Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

IPTPB3/4511-204/15-2/RR

 • 10.10.2013Korekta kosztów i przychodów po zwrocie towarów
  Pisaliśmy niedawno, że w przypadku zwrotu towaru organy podatkowe nakazują korygowanie przychodów i kosztów w okresie, w którym pierwotna sprzedaż miała miejsce. Czasami trzeba się będzie cofnąć o kilka czy kilkanaście miesięcy. Najnowsze interpretacje podatkowe potwierdzają, niestety, to niekorzystne dla podatnika rozwiązanie.
  • 07.10.2013Skutki otrzymania dofinansowania z urzędu pracy
   Pytanie podatnika: Czy otrzymana refundacja na wyposażenie stanowiska pracy będzie stanowić przychód zwolniony na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
   • 03.10.2013Ulga na nowe technologie. Rozliczenie wydatków na zakup programów komputerowych
    Pytanie podatnika: Czy wydatki na zakup oprogramowania stanowią wydatki na nabycie nowych technologii? Czy wydatki na zakup, instalację i wdrożenie komputerowego systemu mogą zostać odliczone od podstawy opodatkowania? Czy pomimo odliczenia 50% kwoty wydatków na nabycie nowej technologii Spółka może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej tej nowej technologii?
    • 30.09.2013Koszty uzyskania przychodów. Rozliczenie wydatków na noclegi w hotelach
     Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione z tytułu noclegów w hotelach stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
     • 26.09.2013Wartość początkowa środka trwałego w leasingu finansowym
      Przepisy podatkowe nie określają szczególnego sposobu ustalania wartości początkowej środków trwałych będących przedmiotem leasingu finansowego. Sprawdźmy zatem, według jakich zasad należy określać tę wartość.
      • 18.09.2013Zwrot wydatków z tytułu wykorzystania samochodu pracownika w delegacji a koszty podatkowe pracodawcy
       Pracownikom odbywającym podróż służbową, o której mowa w przepisach Kodeksu pracy, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z delegacją. Zalicza się do nich m.in. diety, a także zwrot kosztów przejazdów, noclegów itp. Pracownikowi, który odbywa podróż służbową własnym samochodem należy się również zwrot kosztów związanych z wykorzystaniem prywatnego pojazdu dla celów służbowych. Problematyczne okazuje się jednak określenie, jakie konkretnie wydatki należy zwrócić takiemu pracownikowi.
       • 18.09.2013CIT: Zrzeczenie się wynagrodzenia przez członka rady nadzorczej w spółce z o.o.
        Jak należy postępować w sytuacji kiedy umowa spółki z o.o. lub uchwała zgromadzenia wspólników przewiduje wypłatę wynagrodzenia dla członka rady nadzorczej, przy czym członek organu nadzoru zrzeknie się tego wynagrodzenia?
        • 09.09.2013Niezamortyzowana część inwestycji w obcym środku trwałym a CIT
         Pytanie podatnika: Czy można traktować jako koszt podatkowy niezamortyzowaną część inwestycji w obcym środku trwałym?
         • 23.08.2013Wynajem samochodu. Czynsz jako koszt uzyskania przychodów
          Pytanie podatnika: Czy wydatki ponoszone na czynsz najmu wynajmowanych przez Spółkę cudzych samochodów osobowych zaliczane są do kosztów używania tych samochodów w rozumieniu przepisu art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
          • 22.08.2013Rozliczenie wydatków na walne zgromadzenie akcjonariuszy
           Pytanie podatnika: Czy wydatki związane z organizacją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (WZA) są kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
           • 14.08.2013Problemy z interpretacją prawa podatkowego. Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę kapitałową
            Interpelacja nr 18540 do ministra finansów w sprawie problemów związanych z interpretacją przepisów prawa podatkowego.
