Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

IPTPB3/4511-204/15-2/RR

 • 26.07.2019CIT. Likwidacja inwestycji w obcym rodku trwaym w kosztach uzyskania przychodów
  W toku prowadzenia dziaalnoci gospodarczej przedsibiorcy niejednokrotnie ponosz nakady na rodki trwae niestanowice ich wasnoci. Najbardziej powszechnym przykadem tego zjawiska wydaj si by wydatki na adaptacj wynajmowanych pomieszcze na potrzeby prowadzonej dziaalnoci. Moe jednak wystpi sytuacja, w której dochodzi do porzucenia inwestycji tego typu, np. w wyniku koniecznoci opuszczenia wynajmowanego lokalu, na którego adaptacj lub ulepszenie poniesiono nakady. Niezaleenie od kwestii rozliczenia tego typu wydatków pomidzy stronami stosunku prawnego (np. najmu nieruchomoci), która niejednokrotnie okrelona jest w zawartej umowie, naley rozway dopuszczalno ujcia likwidowanej inwestycji w kosztach uzyskania przychodów.
  • 25.07.2019CIT. Likwidacja inwestycji w obcym rodku trwaym w kosztach uzyskania przychodów
   W toku prowadzenia dziaalnoci gospodarczej przedsibiorcy niejednokrotnie ponosz nakady na rodki trwae niestanowice ich wasnoci. Najbardziej powszechnym przykadem tego zjawiska wydaj si by wydatki na adaptacj wynajmowanych pomieszcze na potrzeby prowadzonej dziaalnoci. Moe jednak wystpi sytuacja, w której dochodzi do porzucenia inwestycji tego typu, np. w wyniku koniecznoci opuszczenia wynajmowanego lokalu, na którego adaptacj lub ulepszenie poniesiono nakady. Niezaleenie od kwestii rozliczenia tego typu wydatków pomidzy stronami stosunku prawnego (np. najmu nieruchomoci), która niejednokrotnie okrelona jest w zawartej umowie, naley rozway dopuszczalno ujcia likwidowanej inwestycji w kosztach uzyskania przychodów.
   • 22.07.2019Koszty sdowe mog by kosztem podatkowym
    Pytanie: Ze wzgldu na okolicznoci niezalene od Spóki, Wnioskodawca nie zdoa wywiza si z terminów dostaw. W zwizku z tym, zgodnie z postanowieniami umowy, nie jest wykluczone, e Spóka bdzie zobowizana do zapaty kontrahentowi kary umownej z tytuu zwoki. Wnioskodawca planuje kwestionowa zasadno jej naliczania, a take jej wysoko na drodze sdowej. Czy potencjalny wydatek na zapat kosztów sdowych moe w caoci zosta zaliczony przez Spók do kosztów uzyskania przychodów?
    • 09.07.2019NSA: Wydatki zwizane z programami CSR s zwizane ze sprzeda opodatkowan
     Z uzasadnienia: Wykorzystywanie przez podmioty prowadzce dziaalno gospodarcz strategii zarzdzania opartej o koncepcj spoecznej odpowiedzialnoci biznesu, jako strategii marketingowej, moe mie zwizek z dziaalnoci opodatkowan, co wskazuje na to, e podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zwizanego z poniesionymi na ten cel wydatkami na nabycie towarów i usug.
     • 27.06.2019NSA: Przeksztacenie spóki w trakcie roku i niepodzielony jeszcze zysk
      Teza: Warto niepodzielonych zysków w spóce - w przypadku przeksztacenia spóki w spók niebdc osob prawn, o którym stanowi art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), obejmuje take zyski wypracowane do dnia przeksztacenia, które nie zostay rozdysponowane przez wspólników na mocy uchway o podziale zysku, o której stanowi art. 231 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 wrzenia 2000 r. Kodeks spóek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577 ze zm.).
      • 24.05.2019Ustalenie wartoci pocztkowej licencji przy patnociach ratalnych
       W przypadku nabycia licencji, dla której cz nalenoci przypada na okres po oddaniu jej do uywania, dla okrelenia wartoci pocztkowej tej licencji naley przyj warto okrelon w umowie licencyjnej. Bez wzgldu na to jaka jego cz zostaa zapacona przed wprowadzeniem licencji, przy ustalaniu wartoci pocztkowej wartoci niematerialnych i prawnych naley przyj cznie wartoci wynikajce ze wszystkich dotyczcych jej faktur. Do wartoci pocztkowej wartoci niematerialnej i prawnej zalicza si nie tylko kwot nalen sprzedajcemu z tego tytuu, ale take inne wydatki zwizane z zakupem, naliczone do dnia przekazania skadnika majtku do uywania.
