Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

IPTPB3/4511-204/15-2/RR

 • 21.08.2012Koszty uzyskania przychodu przy nabyciu wierzytelności
  Pytanie podatnika: Czy prawidłowym, w świetle art. 15 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest rozpoznanie kosztu w wysokości kwoty wydatkowanej na nabycie wierzytelności oraz zaliczenie tego wydatku w koszty podatkowe w dacie otrzymania faktycznej spłaty?
  • 16.08.2012Koszty pośrednie – ujęcie podatkowe i bilansowe
   Pytanie podatnika: Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego rozpoznanie w czasie dla celów podatkowych wydatków stanowiących pośrednie koszty uzyskania przychodu, zgodnie z art. 15 ust. 4 d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy dotyczą one okresu o definitywnie ustalonej długości, która nie musi pokrywać się z długością okresu, w jakim wydatki te są rozliczane dla celów bilansowych?
   • 06.08.2012Zmiana roku podatkowego
    Pytanie podatnika: 17 stycznia 2012 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki z o.o. podjęło uchwałę o zmianie roku obrotowego z kalendarzowego na rozpoczynający się 1 maja i kończący 30 kwietnia. Zmiana umowy Spółki została zgłoszona do KRS i 17 lutego 2012 r. Sąd Gospodarczy wydał stosowne postanowienie, w którym wpisał zmianę. 19 stycznia 2012 r. Spółka zawiadomiła Naczelnika Urzędu Skarbowego o zmianie roku podatkowego. Czy pierwszy rok podatkowy po zmianie rozpoczął się 1 stycznia 2012 r. i skończy 30 kwietnia 2013 r.?
    • 03.08.2012Odszkodowanie na rzecz byłego pracownika jako koszt uzyskania przychodu pracodawcy
     Pytanie podatnika: Czy wypłacone odszkodowanie na rzecz byłego pracownika i poniesione koszty sądowe stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodu?
     • 02.08.2012Moment powstania przychodu z tytułu cesji wierzytelności
      Pytanie: Spółka z o.o. posiada względem swojego kontrahenta wymagalną wierzytelność o zwrot nienależnie zapłaconej przez spółkę ceny za dostarczone urządzenia, przy czym wierzytelność ta nie została zakwalifikowana jako przychód należny ani dla celów podatkowych, ani dla celów rachunkowych. Spółka zmierza zbyć ww. wierzytelność na rzecz podmiotu trzeciego. W umowie cesji wierzytelności spółka oraz nabywca wierzytelności zamierzają uzależnić wielkość ceny za nabywaną wierzytelność od stopnia zaspokojenia roszczenia nabywcy wierzytelności. Kiedy spółka powinna rozpoznać przychód z tytułu sprzedaży wierzytelności - w momencie zawarcia umowy cesji wierzytelności, czy też w momencie zapłaty na rzecz spółki przez nabywcę wierzytelności ceny za zbywaną wierzytelność?
      • 01.08.2012Operacje na rachunku walutowym a różnice kursowe
       Pytanie podatnika: Na prowadzonych rachunkach walutowych Spółka dokonuje m.in. operacji: sprzedaż waluty zagranicznej dokonywana na rzecz banku (po kursie wynegocjowanym z bankiem), otrzymywanie środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej tytułem regulowania należności wobec Spółki, zapłata zobowiązań w walucie obcej przez Spółkę, zapłata prowizji wyrażonych w walucie obcej na rzecz banku z tytułu prowadzenia rachunku bankowego (obciążenie rachunku), przypisanie odsetek do rachunku walutowego od powyższych lokat. Jaki kurs waluty powinien zostać zastosowany w ww. sytuacjach na potrzeby ustalania podatkowych różnic kursowych przy wpływie waluty na konto walutowe i wypływie waluty z konta walutowego?
