Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

IBPB-2-1/4515-54/15/ASz

 • 13.07.2020Rozliczenie wydatków na zakup roweru
  To, jakie wydatki nie s uznane przez ustawodawc za koszt uzyskania przychodu, jest enumeratywnie wymienione w art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) oraz w art. 16 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT). W katalogu tym nie ma wydatków poniesionych na zakup roweru.
  • 10.07.2020Rozliczenie wydatków na zakup roweru
   To, jakie wydatki nie s uznane przez ustawodawc za koszt uzyskania przychodu, jest enumeratywnie wymienione w art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) oraz w art. 16 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT). W katalogu tym nie ma wydatków poniesionych na zakup roweru.
   • 09.07.2020Amortyzacja samochodu wykorzystywanego do celów mieszanych
    Przedsibiorca kupi samochód osobowy, który jest wykorzystywany przede wszystkim w dziaalnoci gospodarczej, a sporadycznie do celów prywatnych. Czy samochód ten mona wprowadzi do ewidencji rodków trwaych, a w konsekwencji dokonywa odpisów amortyzacyjnych od jego wartoci pocztkowej?
    • 08.07.2020Amortyzacja samochodu wykorzystywanego do celów mieszanych
     Przedsibiorca kupi samochód osobowy, który jest wykorzystywany przede wszystkim w dziaalnoci gospodarczej, a sporadycznie do celów prywatnych. Czy samochód ten mona wprowadzi do ewidencji rodków trwaych, a w konsekwencji dokonywa odpisów amortyzacyjnych od jego wartoci pocztkowej?
     • 15.06.2020Okulary/soczewki korekcyjne dla przedsibiorcy w kosztach podatkowych
      Czy osoba wykonujca pozarolnicz dziaalno gospodarcz i wykonujca w jej ramach czynnoci, przy których naraona jest na czynniki szkodliwe w rodowisku swojej pracy, moe zaliczy do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup rodków ochrony osobistej przewidzianych w przepisach BHP, w szczególnoci wydatki na zakup zaleconych przez lekarza-okulist okularów ochronnych?
      • 12.06.2020Okulary/soczewki korekcyjne dla przedsibiorcy w kosztach podatkowych
       Czy osoba wykonujca pozarolnicz dziaalno gospodarcz i wykonujca w jej ramach czynnoci, przy których naraona jest na czynniki szkodliwe w rodowisku swojej pracy, moe zaliczy do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup rodków ochrony osobistej przewidzianych w przepisach BHP, w szczególnoci wydatki na zakup zaleconych przez lekarza-okulist okularów ochronnych?
       • 12.12.2019Czy witeczne prezenty dla kontrahentów mog by kosztem?
        Zakup prezentów bdzie móg by ujty w kosztach podatkowych, pod warunkiem e wydatek zosta poniesiony w celu osignicia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia róda przychodów. To warunek wynikajcy odpowiednio z art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT). W praktyce oznacza to, e prezenty powinny by opatrzone logo firmy, a ich przekazanie powinno nastpowa w celach reklamowych, np. promowania marki czy produktów firmy.
        • 11.12.2019Czy witeczne prezenty dla kontrahentów mog by kosztem?
         Zakup prezentów bdzie móg by ujty w kosztach podatkowych, pod warunkiem e wydatek zosta poniesiony w celu osignicia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia róda przychodów. To warunek wynikajcy odpowiednio z art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT). W praktyce oznacza to, e prezenty powinny by opatrzone logo firmy, a ich przekazanie powinno nastpowa w celach reklamowych, np. promowania marki czy produktów firmy.