       • 05.02.2019NSA. Moment powstania przychodu przy patnoci w ratach za udziay
        Z uzasadnienia: Kwoty nalene trzeba utosamia z wymagalnymi wiadczeniami. Przed nadejciem terminu wymagalnoci wierzytelnoci trudno mówi, by podatnikowi "nalea si" przychód, skoro nie ma on moliwoci realizacji prawa do niego. Skoro wic z analizowanego stanu faktycznego wynika, e cena bdzie patna w kolejnych 5 ratach obejmujcych lata 2015-2019, za sama umowa zawarta zostaa w 2014 r., to przychód naleny wynikajcy z umowy powstanie z upywem kadego z umówionych terminów zapaty poszczególnych rat, bez wzgldu na faktyczn realizacj obowizku zapaty.
        • 30.05.2018Podatki 2018: Strata rozliczana w trakcie roku
         Pytanie: Czy Spóka moe dokona odliczenia poniesionej w poprzednich latach straty ju w trakcie roku podatkowego, przy obliczaniu zaliczek miesicznych na podatek dochodowy od osób prawnych?
         • 25.05.2018Rónice kursowe przy wypacie dywidendy w EURO
          Wypata dywidendy nie rodzi skutków w postaci podatkowych rónic kursowych. Rónice te zostan jednak rozpoznane od wasnych rodków w walutach obcych w sytuacji, gdy wystpi rónica wartoci tych rodków w dacie wpywu na konto Spóki i ich wypywu. Tak wic wypata dla Udziaowca dywidendy w walucie obcej moe skutkowa powstaniem rónic kursowych, stanowicych odpowiednio przychody podatkowe (jako dodatnie rónice kursowe) albo koszty uzyskania przychodów (jako ujemne rónice kursowe) Spóki.
          • 17.05.2018Koszty uzyskania: Likwidacja nieumorzonych w peni wartoci niematerialnych i prawnych
           Koszty zachowania lub zabezpieczenia róda przychodów s ukierunkowane na utrzymanie przez podatnika korzystnych dla niego warunków gospodarczych, czy te zmniejszenie straty. Wydatkami takimi bd m.in.: likwidacja nierentownej inwestycji, przedterminowe rozwizanie umowy dzierawy w sytuacji, gdy przestaa ona by biznesowo uyteczna, czy te zapacona kontrahentowi kara umowna.
           • 23.02.2018Finansowanie noclegów pracownikom mobilnym i przychód ze stosunku pracy
            Obowizek zapewnienia prawidowej organizacji pracy nie moe by utosamiany tylko z zapewnieniem biurka, materiaów biurowych czy pokryciem kosztów eksploatacji samochodu subowego czy kosztów zuytej energii elektrycznej. Ten obowizek naley i trzeba odnosi i analizowa w kontekcie konkretnych obowizków pracowniczych i wynikajcych z tych obowizków oczekiwa pracodawcy.
            • 02.02.2018Wynikowe ujcie rónic kursowych w ksigach rachunkowych
             W przypadku stosowania tzw. rachunkowej metody ustalania rónic kursowych moliwe jest ujmowanie rónic kursowych w ksigach rachunkowych w sposób „wynikowy” (per saldo), a zatem po dokonaniu kompensaty ogóu uprzednio ustalonych dodatnich i ujemnych rónic kursowych waciwych dla danego okresu.
             • 16.11.2017Umowy zlecenia i o dzieo: Zaliczki na podatek w jednostkach samorzdu terytorialnego
              Poniewa przepisy prawa nie przyznaj samorzdowej jednostce organizacyjnej zdolnoci prawnej (poza stosunkiem pracy), a jedynie nadaj uprawnienie do wystpowania w imieniu JST w granicach udzielonego penomocnictwa (w tym zawierania umów zlecenia lub o dzieo z osobami fizycznymi nieprowadzcymi dziaalnoci gospodarczej oraz niebdcymi pracownikami tej jednostki), stron takiej umowy jest JST a nie samorzdowa jednostka organizacyjna nieposiadajca osobowoci prawnej.
              • 06.10.2017Samochód firmowy dla czonka zarzdu na kontrakcie - nie zawsze ustala si przychód z nieodpatnych wiadcze
               Korzystanie z samochodów subowych przez czonków zarzdu, wobec których oczekuje si staej gotowoci, dyspozycyjnoci i mobilnoci, w celach zwizanych z wykonywaniem powierzonych obowizków (wykonywaniem zada subowych) nie moe zosta uznane za nieodpatne wiadczenie.
