Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

IBPP2/443-1189/14/KO

 • 04.09.2020Rozliczenie faktury z tytuu WNT otrzymanej z opónieniem
  Jeeli jednak faktura za WNT dotrze z opónieniem wynoszcym ponad 3 miesice, nie ma moliwoci odliczenia naliczonego podatku w okresie, w którym powsta obowizek podatkowy. Z tego powodu zachodzi konieczno wykazania nalenego VAT oraz zapacenia ewentualnych odsetek podatkowych. Naliczony VAT moe zosta wykazany dopiero w biecej deklaracji podatkowej. Taki sposób postpowania jako prawidowy uzna fiskus. Jednake cakiem odmienne stanowisko w tej kwestii zaj WSA w odzi.
  • 03.09.2020Rozliczenie faktury z tytuu WNT otrzymanej z opónieniem
   Jeeli jednak faktura za WNT dotrze z opónieniem wynoszcym ponad 3 miesice, nie ma moliwoci odliczenia naliczonego podatku w okresie, w którym powsta obowizek podatkowy. Z tego powodu zachodzi konieczno wykazania nalenego VAT oraz zapacenia ewentualnych odsetek podatkowych. Naliczony VAT moe zosta wykazany dopiero w biecej deklaracji podatkowej. Taki sposób postpowania jako prawidowy uzna fiskus. Jednake cakiem odmienne stanowisko w tej kwestii zaj WSA w odzi.
   • 02.09.2020Faktura w walucie obcej pomidzy polskimi podatnikami VAT
    Jaki czas temu na podstawie art. 358 § 1 Kodeksu cywilnego obowizywaa w obrocie gospodarczym zasada walutowoci. Zgodnie z ni zobowizania pienine na obszarze Polski mogy by wyraone wycznie w zotych polskich. Z dniem 24 stycznia 2009 r. wesza w ycie ustawa o zmianie ustawy Kodeks cywilny i ustawy - Prawo dewizowe. Tym samym uchylona zostaa zasada walutowoci, stao si wic dopuszczalne dokonywanie rozlicze pomidzy polskimi podmiotami w obcej walucie. Tego rodzaju zobowizanie umowne moe jednak zosta spenione w polskich zotych. Ustawodawca przewiduje tu wyjtek dla sytuacji gdy ustawa, orzeczenie sdowe stanowice ródo zobowizania bd czynno prawna zastrzega spenienie wiadczenia w obcej walucie.
    • 15.07.2020Opaty za zniszczenia w hotelu bez VAT
     Spóka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usug i prowadzi dziaalno gospodarcz m.in. w zakresie zapewniania miejsc krótkoterminowego zakwaterowania. Czy opaty za spónione anulowanie rezerwacji i/lub rezygnacj z usugi zakwaterowania oraz opaty za zniszczenia w apartamencie, dodatkowe sprztanie albo zgubione klucze powinny by opodatkowane podatkiem VAT? Czy Spóka postpuje prawidowo wystawiajc z tytuu pobrania powyszych opat noty ksigowe (obcieniowe)?
     • 13.07.2020Rozliczenie wydatków na zakup roweru
      To, jakie wydatki nie s uznane przez ustawodawc za koszt uzyskania przychodu, jest enumeratywnie wymienione w art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) oraz w art. 16 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT). W katalogu tym nie ma wydatków poniesionych na zakup roweru.
      • 10.07.2020Rozliczenie wydatków na zakup roweru
       To, jakie wydatki nie s uznane przez ustawodawc za koszt uzyskania przychodu, jest enumeratywnie wymienione w art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) oraz w art. 16 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT). W katalogu tym nie ma wydatków poniesionych na zakup roweru.
       • 29.05.2020Podatki 2020: Dokumentowanie WDT
        Kwestia ta bya regulowana przez normy dotyczce VAT w poszczególnych krajach unijnych z osobna. W celu zmiany tego stanu rzeczy przed kilku laty rozpoczy si zabiegi majce na celu ujednolicenie na obszarze caej UE sposobu dokumentowania omawianych transakcji. W ich rezultacie doszo do uchwalenia Rozporzdzenia Wykonawczego Rady (UE) nr 2018/1912 z 4 grudnia 2018 r. zmieniajcego rozporzdzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do niektórych zwolnie zwizanych z transakcjami wewntrzwspólnotowymi (Dz.Urz. UE L 311/10). Dokument ten wprowadzi jednolite zasady dokumentowania wewntrzwspólnotowych dostaw towarów. Wszed on w ycie 27 grudnia 2018 r., a ma zastosowanie do transakcji, które maj miejsce od 1 stycznia 2020 r.
