Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

DANE NA FAKTURZE HOTEL

 • 27.04.2020VAT w przypadku odwoania szkolenia z powodu pandemii
  Zawarcie umowy o wiadczenie takiej czy innej usugi polega na przyjciu na siebie przez usugodawc zobowizania, e speni przyrzeczone wiadczenie. Taki jest sens zawarcia kadej umowy. Pewno.
  • 14.08.2019Nocleg ze niadaniem stanowi usug kompleksow
   Pytanie: Wnioskodawca prowadzi dziaalno obejmujc usugi noclegowe i gastronomiczne. W restauracji Wnioskodawca wiadczy usugi gastronomiczne na rzecz konsumentów zewntrznych oraz na rzecz osób bdcych gomi gocica. Usugi noclegowe s sprzedawane cznie ze niadaniem jako usuga zoona. Czy wiadczenie usug noclegowych wraz ze niadaniem i obiadokolacj jako usug kompleksow naley opodatkowa stawk 8% VAT jako cao i wykaza na fakturze jako usug noclegow wedug stawki VAT - 8%?
   • 23.07.2018VAT. Dokumentowanie kar umownych
    Pytanie: Przedmiotem dziaalnoci jest wynajem samochodów na terenie Polski. Najemcy zobowizuj si do zwrotu samochodu w stanie niepogorszonym. Zdarzaj si przypadki naruszenia przez najemców powyszego zapisu. W takim przypadku najemcy s obciani karami umownymi Czy pobierane kary te stanowi bd wynagrodzenie nalene z tytuu realizowania przez ni czynnoci opodatkowanych VAT i w konsekwencji czy powinny by dokumentowane fakturami?
    • 03.07.2018Rozliczanie delegacji subowych w formie elektronicznej a prawo do odliczenia VAT
     Pytanie: Czy Wnioskodawcy bdzie przysugiwao prawo do odliczenia podatku naliczonego (na zasadach przewidzianych w ustawie o VAT), zawartego na fakturach dotyczcych rozliczenia delegacji subowych, jeeli bd one przechowywane wycznie w formie elektronicznej – przy zaoeniu, e spenione zostan zasadnicze warunki do odliczenia podatku VAT, o których mowa w art. 86 ustawy o VAT? 
     • 08.05.2018VAT 2018: Faktura tylko do paragonu z numerem NIP nabywcy
      Wystawianie faktur w oparciu o paragony na rzecz nabywców posugujcych si takim numerem bdzie ograniczone do tej grupy kas, które posiadaj t funkcjonalno. Jednake podkrela si, e kasa rejestrujca suy do rejestrowania sprzeday na rzecz konsumentów. Podatnik VAT natomiast powinien otrzymywa wycznie faktury, poniewa to one generuj prawo do odliczenia VAT. Zmiana regulacji ma dotyczy szczególnej sytuacji, gdy podatnik nie odbiera od sprzedawcy od razu faktury, tylko paragon fiskalny - wyjanio Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
      • 04.10.2016VAT mara w turystyce: Dokumenty bez danych stron transakcji
       Pytanie podatnika: Czy otrzymany dokument w postaci vouchera jest jednoczenie podstaw do zastosowania procedury VAT mara dla usug turystycznych przy wystawianiu faktury VAT dla klienta podatnika?
       • 22.04.2016Odliczanie VAT z faktur za towary i usugi zwizane z prowadzeniem bloga
        Pytanie: Od jakiego czasu prowadz bloga internetowego o tematyce lajfstajlowej. Blog ilustrowany jest bardzo du iloci zdj stylizacji (a czasem nawet filmw), testowanych produktw, zdj kulinariw, zdj i filmw z podry. Czy prowadzc skomercjalizowany blog mog odlicza podatek naliczony z tytuu nabycia produktw testowanych lub opisywanych na blogu?
        • 20.04.2016Odliczanie VAT z faktur za towary i usugi zwizane z prowadzeniem bloga
         Pytanie: Od jakiego czasu prowadz bloga internetowego o tematyce lajfstajlowej. Blog ilustrowany jest bardzo du iloci zdj stylizacji (a czasem nawet filmw), testowanych produktw, zdj kulinariw, zdj i filmw z podry. Czy prowadzc skomercjalizowany blog mog odlicza podatek naliczony z tytuu nabycia produktw testowanych lub opisywanych na blogu?