               • 11.08.2017VAT od wydatków na reprezentacj jako koszt podatkowy
                Czy moe stanowi koszt uzyskania przychodu naliczony podatek VAT zwizany z wydatkami na reprezentacj, które stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stanowi kosztu uzyskania przychodu?
                • 10.08.2017VAT od wydatków na reprezentacj jako koszt podatkowy
                 Czy moe stanowi koszt uzyskania przychodu naliczony podatek VAT zwizany z wydatkami na reprezentacj, które stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stanowi kosztu uzyskania przychodu?
                 • 06.06.2017Obowizkowe przegldy w kosztach podatkowych
                  Pytanie podatnika: Czy moliwe jest zaliczenie kosztów poniesionych na obowizkowe przegldy jednorazowo jako koszty uzyskania przychodu a bilansowo rozliczanie ich w czasie jako czynne rozliczenia midzyokresowe?
                  • 01.06.2017Skutki podatkowe sprzeday przedmiotu leasingu
                   Pytanie podatnika: Czy w opisanym stanie faktycznym Spóka w momencie zmiany Finansujcego w umowie leasingu (tj. na moment przeniesienia prawa wasnoci przedmiotu leasingu na nowego Finansujcego) rozpozna przychód ze sprzeday przedmiotu leasingu w wysokoci równej wartoci niespaconego przez Korzystajcego kapitau?
                   • 26.04.2017Wydatki na zakup towarów stanowicych ekspozycj w kosztach podatkowych
                    Pytanie podatnika: Aby promowa nowe towary, Spóka wykona w budynku firmy ekspozycj przedmiotowych towarów. Ze wzgldu na szybko zmieniajce si trendy w budownictwie Spóka nie jest w stanie okreli okresu prezentacji tych towarów. W przypadku zmiany ekspozycji wymontowane towary bd podlegay odsprzeday po obnionej cenie. Czy zakup towarów przeznaczonych na ekspozycj bdzie stanowi koszt firmy w momencie jego poniesienia?
                    • 23.02.2017Czy w trakcie amortyzacji mona zmieni stawk?
                     Przepisy podatkowe wskazuj, e amortyzacji dokonuje si w oparciu o jedn metod. Zgodnie z przepisami ustawy o PIT podatnicy wybieraj jedn z metod amortyzacji okrelonych w art. 22i–22k dla poszczególnych rodków trwaych przed rozpoczciem ich amortyzacji. Warto pamita, e wybran metod stosuje si do penego zamortyzowania danego rodka trwaego. Mówi o tym art. 22h ust. 2 ustawy o PIT.
                     • 27.01.2017Rozliczenie sprzeday promocyjnej w PIT
                      Pytanie podatnika: Czy w zwizku z dokonywan sprzeda promocyjn przysuguje prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poczynionych na nabycie bd wyprodukowanie produktów podlegajcych sprzeday promocyjnej za cen 1 z netto za sztuk (zgodnie z regulaminem sprzeday promocyjnej)?
                      • 24.01.2017Ochrona z interpretacji dla utworzonej spóki
                       Pytanie podatnika: Czy zgodnie z art. 14n § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej w przypadku zastosowania si przez Spók do indywidualnej interpretacji prawa podatkowego wydanej w odpowiedzi na niniejszy wniosek zoony przez Wnioskodawc, jako osob planujc utworzenie Spóki, spóce tej przysugiwa bdzie ochrona wynikajca z art. 14k i 14m Ordynacji podatkowej?
                       • 28.12.2016Poczstunek w firmowych kosztach - zmiana stanowiska fiskusa
                        Pytanie podatnika: W ramach dziaa sprzedaowych oraz negocjacji warunków zawieranych umów, czonkowie zarzdu oraz rady nadzorczej spotykaj si w siedzibie z aktualnymi oraz potencjalnymi kontrahentami. Spóka bierze udzia równie w targach. Na stoisku firmowym uczestnicy targów mog skorzysta z drobnego poczstunku zakupionego przez spók. Czy spóka jest uprawniona do zaliczenia wydatków na nabycie tych towarów do kosztów uzyskania przychodów?