            • 26.07.2013Moment zaliczania wierzytelności nieściągalnych do kosztów podatkowych
             Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca może uznać za koszt uzyskania przychodu nieściągalne wierzytelności, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych potwierdzone właściwym dokumentem, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ww. ustawy w innym okresie rozliczeniowym, niż ten w którym Wnioskodawca uzyskał stosowny dokument potwierdzający nieściągalność, (np. postanowienie komornika o umorzeniu egzekucji z powodu jej bezskuteczności)?
             • 25.07.2013Zmiana roku podatkowego. Obowiązek zgłoszenia w urzędzie
              Pytanie podatnika: Czy na podstawie art. 8 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka miała obowiązek zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zmianie roku podatkowego w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia roku podatkowego?
              • 18.07.2013Wspólnoty mieszkaniowe: Dochody opodatkowane i zwolnione
               Pytanie podatnika: Czy przychód z dzierżawy części parkingu i trawnika będącego w zasobach mieszkaniowych Wspólnoty jest przychodem zwolnionym z podatku dochodowym od osób prawnych?
               • 11.07.2013Dotacja na zakup środków trwałych a amortyzacja i koszty uzyskania przychodów
                Odpisy amortyzacyjne od tej części wartości początkowej środka trwałego, która sfinansowana została otrzymanym wsparciem finansowym, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów. Sprawdźmy, w jakich sytuacjach konieczna będzie korekta kosztów podatkowych.
                • 13.06.2013Rok podatkowy firmy. Zasady określania i zmiany
                 Ogólną definicję roku podatkowego zawiera art. 11 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), który stanowi, iż rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej. Podatnicy CIT mają jednak możliwość przyjęcia innego roku niż kalendarzowy.
                 • 05.06.2013Jaki kurs waluty przy rozliczaniu różnic kursowych
                  Pytanie podatnika: Wnioskodawca dokonuje transakcji z kontrahentami m.in. w walutach obcych. W przypadku rozliczeń w walutach obcych, zarówno wpłaty przez podmioty zewnętrzne jak i wypłaty przez Wnioskodawcę są realizowane za pomocą rachunków walutowych. Czy należy przeliczać wpływy środków na rachunek walutowy po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego otrzymanie płatności? Czy stosując metodę rozchodu FIFO należy stosować średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego otrzymanie płatności?
                  • 03.06.2013Obniżanie stawki amortyzacji do dowolnego poziomu
                   Pytanie podatnika: Czy Spółka jest uprawniona obniżać stawki amortyzacyjne dla środków trwałych amortyzowanych metodą liniową do dowolnego poziomu, np. nawet do wysokości 0,1%?
                   • 21.05.2013Cienka kapitalizacja a koszty podatkowe
                    Polscy przedsiębiorcy coraz częściej nabywają różnego rodzaju usługi finansowe mające zapewnić bieżące finansowanie działalności operacyjnej. Wobec coraz ostrzejszych wymogów bankowych rozwiązaniem jest uzyskanie finansowania od podmiotu powiązanego. Wypłacając jednak odsetki na rzecz takiego podmiotu, należy pamiętać o ograniczeniach dotyczących możliwości zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów.
                    • 10.05.2013Podatki dochodowe: Konsekwencje udzielenia rabatu
                     Pytanie podatnika: Czy Spółka wystawiając faktury korygujące z tytułu przyznanych rabatów powinna dokonać pomniejszenia przychodów należnych w rozliczeniu za rok podatkowy, w którym nastąpiła sprzedaż towarów, do której odnosi się korekta przychodów?
                     • 29.04.2013Wierzytelności nieściągalne. Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów
                      Czy jest możliwe zakwalifikowanie jako koszty uzyskania przychodu wierzytelności, które nie były dochodzone w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym i nie zostały opatrzone klauzulą o bezskuteczności ich egzekucji z majątku dłużnika, w momencie gdy wobec tego samego dłużnika wierzyciel dochodził już innych wierzytelności, a egzekucja ta stała się bezskuteczna ze względu na brak jakichkolwiek składników majątkowych dłużnika podlegających egzekucji?
                      • 22.04.2013Niezapłacone zobowiązania a korekta kosztów uzyskania przychodów
                       Pytanie podatnika: Czy Spółka będzie zobowiązana do dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów w wypadku nieuregulowania zobowiązań należnych a powstałych przed dniem połączenia, w sytuacji gdy termin do dokonania korekty upłynąłby po dniu połączenia?
                       • 08.04.2013Wydatki na posiedzenie rady nadzorczej a koszty uzyskania przychodów
                        Do kosztów uzyskania przychodów co do zasady zalicza się wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Czy można do nich zaliczyć wydatki na zorganizowanie spotkania rady nadzorczej?
                        • 05.04.2013Umorzone wierzytelności jako koszt uzyskania przychodów
                         Podatnik może uznać za koszty uzyskania przychodów wierzytelności uprzednio zarachowane jako przychody należne, jeżeli zwolnił dłużnika z obowiązku wykonania zobowiązania, a dłużnik zwolnienie to przyjął – potwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 18 marca 2013 r. nr IPTPB3/423-459/12-4/GG.
                         • 03.04.2013Koszy uzyskania przychodów: Wydatki na najem albo dzierżawę samochodu osobowego
                          Pytanie podatnika: Czy spółka powinna zaliczać wydatki z tytułu czynszu za najem albo dzierżawę samochodów osobowych w całości do kosztów uzyskania przychodów, czy też powinna to robić zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy podatku dochodowym od osób prawnych do wysokości limitu wynikającego z tzw. kilometrówki?
                          • 22.03.2013Opodatkowanie odszkodowania za nieterminowe wydanie świadectwa pracy
                           Jednym z obowiązków pracodawcy wobec pracownika jest wydanie mu świadectwa pracy. Jeśli nie wypełni tej powinności w terminie określonym w przepisach prawa pracy, naraża się na konsekwencje wynikające z art. 99 § 1 Kodeksu pracy.
                           • 15.03.2013Podatki dochodowe: Rozliczenie wydatków na udział w targach
                            Pytanie podatnika: W jaki sposób należy rozliczyć koszty uzyskania przychodów związane z targami (delegacje, usługi hotelowe, wynajem sal konferencyjnych - które również podlegają rozliczeniu z dotacji), w sytuacji, gdy fizyczne otrzymane dotacji nastąpi w kolejnym roku 2013 a wydatki zostały poniesione w roku 2012?
                            • 12.03.2013Koszty podatkowe: Rozliczenie wydatków na zakup usług doradczych
                             Przepisy podatkowe różnicują zasady ujmowania kosztów w oparciu o kryterium stopnia powiązania istniejącego między kosztem a celem, jakiemu ma służyć. Ustawodawca wprowadził wyraźny podział kosztów uzyskania przychodów na bezpośrednio związane z przychodami i inne niż bezpośrednio związane z przychodami (tzw. koszty pośrednie), odrębnie regulując moment ich potrącalności.
                             • 26.02.2013Moment zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów
                              Pytanie podatnika: Czy Spółka wypłacone w 2013 r., zgodnie z regulaminem, nagrody pieniężne i poniesione inne koszty konkursu może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 2012 r., przy założeniu, że dokona wypłaty nagród pieniężnych i poniesie koszty konkursu do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za 2012 r., jednak nie później niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania podatkowego za 2012 r.?
                              • 08.02.2013Rozliczenie inwestycji w obcym środku trwałym
                               Pytanie podatnika: Czy można traktować jako koszt niezamortyzowaną część inwestycji w obcym środku trwałym?
                               • 05.02.2013Jubileusz firmy a koszty uzyskania przychodów
                                Pytanie podatnika: Czy koszty organizacji jubileuszu Spółki w części dotyczącej pozostałych gości, którzy nie są pracownikami, są kosztem uzyskania przychodu?
                                • 29.01.2013Podatki dochodowe: Przeniesienie salda a różnice kursowe
                                 Pytanie podatnika: Czy przenoszenie salda pomiędzy rachunkiem bankowym prowadzonym w Polsce, a rachunkiem bankowym prowadzonym w Niemczech, jak i pomiędzy rachunkiem prowadzonym w Niemczech, a rachunkiem Agenta, nie powoduje powstawania różnic kursowych w rozumieniu art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które odpowiednio zwiększają przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe?
                                 • 25.01.2013Zapłata na poczet usługi finansowania wierzytelności przyszłych a przychód w CIT
                                  Podkreślmy na początek, że z brzmienia przepisu art. 12 ust. 3 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 74, poz. 397, z późn. zm.) jednoznacznie wynika, że za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.
                                  • 22.01.2013Wadium jako koszt uzyskania przychodów
                                   Pytanie podatnika: Czy utracona część wadium, w związku z odstąpieniem od przetargu, stanowi koszt uzyskania przychodu?
                                   • 16.01.2013Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z praw autorskich jako koszt uzyskania przychodów
                                    Pytanie podatnika: Część z posiadanych przez spółkę programów okazała się być użytkowana bez właściwej do użytku korporacyjnego licencji, w związku z czym właściciel praw autorskich zażądał wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy na mocy art. 79 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i w celu uniknięcia kosztownego postępowania sądowego spółka zawarła z właścicielem ugodę. Czy wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z praw autorskich, które na mocy art. 79 ust. 1 ww. ustawy wraz z niewielkimi kosztami zawarcia ugody ma zapłacić spółka, stanowi dla niej koszt uzyskania przychodu?
                                    • 08.01.2013Należności i zobowiązania w walutach obcych – przeliczenie dla potrzeb CIT
                                     Pytanie podatnika: Czy Spółka postępuje prawidłowo stosując średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu bądź wypływu środków z rachunku walutowego wynikającego z otrzymania należności bądź zapłaty zobowiązań Spółki, w sytuacji gdy nie dochodzi do operacji przewalutowania w następstwie sprzedaży lub zakupu określonej waluty? Jak postąpić w przypadku przewalutowania?
                                     • 02.01.2013Zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości a przychód w CIT
                                      Pytanie podatnika: Czy zwrot podatku od nieruchomości, będący konsekwencją stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2007-2012, będzie stanowił przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, w momencie otrzymania na konto spółki środków pieniężnych, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym nie będzie rodził konieczności dokonania korekt podatku dochodowego od osób prawnych odpowiednio za rok 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012?
                                      • 13.12.2012Wydatki na artykuły spożywcze i napoje a koszty podatkowe. Kolejny głos w sprawie
                                       Organy podatkowe wciąż nie mogą dojść do wspólnego wniosku, czy wydatki na drobny poczęstunek kontrahentów w siedzibie firmy mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Ostatnio pojawił się kolejny głos w sprawie.
                                       • 13.12.2012Organizacja i prowadzenie praktyk zawodowych w kosztach działalności
                                        Pytanie podatnika: W związku z trudnościami z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników na rynku pracy, spółka w ramach prowadzonej działalności zawarła z pobliskim technikum umowę o organizację praktycznej nauki zawodu poza szkołą (praktyk zawodowych). Celem głównym spółki jest przygotowanie podczas praktyk zawodowych uczniów gotowych - po zakończeniu edukacji szkolnej - do podjęcia pracy w spółce. Czy koszty poniesione na organizację i prowadzenie praktyk zawodowych dla uczniów technikum są dla spółki kosztem uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
                                        • 04.12.2012Różnice kursowe – ujęcie rachunkowe a podatki
                                         Pytanie podatnika: Czy, mając na uwadze autonomiczność tzw. metody bilansowej ustalania różnic kursowych względem przepisów podatkowych, możliwe jest wykazanie różnic kursowych w wyniku podatkowym Spółki jedynie poprzez ujęcie w tym wyniku nadwyżki ujemnych lub dodatnich różnic kursowych danego okresu ujętej w księgach rachunkowych (tzw. ujęcie różnic per saldo)?