       • 13.07.2012Ubezpieczenie strat jako koszt uzyskania przychodu
        Pytanie podatnika: Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka uprawniona będzie do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z opłaceniem przez Spółkę składki na ubezpieczenie z tytułu umowy ubezpieczenia strat poniesionych przez X na skutek uchybień w działaniu jej organów?
        • 11.07.2012Reklama i reprezentacja jako koszty firmy. Wystawność i okazałość bez znaczenia?
         Termin „reprezentacja” należy rozumieć jako „przedstawicielstwo, reprezentowanie czyichś interesów, występowanie w czyimś imieniu”, a nie „wystawność, okazałość, wytworność”. Do takiego wniosku doszedł Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji nr IPTPB3/423-98/12-4/GG z 19 czerwca 2012 r.
         • 06.07.2012Amortyzacja środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie a koszty
          Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.
          • 06.07.2012Rozliczenie przychodów i kosztów przy podziale spółki
           Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca prawidłowo w rozliczeniu za rok, w którym nastąpił podział przez wydzielenie, tj. 2012 r., może ująć w przychodach i kosztach Wnioskodawcy przychody i koszty (bezpośrednie i pośrednie) przypisane do Spółki dzielonej dotyczące okresu od początku roku podatkowego spółki dzielonej do dnia podziału?
           • 21.06.2012Różnice kursowe przy kompensacie wierzytelności
            Pytanie podatnika: Czy potrącenie wierzytelności wyrażonej w EUR, z tytułu otrzymanej pożyczki (bez skapitalizowanych odsetek), których spłatę określono w walucie EUR, z wierzytelnością z tytułu wniesienia dopłat, wyrażoną w walucie PLN uprawnia do rozpoznania na tej transakcji podatkowych różnic kursowych?
            • 18.06.2012Odzież i obuwie robocze w kosztach uzyskania przychodu
             Pytanie podatnika: Czy Spółka prawidłowo zalicza wydatki na zakup środków ochrony indywidualnej odzieży i obuwia roboczego do kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do okresu używalności ww. środków?
             • 30.05.2012Moment ujęcia w kosztach prowizji bankowej
              Pytanie podatnika: Czy prowizje bankowe oraz inne opłaty od udzielonego kredytu przeznaczonego na sfinansowanie bieżącej działalności spółki pobierane jednorazowo w momencie zawarcia umowy kredytowej lub aneksu do umowy, których okres przekroczy rok podatkowy, będą kosztem uzyskania przychodu jednorazowo w momencie poniesienia, czy też powinny być rozliczane w czasie przez okres trwania umowy?
              • 28.05.2012Odliczenie straty przy obliczaniu zaliczek miesięcznych
               Pytanie podatnika: Spółka za rok podatkowy 2008 i 2011 poniosła stratę. W bieżącym roku podatkowym spółka osiąga za poszczególne miesiące dochody, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Czy spółka może dokonać odliczenia poniesionej w poprzednich latach straty już w trakcie roku podatkowego, przy obliczaniu zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od osób prawnych?
               • 23.05.2012Wynagrodzenie związkowców a koszty pracodawcy
                Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Przepisy określają zasady zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej. Czy wynagrodzenie związkowców za ten okres może być kosztem uzyskania przychodów pracodawcy?
                • 22.05.2012Opodatkowanie dochodu z wynajmu miejsc parkingowych
                 Pytanie podatnika: Czy dochód uzyskany z tytułu wynajmu miejsc parkingowych osobom zamieszkującym w zasobach spółdzielczych, posiadającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu, podlega zwolnieniu z CIT czy też powinien zostać opodatkowany jako dochód z innych źródeł?
                 • 11.05.2012Amortyzacja środków trwałych sfinansowanych dotacją a koszty
                  Odpisy amortyzacyjne od części wartości początkowej środka trwałego, która sfinansowana została otrzymanym wsparciem finansowym, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności – stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 20 kwietnia 2012 r. nr IPTPB3/423-26/12-4/GG.