                        • 23.12.2016Wigilia dla pracowników w kosztach podatkowych firmy
                         Wydatki na organizacj spotkania wigilijnego dla pracowników mog by rozliczone w kosztach podatkowych firmy. Warunek jest tylko jeden – musz by poniesione w celu osignicia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia róda przychodów. Wymóg ten wynika z art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z pón. zm., dalej: ustawa o PIT) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888, z pón. zm., dalej: ustawa o CIT).
                         • 13.12.2016Ochrona z wydanej interpretacji take dla utworzonej spóki?
                          Pytanie podatnika: Czy zgodnie z art. 14n § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej w przypadku zastosowania si przez Spók do indywidualnej interpretacji prawa podatkowego wydanej w odpowiedzi na niniejszy wniosek zoony przez Wnioskodawc, jako osob planujc utworzenie Spóki, spóce tej przysugiwa bdzie ochrona wynikajca z art. 14k i 14m Ordynacji podatkowej?
                          • 12.12.2016Trzy lata na poprawienie bdu
                           Minister Rozwoju i Finansów par dni temu zmieni wydane przed trzema laty interpretacje dotyczce zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków zwizanych z posikami i poczstunkami dla kontrahentów. Stanowisko stao si teraz korzystne dla podatnika, ale czy trzeba byo na to czeka a trzy lata?
                           • 06.12.2016Gratis dla przedsibiorcy a przychód
                            Pytanie podatnika: W ramach staej wspópracy z dostawcami, w przypadku zakupu przez spók okrelonej iloci towaru dostawcy przekazuj gratisowe towary. Czy w zwizku z otrzymywanymi gratisami, spóka ma obowizek rozpozna przychód z tytuu nieodpatnych wiadcze, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
                            • 30.11.2016Odsetki za zwok od nieuregulowanych w terminie zaliczek na PIT
                             Pytanie podatnika: Czy odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek dochodowy z tytuu dziaalnoci gospodarczej powinny by naliczane poczwszy od dnia nastpujcego po dniu upywu terminu patnoci danej zaliczki do dnia zoenia zeznania podatkowego PIT-36L za dany rok i czy odsetki powstae w taki sposób mog by pokryte z nadpaconej kwoty podatku wykazanej w zeznaniu PIT-37 zoonym za ten sam rok podatkowy co zeznanie PIT-36L?
                             • 17.10.2016Wydatki zwizane z otrzymaniem dotacji a koszty
                              Czy wydatki zwizane z otrzymaniem dotacji mona uj w kosztach? Czy kosztem podatkowym dla firmy bdzie, przykadowo, wydatek poniesiony na przygotowanie wniosku o dotacj?
                              • 14.10.2016Wydatki zwizane z otrzymaniem dotacji a koszty
                               Czy wydatki zwizane z otrzymaniem dotacji mona uj w kosztach? Czy kosztem podatkowym dla firmy bdzie, przykadowo, wydatek poniesiony na przygotowanie wniosku o dotacj?
                               • 24.08.2016Zwrot nadpaty skadek czy podatku a moment korekty kosztw
                                Pytanie podatnika: Czy w zwizku z dokonaniem korekty wysokoci nalenych skadek na ubezpieczenie wypadkowe i powstaniem nadpaty tych skadek, jak rwnie w odniesieniu do podatku od nieruchomoci, Wnioskodawca jest uprawniony do zmniejszenia kosztw uzyskania przychodw w podatku dochodowym od osb prawnych w okresie rozliczeniowym, w ktrym otrzyma zwrot powstaej nadpaty na rachunek bankowy lub kwota nadpaty zostaa zarachowana na przysze zobowizania (tzw. korekta „na bieco”)?
                                • 23.08.2016Obowizki patnika PIT. Przeksztacenie spki z o.o. w spk osobow
                                 Pytanie podatnika: Czy w uwarunkowaniach zaprezentowanego zdarzenia przyszego, tj. przeksztacenia spki z ograniczon odpowiedzialnoci w spk osobow (komandytow), Wnioskodawca (jako powstaa w wyniku przeksztacenia spka osobowa) zobligowany bdzie jako patnik do wyliczenia i pobrania podatku od osoby fizycznej jako wsplnika spki przeksztacanej (spki z o.o.)?
                                 • 03.08.2016Ugoda jako koszt uzyskania przychodw?
                                  Pytanie podatnika: Czy koszt ugody jest kosztem uzyskania przychodw na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych – tj. kosztami poniesionymi w celu osignicia przychodw lub zachowania albo zabezpieczenia rda przychodw?