                                         • 14.11.2012Czasowe wyłączenie z używania a amortyzacja środków trwałych
                                          Pytanie podatnika: Czy Spółka słusznie postąpiła zaprzestając podatkowej amortyzacji środków trwałych, takich jak urządzenia do gastro, kostkarki, stoły chłodnicze, piec konwekcyjno-parowy, grill, stanowiska barmańskie, sprzęt do wizualizacji, zestawy komputerowe 3D, ruchome projektory, sprzęt muzyczny, neon itp., które w związku z likwidacją lokalu (restauracja, club „X”) zmagazynowała i zamierza wykorzystać w przyszłości w innym lokalu, gdyż Spółka nie zaprzestała swojej działalności?
                                          • 12.10.2012Przeznaczenie dochodu na działalność statutową a zwolnienie z CIT
                                           Pytanie podatnika: Czy od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej Wnioskodawca powinien płacić podatek dochodowy, jeśli dochód od tej działalności przeznacza na działalność statutową (podstawową).
                                           • 11.10.2012Prowizja od kredytu jako koszt uzyskania przychodów
                                            Przedsiębiorcy prowadzący inwestycje bardzo często zmuszeni są do poszukiwania dodatkowego finansowania. Jedna z najczęstszych form pozyskiwania kapitału to kredyty bankowe. Wystąpienie o kredyt w banku wiąże się jednak z koniecznością zapłaty prowizji od jego udzielenia. W razie konieczności zapłaty takiej prowizji może powstać wątpliwość, w którym momencie wydatek ten będzie stanowić koszt uzyskania przychodów.
                                            • 08.10.2012Nieodpłatne przechowywanie towarów kontrahenta a przychód w CIT
                                             Pytanie podatnika: Spółka zamierza zawrzeć z kontrahentem umowę na dostawę towarów. Kontrahent zobowiązany będzie do utrzymywania określonych w umowie zapasów towarów i dostarczania ich na żądanie Spółki w celu zapewnienia ciągłości produkcji. W tym celu Spółka i kontrahent zamierzają wprowadzić do umowy zapis, zgodnie z którym Spółka zobowiąże się wydzielić powierzchnię magazynową do przechowywania towarów dostarczanych przez kontrahenta. Czy po stronie Spółki powstaje przychód z tytułu bezpłatnego wydzielenia powierzchni magazynowej oraz bezpłatnego przechowywania towarów kontrahenta?
                                             • 05.10.2012Rozliczenie zakupu artykułów spożywczych i posiłków – koszty i VAT
                                              Zwróćmy uwagę, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm., dalej: ustawa o PIT) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ww. ustawy.
                                              • 28.09.2012VAT jako koszt uzyskania przychodów
                                               Spółka może - na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a tiret drugie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – uznać za koszt uzyskania przychodów podatek naliczony od towarów i usług – potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 7 września 2012 r. nr IPTPB3/423-239/12-3/GG.
                                               • 28.09.2012Konsekwencje podatkowe otrzymania bonusu
                                                Pytanie podatnika: W którym roku należy w rachunku podatkowym uwzględnić otrzymany bonus?
                                                • 18.09.2012Straty, niedobory i braki w środkach obrotowych a koszty uzyskania przychodów
                                                 Pytanie podatnika: Czy w opisanym zdarzeniu Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów niedobory w stanie magazynowym powstałe na skutek zagubienia, uszkodzenia lub kradzieży towarów?
                                                 • 03.09.2012Koszty uzyskania przychodów: Najem samochodu a ewidencja przebiegu pojazdu
                                                  Pytanie podatnika: Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej korzysta i ma zamiar korzystać z usług najmu samochodów osobowych bez kierowcy, w szczególności podczas podróży zagranicznych mających na celu prowadzenie negocjacji i rozmów z dotychczasowymi, jak również potencjalnymi klientami. Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki z tytułu najmu samochodów dla potrzeb działalności gospodarczej przez pracowników bez dokumentowania przebiegu pojazdu za pomocą ewidencji przebiegu pojazdu, wykazując koszt uzyskania przychodu na zasadach ogólnych?
                                                  • 31.08.2012Wydatki związane z otrzymaniem dotacji a koszty
                                                   Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] następna strona »