                  • 02.05.2012Moment powstania przychodu z tytułu umowy dzierżawy
                   Pytanie podatnika: W dniu 3 lutego 2011 r. Wnioskodawca zawarł umowę dzierżawy części przedsiębiorstwa. Czynsz został uiszczony w dniu podpisania umowy - na dwa lata z góry (czyli 100% w momencie podpisania umowy). Wnioskodawca wystawił fakturę zaliczkową na całą kwotę czynszu. Czy w opisanej sytuacji Wnioskodawca prawidłowo ustalił datę powstania przychodu na dzień wystawienia faktury zaliczkowej (3 luty 2011 r.) oraz na dzień całkowitego uregulowania należności (3 luty 2011 r.)?
                   • 05.04.2012Usługi ciągłe: Moment powstania przychodu
                    Pytanie podatnika: Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest archiwizacja i przejmowanie na przechowanie dokumentów kat. „B” niestanowiących zasobu archiwalnego i przechowywać je przez okres wymagany dla poszczególnych rodzajów dokumentów. Przechowywanie dokumentów księgowych kat. B-5 jest rozliczane w okresach rozliczeniowych adekwatnych do okresów w jakich przechowawca jest zobowiązany przechowywać poszczególne rodzaje dokumentów, tj. kategorii B-5 przez 5 lat. Czy przychód uzyskany z wystawionej faktury jest prawidłowo rozliczany przez lat 5, jeżeli taki zapis wynika z umowy?
                    • 04.04.2012Kradzież towarów w kosztach uzyskania przychodów
                     Pytanie podatnika: Wnioskodawca nabył opony. Opony te należało przywieźć z zagranicy. W tym celu Wnioskodawca skorzystał z usług firmy transportowej. Niestety zamówiony towar nie dotarł do niego. Wnioskodawcy udało się skontaktować telefonicznie z właścicielem ww. firmy, który oświadczył, że pod jego firmę podszywają się oszuści. Wnioskodawca zawiadomił policję o kradzieży opon. Zgłosił także szkodę w ramach ubezpieczenia OC przewoźnika do ubezpieczyciela, jednak okazało się, że druk polisy był sfałszowany. Decyzją Prokuratora Rejonowego wszczęte zostało śledztwo. Czy powstała strata będzie mogła zostać (i w którym momencie) zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?
                     • 30.03.2012Rozliczenie wypłat opodatkowanych u źródła
                      Spółka w celu przeliczenia na złote kwoty przychodu stanowiącego podstawę opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych powinna zastosować kurs średni ogłaszany z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przez zagranicznego kontrahenta przychodu należnego – potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 28 lutego 2012 r. nr IPTPB3/423-285/11-5/GG.
                      • 30.03.2012Niezamortyzowana inwestycja w obcym środku trwałym jako koszt
                       Pytanie podatnika: Czy można traktować jako koszt niezamortyzowaną część inwestycji w obcy środek trwały?
                       • 27.03.2012VAT niepodlegający odliczeniu jako koszt podatkowy
                        Podatnik może uznać za koszt uzyskania przychodów VAT naliczony niepodlegający odliczeniu, zawarty w fakturach dotyczących wydatków na reprezentację z tytułu zakupu usług noclegowych i gastronomicznych, niestanowiących kosztów uzyskania przychodów – potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 6 marca 2012 r. nr IPTPB3/423-319/11-2/GG.
                        • 23.03.2012Kary umowne jako koszty uzyskania przychodów
                         Kara umowna zapłacona z tytułu nieterminowego wykonania usługi może stanowić koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stanowisko to potwierdza Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 29 lutego 2012 r. nr IPTPB3/423-307/11-2/GG.
                         • 28.02.2012Opodatkowanie działalności kantorowej
                          Pytanie podatnika: Czy zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest dochód, który przy działalności polegającej na kupnie i sprzedaży walut jest różnicą pomiędzy kursem kupna waluty, a kursem sprzedaży?