                                  • 29.07.2016Zwrot z ubezpieczenia OC jest przychodem
                                   Pytanie podatnika: Wnioskodawca wystpi do ubezpieczycieli o pokrycie straty finansowej zgodnie z umowami w zakresie OC z tytuu prowadzonej dziaalnoci i posiadanego mienia - zgodnie z okresem udzielania przez danego ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej. Czy Wnioskodawca prawidowo dokona kwalifikacji zwrconych przez ubezpieczycieli kwot zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 6a u.p.d.o.p i nie zaliczy ich do przychodw podatkowych?
                                   • 28.07.2016NSA o amortyzacji znakw towarowych
                                    Teza: Uyte w art. 16b ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p. okrelenie „nabyte” naley odnosi do nabycia praw okrelonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo wasnoci przemysowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.), a wic nabycia ich tak pierwotnego, jak i pochodnego (art. 123 w zw. z art. 150 oraz art. 162 ust. 1 i 6 ustawy – Prawo wasnoci przemysowej). Zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p. w zwizku z art. 123, art. 150 oraz art. 162 ust. 1 i 6 p.w.p., amortyzacji podlegaj nie tylko prawa ochronne na znak towarowy, ale i prawo ze zgoszenia znaku towarowego do rejestracji.
                                    • 22.07.2016Porczenie bez wynagrodzenia jest przychodem spki?
                                     Na gruncie ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, z pn. zm.; dalej: ustawa o CIT) przychodami s w szczeglnoci: warto otrzymanych rzeczy lub praw, a take warto innych wiadcze w naturze, w tym warto rzeczy i praw otrzymanych nieodpatnie lub czciowo odpatnie, a take warto innych nieodpatnych lub czciowo odpatnych wiadcze (...) - art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT.
                                     • 18.07.2016Usugi cigle a moment powstania przychodu
                                      Teza: Jeeli z umowy i/lub wystawionej faktury wynika, e wieloletnie usugi archiwizowania dokumentw rozliczane bd w okresach rozliczeniowych, za dat powstania przychodu zgodnie z art. 12 ust. 3c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 374 ze zm.) uzna naley ostatni dzie okresu rozliczeniowego, okrelonego w umowie lub w wystawionej fakturze, nie rzadziej jednak, ni raz w roku, take wtedy, gdy wpata na poczet ceny usugi dokonywana jest jednorazowo w dacie zawarcia umowy.
                                      • 15.07.2016Usugi cateringowe i zakup artykuw spoywczych a koszty uzyskania przychodw
                                       Pewna spka ponosia wydatki na zakup artykuw spoywczych. Nabywaa rwnie usugi cateringowe. Jedzenie spoywane byo podczas spotka czonkw zarzdu oraz w trakcie narad pracowniczych. Czy tego typu wydatki mona zaliczy do kosztw uzyskania przychodw? Czy nie s przypadkiem kosztem reprezentacji, ktrego odliczy nie mona? Zobaczmy, jak do tej kwestii podchodz organy podatkowe.
                                       • 15.07.2016Umorzenie wierzytelnoci podmiotu powizanego a obowizek sporzdzenia dokumentacji cen transferowych
                                        Pytanie podatnika: W ramach swojej dziaalnoci gospodarczej Spka dokonuje transakcji m.in. z podmiotem powizanym. Cz zobowiza Spki wobec ww. podmiotu nie zostao uregulowanych na rzecz tego podmiotu. Zwaywszy na trudn sytuacj finansow Spki, Podmiot powizany planuje dokona umorzenia wierzytelnoci wzgldem Wnioskodawcy. Czy po stronie Wnioskodawcy powstanie z tego tytuu obowizek sporzdzenia dokumentacji podatkowej (dotyczcej cen transferowych)?
                                        • 14.07.2016Usugi cateringowe i zakup artykuw spoywczych a koszty uzyskania przychodw
                                         Pewna spka ponosia wydatki na zakup artykuw spoywczych. Nabywaa rwnie usugi cateringowe. Jedzenie spoywane byo podczas spotka czonkw zarzdu oraz w trakcie narad pracowniczych. Czy tego typu wydatki mona zaliczy do kosztw uzyskania przychodw? Czy nie s przypadkiem kosztem reprezentacji, ktrego odliczy nie mona? Zobaczmy, jak do tej kwestii podchodz organy podatkowe.
                                         • 24.06.2016Moment ujcia w kosztach podatkowych rat leasingowych skadnika majtku amortyzowanego bilansowo
                                          Podatnik, ktry zawar umow leasingu operacyjnego sprztu potrzebnego w prowadzonej dziaalnoci gospodarczej, moe natrafi na pewne wtpliwoci interpretacyjne w razie uznania takiej umowy za leasing finansowy na gruncie przepisw o rachunkowoci i dokonywania amortyzacji rachunkowej tego skadnika majtku.
