Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

IPTPB3/4511-204/15-2/RR

 • 07.11.2014Wierzytelnoci niecigalne jako koszt uzyskania przychodw
  Odpisy aktualizujce warto niecigalnych nalenoci, dokonywane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowoci, ktre dotycz wierzytelnoci zarachowanych uprzednio do przychodw nalenych, mona zaliczy do kosztw uzyskania przychodw.
  • 06.11.2014Wierzytelnoci niecigalne jako koszt uzyskania przychodw
   Odpisy aktualizujce warto niecigalnych nalenoci, dokonywane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowoci, ktre dotycz wierzytelnoci zarachowanych uprzednio do przychodw nalenych, mona zaliczy do kosztw uzyskania przychodw.
   • 28.10.2014Wypoyczenie samochodu za granic a podatek u rda
    Jednym z kosztw, jakie mog pojawi si w zwizku z prowadzon dziaalnoci gospodarcz, jest czynsz najmu samochodw wypoyczanych przez podatnikw za granic. Zwykle w takiej sytuacji rozpatrywana jest jedynie kwestia ewentualnego obowizku rozliczenia importu usug na gruncie ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z pn. zm., dalej: ustawa o VAT). Zgodnie z postanowieniami art. 28j tej ustawy, w przypadku krtkoterminowego wynajmu samochodw, ktry to okres jest zachowany, jeli nie przekracza 30 dni, miejscem wiadczenia usug jest miejsce, w ktrym te rodki transportu s faktycznie oddawane do dyspozycji usugobiorcy. Oznacza to, e jeli samochd jest wynajmowany za granic i tam wykorzystywany przez okres nieprzekraczajcy 30 dni – podatnik, ktry ten pojazd wypoyczy, nie ma obowizku rozpoznawania importu usug.
    • 27.10.2014Opodatkowanie nierezydentw w Polsce
     Tezy: Jedynym okrelonym w art. 3 ust. 2 u.p.d.o.p. warunkiem opodatkowania w Polsce dochodw nierezydentw jest osignicie ich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nabycie przez polskiego przedsibiorc usug niematerialnych od podmiotu zagranicznego powoduje powstanie w Polsce obowizku podatkowego tego podmiotu, ktry to obowizek przeksztaca si w zobowizanie podatkowe tylko wtedy, gdy majca w sprawie zastosowanie umowa o unikaniu podwjnego opodatkowania nie zawiera odmiennej regulacji
     • 21.10.2014Wydatki na zagospodarowanie terenu wok firmy jako koszt podatkowy
      Pytanie podatnika: Czy wydatki na zagospodarowanie terenw zielonych wok powstajcego budynku administracyjnego powinny by kosztem uzyskania przychodu poprzez odpisy amortyzacyjne od budynku administracyjnego, do ktrego wartoci pocztkowej winno si je zaliczy, czy te winny to by koszty uzyskania przychodu zaliczane do kosztw podatkowych w dacie ich poniesienia?
      • 24.09.2014Warto pocztkowa wartoci niematerialnych i prawnych w walucie obcej
       Pytanie: Spka w ramach prowadzonej dziaalnoci nabywa wartoci niematerialne i prawne (WNIP). Zarwno warto WNiP, jak i zapata za nie moe by odpowiednio wyraona, dokonana w walucie obcej (najczciej USD albo EUR). Ponadto sama patno za WNiP moe by dokonana w caoci po oddaniu jej do uywania lub rozoona na raty, z ktrych cz moe przypada na okres przed oddaniem WNiP do uywania, a cz na okres po oddaniu jej do uywania. Zakup WNiP moe by udokumentowany jedn faktur, a w przypadku patnoci ratalnych dla kadej z rat moe by wystawiona odrbna faktura. Jak naley ustali warto pocztkow WNiP?
       • 19.09.2014Koszty dziaalnoci: Wydatki na czasowo nieuywany rodek trway
        Pytanie podatnika: Czy pomimo czasowego nieuywania czci budynku Wnioskodawczyni ma prawo zaliczy do kosztw uzyskania przychodw ponoszone wydatki na ubezpieczenie, ochron, energi elektryczn i ogrzewanie dotyczce tej czci budynku?