        • 28.05.2020Podatki 2020: Dokumentowanie WDT
         Kwestia ta bya regulowana przez normy dotyczce VAT w poszczególnych krajach unijnych z osobna. W celu zmiany tego stanu rzeczy przed kilku laty rozpoczy si zabiegi majce na celu ujednolicenie na obszarze caej UE sposobu dokumentowania omawianych transakcji. W ich rezultacie doszo do uchwalenia Rozporzdzenia Wykonawczego Rady (UE) nr 2018/1912 z 4 grudnia 2018 r. zmieniajcego rozporzdzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do niektórych zwolnie zwizanych z transakcjami wewntrzwspólnotowymi (Dz.Urz. UE L 311/10). Dokument ten wprowadzi jednolite zasady dokumentowania wewntrzwspólnotowych dostaw towarów. Wszed on w ycie 27 grudnia 2018 r., a ma zastosowanie do transakcji, które maj miejsce od 1 stycznia 2020 r.
         • 20.05.2020Cesja praw z umowy deweloperskiej a VAT
          Sprzeda lokalu mieszkalnego, co do zasady, podlega 8-procentowej stawce VAT. W opinii orzecznictwa analogiczn stawk naley zastosowa do transakcji przeniesienia praw i obowizków z przedwstpnych umów deweloperskich/umów przedwstpnych nabycia lokali mieszkalnych. W praktyce wystpuje jednak równie grupa interpretacji indywidualnych prawa podatkowego, które stoj na stanowisku przeciwnym, i zawarte umowy cesji to usuga, a nie dostawa towaru.
          • 06.05.2020Moliwo samofakturowania
           Zasad jest wystawianie faktur przez sprzedawc. Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug w art. 106d przewiduje odstpstwo od niej – instytucj samofakturowania. Okrelajc jednym zdaniem sprowadza si ona do zamiany ról pomidzy stronami przy czynnoci fakturowania. Nie sprzedawca lecz nabywca dopenia obowizku wystawienia faktury. W takim przypadku dostawca wydaje towar a usugodawca realizuje swoje wiadczenie, jednak faktu tego nie potwierdzaj wystawieniem adnego dokumentu.
           • 05.05.2020Moliwo samofakturowania
            Zasad jest wystawianie faktur przez sprzedawc. Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug w art. 106d przewiduje odstpstwo od niej – instytucj samofakturowania. Okrelajc jednym zdaniem sprowadza si ona do zamiany ról pomidzy stronami przy czynnoci fakturowania. Nie sprzedawca lecz nabywca dopenia obowizku wystawienia faktury. W takim przypadku dostawca wydaje towar a usugodawca realizuje swoje wiadczenie, jednak faktu tego nie potwierdzaj wystawieniem adnego dokumentu.
            • 18.02.2020Ulga na ze dugi w VAT: Zapata wekslem wasnym jako uregulowanie nalenoci
             Czy dokonanie na rzecz wierzyciela zapaty wynikajcej z wierzytelnoci przez wrczenie wierzycielowi weksla wasnego spóki, bdzie tosame z uregulowaniem nalenoci z tytuu zakupu towarów/usug i w wyniku tego nie powstanie obowizek dokonania korekty podatku VAT, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug?
             • 29.01.2020Prowadzenie dziaalnoci gospodarczej przez VAT-owca w mieszkaniu
              Nierzadko podatnicy ze wzgldu na specyfik swojej dziaalnoci, np. brak koniecznoci spotka z klientami, niewielkie jej rozmiary bd w pocztkowym okresie z uwagi na nisze koszty decyduj si na realizacj zada gospodarczych we wasnym mieszkaniu lub domu.  Podatnik VAT ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakupionych towarach i usugach w takim zakresie, w jakim zwizane s one z wykonywanymi czynnociami opodatkowanymi. Wydatki podatnika VAT zwizane z dziaalnoci wykonywan w mieszkaniu lub domu maj poredni z ni zwizek, gdy nie przyczyniaj si bezporednio do uzyskania przychodu, np. poprzez odsprzeda zakupionych towarów, lecz maj wpyw na ogólne funkcjonowanie podmiotu gospodarczego jako caoci.
              • 28.01.2020Naprawa pojazdu pokryta z polisy ubezpieczeniowej a odliczenie VAT
               Samochód w firmie ma znaczenie ogromne. Bez niego w wielu przypadkach w ogóle nie jest moliwe prowadzenie dziaalnoci gospodarczej. Ustawodawca traktuje go w ustawie o VAT w sposób szczególny. Czy w przypadku gdy powstaje konieczno naprawienia szkody w pojedzie a pokrywana jest przez ubezpieczyciela w zwizku z wykorzystaniem polisy co zmienia si dla podatnika?
               • 28.01.2020Prowadzenie dziaalnoci gospodarczej przez VAT-owca w mieszkaniu
                Nierzadko podatnicy ze wzgldu na specyfik swojej dziaalnoci, np. brak koniecznoci spotka z klientami, niewielkie jej rozmiary bd w pocztkowym okresie z uwagi na nisze koszty decyduj si na realizacj zada gospodarczych we wasnym mieszkaniu lub domu.  Podatnik VAT ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakupionych towarach i usugach w takim zakresie, w jakim zwizane s one z wykonywanymi czynnociami opodatkowanymi. Wydatki podatnika VAT zwizane z dziaalnoci wykonywan w mieszkaniu lub domu maj poredni z ni zwizek, gdy nie przyczyniaj si bezporednio do uzyskania przychodu, np. poprzez odsprzeda zakupionych towarów, lecz maj wpyw na ogólne funkcjonowanie podmiotu gospodarczego jako caoci.
                • 27.01.2020Naprawa pojazdu pokryta z polisy ubezpieczeniowej a odliczenie VAT
                 Samochód w firmie ma znaczenie ogromne. Bez niego w wielu przypadkach w ogóle nie jest moliwe prowadzenie dziaalnoci gospodarczej. Ustawodawca traktuje go w ustawie o VAT w sposób szczególny. Czy w przypadku gdy powstaje konieczno naprawienia szkody w pojedzie a pokrywana jest przez ubezpieczyciela w zwizku z wykorzystaniem polisy co zmienia si dla podatnika?
                 • 03.12.2019PCC od umowy poyczki zawartej pomidzy spókami
                  Pytanie: Dwie spóki z o.o., zarejestrowane jako podatnicy VAT czynni w Polsce, planuj zawrze umow poyczki. Spóki nie s podmiotami powizanymi. Przedmiotem dziaalnoci jednej spóki-poyczkobiorcy jest gównie realizacja projektów budowlanych zwizanych ze wznoszeniem budynków. Natomiast gównym przedmiotem dziaalnoci spóki-poyczkodawcy jest sprzeda hurtowa komputerów, urzdze peryferyjnych i oprogramowania. Poyczkodawca nie prowadzi staej dziaalnoci gospodarczej w zakresie udzielania kredytów i poyczek. Czy w zwizku z zawarciem umowy poyczki powstanie obowizek zapaty podatku od czynnoci cywilnoprawnych?
                  • 29.10.2019Ulga na ze dugi po stronie wierzyciela
                   Nie zawsze w yciu gospodarczym wszystko przebiega bezproblemowo. Bywa, e kontrahenci spóniaj si z patnoci. Mimo to sprzedawca musi odprowadzi z niezapaconej faktury naliczony w niej podatek, nie otrzymawszy od opieszaego nabywcy rodków na jego pokrycie. Co prawda do zapaty moe by jedynie jego cz jeeli sprzedawca mia moliwo dokona stosownych odlicze. Niemniej jednak obowizek zapaty VAT z nieuregulowanych faktur, a wic z wasnych rodków sprzedawcy jest cakowicie sprzeczny z zasad neutralnoci VAT. Sprzedawca ponosi bowiem jego ekonomiczny ciar.
                   • 28.10.2019Ulga na ze dugi po stronie wierzyciela
                    Nie zawsze w yciu gospodarczym wszystko przebiega bezproblemowo. Bywa, e kontrahenci spóniaj si z patnoci. Mimo to sprzedawca musi odprowadzi z niezapaconej faktury naliczony w niej podatek, nie otrzymawszy od opieszaego nabywcy rodków na jego pokrycie. Co prawda do zapaty moe by jedynie jego cz jeeli sprzedawca mia moliwo dokona stosownych odlicze. Niemniej jednak obowizek zapaty VAT z nieuregulowanych faktur, a wic z wasnych rodków sprzedawcy jest cakowicie sprzeczny z zasad neutralnoci VAT. Sprzedawca ponosi bowiem jego ekonomiczny ciar.
                    • 25.10.2019Autoresponder jako potwierdzenie odbioru faktury korygujcej
                     Z uzasadnienia: W przypadku faktur korygujcych (zarówno elektronicznych faktur korygujcych, jak i skanów papierowych faktur korygujcych), które s wysyane do kontrahentów drog elektroniczn, potwierdzeniem otrzymania faktury korygujcej przez kontrahenta moe by otrzymanie przez wysyajcego automatycznego komunikatu zwrotnego (tzw. autorespondero) potwierdzajcego dotarcie do klienta wiadomoci e-mail zawierajcej faktur korygujc.
                     • 15.10.2019Dostawa towaru z montaem. Co z VAT?
                      Podstawowym pytaniem jakie naley zada w przypadku dostawy towaru z montaem to to, czy elementem dominujcym jest jednak dostawa towaru, czy raczej wiadczenie usugi. Rzutuje to bowiem w powanym stopniu na sposób rozliczenia takiej transakcji.
                      • 14.10.2019Dostawa towaru z montaem. Co z VAT?
                       Podstawowym pytaniem jakie naley zada w przypadku dostawy towaru z montaem to to, czy elementem dominujcym jest jednak dostawa towaru, czy raczej wiadczenie usugi. Rzutuje to bowiem w powanym stopniu na sposób rozliczenia takiej transakcji.
                       • 08.10.2019Ulga na ze dugi w VAT po stronie dunika
                        Zgodnie z art. 89b ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug w przypadku nieuregulowania nalenoci wynikajcej z faktury dokumentujcej dostaw towarów lub wiadczenie usug na terytorium kraju w terminie 90 dni od dnia upywu terminu jej patnoci okrelonego w umowie lub na fakturze, dunik jest obowizany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikajcej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upyn 90 dzie od dnia upywu terminu patnoci okrelonego w umowie lub na fakturze.
                        • 07.10.2019Ulga na ze dugi w VAT po stronie dunika
                         Zgodnie z art. 89b ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug w przypadku nieuregulowania nalenoci wynikajcej z faktury dokumentujcej dostaw towarów lub wiadczenie usug na terytorium kraju w terminie 90 dni od dnia upywu terminu jej patnoci okrelonego w umowie lub na fakturze, dunik jest obowizany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikajcej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upyn 90 dzie od dnia upywu terminu patnoci okrelonego w umowie lub na fakturze.
                         • 27.06.2019Prowadzenie dziaalnoci gospodarczej przez VAT-owca w mieszkaniu
                          Nierzadko podatnicy ze wzgldu na specyfik swojej dziaalnoci, np. brak koniecznoci spotka z klientami, niewielkie jej rozmiary bd w pocztkowym okresie z uwagi na nisze koszty decyduj si na realizacj zada gospodarczych we wasnym mieszkaniu lub domu.  Podatnik VAT ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakupionych towarach i usugach w takim zakresie, w jakim zwizane s one z wykonywanymi czynnociami opodatkowanymi. Wydatki podatnika VAT zwizane z dziaalnoci wykonywan w mieszkaniu lub domu maj poredni z ni zwizek, gdy nie przyczyniaj si bezporednio do uzyskania przychodu, np. poprzez odsprzeda zakupionych towarów, lecz maj wpyw na ogólne funkcjonowanie podmiotu gospodarczego jako caoci.
                          • 25.06.2019WSA. Odliczenie VAT od wydatków na wspóln nieruchomo maonków
                           Z uzasadnienia: Skarcy moe dokona odliczenia podatku naliczonego jedynie w takiej wysokoci, która pozostaje w zwizku z wykonywanymi przez niego czynnociami opodatkowanymi. Fakt pozostawania nieruchomoci we wspólnoci maeskiej nie zmienia powyszej oceny co do sposobu dokonywania rozlicze podatku od towarów i usug (...) Dopiero zastosowanie takiego wspóczynnika procentowego przy obliczeniu wysokoci podatku naliczonego podlegajcego odliczeniu przez Skarcego sprawio, e zosta zachowany zwizek pomidzy odliczeniem podatku naliczonego wynikajcego z zakupu towarów i usug a sprzeda opodatkowan w ramach dziaalnoci gospodarczej Skarcego.
                           • 17.06.2019Czy opata rezerwacyjna jest zaliczk podlegajc VAT?
                            Pytanie: Wnioskodawca w ramach swojej dziaalnoci zajmuje si take organizacj imprez okolicznociowych. Spóka pobiera od podmiotów chccych naby okrelone usugi, w szczególnoci rezerwujcych sale konferencyjne, pokoje i rónego rodzaju wydarzenia okolicznociowe, opat rezerwacyjn, która nie odnosi si do adnej konkretnej dostawy towaru/wiadczenia usugi. Czy opata ta stanowi zaliczk/przedpat/zadatek w rozumieniu art. 19a ust. 8 ustawy VAT? Czy spóka ma obowizek udokumentowania otrzymania opaty rezerwacyjnej faktur VAT?
                            • 28.05.2019Odliczenie VAT od zakupu okularów dla pracowników
                             W ramach benefitów pracowniczych pracodawcy coraz czciej decyduj si na refundacj kosztów okularów korekcyjnych dla pracowników. Z punktu widzenia pracodawcy jest to wydatek zwizany porednio z jego dziaalnoci, gdy wpywa na prac pracownika. Pomimo takiego zwizku pojawiaj si istotne wtpliwoci, czy pracodawca ma prawo odliczy VAT z faktury dokumentujcej zakup takich okularów.
                             • 27.05.2019Odliczenie VAT od zakupu okularów dla pracowników
                              W ramach benefitów pracowniczych pracodawcy coraz czciej decyduj si na refundacj kosztów okularów korekcyjnych dla pracowników. Z punktu widzenia pracodawcy jest to wydatek zwizany porednio z jego dziaalnoci, gdy wpywa na prac pracownika. Pomimo takiego zwizku pojawiaj si istotne wtpliwoci, czy pracodawca ma prawo odliczy VAT z faktury dokumentujcej zakup takich okularów.
                              • 23.05.2019Faktura w walucie obcej pomidzy polskimi podatnikami VAT
                               Jaki czas temu na podstawie art. 358 § 1 Kodeksu cywilnego obowizywaa w obrocie gospodarczym zasada walutowoci. Zgodnie z ni zobowizania pienine na obszarze RP mogy by wyraone wycznie w zotych polskich. Z dniem 24 stycznia 2009 r. wesza w ycie ustawa o zmianie ustawy Kodeks cywilny i ustawy - Prawo dewizowe. Tym samym uchylona zostaa zasada walutowoci, stao si wic dopuszczalne dokonywanie rozlicze pomidzy polskimi podmiotami w obcej walucie. Tego rodzaju zobowizanie umowne moe jednak zosta spenione w polskich zotych. Ustawodawca przewiduje tu wyjtek dla sytuacji gdy ustawa, orzeczenie sdowe stanowice ródo zobowizania bd czynno prawna zastrzega spenienie wiadczenia w obcej walucie.
                               • 21.05.2019Mali podatnicy: Czciowe uregulowanie faktury a prawo do odliczenia VAT
                                Ustawodawca dla maych podatników VAT przewidzia moliwo rozliczenia si metod kasow. Jej specyfika polega m.in. na tym, i VAT z faktur zakupowych odliczaj oni wedug daty dokonania zapaty, nie za jak na zasadach ogólnych kierujc si dat jej wystawienia, bez wzgldu na fakt czy miaa miejsce na jej podstawie patno. Zatem, w przypadku gdy nabywca nie uici zapaty za faktur rozliczenie metod kasow nie pozwala na dokonanie odliczenia naliczonego w niej podatku. Podatnik musi wic pilnie monitorowa terminy dokonywanych patnoci. Pewnego rodzaju trudno praktyczna moe w takim przypadku zaistnie w sytuacji gdy podatnik korzysta w swych rozliczeniach z usug biura rachunkowego. Wówczas musi je informowa na bieco, które z otrzymanych faktur kosztowych ju opaci, co moe by w pewnym stopniu kopotliwe w przypadku patnoci czciowych bd ratalnych.
                                • 20.05.2019Mali podatnicy: Czciowe uregulowanie faktury a prawo do odliczenia VAT
                                 Ustawodawca dla maych podatników VAT przewidzia moliwo rozliczenia si metod kasow. Jej specyfika polega m.in. na tym, i VAT z faktur zakupowych odliczaj oni wedug daty dokonania zapaty, nie za jak na zasadach ogólnych kierujc si dat jej wystawienia, bez wzgldu na fakt czy miaa miejsce na jej podstawie patno. Zatem, w przypadku gdy nabywca nie uici zapaty za faktur rozliczenie metod kasow nie pozwala na dokonanie odliczenia naliczonego w niej podatku. Podatnik musi wic pilnie monitorowa terminy dokonywanych patnoci. Pewnego rodzaju trudno praktyczna moe w takim przypadku zaistnie w sytuacji gdy podatnik korzysta w swych rozliczeniach z usug biura rachunkowego. Wówczas musi je informowa na bieco, które z otrzymanych faktur kosztowych ju opaci, co moe by w pewnym stopniu kopotliwe w przypadku patnoci czciowych bd ratalnych.
                                 • 30.04.2019Ulga na ze dugi: Uprawnienie czy obowizek?
                                  Tak zwana ulga na ze dugi polega na tym, e wierzyciel, zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, moe skorygowa podstaw opodatkowania oraz podatek naleny z tytuu dostawy towarów lub wiadczenia usug na terytorium kraju w przypadku wierzytelnoci, których niecigalno zostaa uprawdopodobniona. Z przepisu tego wynika, e ulga jest moliwa wycznie w stosunku do transakcji zrealizowanych na terytorium kraju, a wierzyciel nie musi udowadnia niecigalnoci wierzytelnoci, wystarczy jej uprawdopodobnienie.
                                  • 29.04.2019Ulga na ze dugi: Uprawnienie czy obowizek?
                                   Tak zwana ulga na ze dugi polega na tym, e wierzyciel, zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, moe skorygowa podstaw opodatkowania oraz podatek naleny z tytuu dostawy towarów lub wiadczenia usug na terytorium kraju w przypadku wierzytelnoci, których niecigalno zostaa uprawdopodobniona. Z przepisu tego wynika, e ulga jest moliwa wycznie w stosunku do transakcji zrealizowanych na terytorium kraju, a wierzyciel nie musi udowadnia niecigalnoci wierzytelnoci, wystarczy jej uprawdopodobnienie.
                                   • 26.03.2019Brak akceptacji faktury przez kontrahenta a moliwo jej anulowania
                                    Pytanie:  Wnioskodawca wystawi faktur, któr kontrahent odrzuci i odesa. Czy Spóka ma prawo anulowa faktur, o której mowa w art. 106b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug w zwizku z brakiem akceptacji faktury VAT sprzeday przez kontrahenta oraz brakiem moliwoci zawarcia ugody?
                                    • 20.03.2019NSA. Odsprzeda mediów nie wchodzi do limitu zwolnienia VAT
                                     Z uzasadnienia: Niewtpliwie czynno polegajca na odsprzeday mediów ma okrelony zwizek z konkretn nieruchomoci, ale nie jest to zwizek bezporedni (...) nieruchomo nie jest elementem konstytutywnym transakcji, poniewa podstawowym jej elementem s: woda, ciepo, czy odprowadzanie cieków. W konsekwencji odsprzeda mediów nie moe by traktowana jako transakcja zwizana z nieruchomoci, a jej warto nie moe by uwzgldniona w wartoci sprzeday, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.
                                     • 19.03.2019Rozliczenie wydatków na zakup roweru
                                      To, jakie wydatki nie s uznane przez ustawodawc za koszt uzyskania przychodu, jest enumeratywnie wymienione w art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) oraz w art. 16 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT). W katalogu tym nie ma wydatków poniesionych na zakup roweru.
                                      • 12.02.2019Dodatkowe oznaczenia na fakturze VAT
                                       Faktura jest jednym z dwóch dokumentów, które potwierdzaj sprzeda towaru lub wykonanie usugi przez vatowca (tym drugim jest paragon fiskalny). Jest ona wystawiana dla podmiotów prowadzcych dziaalno gospodarcz lecz równie osobom fizycznym jej nieprowadzcej lecz wycznie na ich danie. Zasady wystawiania faktur uregulowane zostay w art. 106a-108, art. 116 ust. 1-3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug oraz rozporzdzeniu Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur.
                                       • 11.02.2019Dodatkowe oznaczenia na fakturze VAT
                                        Faktura jest jednym z dwóch dokumentów, które potwierdzaj sprzeda towaru lub wykonanie usugi przez vatowca (tym drugim jest paragon fiskalny). Jest ona wystawiana dla podmiotów prowadzcych dziaalno gospodarcz lecz równie osobom fizycznym jej nieprowadzcej lecz wycznie na ich danie. Zasady wystawiania faktur uregulowane zostay w art. 106a-108, art. 116 ust. 1-3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug oraz rozporzdzeniu Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur.
                                        • 20.12.2018Jedna faktura do kilku transakcji na podstawie paragonu?
                                         Sytuacje gdy klient na podstawie wczeniej otrzymanego paragonu da wystawienia faktury VAT nie nale do rzadkich. Regu stanowi, e podatnicy dokonujcy sprzeday na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych maj obowizek na podstawie art.111 ust.1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (Dz.U. Nr 53 poz.353 z pó.zm.) ewidencjonowa w kasach rejestrujcych tego rodzaju zdarzenia. danie wystawienia faktury jest wic wyjtkowym, cho jak wspomniaem zdarzajcym si zjawiskiem. Zgodnie z art.106i ust.3 pkt1 w/w ustawy nabywca ma prawo da wystawienia faktury do posiadanego paragonu w terminie trzymiesicznym od koca, miesica, w którym towar mu dostarczono, wykonano usug, dokona caoci lub czci zapaty. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej IBPP2/443-681/08 z 13 padziernika 2008 r. uzna, e wobec braku sprecyzowania w przepisach czy owo danie przybra ma form pisemn czy ustn obie formy s akceptowalne. Sprzedawca jest nim zwizany, co oznacza e musi uczyni mu zado o ile zostanie wniesione w terminie. Po jego przekroczeniu przez nabywc wystawienie faktury jest moliwe lecz uzalenione od dobrej woli sprzedawcy.
                                         • 22.11.2018Stawka VAT dla usug cmentarnych wiadczonych przez gmin
                                          Gmina wiadczc w ramach reimu cywilnoprawnego odpatnie usugi na terenie cmentarza komunalnego nie dziaa jako organ wadzy publicznej i w konsekwencji, nie moe korzysta z wyczenia od opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy. W przedstawionym przypadku Gmina wystpuje w roli podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy VAT, a analizowane czynnoci – jako usugi zdefiniowane w art. 8 ust. 1 ustawy – podlegaj opodatkowaniu podatkiem VAT.
                                          • 21.11.2018Nieodpatne wiadczenie na rzecz pracownika a VAT
                                           Zgodnie z generaln zasad VAT, okrelon w art. 5 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, opodatkowaniu tym podatnikiem podlega odpatna dostawa towarów i odpatne wiadczenie usug na terytorium kraju, eksport i import oraz wewntrzwspólnotowe nabycie i wewntrzwspólnotowa dostawa towarów. W okrelonych sytuacjach ustawodawca zrówna pod wzgldem VAT wiadczenie nieodpatne z odpatnym. Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy za odpatne wiadczenie usug uznaje si równie m.in. nieodpatne wiadczenie usug na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byych pracowników, oraz wszelkie inne nieodpatne wiadczenie usug do celów innych ni dziaalno gospodarcza podatnika.
                                           • 20.11.2018Nieodpatne wiadczenie na rzecz pracownika a VAT
                                            Zgodnie z generaln zasad VAT, okrelon w art. 5 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, opodatkowaniu tym podatnikiem podlega odpatna dostawa towarów i odpatne wiadczenie usug na terytorium kraju, eksport i import oraz wewntrzwspólnotowe nabycie i wewntrzwspólnotowa dostawa towarów. W okrelonych sytuacjach ustawodawca zrówna pod wzgldem VAT wiadczenie nieodpatne z odpatnym. Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy za odpatne wiadczenie usug uznaje si równie m.in. nieodpatne wiadczenie usug na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byych pracowników, oraz wszelkie inne nieodpatne wiadczenie usug do celów innych ni dziaalno gospodarcza podatnika.
                                            • 25.10.2018Co oznacza rezygnacja ze stosowania kasy fiskalnej?
                                             Na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug wikszo podatników sprzedajcych towary i usugi na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych ma obowizek ewidencjonowa osignite z tego tytuu obroty za pomoc kasy rejestrujcej.
                                             • 24.10.2018Co oznacza rezygnacja ze stosowania kasy fiskalnej?
                                              Na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug wikszo podatników sprzedajcych towary i usugi na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych ma obowizek ewidencjonowa osignite z tego tytuu obroty za pomoc kasy rejestrujcej.
                                              • 11.10.2018VAT mara: Sprzeda uywanych czci kupionych od osób fizycznych
                                               Art. 120 ust. 4 ustawy o VAT stanowi, i w przypadku podatnika dokonujcego dostawy towarów uywanych, dzie sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej dziaalnoci, w celu odprzeday, podstaw opodatkowania podatkiem jest mara stanowica rónic midzy kwot sprzeday a kwot nabycia, pomniejszona o kwot podatku.
                                               • 05.10.2018E-faktury VAT: zasady cyfryzacji, przechowywania, udostpniania, prawo do odliczenia podatku
                                                Nie ma przepisu, który ograniczaby moliwo elektronicznej archiwizacji wycznie do tych faktur, które podatnik otrzyma od dostawcy w formie elektronicznej. Nie ma równie przepisu, który obligowaby podatnika do przechowywania otrzymanych faktur papierowych wycznie w archiwum w formie papierowej. W poniszej interpretacji w sposób wyczerpujcy Wsnioskodawca przedstawi prawidowe i niezbdne zasady postpowania w przypadku przechowywania faktur VAT wycznie w formie elektronicznej.
                                                • 19.09.2018Przeniesienie praw autorskich do utworu a VAT
                                                 Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, utworem jest kady przejaw dziaalnoci twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezalenie od wartoci, przeznaczenia i sposobu wyraenia. Dalej ustawa jako przedmioty prawa autorskiego wymienia m.in. utwory wraone sowem, plastyczne, fotograficzne, architektoniczne, muzyczne, programy komputerowe.
                                                 • 05.09.2018Parkowanie subowego samochodu poza siedzib firmy a prawo do penego odliczenia VAT
                                                  Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug w przypadku wydatków zwizanych z pojazdami samochodowymi kwot podatku naliczonego do odliczenia stanowi 50% kwoty podatku naliczonego w fakturach zwizanych z takimi pojazdami. Wyjtkiem s samochody wykorzystywane wycznie do dziaalnoci gospodarczej – art. 86a ust. 3 niniejszej ustawy. Artyku 86a ust. 4 pkt 1 uznaje za nie takie, których sposób wykorzystywania przez podatnika, zwaszcza okrelony w ustalonych przez niego zasadach ich uywania, dodatkowo potwierdzony prowadzon przez niego ewidencj przebiegu, wyklucza ich uycie do celów niezwizanych z dziaalnoci gospodarcz.
                                                  • 04.09.2018Parkowanie subowego samochodu poza siedzib firmy a prawo do penego odliczenia VAT
                                                   Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug w przypadku wydatków zwizanych z pojazdami samochodowymi kwot podatku naliczonego do odliczenia stanowi 50% kwoty podatku naliczonego w fakturach zwizanych z takimi pojazdami. Wyjtkiem s samochody wykorzystywane wycznie do dziaalnoci gospodarczej – art. 86a ust. 3 niniejszej ustawy. Artyku 86a ust. 4 pkt 1 uznaje za nie takie, których sposób wykorzystywania przez podatnika, zwaszcza okrelony w ustalonych przez niego zasadach ich uywania, dodatkowo potwierdzony prowadzon przez niego ewidencj przebiegu, wyklucza ich uycie do celów niezwizanych z dziaalnoci gospodarcz.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] ... [ 6 ] nastpna strona »