                                          • 09.06.2016Czy elektroniczna archiwizacja papierowych dokumentw jest zgodna z prawem?
                                           Pytanie podatnika: Czy w wietle przepisw ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych, posiadanie przez Spk elektronicznych obrazw dokumentw rdowych otrzymanych pierwotnie w wersji papierowej, stanowi bdzie prawidowe potwierdzenie poniesienia wydatku, uprawniajce do zachowania prawa do rozpoznania danego wydatku jako kosztu uzyskania przychodw?
                                           • 24.05.2016NSA. Zmiany zasad opodatkowania SKA - fiskus przegra spr
                                            Spka komandytowo-akcyjna (bez wzgldu na jej skad osobowy), ktra dokonaa zmiany roku obrotowego przed dniem 12 grudnia 2013 r. i ktrej rok obrotowy rozpoczty w 2013 r. nie koczy si w dniu 31 grudnia 2013 r. nie miaa obowizku zamknicia ksig rachunkowych na dzie 31 grudnia 2013 r. zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych oraz ustawy o podatku tonaowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1387). Brak jest bowiem podstaw prawnych do utosamienia roku obrotowego spki komandytowo-akcyjnej z rokiem kalendarzowym wsplnikw takiej spki - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                            • 17.05.2016NSA. Prawidowe ujcie faktury korygujcej dokumentujcej przyznanie rabatu
                                             Z uzasadnienia: Udzielenie rabatu lub skonta, czy te zwrot towaru, powodujce zmniejszenie pierwotnej wielkoci przychodu, powinno skutkowa dokonaniem korekty w celu zmiany pierwotnej wielkoci osignitych przychodw w zgodzie ze stanem rzeczywistym z uwzgldnieniem czasu za jaki dokonuje si korekty.
                                             • 13.05.2016Czy odsetki od nagrody s przychodem pracownika?
                                              Niektrzy pracodawcy wypacaj swoim pracownikom nagrody roczne. S one traktowane jako przychd ze stosunku pracy i z tego tytuu podlegaj opodatkowaniu. Co jednak w sytuacji, gdy taka nagroda wypacana jest z opnieniem wraz z odsetkami? Czy warto odsetek rwnie jest przychodem pracownika, ktry trzeba opodatkowa? Zobaczmy.
                                              • 12.05.2016Czy odsetki od nagrody s przychodem pracownika? 
                                               Niektrzy pracodawcy wypacaj swoim pracownikom nagrody roczne. S one traktowane jako przychd ze stosunku pracy i z tego tytuu podlegaj opodatkowaniu. Co jednak w sytuacji, gdy taka nagroda wypacana jest z opnieniem wraz z odsetkami? Czy warto odsetek rwnie jest przychodem pracownika, ktry trzeba opodatkowa? Zobaczmy.
                                               • 13.04.2016Skutki w CIT umorzenia odsetek za zwok w spacie nalenych zobowiza
                                                Pytanie podatnika: Czy umorzenie lub skorygowanie naliczonych odsetek za zwok w patnoci zobowiza handlowych bdzie czynnoci neutraln na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych, a w konsekwencji, nie powoduje po stronie Wnioskodawcy koniecznoci rozpoznania przychodu podlegajcego opodatkowaniu?
                                                • 18.03.2016Koszty podatkowe. Udokumentowanie niecigalnoci wydrukiem z Monitora Sdowego i Gospodarczego
                                                 Pytanie podatnika: Czy na podstawie wydruku ogoszenia w Monitorze Sdowym i Gospodarczym w przedmiocie zakoczenia postpowania upadociowego postanowieniem sdu, o ktrym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 2 lit. a, b, c ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych, Wnioskodawca moe dokona odpisania nieprzedawnionych wierzytelnoci do kosztw uzyskania przychodu?
                                                 • 14.03.2016Skutki podatkowe wymiany udziaw
                                                  Pytanie podatnika: Czy wskazana w opisie zdarzenia przyszego Wymiana udziaw bdzie dla Wnioskodawcy neutralna na gruncie podatku dochodowego od osb fizycznych, tj. czy w zwizku z aportem udziaw Spki A do Spki B w zamian za udziay Spki B, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychd podlegajcy opodatkowaniu?
                                                 • [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] ... [ 5 ] nastpna strona »