        • 11.09.2014Rnice kursowe od kwoty podatku VAT
         Polscy przedsibiorcy coraz czciej dokonuj rozlicze w walutach obcych, nie tylko w transakcjach z kontrahentami zagranicznymi, lecz take w obrocie krajowym. W przypadku dokonywania transakcji w walucie innej ni waluta polska pojawia si problem podatkowego rozliczenia rnic kursowych. Niestety, przepisy podatkowe nie okrelaj wyczerpujco, jak rozlicza rnice kursowe od wartoci podatku VAT wykazanego na fakturze.
         • 10.09.2014Rnice kursowe od kwoty podatku VAT
          Polscy przedsibiorcy coraz czciej dokonuj rozlicze w walutach obcych, nie tylko w transakcjach z kontrahentami zagranicznymi, lecz take w obrocie krajowym. W przypadku dokonywania transakcji w walucie innej ni waluta polska pojawia si problem podatkowego rozliczenia rnic kursowych. Niestety, przepisy podatkowe nie okrelaj wyczerpujco, jak rozlicza rnice kursowe od wartoci podatku VAT wykazanego na fakturze.
          • 05.09.2014Kaucja gwarancyjna a obowizek korekty kosztw
           Pytanie podatnika: Czy w wietle przepisw obowizujcych od 1 stycznia 2013 r. Spka, zatrzymujc okrelony procent wynagrodzenia podwykonawcy jako kaucj gwarancyjn, jest zobowizana do zmniejszenia kosztw uzyskania przychodw zgodnie z art. 15b ust. 1, ust. 2 i ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych, po upywie terminu wskazanego w tym przepisie, o kwot wynagrodzenia przypadajc na zatrzyman kaucj?
           • 28.08.2014Wynajem samochodu a koszty uzyskania przychodu w PIT
            Przedsibiorcy czsto korzystaj z wynajtych samochodw. Sprawdmy zatem, czy wydatki zwizane z najmem mog by kosztem uzyskania przychodw? Czy do kosztw zaliczymy ca zapacon kwot, czy tylko do limitu wynikajcego z tzw. kilometrwki?
            • 27.08.2014Rozliczenie wydatkw na zakup usug doradczych a CIT
             Przepisy podatkowe wskazuj na wyrany podzia kosztw uzyskania przychodw na bezporednio zwizane z przychodami i inne ni bezporednio zwizane z przychodami (tzw. koszty porednie), odrbnie regulujc moment ich potrcalnoci. Jak w takim razie rozlicza wydatki na usugi doradcze?
             • 30.07.2014Zwrot wydatkw z tytuu wykorzystania samochodu pracownika w delegacji a koszty podatkowe pracodawcy
              Pracownikom odbywajcym podr subow, o ktrej mowa w przepisach Kodeksu pracy, przysuguj nalenoci na pokrycie kosztw zwizanych z delegacj. Zalicza si do nich m.in. diety, a take zwrot kosztw przejazdw, noclegw itp. Pracownikowi, ktry odbywa podr subow wasnym samochodem naley si rwnie zwrot kosztw zwizanych z wykorzystaniem prywatnego pojazdu dla celw subowych. Problematyczne okazuje si jednak okrelenie, jakie konkretnie wydatki naley zwrci takiemu pracownikowi.
              • 30.07.2014Zwrot wydatkw z tytuu wykorzystania samochodu pracownika w delegacji a koszty podatkowe pracodawcy
               Pracownikom odbywajcym podr subow, o ktrej mowa w przepisach Kodeksu pracy, przysuguj nalenoci na pokrycie kosztw zwizanych z delegacj. Zalicza si do nich m.in. diety, a take zwrot kosztw przejazdw, noclegw itp. Pracownikowi, ktry odbywa podr subow wasnym samochodem naley si rwnie zwrot kosztw zwizanych z wykorzystaniem prywatnego pojazdu dla celw subowych. Problematyczne okazuje si jednak okrelenie, jakie konkretnie wydatki naley zwrci takiemu pracownikowi.
