika: 1. Jakie skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych wywoła darowizna przedsiębiorstwa na rzecz syna, którego celem jest dalsze kontynuowanie działalności gospodarczej? 2. Czy nabycie przedsiębiorstwa w drodze darowizny będzie powodowało obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy otrzymany towar i pozostały majątek będzie stanowić koszty uzyskania przychodów po stronie obdarowanego?
          • 08.07.2008Opodatkowanie pożyczki udzielonej przez udziałowca
           Pytania podatnika: 1. Czy każda kolejna wypłata z tytułu już zawartej umowy pożyczki o charakterze rewolwingowym (kilka wypłat zostało już dokonanych) powinna być przedmiotem podatku PCC? Jeżeli Wnioskodawca spłaci całą wypłaconą kwotę, a następnie ponownie zostanie mu wypłacona cała kwota pożyczki lub jej część, następnie Pożyczkobiorca częściowo ją spłaci i znów zostanie mu ona wypłacona, to czy takie wypłaty kwoty pożyczki będą podlegać podatkowi PCC, czy też będą z PCC zwolnione?
           • 25.06.2008Moment ewidencjonowania w PKPiR wydatków poniesionych na nabycie towarów handlowych
            Pytanie podatnika: Z jaką datą należy dokonywać w podatkowej księdze przychodów i rozchodów księgowań wydatków stanowiących koszt uzyskania przychodu: z datą wystawienia faktury, czy z data otrzymania faktury?
            • 04.06.2008Przewalutowanie kredytu na złote polskie
             Pytania podatnika: Czy na gruncie przepisów ustawy o podatku CIT, w związku z planowanym przewalutowaniem na złote polskie kredytu zaciągniętego przez Spółkę w walucie obcej, powstanie dla Spółki obowiązek rozpoznania różnic kursowych wynikających: 1. z przewalutowania kredytu na złote polskie, 2. ze spłaty ww. (przewalutowanego) pożyczek (w złotych polskich)?
             • 03.06.2008Oddanie nieruchomości w bezpłatne użytkowanie spółce jawnej
              Pytania podatnika: 1. Czy oddając w bezpłatne użytkowanie (nastąpiłaby zmiana umowy) spółce jawnej 2 nieruchomości przychód Wnioskodawczyni byłby zwolniony z podatku dochodowego? 2. Czy w świetle powyższych wyjaśnień działania te stanowią działalność gospodarczą, czy dalej jako osoba fizyczna może rozliczać się ryczałtem?
              • 02.06.2008Dokumentowanie transakcji z rolnikami
               Pytanie podatnika: Czy istnieje możliwość sporządzania w danym dniu jednego dowodu wewnętrznego, dokumentującego zawarte transakcje kupna bydła i produktów rolnych na targowiskach od kilku rolników, którzy nie udostępniają swoich danych niezbędnych do prawidłowego sporządzenia faktury VAT RR, w celu zaewidencjonowania transakcji w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?
               • 27.05.2008Nieodpłatne zniesienie współwłasności samochodu
                Pytanie podatnika: Czy od takiego nieodpłatnego zniesienia współwłasności ułamkowej części samochodu Wnioskodawca będzie zwolniony z płacenia podatku, czy też będzie zobowiązany do uiszczenia podatku?
                • 23.05.2008Dostawa nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę
                 Pytania podatnika: 1. Czy sprzedaż części nieruchomości, nabytej od Miasta K., zostanie uznana jako prowadzenie działalności gospodarczej i jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług? 2. Czy sprzedaż w bliżej nieokreślonej przyszłości (na dzień dzisiejszy podatnik absolutnie nie ma zamiaru dokonywać sprzedaży) kolejnej części nieruchomości zakupionej od Miasta K. lub jakiejkolwiek innej, aktualnie posiadanej nieruchomości będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w 2008 r.?
                 • 16.05.2008Kradzież środka trwałego objętego ubezpieczeniem AC
                  Pytanie podatnika: Czy wartość początkowa skradzionego (utraconego) samochodu ciężarowego pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne stanowi stratę podatkową podlegającą zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów?
                  • 13.05.2008Przekształcenie spółki a prawo do wyboru rodzaju prowadzonej dokumentacji rachunkowej
                   Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo do wyboru rodzaju prowadzonej dokumentacji rachunkowej za rok 2008 (wyboru formy ewidencji w postaci podatkowej księgi przychodów i rozchodów), czy też spółka jawna musi prowadzić księgi rachunkowe do końca roku obrotowego tj. do dnia 31 grudnia 2008 r.?
                   • 30.04.2008Cesja wierzytelności a PCC
                    Pytanie podatnika: Czy czynność nabycia wierzytelności na podstawie umowy sprzedaży będzie podlegała, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
                    • 17.04.2008Korekta podatku naliczonego od stwierdzonych niedoborów
                     Pytanie podatnika: Czy w przypadku stwierdzenia w wyniku inwentaryzacji niedoboru towaru, zawinionego przez załogę placówki detalicznej, Spółdzielnia obowiązana jest do dokonania korekty podatku od towarów i usług, odliczonego przy nabyciu towarów handlowych, których niedobór został stwierdzony, czy też nie jest do tego zobowiązana?
                     • 10.04.2008Naprawy gwarancyjne a VAT
                      Pytanie podatnika: Czy zwrot ponoszonych przez Spółkę kosztów napraw gwarancyjnych otrzymanych od dostawcy w następstwie zawartej umowy dealerskiej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
                      • 01.04.2008Sprzedaż nieruchomości a długi spadkowe
                       Pytanie podatnika: Czy długi obciążające spadek, które musi Pani spłacić po śmierci spadkodawcy, stanowią koszt uzyskania przychodu podlegające odliczeniu?
                       • 25.03.2008Podróż służbowa osób nie będących pracownikami
                        Pytanie podatnika: Czy kwota zwrotu kosztów podróży, wypłacona przez Zamawiającego osobom nie będących jej pracownikami stanowi u Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu?
                        • 21.03.2008Zamiana nieruchomości
                         Pytania podatnika: 1. Czy w wyniku planowanej zamiany lokali zobowiązana będzie Pani do zapłaty 19 % podatku od dochodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości? 2. Czy podział majątku wspólnego małżonków poprzez przyznanie na rzecz jednego z nich prawa do całości nieruchomości, które polega na przyznaniu 1/2 udziału, jest odpłatnym zbyciem? 3. Czy – w przypadku obowiązku zapłaty podatku – jest Pani zobowiązana do jego zapłaty od wartości całej nieruchomości, czy też od przekazanego udziału?