                          • 21.02.2012Opodatkowanie dochodów wspólnot mieszkaniowych
                           Pytanie podatnika: Czy dochód uzyskany przez Wspólnotę Mieszkaniowa z najmu lokalu mieszkalnego na cele mieszkalne, przeznaczony na utrzymanie części wspólnej nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych?
                           • 17.02.2012Opodatkowanie dochodów spółdzielni mieszkaniowej
                            Pytanie podatnika: Czy nadwyżka przychodów nad kosztami uzyskania z wynajmu lokali mieszkalnych uwzględniająca zwrot kapitału i godziwy zysk będzie zaliczona do działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, czy też będzie zaliczana do gospodarki zasobami mieszkaniowymi i będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych?
                            • 20.01.2012Możliwość obniżenia stawek amortyzacyjnych
                             Pytanie podatnika: Czy obniżenie stawek amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla środków trwałych aktualnie amortyzowanych, jak również niewprowadzonych dotychczas do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych może zostać dokonane do dowolnego poziomu?
                             • 13.01.2012Refakturowanie usług a moment powstania przychodu
                              Pytanie podatnika: W którym momencie powstaje przychód podatkowy w przypadku refakturowania pojedynczych usług i w przypadku refakturowania usług rozliczanych okresowo?
                              • 10.01.2012Przychód z tytułu nieodpłatnych poręczeń i gwarancji
                               W praktyce często zdarza się, że spółki, będące w procesie inwestycyjnym, muszą występować do instytucji finansujących z wnioskiem o kredyt lub pożyczkę. Jako zabezpieczenie spłaty zobowiązania instytucje te wymagają często złożenia przez wnioskodawców zabezpieczenia spłaty kredytu.
                               • 22.11.2011Likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym a CIT
                                Pytanie podatnika: Czy strata z tytułu likwidacji nie w pełni umorzonych inwestycji w obcych środkach trwałych może zostać zaliczona przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów w części niepokrytej sumą dokonanych przez Spółkę odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej tych inwestycji w momencie wykreślenia danej inwestycji w obcym środku trwałym z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w związku z ich likwidacją?
                                • 15.11.2011Zwrot odsetek a przychód podatkowy
                                 Pytanie podatnika: Czy otrzymanie zwrotu odsetek budżetowych, zapłaconych z powodu błędu kancelarii prawno-podatkowej stanowi przychód podatkowy?
                                 • 09.11.2011Składka na ubezpieczenie pracownika jako koszt pracodawcy
                                  Pytanie: Spółka kupuje polisy ubezpieczenia podróży zagranicznych, którą objęci są pracownicy, ważne na okres trwania podróży. Zgodnie z zawartą z ubezpieczycielem umową ubezpieczenie obejmuje w pakiecie: koszty leczenia, pomoc assistance, następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie bagażu podróżnego stanowiącego wyposażenie służbowe pracownika. W jednych polisach należna składka podana jest w polisie w jednej kwocie odnoszącej się do całego zakresu ubezpieczenia, natomiast w innych podana jest w rozbiciu na poszczególne zakresy ubezpieczenia. Z kolei składka ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance podana jest w polisie jako jedna kwota i brak jest możliwości rozgraniczenia składek dla tych ubezpieczeń. Czy opłacone składki stanowią koszty uzyskania przychodu?
                                  • 09.11.2011Odpisy amortyzacyjne od nieużywanego budynku mogą być kosztem
                                   Pytanie podatnika: Wnioskodawca w związku z tymczasowym niewykorzystaniem środków trwałych (budynku oraz budowli), podjął próby oddania ich w najem. Niemniej jednak w przyszłości zamierza je wykorzystywać w prowadzonej działalności gospodarczej. W chwili obecnej Wnioskodawca podpisał umowę najmu na okres trzech miesięcy. Czy pomimo czasowego nieużywania budynku oraz budowli Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów dokonywane odpisy amortyzowane?