               • 25.07.2014WSA: Zapata zalegych skadek ZUS za pracownikw nie jest kosztem
                Z uzasadnienia: Nie mona uzna, e przyjcie przez skarc ciaru finansowania tych skadek, bdce wynikiem wczeniejszych nieprawidowoci zwizanych z bdn kwalifikacj jako dziaalno socjalna wiadcze na rzecz pracownikw polegajcych na wydaniu bonw towarowych, suy uzyskiwaniu przez skarc jakichkolwiek przysporze, w tym majcych charakter przychodw. Koszty te nie suyy rwnie zachowaniu ani zabezpieczeniu rde przychodw skarcej. Wydatki te nie speniaj zatem jednej z podstawowych cech definiujcych kategori podatkow "kosztw uzyskania przychodw" - nie s ponoszone w celu uzyskania przychodw ani w celu zachowania albo zabezpieczenia rda przychodw.
                • 16.07.2014Wydatki na budynek czasowo wyczony z uytkowania w kosztach podatkowych
                 Pytanie podatnika: Czy pomimo czasowego nieuywania czci budynku Wnioskodawczyni ma prawo zaliczy do kosztw uzyskania przychodw ponoszone wydatki na ubezpieczenie, ochron, energi elektryczn i ogrzewanie dotyczce czasowo nieuywanej czci budynku?
                 • 13.06.2014Wydatki pracodawcy na pogrzeb pracownika
                  Bardzo czsto pracodawcy doceniajc wkad, obecnego lub byego, pracownika w dziaalno firmy decyduj si na finansowanie rnego rodzaju wiadcze na jego rzecz. Sytuacja taka ma rwnie miejsce w zakresie wydatkw zwizanych ze mierci pracownika, np. wydatkw pogrzebowych, nekrologw i uroczystoci upamitniajcych.
                  • 11.06.2014Zaliczanie nadpaty na poczet zobowiza podatkowych
                   Pytanie podatnika: Z jak dat nastpuje zaliczenie nadpaty podatku od towarw i usug okrelonej w zeznaniu VAT-7 na poczet innych nalenoci podatkowych? Czy w przypadku zoenia wniosku o zaliczenie nadpaty na poczet zobowiza podatkowych nalecych do waciwoci organu innego ni urzd skarbowy, podatnik ma obowizek zoenia wniosku o zaliczenie w organie pobierajcym taki podatek, czy te urzd skarbowy sam przesya rzeczony wniosek do odpowiedniego organu?
                   • 04.06.2014Wpata na PFRON a koszty podatkowe
                    Podmioty prowadzce zakady pracy chronionej tworz zakadowe fundusze rehabilitacji osb niepenosprawnych. Naley pamita, e w przypadku nieprawidowego przeznaczenia rodkw takiego funduszu moe powsta obowizek zapaty opaty sankcyjnej, ktra – w wietle interpretacji organw podatkowych – nie moe stanowi kosztu uzyskania przychodw.
                    • 14.05.2014Likwidacja inwestycji w obcym rodku trwaym
                     Zgodnie z przepisami podatkowymi podatnicy maj prawo amortyzowa, obok rodkw trwaych stanowicych ich wasno, rwnie wydatki poniesione w majtku nalecym do innych osb w postaci „inwestycji w obcym rodku trwaym”. Niekiedy jednak zdarza si, e po pewnym czasie dana inwestycja nie jest ju potrzebna i wtedy pojawia si problem jak rozliczy strat zwizan z likwidacj inwestycji w obcym rodku trwaym.
                     • 05.05.2014Wynajem samochodu a koszty uzyskania przychodu
                      Przedsibiorcy czsto korzystaj z wynajtych samochodw. Czy wydatki zwizane z najmem mog by kosztem uzyskania przychodw? Czy do kosztw zaliczymy ca zapacon kwot, czy tylko do limitu wynikajcego z tzw. kilometrwki? Sprawdmy.
                      • 25.04.2014PIT: Korzystanie przez pracownikw mobilnych z noclegw sfinansowanych przez pracodawc
                       Pytanie podatnika: Czy korzystanie z noclegw „w terenie” przez pracownikw mobilnych na koszt pracodawcy bdzie stanowi dla nich przychd ze stosunku pracy podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych? W przypadku odpowiedzi twierdzcej, czy przychd ten bdzie zwolniony od opodatkowania PIT, a w konsekwencji Wnioskodawca nie bdzie zobowizany do naliczenia i odprowadzenia zaliczki na podatek w zakresie wydatkw poniesionych na pokrycie noclegu pracownika mobilnego „w terenie”?
                       • 23.04.2014Ulga na ze dugi a kaucja gwarancyjna
                        Pytanie podatnika: Czy w wietle przepisw obowizujcych od 1 stycznia 2013 r. Wnioskodawca zatrzymujc okrelony procent wynagrodzenia podwykonawcy jako kaucj gwarancyjn jest zobowizany do zastosowania si do przepisu art. 89b ust. 2 ustawy o podatku od towarw i usug i zoenia korekty odliczonej kwoty podatku naliczonego przypadajcego na nieuregulowan cze nalenoci dotyczcej kaucji gwarancyjnej, dla ktrej termin patnoci zgodnie z umow przekracza 150 dni?
                        • 18.04.2014Zapata wekslem a obowizek korekty kosztw
                         W przypadku uregulowania zobowiza z tytuu zakupu materiaw wekslem wasnym w terminie do 90 dni od daty zaliczenia kwoty materiaw do kosztw uzyskania przychodw podatnik nie bdzie zobowizany na podstawie art. 15b ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych do zmniejszenia tych kosztw. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 18 marca 2014 r., sygn. ILPB3/423-606/13-5/KS.
                         • 15.04.2014Premie kwartalne pracownikw a warto rodka trwaego
                          Pytanie podatnika: Czy spka powinna kapitalizowa do wartoci pocztkowej rodkw trwaych wytwarzanych lub modernizowanych we wasnym zakresie wydatki zwizane z premiami kwartalnymi wypacanymi pracownikom?
                          • 14.04.2014Podzia firmy. Rozliczenie kosztw i przychodw
                           Sukcesji na nowo powsta spk podlega bd tylko te przychody i koszty, ktre nie zostay rozliczone przed dniem podziau, tj. nie zostay uwzgldnione przy naliczeniu zaliczki na podatek dochodowy – potwierdza interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w odzi z 21 marca 2014 r., nr IPTPB3/4231-23/13-4/IR.
                           • 08.04.2014Odsetki od kredytu na wypat dywidendy a koszt podatkowy
                            Jedn z podstawowych korzyci udziaowcw (akcjonariuszy) z tytuu posiadania udziaw (akcji) w spce jest moliwo uzyskania dywidendy. Czasami zdarza si jednak, e spki mimo podjcia uchway o podziale zysku i wypacie dywidendy nie posiadaj wystarczajcych rodkw wasnych do jej wypaty i zacigaj w tym celu kredyt (poyczk). Warto zwrci uwag, e nie zawsze odsetki od zacignitego przez podatnika kredytu mog stanowi koszt uzyskania przychodw.
                            • 07.04.2014Zakup artykuw spoywczych a koszty uzyskania przychodw
                             Pytanie podatnika: Czy wydatki zwizane z organizacj Spotka Promocyjnych, w tym na zakup Artykuw Spoywczych zuywanych podczas Spotka, stanowi koszt uzyskania przychodu w wietle art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych?
                             • 03.04.2014Wydatki na rzecz przedstawicieli handlowych a koszty podatkowe firmy
                              Pytanie podatnika: Czy wydatki zwizane z wykonywan przez przedstawicieli handlowych prac w terenie stanowi dla Spki koszt uzyskania przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych?
                              • 26.03.2014Obiad z klientem jako koszt podatkowy
                               Pytanie: W ramach wsppracy z kontrahentami lub potencjalnymi kontrahentami (klientami, dostawcami, innymi partnerami biznesowymi) spka z o.o. zaprasza przedstawicieli kontrahentw na spotkania. W zalenoci od okolicznoci, spotkania odbywaj si w siedzibie firmy, w siedzibach kontrahentw lub poza siedzibami np. w restauracjach. Spotkania w restauracji nie maj charakteru szczeglnie uroczystego, wytwornego czy okazaego, a ich celem jest omwienie spraw biznesowych na neutralnym, sprzyjajcym prowadzeniu negocjacji gruncie. Czy wydatki poniesione w zwizku z zapat rachunkw/faktur za biznesowe obiady z klientami mog by kosztami uzyskania przychodu?
                               • 19.03.2014rodek trway na raty. Korekta kosztw dotyczy rwnie odpisw amortyzacyjnych
                                Zgodnie z art. 15b ust. 1 ustawy o CIT, w przypadku zaliczenia do kosztw uzyskania przychodw kwoty wynikajcej z faktury (rachunku), a jeeli nie istnia obowizek wystawienia faktury (rachunku) - kwoty wynikajcej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upywu terminu patnoci, podatnik jest obowizany do zmniejszenia kosztw uzyskania przychodw o kwot wynikajc z tych dokumentw.
                                • 24.02.2014Zwrot dotacji a korekta kosztw uzyskania przychodw
                                 Pytanie podatnika: Czy Spka jest uprawniona do zaliczenia odpisw amortyzacyjnych od czci wartoci pocztkowej rodkw trwaych sfinansowanych zwrcon czci dotacji, ktre w latach 2011-2013 zostay uznane jako wydatki niestanowice kosztw uzyskania przychodw, do kosztw uzyskania przychodw w miesicu, w ktrym zostaa zobligowana i dokonaa zwrotu czci dotacji?
                                 • 13.02.2014Zalege skadki ZUS a koszty uzyskania przychodw patnika
                                  Pytanie podatnika: Czy naliczone i zapacone skadki ZUS na ubezpieczenie spoeczne i zdrowotne od wypat wynagrodze z tytuu umw o dzieo przekwalifikowanych na umowy zlecenia w wyniku kontroli ZUS i wyrokw sdowych, stanowi koszty uzyskania przychodw w miesicach dokonania ich zapaty w czci lecej po stronie Spki - jako zlecajcej wykonanie prac oraz w czci, ktr powinien zapaci zleceniobiorca, a ktre opacia Spka jako patnik skadek?
                                  • 10.02.2014Poczstunek podczas targw a koszty uzyskania przychodw
                                   Pytanie podatnika: Czy ponoszone przez Spk wydatki na poczstunek podczas targw stanowi dla Spki koszty uzyskania przychodw na podstawie art. 15 ust. 1 i jednoczenie nie speniaj przesanki negatywnej wskazanej w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych?
                                   • 03.02.2014Odpisy aktualizujce nalenoci w kosztach uzyskania przychodw
                                    Pytanie podatnika: W ktrym momencie Wnioskodawca moe zaliczy do kosztw uzyskania przychodw warto odpisw aktualizujcych warto nalenoci z tytuu udzielonych kredytw i poyczek, ktrych niecigalno zostaa uprawdopodobniona?
                                    • 23.01.2014Wydatki na zorganizowanie konferencji a koszty uzyskania przychodw
                                     Pytanie podatnika: Czy wydatki poczynione przez Wnioskodawc na opisan powyej kompleksow usug organizacji konferencji dedykowanej dla potencjalnych klientw/kontrahentw odbywajcej si poza obszarem UE bd stanowi po jego stronie w caoci koszty uzyskania przychodu jako wydatki o charakterze szkoleniowo-reklamowym?
                                     • 20.01.2014Rnice kursowe jako przychd lub koszt podatkowy
                                      Co do zasady rnice kursowe zwikszaj odpowiednio przychody jako dodatnie rnice kursowe albo koszty uzyskania przychodw jako ujemne rnice kursowe. Rnice kursowe jako element przychodw bd kosztw podatkowych bezporednio rzutuj na wysoko podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.
                                      • 20.01.2014Opodatkowanie dochodw zagranicznych. Termin wanoci certyfikatu rezydencji
                                       Pytanie podatnika: Czy certyfikat rezydencji, ktry nie wskazuje dat jego obowizywania, stanowicy zawiadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla celw podatkowych, wydany przez waciwy organ administracji podatkowej pastwa miejsca zamieszkania podatnika, jest dokumentem potwierdzajcym rezydencj podatnika po dacie wystawienia dokumentu i stanowi podstaw do stosowania stawki podatku wynikajcej z waciwej umowy o unikaniu podwjnego opodatkowania?
                                       • 16.01.2014Podatkowe skutki umorzenia wierzytelnoci
                                        Wierzytelno stanowi uprawnienie do dania spenienia wiadczenia z okrelonego stosunku zobowizaniowego. Przysuguje wierzycielowi wobec dunika. Jest ona zbywalnym prawem majtkowym. Sprawdmy, w jakich sytuacjach umorzone wierzytelnoci mog by kosztem uzyskania przychodw.
                                        • 16.01.2014Koszty uzyskania przychodw. Rozliczenie wydatkw na kwiaty i wiece pogrzebowe
                                         Pytanie podatnika: Czy wydatki ponoszone w zwizku ze mierci pracownika, byego pracownika, emeryta, rencisty oraz najbliszej rodziny pracownika lub byego pracownika (emeryta, rencisty), mona zaliczy do kosztw uzyskania przychodw na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych?
                                         • 13.01.2014Polisa ubezpieczeniowa jako koszt uzyskania przychodu
                                          Koszt polisy ubezpieczeniowej dotyczcej zawartego kontraktu moe by kosztem uzyskania przychodu. Dyrektor Izby Skarbowej w odzi wyjani niedawno zasady rozliczenia zakupu polisy dla celw podatkowych (interpretacja nr IPTPB3/423-386/13-3/KJ z 13 grudnia 2013 r.).
                                          • 03.01.2014Moment zaliczenia do kosztw uzyskania przychodw premii regulaminowych
                                           Pytanie podatnika: Czy premia regulaminowa miesiczna wypacona lub postawiona do dyspozycji pracownika kwartalnie w terminie do dnia 10-tego miesica nastpujcego po danym kwartale stanowi KUP w momencie jej wypaty czy te w okresie, za ktry przysuguje, tj. ostatniego dnia kwartau? Czy premia regulaminowa roczna wypacona lub postawiona do dyspozycji pracownika w terminie do dnia 10-tego stycznia nastpujcego po roku, za ktry premia przysuguje, stanowi KUP w momencie jej wypaty czy te w okresie, za ktry przysuguje, tj. ostatniego dnia roku kalendarzowego, za ktry przysuguje?
                                           • 23.12.2013Czynsz za najem samochodu a koszty uzyskania przychodu
                                            Pytanie podatnika: Czy czynsz najmu jako koszt umoliwiajcy uytkowanie samochodu i poniesiony w celu osignicia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia rda przychodw, jest zaliczany do kosztw uzyskania przychodw na zasadach oglnych okrelonych w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych?
                                            • 19.12.2013Przeksztacenie S.K.A. w spk z o.o. a skutki podatkowe
                                             Pytanie podatnika: Czy przeksztacenie SKA, ktrej wsplnikiem (akcjonariuszem) bdzie Wnioskodawca, w spk z ograniczon odpowiedzialnoci bdzie skutkowao powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegajcego opodatkowaniu podatkiem CIT?
                                             • 17.12.2013Wigilia w zakadzie pracy
                                              Coraz czciej przedsibiorcy decyduj si na organizacj spotkania wigilijnego z pracownikami. Warto pamita, e takie wydarzenie wywouje konsekwencje podatkowe po stronie zarwno organizatora, jak i uczestnikw.
                                              • 28.11.2013Podatek dochodowy – rozliczanie inwestycji w obcych rodkach trwaych
                                               Pojcie „inwestycji w obcych rodkach trwaych” nie jest zdefiniowane ani w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z pn. zm., dalej: ustawa o PIT), ani w ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 74, poz. 397, z pn. zm., dalej: ustawa o CIT). W interpretacjach indywidualnych wydawanych przez ministra finansw jest ono okrelane jako „og dziaa (nakadw) podatnika odnoszcych si do niestanowicego jego wasnoci rodka trwaego, ktre zmierzaj do jego ulepszenia lub polegaj na stworzeniu skadnika majtku majcego cechy rodka trwaego, ktry moe by wykorzystywany na potrzeby prowadzonej dziaalnoci gospodarczej”.