         • 19.11.2019NSA. Zakup komputerów i oprogramowania w ramach ulgi B+R
          Z uzasadnienia: Nie mog zosta objte t ulg wydatki jedynie na nabywanie takich technologii, które wymagaj odpowiedniej modyfikacji w procesie ich wdroenia do potrzeb konkretnego przedsibiorcy. (...) Samo wdraanie do jej potrzeb zaawansowanego, informatycznego systemu planowania nie moe zosta uznane za dziaalno twórcz w zakresie prac rozwojowych. Wydatek na zakup i wdraanie przez przedsibiorc zaawansowanego systemu planowania produkcji APS (z ang. Advanced Planning System), nie moe zosta uznany za „koszt kwalifikowany” w rozumieniu art. 18d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
          • 13.11.2019Podatki 2020: Przelew na rachunek spoza wykazu podatników VAT a koszty podatkowe
           Pytanie: Patnoci za nabywane od dostawców VAT UE i dostawców VAT spoza UE usugi lub towary Wnioskodawca bdzie dokonywa na wskazane przez te podmioty rachunki bankowe, które bd prowadzone w bankach majcych siedzib poza terytorium RP lub ewentualnie na terytorium RP. Czy Wnioskodawca dokonujc patnoci na rachunek, który nie zosta zgoszony do wykazu, o którym jest mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usug, gdy dostawca towarów i usug nie jest podatnikiem VAT z terytorium RP, bdzie móg wydatek, którego dotyczy ta patno zaliczy do kosztów uzyskania przychodów od 1 stycznia 2020 r.?
           • 23.10.2019NSA. Komplet elementów nie zawsze jest rodkiem trwaym
            Z uzasadnienia: Nieprawidowe jest stanowisko organu interpretacyjnego, e jako rodek trway naley potraktowa wycznie komplet szalunków budowlanych i rusztowa. Warunek kompletnoci i zdatnoci do uytku moe by bowiem speniony jedynie okazjonalnie, a – w odniesieniu do poszczególnego elementu, skadajcego si na komplet – take wielokrotnie. Natomiast pojedynczych elementów – co wydaje si niesporne - niewtpliwie nie mona uzna za kompletne i zdatne do uytku, gdy samodzielnie nie stanowi urzdzenia ani nie tworz konstrukcji speniajcej cel gospodarczy; nie s wic co do zasady rodkami trwaymi w rozumieniu art. 16a ust. 1 u.p.d.o.p.
            • 27.09.2019CIT: Straty powstae na skutek kradziey jako koszt uzyskania przychodów
             Podmioty prowadzce dziaalno gospodarcz, szczególnie w zakresie handlu detalicznego bd hurtowego, musz liczy si z ryzykiem utraty czci majtku na skutek dziaa przestpczych osób trzecich. Powstaje jednak pytanie, czy wartoci utracone na skutek kradziey mog zosta uznane przez podatnika za koszt uzyskania przychodów.
             • 26.09.2019CIT: Straty powstae na skutek kradziey jako koszt uzyskania przychodów
              Podmioty prowadzce dziaalno gospodarcz, szczególnie w zakresie handlu detalicznego bd hurtowego, musz liczy si z ryzykiem utraty czci majtku na skutek dziaa przestpczych osób trzecich. Powstaje jednak pytanie, czy wartoci utracone na skutek kradziey mog zosta uznane przez podatnika za koszt uzyskania przychodów.
              • 25.09.2019Paragon fiskalny jako dowód poniesienia kosztu
               Pytanie: Wnioskodawca jest firm, która prowadzi dziaalno poza granicami kraju w zwizku z czym zdarzaj si sytuacje gdzie Spóka wydaje pienidze firmowe na narzdzia poza granicami kraju za co dostaje paragon fiskalny, który jest faktur uproszczon - kwoty te nie przekraczaj wysokoci 100 EUR. Czy Wnioskodawca moe odliczy od kosztów uzyskania przychodu paragony fiskalne na podstawie których zakupilimy narzdzia, elektronarzdzia bd m.in. rkawice ochronne dla pracowników w innym kraju UE jeli uzyskanie faktury VAT nie byo moliwe?
               • 24.09.2019NSA. Wzajemne porczenia w grupie kapitaowej to nieodpatne wiadczenia
                Udzielenie podatnikowi przez powizan z nim spók nieodpatnie porczenia (gwarancji) w celu zabezpieczenia kredytu udzielonego podatnikowi spenia wymogi opodatkowania tego wiadczenia jako nieodpatnego na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych nawet w sytuacji, gdy jednoczenie zobowizuje si on do udzielenia porczenia na kade danie porczajcej spóki - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                • 17.09.2019Wyposaenie budynku jako element wartoci pocztkowej
                 W zwizku z inwestycjami dot. nabycia/wytworzenia okrelonego rodka trwaego spóka dokonuje zakupu tzw. skadników niskocennych (o wartoci nie przekraczajcej 10 000 z), które w zwizku z wymogami prawa co do okrelonych rodzajów obiektów (np. prawa budowlanego, górniczego, prawa pracy) warunkuj uzyskanie decyzji odpowiednich organów o dopuszczeniu danego rodka do uytkowania (m.in. ganice, koce ganicze czy ubrania ochronne BHP). W którym momencie spóka ma prawo zaliczy do kosztów wydatki na zakup ww. skadników?
                 • 16.09.2019Wyposaenie budynku jako element wartoci pocztkowej
                  W zwizku z inwestycjami dot. nabycia/wytworzenia okrelonego rodka trwaego spóka dokonuje zakupu tzw. skadników niskocennych (o wartoci nie przekraczajcej 10 000 z), które w zwizku z wymogami prawa co do okrelonych rodzajów obiektów (np. prawa budowlanego, górniczego, prawa pracy) warunkuj uzyskanie decyzji odpowiednich organów o dopuszczeniu danego rodka do uytkowania (m.in. ganice, koce ganicze czy ubrania ochronne BHP). W którym momencie spóka ma prawo zaliczy do kosztów wydatki na zakup ww. skadników?
                  • 20.08.2019Darowizna pienidzy. Z podatkiem czy bez?
                   Darowizny pienine dokonywane w obrbie najbliszej rodziny mog skorzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Jednym z warunków jest zgoszenie otrzymania darowizny. Co istotne, pienidze dla bliskiej osoby mona przekaza na rzecz osoby trzeciej, np. sprzedawcy mieszkania czy banku jako spata kredytu.
                   • 19.08.2019Darowizna pienidzy. Z podatkiem czy bez?
                    Darowizny pienine dokonywane w obrbie najbliszej rodziny mog skorzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Jednym z warunków jest zgoszenie otrzymania darowizny. Co istotne, pienidze dla bliskiej osoby mona przekaza na rzecz osoby trzeciej, np. sprzedawcy mieszkania czy banku jako spata kredytu.
                    • 19.08.2019WSA. Dowóz do/z pracy nie jest przychodem pracownika
                     Z uzasadnienia: Sam fakt deklarowania przez pracownika chci korzystania z transportu pozostawionego mu do dyspozycji przez pracodawc oraz znany ogólny koszt tego transportu nie wyczerpuje definicji, otrzymanego przez pracownika w postaci nieodpatnego wiadczenia, przychodu. Skoro opodatkowaniu moe podlega tylko przychód faktycznie otrzymany, a nie moliwy do otrzymania, o przychodzie tego rodzaju mona mówi tylko gdy pracownik korzysta z postawionego do jego dyspozycji transportu i moliwe jest ustalenie wartoci tego wiadczenia wg metod okrelonych w ustawie o PIT.
                     • 02.08.2019Po wyrokach NSA fiskus (wreszcie) zmienia zdanie w sprawie kosztów paliwa
                      Warto pienina nieodpatnego wiadczenia przysugujcego pracownikowi z tytuu wykorzystywania samochodu subowego do celów prywatnych, obejmuje wszelkie wiadczenia wynikajce z tego tytuu, czyli równie koszty uytkowania samochodu takie jak: paliwo, ubezpieczenie, biece naprawy, przegldy itp. - przyzna Dyrektor KIS. Nie cakiem dobrowolnie - nastpio to dopiero po zakoczeniu spraw sdowych.
                      • 01.08.2019Po wyrokach NSA fiskus (wreszcie) zmienia zdanie w sprawie kosztów paliwa
                       Warto pienina nieodpatnego wiadczenia przysugujcego pracownikowi z tytuu wykorzystywania samochodu subowego do celów prywatnych, obejmuje wszelkie wiadczenia wynikajce z tego tytuu, czyli równie koszty uytkowania samochodu takie jak: paliwo, ubezpieczenie, biece naprawy, przegldy itp. - przyzna Dyrektor KIS. Nie cakiem dobrowolnie - nastpio to dopiero po zakoczeniu spraw sdowych.
                       • 22.07.2019Koszty sdowe mog by kosztem podatkowym
                        Pytanie: Ze wzgldu na okolicznoci niezalene od Spóki, Wnioskodawca nie zdoa wywiza si z terminów dostaw. W zwizku z tym, zgodnie z postanowieniami umowy, nie jest wykluczone, e Spóka bdzie zobowizana do zapaty kontrahentowi kary umownej z tytuu zwoki. Wnioskodawca planuje kwestionowa zasadno jej naliczania, a take jej wysoko na drodze sdowej. Czy potencjalny wydatek na zapat kosztów sdowych moe w caoci zosta zaliczony przez Spók do kosztów uzyskania przychodów?
                        • 16.07.2019NSA. Zmniejszenie udziau w spóce osobowej bez PIT
                         Z uzasadnienia: Skoro wniesienie wkadu i jego zwrot s neutralne podatkowo, to nie sposób uzna, e zwrot czci wkadu stanowi ma przychód w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: brak jest przysporzenia majtkowego. Kwota uzyskana jako zwrot czci wkadu stanowi bowiem cz wartoci wczeniej wniesionego do spóki osobowej majtku podatnika, a jednoczenie pomniejsza jego udzia kapitaowy w spóce.
                         • 15.07.2019PIT pracownika: Korzystanie z telefonu subowego do celów prywatnych
                          Pytanie: Wnioskodawca postanowi, e udostpni swoim pracownikom subowe telefony komórkowe. Wnioskodawca ponosi bdzie miesiczn, sta opat za abonament, pozostajc bez zalenoci od iloci wykonanych pocze, wysanych sms-ów lub mms-ów, a take uytych danych sieci komórkowej.Czy incydentalne korzystanie z telefonu subowego dla celów prywatnych powoduje powstanie po stronie pracownika przychodu ze stosunku pracy, a tym samym obowizek pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy?
                          • 09.07.2019NSA: Wydatki zwizane z programami CSR s zwizane ze sprzeda opodatkowan
                           Z uzasadnienia: Wykorzystywanie przez podmioty prowadzce dziaalno gospodarcz strategii zarzdzania opartej o koncepcj spoecznej odpowiedzialnoci biznesu, jako strategii marketingowej, moe mie zwizek z dziaalnoci opodatkowan, co wskazuje na to, e podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zwizanego z poniesionymi na ten cel wydatkami na nabycie towarów i usug.
                           • 26.06.2019Korekta amortyzacji. Sprzeda rodka trwaego przed upywem roku od jego zakupu
                            Pytanie: Czy naley dokona korekty dokonanych odpisów amortyzacyjnych od rodków trwaych lub wartoci niematerialnych i prawnych, które podlegaj amortyzacji zbytych przed upywem jednego roku od ich nabycia?
                            • 25.06.2019Korekta amortyzacji. Sprzeda rodka trwaego przed upywem roku od jego zakupu
                             Pytanie: Czy naley dokona korekty dokonanych odpisów amortyzacyjnych od rodków trwaych lub wartoci niematerialnych i prawnych, które podlegaj amortyzacji zbytych przed upywem jednego roku od ich nabycia?
                             • 29.04.2019Faktury zaliczkowe i czciowe jako podstawa do rozpoznania kosztu podatkowego
                              Przyjcie danego modelu rozlicze pomidzy przedsibiorcami uzalenione jest najczciej od charakteru przeprowadzanej transakcji. Jeeli dana transakcja realizowana jest etapami, rozliczenia mog by dokonywane w oparciu o faktury zaliczkowe lub czciowe. W przypadku faktury zaliczkowej, nalenoci z niej wynikajce nie bd mogy stanowi dla przedsibiorcy kosztów uzyskania przychodów. Z odmienn sytuacj bdziemy mieli natomiast do czynienia w przypadku otrzymania faktur czciowych – nalenoci z nich wynikajce przedsibiorca zaliczy do kosztów uzyskania przychodów.
                              • 26.04.2019Faktury zaliczkowe i czciowe jako podstawa do rozpoznania kosztu podatkowego
                               Przyjcie danego modelu rozlicze pomidzy przedsibiorcami uzalenione jest najczciej od charakteru przeprowadzanej transakcji. Jeeli dana transakcja realizowana jest etapami, rozliczenia mog by dokonywane w oparciu o faktury zaliczkowe lub czciowe. W przypadku faktury zaliczkowej, nalenoci z niej wynikajce nie bd mogy stanowi dla przedsibiorcy kosztów uzyskania przychodów. Z odmienn sytuacj bdziemy mieli natomiast do czynienia w przypadku otrzymania faktur czciowych – nalenoci z nich wynikajce przedsibiorca zaliczy do kosztów uzyskania przychodów.
                               • 06.03.2019NSA. Ryczat na samochód: Paliwo nie jest przychodem pracownika
                                Z uzasadnienia: wiadczeniem pracodawcy nie jest samo udostpnienie samochodu. Jest nim zapewnienie moliwoci jego prawidowego uywania, take i ponoszenie wszystkich niezbdnych wydatków umoliwiajcych takie uywanie tj. kosztów eksploatacji, w tym materiaów eksploatacyjnych, kosztów zwizanych z zakupem paliwa, czy bada technicznych. Nie ma przy tym adnego uzasadnienia, aby jeden rodzaj tych wydatków jakim s wydatki na paliwo uzna za stanowice odrbne wiadczenie.
                                • 01.03.2019NSA: Moment uzyskania dochodu z instrumentów finansowych
                                 Z uzasadnienia: Moment uzyskania dochodu z akcji nie jest tosamy z momentem ich nabycia bez wzgldu na form tego nabycia (w niniejszej sprawie - w wyniku nieodpatnego otrzymania akcji w ramach programu motywacyjnego). Cech papierów wartociowych, jakimi s akcje, jest to, i generuj dochód w przyszoci: w postaci dywidendy, czy te - w przypadku ich odpatnego zbycia - w postaci rónicy pomidzy przychodem ze sprzeday a kosztami poniesionymi na nabycie akcji. W momencie za otrzymania akcji na preferencyjnych warunkach przysporzenie, jakie z tego tytuu uzyskuje dana osoba, niezalenie od róda i przyczyny uzyskania tego przysporzenia, jest jedynie potencjalne.
                                 • 07.02.2019NSA: Koszty uzyskania przy odpatnym zbyciu wierzytelnoci odsetkowej
                                  Z uzasadnienia: Zwrot "koszty poniesione" to realne obcienie majtkowe podatnika, polegajce na definitywnym zmniejszeniu jego istniejcych aktywów, uprzednio opodatkowanych lub zwolnionych z opodatkowania. Do kategorii takich aktywów nie mog by natomiast zaliczone hipotetyczne przysporzenia, w tym wierzytelnoci, których podatnik nie identyfikowa jako podatkowego przychodu, a ponadto które do dnia sprzeday wierzytelnoci nie mogy stanowi takiego przychodu.
                                  • 08.01.2019Strata podatkowa. Jak dugo przechowywa ksigi?
                                   Pytanie: Czy Spóka prawidowo ustali termin przechowywania ksig podatkowych i dokumentów z lat, w których poniosa strat podatkow, przyjmujc e lata te przedawni si po upywie 5-ciu lat liczc od roku w którym zoya deklaracj CIT-8 wykazujc strat podatkow? 
                                   • 11.12.2018Wydatki na zakup odziey subowej w kosztach firmy
                                    Wydatki na zakup ubiorów pracowniczych z wszytym na trwae widocznym na zewntrz oznaczeniem wskazujcym na spók speniaj warunki umoliwiajce zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodów. Maj one bowiem zwizek z prowadzon przez spók dziaalnoci gospodarcz. W przypadku wydatków na zakup strojów z wszytym na trwae lecz niewidocznym na zewntrz oznaczeniem spóki stwierdzi naley, e nie speniaj warunków uznania ich za koszty uzyskania przychodów - wyjani Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej.
                                    • 04.12.2018Czy witeczne prezenty dla kontrahentów mog by kosztem?
                                     Zakup prezentów bdzie móg by ujty w kosztach podatkowych, pod warunkiem e wydatek zosta poniesiony w celu osignicia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia róda przychodów. To warunek wynikajcy odpowiednio z art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT). W praktyce oznacza to, e prezenty powinny by opatrzone logo firmy, a ich przekazanie powinno nastpowa w celach reklamowych, np. promowania marki czy produktów firmy.
                                     • 21.11.2018Ograniczenia ujmowania wydatków na obsug marketingow w kosztach uzyskania przychodu
                                      Koszty usug staej obsugi marketingowej poniesione bezporednio lub porednio na rzecz podmiotów powizanych podlegaj ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów – tak wynika z podjtego 11 wrzenia 2018 r. rozstrzygnicia dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (0111-KDIB1-1.4010.245.2018.2.S). Jest to kolejna niekorzystna dla przedsibiorców interpretacja nowych regulacji podatkowych obowizujcych od 1 stycznia 2018 r.
                                      • 20.11.2018Ograniczenia ujmowania wydatków na obsug marketingow w kosztach uzyskania przychodu
                                       Koszty usug staej obsugi marketingowej poniesione bezporednio lub porednio na rzecz podmiotów powizanych podlegaj ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów – tak wynika z podjtego 11 wrzenia 2018 r. rozstrzygnicia dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (0111-KDIB1-1.4010.245.2018.2.S). Jest to kolejna niekorzystna dla przedsibiorców interpretacja nowych regulacji podatkowych obowizujcych od 1 stycznia 2018 r.
                                       • 16.11.2018PIT: Akcje obcych firm przyznawane w programie premiowym - moment powstania przychodu
                                        Nieodpatne lub czciowo odpatne otrzymanie od Spóki akcji w ramach programu premiowego korzysta z preferencji, o której mowa w art. 24 ust. 11 zdanie pierwsze ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie w roku podatkowym, w którym w ramach programu przekazane zostan akcje, otrzymujcy je uczestnik programu nie bdzie zobowizany zadeklarowa i opodatkowa zgodnie z art. 9 i art. 45 ww. ustawy wartoci tak otrzymanych akcji.
                                        • 19.09.2018Zapata kart patnicz nie pozbawi kosztów
                                         Pytanie: Czy w sytuacji, gdy spenione zostan przesanki wynikajce z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spóka bdzie uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków rozliczonych poprzez kompensat (potrcenie) lub przy pomocy karty patniczej, bez wzgldu na kwot rozliczonego zobowizania?
                                         • 18.09.2018Korekta wartoci pocztkowej rodka trwaego
                                          Pytanie: Zdarzaj si sytuacje, w których spóka ponosi koszty lub otrzymuje faktury dokumentujce poniesione koszty po przekazaniu nowych skadników majtku do uytkowania lub po oddaniu do uytkowania ulepszonych rodków trwaych. Czy spóka powinna dokona biecej korekty odpisów amortyzacyjnych poprzez skorygowanie zarówno wartoci samych odpisów amortyzacyjnych, jak i wartoci pocztkowej na bieco, tj. uwzgldniajc w pierwszym skorygowanym odpisie skumulowan cz, o któr korygowany bdzie miesiczny odpis od miesica nastpujcego po miesicu przekazania rodków trwaych/ulepszonych rodków trwaych do uywania, a do miesica, w którym dokonywana jest korekta?
                                          • 05.09.2018Korekta amortyzacji. Sprzeda rodka trwaego przed upywem roku od jego zakupu
                                           Pytanie: Czy naley dokona korekty dokonanych odpisów amortyzacyjnych od rodków trwaych lub wartoci niematerialnych i prawnych, które podlegaj amortyzacji zbytych przed upywem jednego roku od ich nabycia?
                                           • 04.09.2018Odliczenie VAT od wydatków na prywatny samochód wspólnika spóki
                                            Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, w zakresie, w jakim towary i usugi s wykorzystywane do wykonywania czynnoci opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysuguje prawo do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego. Z kolei, w myl art. 15 ww. ustawy, podatnikami s osoby prawne, jednostki organizacyjne niemajce osobowoci prawnej oraz osoby fizyczne samodzielnie wykonujce dziaalno gospodarcz. Spóka cywilna nie posiadajc podmiotowoci prawnej nie moe nabywa praw i zaciga zobowiza. Stanowi ona jedynie umow organizujc zasady wspópracy okrelonej grupy osób dla osignicia zaoonego celu, za skutkiem zawarcia takiej umowy nie jest powstanie nowego podmiotu. Mimo to - jak wyej wskazano - na gruncie ustawy o VAT spóka cywilna jest traktowana jako jednostka organizacyjna niemajca osobowoci prawnej. Zatem to spóka a nie jej wspólnicy jest podatnikiem VAT.
                                            • 03.09.2018Odliczenie VAT od wydatków na prywatny samochód wspólnika spóki
                                             Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, w zakresie, w jakim towary i usugi s wykorzystywane do wykonywania czynnoci opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysuguje prawo do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego. Z kolei, w myl art. 15 ww. ustawy, podatnikami s osoby prawne, jednostki organizacyjne niemajce osobowoci prawnej oraz osoby fizyczne samodzielnie wykonujce dziaalno gospodarcz. Spóka cywilna nie posiadajc podmiotowoci prawnej nie moe nabywa praw i zaciga zobowiza. Stanowi ona jedynie umow organizujc zasady wspópracy okrelonej grupy osób dla osignicia zaoonego celu, za skutkiem zawarcia takiej umowy nie jest powstanie nowego podmiotu. Mimo to - jak wyej wskazano - na gruncie ustawy o VAT spóka cywilna jest traktowana jako jednostka organizacyjna niemajca osobowoci prawnej. Zatem to spóka a nie jej wspólnicy jest podatnikiem VAT.
                                             • 30.08.2018Sposób zaliczenia do kosztów uzyskania opat licencyjnych naliczanych od obrotu
                                              Z uzasadnienia: ... Z uwagi na fakt, e wysoko ponoszonych przez spók jawn opat licencyjnych uzaleniona bdzie od wysokoci przychodów z licencji (bd ustalone w oparciu o wielko przychodów uzyskiwanych z tytuu korzystania ze Znaków w ramach licencji), opaty te nie bd wpyway na warto pocztkow licencji, lecz bd stanowiy koszt uzyskania przychodu. 
                                              • 23.08.2018CIT: Czy wydatki na zorganizowanie spotka integracyjnych stanowi koszt podatkowy?
                                               Pracodawcy organizujc dla swoich pracowników spotkania o charakterze integracyjnym niejednokrotnie spotykaj si wtpliwociami dotyczcymi prawa do rozpoznania kosztów podatkowych z tego tytuu.
                                               • 14.08.2018NSA. Kiedy szkolenie bdzie nieodpatnym wiadczeniem?
                                                Z uzasadnienia: Wprawdzie skadek, pochodzcych od konkretnych osób, nie da si ju wyodrbni, przyporzdkowa i powiza z konkretnym, zorganizowanym i sfinansowanym ze rodków przedsiwziciem podejmowanym na rzecz przynalecych do niej czonków, w tym przypadku zorganizowaniem szkolenia, nie zmienia to jednak zasadniczej dla sprawy kwestii, e w istocie rzeczy to uczestnicy szkolenia faktycznie je dla siebie samych sfinansowali. Tym samym, w takiej sytuacji nie mamy do czynienia z podlegajcym opodatkowaniu przychodem w postaci nieodpatnego wiadczenia.
                                                • 27.07.2018Koszty uzyskania przychodu: Kara umowna za nieterminowe wykonanie zobowiza
                                                 Przedsibiorcy, chcc zabezpieczy swoje interesy, ustanawiaj kary umowne na wypadek przekroczenia przyjtych terminów realizacji wiadcze. Czy naliczona kara umowna moe stanowi koszt podatkowy?
                                                 • 26.07.2018Wydatki na rzecz kontrahentów w kosztach uzyskania przychodów
                                                  Nawizywanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych moe wiza si z ponoszeniem wydatków nie tylko na organizacj spotka, ale niekiedy take bezporednio na rzecz kontrahentów. W tym ostatnim wypadku mog to by rónego rodzaju nieodpatne wiadczenia, poczwszy od zwrotu okrelonych kosztów, a skoczywszy na tradycyjnych prezentach. Analizujc podatkowe aspekty takich wydatków, pod uwag naley bra nie tylko kwestie ujcia ich w kosztach uzyskania przychodów, co jest przedmiotem niniejszego artykuu, ale niekiedy take rozpoznania z tego tytuu przychodu powstajcego po stronie kontrahenta.
                                                 • [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 15 ] nastpna strona »