                                   • 08.11.2011Usługi doradcze w kosztach uzyskania przychodów
                                    Pytanie podatnika: Czy wynagrodzenie firmy doradczej stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów, potrącany w dacie jego poniesienia (koszt pośredni)?
                                    • 26.09.2011Skutki w CIT wypłaty dywidendy w walucie obcej
                                     Dywidenda nie jest kosztem podatkowym. Różnice kursowe powstałe w związku z jej wypłatą nie mają zatem wpływu na dochód do opodatkowania – wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 12 września 2011 r. nr IPTPB3/423-85/11-4/IR.
                                     • 02.09.2011Rozliczenie działalności w strefie ekonomicznej i poza nią
                                      Pytanie podatnika: Czy podział kosztów dotyczących działalności prowadzonej na terenie strefy ekonomicznej i poza nią wg wskaźnika opartego na strukturze przychodów ze sprzedaży produktów w celu ustalenia dochodu strefowego i podstawy do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest prawidłowy?
                                      • 25.08.2011Odliczenie VAT według proporcji a koszty uzyskania przychodów
                                       Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a tiret drugie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu podatek od towarów i usług naliczony w części, w której nie skorzystano z opcjonalnego prawa podatnika do odliczenia podatku naliczonego zgodnie z art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli udział obrotów opodatkowanych w obrotach ogółem nie przekroczył w poprzednim roku 2%?
                                       • 05.08.2011Konsekwencje sprzedaży należności i zobowiązań
                                        Uwzględnione w cenie sprzedaży części przedsiębiorstwa zobowiązania związane bezpośrednio z transakcjami zakupu materiałów i usług na potrzeby produkcji nie będą stanowiły przychodu, a należności związane bezpośrednio z transakcjami sprzedaży nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodu dla podmiotu sprzedającego – wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 20 lipca 2011 r. nr IPTPB3/423-9/11-8/Akr.
                                        • 03.08.2011Skutki umorzenia udziałów bez wypłaty wynagrodzenia
                                         Pytanie podatnika: Czy na płaszczyźnie podatku dochodowego od osób prawnych, Spółdzielnia w przypadku umorzenia posiadanych udziałów w spółce z ograniczona odpowiedzialnością, przeprowadzonego w trybie art. 199 § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych, czyli bez wypłaty wynagrodzenia, powinna na moment umarzania tych udziałów zaliczać poniesione przez siebie wcześniej wydatki na nabycie udziałów, do podatkowych kosztów uzyskania przychodu?
                                         • 02.08.2011Rozliczenie nadwyżki wkładu przekazanego na kapitał zapasowy
                                          Pytanie podatnika: Czy nadwyżka wartości wnoszonego wkładu niepieniężnego ponad wartość wydanych udziałów, przekazana na fundusz zapasowy spółki podwyższającej kapitał, skutkowała będzie dla tej spółki powstaniem przychodu podatkowego w wysokości tej nadwyżki?
                                          • 17.06.2011Rezerwy na świadczenia pracownicze a koszty uzyskania przychodów
                                           Utworzona rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, jako instrument prawa bilansowego związany z księgowym ustaleniem prawdopodobnych zobowiązań, nie stanowi na gruncie prawa podatkowego kosztów uzyskania przychodów. Świadczenia pracownicze stają się kosztem uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia – stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 3 czerwca 2011 r. nr IPTPB3/423-7/11-2/Akr.
                                           • 13.06.2011Składka na ubezpieczenie pracownika w kosztach firmy
                                            Z uwagi na fakt, że nie ma możliwości ustalenia kwoty składki odnoszącej się do poszczególnych zakresów ubezpieczenia pracowników, pełna kwota opłaconej składki nie stanowi dla pracodawcy kosztu uzyskania przychodu na podstawie przepisu art. 16 ust. 1 pkt 59 w związku z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 24.05.2011 r., sygn. IPTPB3/423-2/11-4/GG.

                                           « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ]