Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

brak faktury za wynajem

 • 28.08.2020JPK_VAT z deklaracj: Oznaczenia dostawy i wiadczenia usug (GTU)
  Oznaczenia dostaw towarów i wiadczenia usug w nowym JPK_VAT, skadanym za okresy od 1 padziernika 2020 r., prezentowane s za pomoc symboli GTU_01 – GTU_13. Pola wypenia si dla caej faktury poprzez zaznaczenie „1” we waciwych polach odpowiadajcych symbolom od GTU_01 do GTU_13, w przypadku wystpienia dostawy towaru lub wiadczenia usugi na ewidencjonowanym dokumencie, bez wyodrbniania poszczególnych wartoci, kwot podatku, itp. Pole pozostanie puste, w przypadku gdy dany towar lub usuga nie wystpiy na dokumencie.
  • 27.08.2020JPK_VAT z deklaracj: Oznaczenia dostawy i wiadczenia usug (GTU)
   Oznaczenia dostaw towarów i wiadczenia usug w nowym JPK_VAT, skadanym za okresy od 1 padziernika 2020 r., prezentowane s za pomoc symboli GTU_01 – GTU_13. Pola wypenia si dla caej faktury poprzez zaznaczenie „1” we waciwych polach odpowiadajcych symbolom od GTU_01 do GTU_13, w przypadku wystpienia dostawy towaru lub wiadczenia usugi na ewidencjonowanym dokumencie, bez wyodrbniania poszczególnych wartoci, kwot podatku, itp. Pole pozostanie puste, w przypadku gdy dany towar lub usuga nie wystpiy na dokumencie.
   • 26.05.2020WSA. Ryczat od najmu: Licz si obiektywne kryteria a nie zamiar podatnika
    Ocena, czy wynajmowane lokale stanowi skadniki majtku zwizane z dziaalnoci nie jest determinowana wol czy zamiarem podatnika, ale spenianiem lub niespenieniem obiektywnych kryteriów pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej. Jeeli zatem okrelona dziaalno polegajca na wynajmie lokali, take mieszkalnych, niewprowadzonych do ewidencji rodków trwaych, wykazuje cechy zarobkowoci i cigoci, a przede wszystkim zorganizowania, wiadczy to o prowadzeniu przez podatnika dziaalnoci gospodarczej z wykorzystaniem tych skadników majtkowych bez wzgldu na to, czy sam podatnik w taki sposób rozumie i kwalifikuje swoj dziaalno.
    • 24.04.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (3)
     Co oznacza pojcie - w sposób zorganizowany i cigy? Odpowied na to z pozoru banalne pytanie jest istotna dla osób, które planuj spróbowa, jak funkcjonuje dziaalno nierejestrowa. To, czy prowadz dziaalno zarobkow w sposób zorganizowany i cigy bdzie bowiem miao istotne znaczenie przy przekroczeniu limitu przychodów przewidzianego dla tej formy aktywnoci. Czy zaczn wtedy od razu uzyskiwa przychody z dziaalnoci gospodarczej, nawet o tym nie wiedzc? Powicony dziaalnoci nierejestrowej poradnik praktyczny dla pocztkujcych pokazuje problemy i wtpliwoci, rozwizujc przynajmniej cz z nich. Dzisiaj kolejna cz.
     • 14.01.2020Zwrot VAT z faktury zaliczkowej
      Pytanie: Czy w zwizku z wykonywaniem czynnoci opodatkowanych VAT polegajcych na wynajmie lokalu uytkowego i mieszkalnego na cele niemieszkaniowe bdzie Wnioskodawcy przysugiwao prawo do zwrotu podatku naliczonego w terminie 60 dni wynikajcego z faktur zaliczkowych a potem z faktury kocowej na zakup lokalu niemieszkalnego, który to lokal - ze wzgldu na to, e jest w budowie - nie jest jeszcze wynajmowany?
      • 23.12.2019Wynajem spóce lokalu przez wspólnika a koszty podatkowe
       Pytanie: Wnioskodawca jest wacicielem lokalu mieszkalnego wykorzystywanego na potrzeby dziaalnoci gospodarczej (dziaalno biurowa). W czci lokalu Wnioskodawca prowadzi obecnie wasn jednoosobow dziaalno gospodarcz, cz lokalu wynajmuje osobie trzeciej, a cz lokalu wynajmuje spóce cywilnej w której jest wspólnikiem (aktualnie posiadajcym 25% udziau w zyskach i stratach). Czy czynsz najmu ponoszony na rzecz Wnioskodawcy przez spók cywiln, w czci odpowiadajcej udziaowi Wnioskodawcy w zyskach i stratach tej spóki stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu z tytuu prowadzonej dziaalnoci gospodarczej?
       • 12.11.2019Czy wynajem powierzchni reklamowej to dla celów VAT to samo co najem?
        Midzy wynajmem (dzieraw) nieruchomoci lokalowych lub gruntowych, a wynajmem powierzchni dla celów reklamowych istnieje wiele podobiest. Chodzi np. o czas, na jaki zawierane s umowy, okresy rozliczeniowe, w jakich nastpuj patnoci czy podobny pozornie charakter usugi. Jednak dla celów okrelenia momentu powstania obowizku podatkowego w VAT to dwie zupenie odrbne czynnoci.
        • 08.11.2019Czy wynajem powierzchni reklamowej to dla celów VAT to samo co najem?
         Midzy wynajmem (dzieraw) nieruchomoci lokalowych lub gruntowych, a wynajmem powierzchni dla celów reklamowych istnieje wiele podobiest. Chodzi np. o czas, na jaki zawierane s umowy, okresy rozliczeniowe, w jakich nastpuj patnoci czy podobny pozornie charakter usugi. Jednak dla celów okrelenia momentu powstania obowizku podatkowego w VAT to dwie zupenie odrbne czynnoci.
         • 17.09.2019Prawo do skadania deklaracji VAT w okresie zawieszenia dziaalnoci
          Pytanie: Wnioskodawca prowadzi dziaalno gospodarcz w zakresie handlu ze stawk 5, 8 i 23%. Od 1 lutego br. Wnioskodawca zawiesi dziaalno, ale otrzymuje nadal faktury za wynajem lokalu i podtrzymywanie cza energii elektrycznej, jednorazowo take roczn faktur za opat programu komputerowego do wysyania deklaracji VAT-7 i plików JPK. Czy Wnioskodawca ma prawo skada deklaracje VAT w przypadku, gdy otrzymywane faktury wi si tylko i wycznie z utrzymywaniem róda przychodu?
          • 06.09.2019WSA: Kara umowna jest surogatem odszkodowania i nie podlega opodatkowaniu VAT
           Odszkodowanie nie jest wynagrodzeniem z tytuu jakiejkolwiek dziaalnoci gospodarczej. Istot i celem odszkodowa jest rekompensata za szkod, a nie patno za wiadczenie. W takim przypadku nie mamy do czynienia z transakcj ekwiwalentn - wiadczenie w zamian za wynagrodzenie.
           • 02.09.2019WSA. Kary umowne bez VAT
            Kary umowne z tytuu uszkodze wynajmowanych przez Skarc pojazdów stanowi form odszkodowania (jego surogat) i nie podlegaj opodatkowaniu podatkiem od towarów i usug jako wiadczenie usug na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Nie s bowiem wiadczeniem wzajemnym, bezporednim i ekwiwalentnym - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny.
            • 22.08.2019E-szkoa VAT
             VAT jest w swojej konstrukcji najbardziej skomplikowanym i konfliktogennym podatkiem. To podatek stanowicy gówne ródo dochodów pastwa - dlatego fiskus patrzy na podatników VAT szczególnie uwanie i bez wyrozumiaoci. Dla osób rozliczajcych VAT nieustannie zmieniajce si przepisy i interpretacje s ródem stresów i obaw. Nasz nowatorski e-kurs: E-szkoa VAT pozwala pozna, zgbi i rozwiza rozmaite problemy dotyczce tego podatku. 
             • 11.07.2019Czy mona odliczy VAT od usug noclegowych i gastronomicznych?
              Nie mona, ale jednak nie do koca. Zasad jest, e vatowiec nie moe odliczy podatku naliczonego w cenie usugi hotelarskiej i gastronomicznej. To, i podstawowy warunek skorzystania z prawa do odliczenia, czyli wykorzystanie nabytych usug do wiadczenia opodatkowanego tym podatkiem nie jest przesdzajce o moliwoci skorzystania z tego prawa.
              • 10.07.2019Czy mona odliczy VAT od usug noclegowych i gastronomicznych?
               Nie mona, ale jednak nie do koca. Zasad jest, e vatowiec nie moe odliczy podatku naliczonego w cenie usugi hotelarskiej i gastronomicznej. To, i podstawowy warunek skorzystania z prawa do odliczenia, czyli wykorzystanie nabytych usug do wiadczenia opodatkowanego tym podatkiem nie jest przesdzajce o moliwoci skorzystania z tego prawa.
               • 03.07.2019Wynajem samochodu nie zawsze z penym odliczeniem VAT
                Pytanie: Wnioskodawca planuje zakup /lub leasing operacyjny /lub najem dugoterminowy samochodów osobowych, które bd wykorzystywane tylko i wycznie w zakresie najmu (jako auta zastpcze dla klientów warsztatu lub bezporedni najem krótkoterminowy/dugoterminowy w ramach usug wypoyczalni). Przedmiotowe pojazdy nie bd suy innym celom firmowym ni najmem. Czy Wnioskodawcy przysuguje prawo do odliczenia 100% podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujcych wydatki zwizane z eksploatacj oraz uytkowaniem ww. pojazdów bez koniecznoci prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz zgaszania samochodu do US?
                • 25.06.2019WSA. Odliczenie VAT od wydatków na wspóln nieruchomo maonków
                 Z uzasadnienia: Skarcy moe dokona odliczenia podatku naliczonego jedynie w takiej wysokoci, która pozostaje w zwizku z wykonywanymi przez niego czynnociami opodatkowanymi. Fakt pozostawania nieruchomoci we wspólnoci maeskiej nie zmienia powyszej oceny co do sposobu dokonywania rozlicze podatku od towarów i usug (...) Dopiero zastosowanie takiego wspóczynnika procentowego przy obliczeniu wysokoci podatku naliczonego podlegajcego odliczeniu przez Skarcego sprawio, e zosta zachowany zwizek pomidzy odliczeniem podatku naliczonego wynikajcego z zakupu towarów i usug a sprzeda opodatkowan w ramach dziaalnoci gospodarczej Skarcego.
                 • 04.02.2019Wynajem przez maonków mieszkania z garaem - VAT i kasa fiskalna
                  Pytanie: Maonkowie nabyli do wspówasnoci majtkowej lokal mieszkalny z garaem w stanie deweloperskim. Lokal i gara zostan wynajte w ramach najmu prywatnego. Lokal mieszkalny zostanie wynajty zgodnie z jego przeznaczeniem na cele mieszkalne, a gara jako pomieszczenie uytkowe. Czy podatnik moe sam bez ony rozlicza naleny podatek VAT? Czy podatnikowi przysuguje prawo odliczenia VAT od zakupu garau? Czy podatnikowi przysuguje prawo do korzystania ze zwolnienia z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowania kasy rejestrujcej?
                  • 30.01.2019Zwrot VAT z faktury zaliczkowej otrzymanej przed rejestracj dziaalnoci
                   Pytanie: Czy Wnioskodawczyni moe ubiega si o zwrot podatku naliczonego wynikajcego z otrzymanych ju faktur zaliczkowych, a potem z faktury kocowej dotyczcych zakupu lokalu niemieszkalnego wraz z wyposaeniem w sytuacji gdy w danym okresie rozliczeniowym nie wykona czynnoci opodatkowanych na terytorium kraju oraz dostawy towarów lub wiadczenia usug poza terytorium kraju?
                   • 14.01.2019VAT od najmu prywatnego po utracie zwolnienia podmiotowego
                    Pytanie: Jak potraktowa najem prywatny po przekroczeniu 200.000 i zarejestrowaniu si na VAT? Czy usugi te bd zwolnione od podatku VAT jako usugi mieszkaniowe na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, czy bd to usugi opodatkowane stawk 8% na podstawie poz. 163 zacznika nr 3 do ustawy o VAT jako usugi zwizane z zakwaterowaniem?
                    • 19.12.2018Odliczanie VAT od nabytych usug noclegowych i gastronomicznych
                     Na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug obnienie kwoty lub zwrotu podatku nalenego nie ma zastosowania do nabytych przez podatnika usug noclegowych i gastronomicznych. Wyjtkiem jest nabycie gotowych posików przeznaczonych dla pasaerów przez podatników wiadczcych usugi przewozu osób.
                     • 17.12.2018E-szkoa VAT - jeszcze dzisiaj przyjmujemy zapisy na biec edycj
                      VAT jest w swojej konstrukcji najbardziej skomplikowanym i konfliktogennym podatkiem. Stanowi gówne ródo dochodów pastwa - dlatego fiskus patrzy na podatników VAT szczególnie uwanie i bez wyrozumiaoci. Dla osób rozliczajcych VAT nieustannie zmieniajce si przepisy i interpretacje s ródem stresów i obaw. Nasz nowatorski e-kurs: E-szkoa VAT pozwala pozna, zgbi i rozwiza rozmaite problemy dotyczce tego podatku. Ukad materiau, jego szczegóowo i liczba przykadów umoliwi kademu, kto zechce powici na to nieco uwagi i czasu, opanowanie tej trudnej i skomplikowanej materii. E-kurs podzielony jest na dwie czci: Podatek VAT w obrocie krajowym i Podatek VAT w obrocie midzynarodowym. E-szko uzupenia dodatek, zawierajcy odpowiedzi na najczciej pojawiajce si pytania uczestników. Materiay w razie pojawiajcych si zmian w przepisach s na bieco aktualizowane i uzupeniane.
                      • 17.12.2018Samochód osobowy z przyczep w kosztach firmy
                       Pytanie: Wnioskodawca zamierza prowadzi dziaalno gospodarcz w zakresie usug stomatologicznych, usug kosmetycznych oraz wynajmu powierzchni reklamowych. Swoje usugi Wnioskodawca bdzie promowa na przyczepie oraz samochodzie (mobilna reklama). Czy Wnioskodawca moe zaliczy w koszty uzyskania przychodu zakup samochodu osobowego wraz z przyczep i comiesiczne faktury za kupion benzyn? 
                       • 04.12.2018Dziaalno w mieszkaniu: Wydatki na lokal w kosztach - fiskus zmienia zdanie
                        Przepisy ustawy PIT nie uzaleniaj moliwoci zaliczenia wydatków zwizanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego (tj. na czynsz, energi elektryczn, wod, ogrzewanie) do kosztów uzyskania przychodów od wyodrbnienia – w dosownym (fizycznym) sensie – pomieszczenia, w którym prowadzona jest dziaalno gospodarcza. Podatnik powinien okreli, jaka cz nieruchomoci faktycznie suy prowadzonej przez niego dziaalnoci gospodarczej, i wówczas moe w odpowiedniej proporcji zaliczy poniesione wydatki do kosztów podatkowych - wyjani Szef Krajowej Administracji Skarbowej.
                        • 03.12.2018Dziaalno w mieszkaniu: Wydatki na lokal w kosztach - fiskus zmienia zdanie
                         Przepisy ustawy PIT nie uzaleniaj moliwoci zaliczenia wydatków zwizanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego (tj. na czynsz, energi elektryczn, wod, ogrzewanie) do kosztów uzyskania przychodów od wyodrbnienia – w dosownym (fizycznym) sensie – pomieszczenia, w którym prowadzona jest dziaalno gospodarcza. Podatnik powinien okreli, jaka cz nieruchomoci faktycznie suy prowadzonej przez niego dziaalnoci gospodarczej, i wówczas moe w odpowiedniej proporcji zaliczy poniesione wydatki do kosztów podatkowych - wyjani Szef Krajowej Administracji Skarbowej.
                         • 28.11.2018VAT: Dokumentowanie usugi wynajmu lokalu uytkowego
                          Pytanie: Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT i prowadzi firm jednoosobow. W sierpniu br. naby prywatnie lokal uytkowy ze rodków wasnych i na wasne nazwisko. Wnioskodawca, poza dziaalnoci gospodarcz, rozpocz prywatnie wynajem wskazanej nieruchomoci na cele uytkowe (niemieszkalne). Czy dla celów VAT, przychód z najmu prywatnego naley poczy z przychodami z dziaalnoci i opodatkowa odpowiedni stawk (w tym przypadku 23%) oraz czy naley wystawi faktur?
                          • 13.11.2018Odliczenie VAT z faktury za najem mieszka dla pracowników
                           Pytanie: Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawca nabywa usugi wynajmu lokali mieszkalnych na rzecz swoich pracowników, to przedmiotowa transakcja korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, co wynika z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usug, a tym samym Spóka na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy Spóka nie posiada prawa do odliczenia podatku naliczonego w zwizku z nabyciem usugi od podmiotu trzeciego?
                           • 07.11.2018WSA. Wydatki na imprezy integracyjne ze wspópracownikami mog by kosztem
                            Z uzasadnienia: Tylko wydatek na zakup tych usug gastronomicznych, których jedynym (gównym) celem jest tworzenie lub poprawa wizerunku firmy na zewntrz podlega wyczeniu z kosztów uzyskania przychodów (...) Jako bdny naley odrzuci taki wynik wykadni, który zdaje si afirmowa organ, e dziaania spóki (wydatki gastronomiczne) na rzecz kontrahentów czy osób trzecich, a wic niejako w sferze zewntrznej, implikuj przypisanie im przymiotu reprezentacji, a wic odnoszcych si do wydatków determinowanych wycznie celem kreowania swojego wizerunku.
                            • 25.07.2018Nieodpatne prace jako skadnik wartoci pocztkowej lokalu
                             Pytanie: Czy na warto pocztkow lokalu skaday si bd take elementy prac remontowych/ulepszeniowych wykonanych samodzielnie przez Wnioskodawc - tj. np., gdy sam pooy glazur, zainstaluje armatur, pomaluje ciany, itd.? Czy jako warto wykonanej przez Wnioskodawc pracy moe On przyj warto odpowiadajcej jej usugi wycenionej przez sklep, w którym zaopatrywa si bdzie w potrzebne do remontu materiay?
                             • 23.07.2018VAT. Dokumentowanie kar umownych
                              Pytanie: Przedmiotem dziaalnoci jest wynajem samochodów na terenie Polski. Najemcy zobowizuj si do zwrotu samochodu w stanie niepogorszonym. Zdarzaj si przypadki naruszenia przez najemców powyszego zapisu. W takim przypadku najemcy s obciani karami umownymi Czy pobierane kary te stanowi bd wynagrodzenie nalene z tytuu realizowania przez ni czynnoci opodatkowanych VAT i w konsekwencji czy powinny by dokumentowane fakturami?
                              • 03.07.2018NSA. Wynajmujcy wiele lokali nie moe stosowa ryczatu
                               Z uzasadnienia: Szeroki zakres prowadzonego najmu (23 lokale) wskazuje, e nie moe on by prowadzony inaczej ni w sposób zorganizowany i profesjonalny. Zatem, przychód uzyskany z tytuu najmu lokali wykorzystywanych i wynajmowanych w ramach i na potrzeby prowadzonej dziaalnoci gospodarczej nie bdzie stanowi przychodu ze róda okrelonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT (najem, dzierawa, itp.), lecz bdzie przychodem ze róda okrelonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, tj. pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej.
                               • 26.06.2018Wynajem samochodu z penym odliczeniem VAT
                                Pytanie: Czy w odniesieniu do pojazdu wynajmowanego na podstawie umowy najmu, podatnik jest uprawniony do penego odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 w zwizku z art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5 pkt 1 lit. c ustawy o VAT, tj. bez koniecznoci prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz obowizku zgoszenia tego pojazdu do urzdu skarbowego na formularzu VAT-26? 
                                • 08.06.2018Odliczanie VAT od nabytych usug noclegowych i gastronomicznych
                                 Na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, obnienie kwoty lub zwrotu podatku nalenego nie ma zastosowania do nabytych przez podatnika usug noclegowych i gastronomicznych. Wyjtkiem jest nabycie gotowych posików przeznaczonych dla pasaerów przez podatników wiadczcych usugi przewozu osób.
                                 • 09.05.2018Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (3)
                                  Co oznacza pojcie - w sposób zorganizowany i cigy? Odpowied na to z pozoru banalne pytanie jest istotna dla osób, które planuj spróbowa, jak funkcjonuje dziaalno nierejestrowa. To, czy prowadz dziaalno zarobkow w sposób zorganizowany i cigy bdzie bowiem miao istotne znaczenie przy przekroczeniu limitu przychodów przewidzianego dla tej formy aktywnoci. Czy zaczn wtedy od razu uzyskiwa przychody z dziaalnoci gospodarczej, nawet o tym nie wiedzc? Powicony dziaalnoci nierejestrowej poradnik praktyczny dla pocztkujcych pokazuje problemy i wtpliwoci, rozwizujc przynajmniej cz z nich. Dzisiaj kolejna cz.
                                  • 09.05.2018Zwolnienie z VAT tylko przy wynajmie na cele mieszkalne
                                   Pytanie: Wnioskodawca wynajmuje miejsca noclegowe w lokalu mieszkalnym. Najemcami s osoby fizyczne, które pochodz gównie z zagranicy, a w Polsce przebywaj w celu wiadczenia pracy. Wnioskodawca przyznaje najemcy prawo do wycznego korzystania z jednego miejsca noclegowego, przez co rozumie jedno óko oraz prawo do korzystania z kuchni oraz azienki w niezbdnym wymiarze uwzgldniajcym potrzeby pozostaych najemców. Czy ww. usugi najmu wiadczone przez Wnioskodawc korzystaj ze zwolnienia z opodatkowania VAT?
                                   • 19.09.2017Odliczenie 100% VAT od wydatków na samochód: Ewidencja i GPS to za mao?
                                    Spóka chce dokonywa najmu aut osobowych na rzecz swoich pracowników po godzinie 16:00 od poniedziaku do pitku oraz weekendy i dni wolne. Najem odbywaby si odpatnie wedug stawki za przejechany kilometr - wystawiana bdzie faktura VAT w rozliczeniu miesicznym. Bdzie prowadzona szczegóowa ewidencja przebiegu samochodów. Dodatkowo samochody bd wyposaone w urzdzenia GPS. Czy spóka bdzie miaa moliwo dokona odliczenia 100% wartoci podatku VAT wedug przyjtej stawki?
                                    • 18.09.2017Odliczenie 100% VAT od wydatków na samochód: Ewidencja i GPS to za mao?
                                     Spóka chce dokonywa najmu aut osobowych na rzecz swoich pracowników po godzinie 16:00 od poniedziaku do pitku oraz weekendy i dni wolne. Najem odbywaby si odpatnie wedug stawki za przejechany kilometr - wystawiana bdzie faktura VAT w rozliczeniu miesicznym. Bdzie prowadzona szczegóowa ewidencja przebiegu samochodów. Dodatkowo samochody bd wyposaone w urzdzenia GPS. Czy spóka bdzie miaa moliwo dokona odliczenia 100% wartoci podatku VAT wedug przyjtej stawki?
                                     • 07.09.2017Przekazanie odpadów do utylizacji a ewidencje VAT i faktury
                                      Pytanie: Czy przekazanie odpadów do utylizacji podlega opodatkowaniu podatkiem VAT a tym samym Wnioskodawca ma obowizek uwzgldni w prowadzonej dla celów podatku VAT ewidencji podatek naleny od przekazanych do utylizacji odpadów, których wytwórc w rozumieniu Ustawy o odpadach bdzie Zleceniobiorca, a przekazanie odpadów udokumentowa faktur VAT?
                                      • 10.08.2017Moment powstania obowizku w VAT przy usugach cigych
                                       Jako sprzeda cig mona uzna kad usug, która jest stale w fazie wykonywania, co oznacza, e wykonywana jest nieprzerwanie przez czas trwania umowy i w której jednoznacznie mona okreli jedynie moment rozpoczcia jej wiadczenia, natomiast moment jej zakoczenia rozumianego jako definitywne wykonanie, nie jest z góry okrelony. Jest on wyznaczony przez dat obowizywania umowy midzy kontrahentami. Obowizek podatkowy dla tych usug powstanie z upywem ustalonych okresów rozliczeniowych.
                                       • 09.08.2017WSA. VAT od samochodu: Potencjalna moliwo nie moe ogranicza preferencji
                                        Warunek przewidziany w treci art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usug naley interpretowa, stosujc wykadni, zgodn z prawem unijnym, tj. w taki sposób, który nie niweczyby spenienia przez podatnika warunku materialnego, tj. faktycznego uywania przez niego pojazdów do celów zwizanych z prowadzon dziaalnoci gospodarcz. Tym samym podatnik powinien ustali takie zasady korzystania z pojazdów samochodowych, które stwarzaj okolicznoci dla rzeczywistego uywania pojazdów samochodowych jedynie do celów dziaalnoci gospodarczej - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny we Wrocawiu.
                                        • 18.07.2017Odwrotne obcienie VAT podwykonawcy, czyli wyjani wyjanione
                                         Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1h ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221), nabywca usug budowlanych wymienionych w poz. 2-48 zacznika nr 14 do ww. ustawy wiadczonych przez podwykonawc jest odpowiedzialny za rozliczenie podatku VAT. Odwrotne obcienie dziaa w ten sposób, e odbiorca faktury ma obowizek naliczenia podatku i jednoczenie ma prawo do jego odliczenia. U odbiorcy nie powstaje podatek naliczony od zakupu. Wpaca on do urzdu skarbowego VAT, który normalnie zobowizany byby zapaci w cenie wystawcy faktury. Z kolei wystawca nie nalicza VAT na fakturze i nie ma obowizku jego zapaty do urzdu skarbowego.
                                         • 17.07.2017Odwrotne obcienie VAT podwykonawcy, czyli wyjani wyjanione
                                          Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1h ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221), nabywca usug budowlanych wymienionych w poz. 2-48 zacznika nr 14 do ww. ustawy wiadczonych przez podwykonawc jest odpowiedzialny za rozliczenie podatku VAT. Odwrotne obcienie dziaa w ten sposób, e odbiorca faktury ma obowizek naliczenia podatku i jednoczenie ma prawo do jego odliczenia. U odbiorcy nie powstaje podatek naliczony od zakupu. Wpaca on do urzdu skarbowego VAT, który normalnie zobowizany byby zapaci w cenie wystawcy faktury. Z kolei wystawca nie nalicza VAT na fakturze i nie ma obowizku jego zapaty do urzdu skarbowego.
                                          • 13.07.2017Stawka VAT dla usug krótkotrwaego zakwaterowania
                                           Dugo okresu wiadczenia usug krótkotrwaego zakwaterowania na rzecz jednej osoby (z zaoenia nie duej ni rok) nie wpynie na zmian kwalifikacji wiadczonej usugi, gdy cel pozostaje ten sam, wobec czego przedsibiorca nadal bdzie mia prawo stosowa stawk VAT w wysokoci 8% - stwierdzi Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 29 marca 2017 r., sygn. 3063-ILPP2-3.4512.46.2017.1.ZD.
                                           • 12.07.2017Stawka VAT dla usug krótkotrwaego zakwaterowania
                                            Dugo okresu wiadczenia usug krótkotrwaego zakwaterowania na rzecz jednej osoby (z zaoenia nie duej ni rok) nie wpynie na zmian kwalifikacji wiadczonej usugi, gdy cel pozostaje ten sam, wobec czego przedsibiorca nadal bdzie mia prawo stosowa stawk VAT w wysokoci 8% - stwierdzi Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 29 marca 2017 r., sygn. 3063-ILPP2-3.4512.46.2017.1.ZD.
                                            • 06.07.2017Ulga na ze dugi w VAT: Dwa lata na korekt
                                             Pytanie podatnika: Czy podatnik moe skorygowa podstaw opodatkowania oraz podatek naleny z tytuu dostawy towarów lub wiadczenia usug na terytorium kraju, zgodnie z art. 89a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug w przypadku, gdy upyn dwuletni termin od daty wystawienia faktury dokumentujcej wierzytelno?
                                             • 27.06.2017Najem prywatny wycofanych z dziaalnoci nieruchomoci a obowizek korekty VAT
                                              Pytanie podatnika: Czy wycofanie z dziaalnoci gospodarczej nieruchomoci, maszyn produkcyjnych i rodków transportu (wykrelenie ich z ewidencji rodków trwaych przedsibiorstwa), od nabycia których odliczono VAT i dalsze ich wynajmowanie w ramach najmu prywatnego spowoduje, e naley naliczy podatek naleny od wycofanych nieruchomoci, ruchomoci lub korygowa odliczony wczeniej podatek VAT, w sytuacji gdy ten najem prywatny bdzie nadal czynnoci opodatkowan VAT?
                                              • 30.05.2017Rozliczenie kosztów z tytuu najmu prywatnego
                                               Pytanie podatnika: Jak stawk odpisu amortyzacyjnego zastosowa w przypadku mieszkania zakupionego z rynku wtórnego? Czy koszty uzyskania przychodu obejmuj: opaty zwizane z podpisaniem aktu notarialnego w celu nabycia mieszkania, tj. podatek od czynnoci cywilnoprawnych, opat sdow oraz taks notarialn; opaty zwizane z podpisaniem aktu notarialnego w zwizku z umow najmu (owiadczenie o poddaniu si rygorowi egzekucyjnemu, tzw. najem okazjonalny); koszty porednictwa w wynajmie lokalu (tzw. prowizja porednika), udokumentowane faktur; koszty sprztania lokalu (zgodnie z umow najmu dwa razy w miesicu), udokumentowane paragonem fiskalnym?
                                               • 09.05.2017MF ostrzega przed optymalizacj podatkow FIZ z wykorzystaniem obligacji
                                                Analizy przeprowadzone przez suby skarbowe ujawniy próby optymalizacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych z wykorzystaniem obligacji nabywanych w ramach grupy podmiotów powizanych, w których uczestnicz fundusze inwestycyjne zamknite (FIZ).
                                                • 22.03.2017MF o odwróconym VAT przy usugach budowlanych
                                                 Stosowanie mechanizmu odwróconego obcienia w transakcjach dotyczcych wiadczenia usug budowlanych - objanienia podatkowe1 MF z 17 marca 2017 r.
                                                 • 21.03.2017MF o odwróconym VAT przy usugach budowlanych
                                                  Stosowanie mechanizmu odwróconego obcienia w transakcjach dotyczcych wiadczenia usug budowlanych - objanienia podatkowe1 MF z 17 marca 2017 r.
                                                  • 21.03.2017WSA. Wynajem samochodu pracownikowi a prawo do penego odliczenia VAT
                                                   Z uzasadnienia: Moliwo wykorzystywania samochodów osobowych przez pracowników spóki, na ich potrzeby prywatne, ale na podstawie odpatnej umowy najmu zawartej ze spók, nie oznacza, e to spóka bdzie wykorzystywa samochody na swoje potrzeby prywatne. Zasadne naley uzna twierdzenie, e samochody osobowe spóka zamierza wykorzystywa wycznie do swojej dziaalnoci gospodarcze zwizanej z wynajmowaniem pojazdów samochodowych.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] nastpna strona »