         • 11.02.2016Monta stolarki okiennej i drzwiowej a VAT
          Pytanie podatnika: Czy wiadczenie przez Spk na terytorium Niemiec usugi budowlanej kwalifikowanej jako roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43.32.Z), powinno by opodatkowane zgodnie z ar. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT jako usuga budowlana specjalistyczna wedug miejsca, w ktrym towary s instalowane lub montowane, czy te zgodnie z art. 28e ustawy o VAT jako usuga zwizana z nieruchomociami, wedug miejsca pooenia nieruchomoci (na ktrej nastpuje monta)?
          • 17.07.2015Odliczenie VAT w zwizku z nabyciem usugi kompleksowej
           Pytanie podatnika: Organizujc konferencj spka nabdzie wiadczenie kompleksowe, w skad ktrego wejdzie szereg elementw skadowych (kalkulacyjnych), w tym m.in. usugi noclegowe i gastronomiczne. Przy czym, zakup usug noclegowych ani te gastronomicznych nie jest gwnym wiadczeniem nabywanym przez spk - usugi takie bd miay charakter pomocniczy a wiadczeniodawca nie bdzie zobowizany do poinformowania spki jakie s poszczeglne elementy skadowe (kalkulacyjne) caej usugi kompleksowej. Czy nabywajc ww. usug kompleksow spka bdzie miaa prawo do rozliczenia (na zasadach oglnych) 100% wartoci podatku VAT naliczonego zawartego w jej cenie?
           • 29.06.2015Interpretacja podatkowa nie jest ogln opini prawn
            Z uzasadnienia: Interpretacja indywidualna wydana na podstawie oglnikowo przedstawionego lub obiektywnie nieprawdziwego stanu faktycznego moe w rozwaanym kontekcie by "abstrakcyjnie" zgodna z prawem, ale nie przyniesie jakiegokolwiek poytku wnioskodawcy, ktry do sytuacji takiej doprowadzi poprzez przekazanie nieprawdy lub prawdy zatajenie we wniosku o jej wydanie albo przez niewyczerpujce przedstawienie stanu faktycznego dochodzonej interpretacji.
            • 28.05.2015Podre subowe. Zwrot za nocleg ze niadaniem a PIT
             W przypadku korzystania przez pracownika z usugi hotelarskiej, w ramach ktrej zapewniono wyywienie, zarwno w przypadku gdy na fakturze nocleg i niadanie s wykazane w jednej wsplnej pozycji jak i w przypadku gdy s wykazane w dwch pozycjach, naley zmniejszy warto diety o wskazan przepisami warto bezpatnego wyywienia w postaci niadania. Bez znaczenia pozostaje fakt czy pracownik skonsumowa zapewnione mu w danej podry subowej niadanie czy te ze wzgldu na przyczyny niezalene od niego tego nie uczyni. Liczy si jedynie fakt zapewnienia pracownikowi odbywajcemu podr subow niadania, a nie jego konsumpcja.
             • 27.05.2015Podre subowe. Zwrot za nocleg ze niadaniem a PIT
              W przypadku korzystania przez pracownika z usugi hotelarskiej, w ramach ktrej zapewniono wyywienie, zarwno w przypadku gdy na fakturze nocleg i niadanie s wykazane w jednej wsplnej pozycji jak i w przypadku gdy s wykazane w dwch pozycjach, naley zmniejszy warto diety o wskazan przepisami warto bezpatnego wyywienia w postaci niadania. Bez znaczenia pozostaje fakt czy pracownik skonsumowa zapewnione mu w danej podry subowej niadanie czy te ze wzgldu na przyczyny niezalene od niego tego nie uczyni. Liczy si jedynie fakt zapewnienia pracownikowi odbywajcemu podr subow niadania, a nie jego konsumpcja.
              • 21.05.2015Stawka VAT na monta monitoringu i alarmu
               Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca wystawiajc FV dla (istniejcych w budynku) wsplnot mieszkaniowych moe zastosowa stawk 8% VAT?
               • 27.11.2014Odliczenie VAT z faktur za zakup usug organizacji konferencji
                Pytanie podatnika: Czy Spce przysuguje prawo do odliczenia podatku naliczonego, wykazanego w fakturach VAT dokumentujcych zakup usug organizacji konferencji (szkole, spotka), o ktrych mowa w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszym bdcym przedmiotem niniejszego wniosku?
                • 26.06.2014Puste faktury. Skutki podatkowe w CIT
                 Z uzasadnienia: W przypadku podatkw dochodowych - inaczej ni w VAT - dla pozbawienia podatnika prawa do zaliczenia wydatkw objtych zakwestionowanymi fakturami do kosztw uzyskania przychodw nie ma znaczenia, czy podatnik w sposb zawiniony (np. na skutek braku dbaoci o wasne interesy gospodarcze, bd w sposb zamierzony), czy te niezawiniony, dokonywa rozliczenia kosztw uzyskania przychodw na podstawie tzw. "pustych faktur". Istotny jest jedynie fakt, e faktury te nie odzwierciedlaj faktycznych transakcji, a w realiach kontrolowanych spraw ich wystawca nie by dostawc towarw( usug) w nich wymienionych.
                 • 25.04.2014PIT: Korzystanie przez pracownikw mobilnych z noclegw sfinansowanych przez pracodawc
                  Pytanie podatnika: Czy korzystanie z noclegw „w terenie” przez pracownikw mobilnych na koszt pracodawcy bdzie stanowi dla nich przychd ze stosunku pracy podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych? W przypadku odpowiedzi twierdzcej, czy przychd ten bdzie zwolniony od opodatkowania PIT, a w konsekwencji Wnioskodawca nie bdzie zobowizany do naliczenia i odprowadzenia zaliczki na podatek w zakresie wydatkw poniesionych na pokrycie noclegu pracownika mobilnego „w terenie”?
                  • 04.04.2014Ulga na ze dugi w trakcie postpowania upadociowego
                   Dokonujc wykadni prounijnej naley stwierdzi, e przepis art. 89b ust. 1 ustawy o VAT naley interpretowa w zwizku z art. 89a ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy, co oznacza, e w sytuacji zaistnienia wierzytelnoci niecigalnej w braku uprawnienia do korekty podstawy opodatkowania (podatku nalenego) po stronie sprzedawcy z uwagi na sytuacj dunika - prowadzenie postpowania upadociowego lub likwidacyjnego, dunik taki nie jest obowizany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikajcego z faktury dokumentujcej ow nieuregulowan naleno - orzek Wojewdzki Sd Administracyjny we Wrocawiu.
                   • 19.07.2013wiadczenia na rzecz pracowników a limit zwolnienia z kas
                    Pytanie podatnika: Czy w wietle przepisów VAT i rozporzdzenia spóka powinna wykazywa jako obrót - na potrzeby VAT i na potrzeby ustalania limitu zwolnie z obowizku instalowania kas fiskalnych - wycznie cen odsprzeday pracownikom wskazanych wiadcze, bez uwzgldniania wartoci dofinansowywanej przez spók jako pracodawc?
                    • 27.06.2013Poczstunek w trakcie wycieczki a koszty uzyskania przychodw
                     Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca bdzie mg zaliczy w koszty organizacji wycieczki (imprezy turystycznej) wydatek na mini poczstunek w autokarze przeznaczony dla uczestnikw wyjazdu?
                     • 25.04.2013Dopata do wypoczynku dzieci pracownikw a PIT
                      Pytanie podatnika: Czy do form wypoczynku dzieci i modziey wyszczeglnionych w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT mona zaliczy pobyt w orodku, usug hotelow, pobyt hotelowy, pobyt w orodku hotelowym cznie z usug gastronomiczn, usug turystyczn, imprez turystyczn? Czy dopaty do wypoczynku organizowanego na wasn rk przez pracownikw korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osb fizycznych?
                      • 28.11.2012Dieta a nocleg ze niadaniem w zagranicznej podry subowej pracownika
                       Pytanie podatnika: Czy w przypadku kiedy pracodawca przyznaje osobie wyjedajcej pen diet mimo udokumentowania usugi hotelowej rachunkiem, z ktrego wynika e usuga hotelowa obejmuje noclegi niadanie - to 15% tej diety naley uzna za przychd wyjedajcego podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                       • 17.10.2012Przychody pracownika: Zakwaterowanie podczas oddelegowania
                        Z uzasadnienia: Przychodem poszczeglnych pracownikw spki, realizujcych projekty w ramach czasowej zmiany miejsca wiadczenia pracy, bdzie przypadajca na kadego z nich cz ceny zakupu usugi z tytuu wynajmowanych miejsc noclegowych. Pracownicy ci uzyskaj bowiem konkretn korzy finansow w wysokoci wartoci zakupionej przez pracodawc usugi przypadajcej na kadego z nich, za ktr nie musz sami zapaci, a maj pene prawo z niej skorzysta.
                        • 13.03.2012Usugi najmu a opodatkowanie VAT
                         Pytanie podatnika: Czy, wynajmujc wasny dom na cele mieszkaniowe, Wnioskodawca bdzie wiadczy usugi zwizane z zakwaterowaniem? Czy zawarcie w umowie wynajmu domu, sformuowania o przeznaczeniu tego domu wycznie na cele mieszkaniowe jest wystarczajce do skorzystania przez Wnioskodawc jako wynajmujcego ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarw i usug?
                         • 16.09.2011Czy trzeba posiada potwierdzenie odbioru korekty
                          Z uzasadnienia: Przepis art. 29 ust 4a ustawy o podatku od towarw i usug jest sprzeczny z prawem wsplnotowym. Warunek posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygujcej przez nabywc, od ktrego uzaleniona jest moliwo obnienia podstawy opodatkowania (a w konsekwencji obnienie podatku nalenego) stanowi bowiem rodek krajowy naruszajcy w nadmiernym stopniu cele i tre Dyrektywy 112. Brak jego spenienia powoduje obcienie ciarem VAT - podatnika, w oderwaniu od jego rzeczywistej sytuacji podatkowej, naruszajc nie tylko podstawowe zasady VAT takie jak: proporcjonalno VAT, neutralno VAT i opodatkowanie konsumpcji wyraone w art. 1, a take art. 73 i 90 Dyrektywy.
                          • 26.05.2011WSA: Zwrot kosztw dojazdu musi by dokumentowany faktur
                           Z uzasadnienia: Koszty przejazdw, noclegu oraz diety s cile zwizane z wykonywan przez podatnika usug, polegajc na obsudze prawnej kontrahenta, tym samym stanowi jeden z elementw kalkulacyjnych otrzymanego wynagrodzenia, tj. cz odpatnoci za usug. Koszty te s elementem rachunku kosztw zmierzajcych do ustalenia kwoty odpatnoci za wykonan usug. Powinny by zatem wczone do podstawy opodatkowania, stanowicej obrt i opodatkowane wedug stawki waciwej dla wykonanej na rzecz kontrahenta usugi. Cao nalenego od kontrahenta wiadczenia z tytuu wykonanej usugi winna by ujta w fakturze.
                           • 23.05.2011VAT: Konferencja nie jest wyjazdem wypoczynkowym
                            Organizacja i obsuga konferencji nie jest "usug turystyki", bowiem przyjmujc sownikow definicj tego pojcia, konferencja nie jest zorganizowanym wyjazdem wypoczynkowym. Oczywicie w ramach organizacji i obsugi konferencji mog pojawi si pewne wiadczenia o charakterze wypoczynkowym, jak np. rejs statkiem, czy te wycieczka krajoznawcza. Trzeba jednak oceni, czy s to elementy wiodce w caej usudze i co za tym idzie, czy mog przesadzi o sklasyfikowaniu tej usugi, jako usugi turystyki. Chodzi tu o odpowied na pytanie, ktre ze wiadcze ma charakter zasadniczy, a ktre za poboczny, tj. jedynie towarzyszcy wiadczeniu zasadniczemu? W tym zakresie naley midzy innymi oceni, czy wiadczenie zasadnicze moe by realizowane bez wiadczenia pobocznego. Jeeli bowiem wiadczenie poboczne nie jest konieczne dla realizacji wiadczenia zasadniczego, wwczas moe by potraktowane jako odrbna usuga - orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Biaymstoku.
                            • 07.04.2011Refakturowanie usug w rozliczeniach VAT
                             Refakturowanie jest to powtrzenie czynnoci fakturowania, czyli ponowne dokumentowanie sprzeday. W obrocie gospodarczym refakturowanie okrelane jest czsto jako przenoszenie kosztw lub sprzeda po cenie zakupu. Jest to czynno techniczna, ktra nie powinna powodowa zmiany ceny ani stawki podatku od towarw i usug.
                             • 14.12.2010Dofinansowanie wczasw dla dzieci: Nie tylko faktura jest dowodem poniesienia wydatku
                              Pytanie podatnika: Jak ustali prawo do zwolnienia z podatku na podstawie faktur. Od jakich podmiotw (jak to mona sprawdzi) i co konkretnie musi widnie na fakturze, aby skorzysta z ww. zwolnienia?
                              • 16.06.2010Piecztka nie jest ju wiarygodnym potwierdzeniem tosamoci
                               Zapytanie nr 6750 do ministra finansw w sprawie zasadnoci stosowania w Polsce piecztek na rnego rodzaju dokumentach, w tym fakturach
                               • 12.05.2010Projektowane zmiany w przepisach dotyczcych rozliczania delegacji
                                Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej przygotowao projekt nowego rozporzdzenia w sprawie wysokoci oraz warunkw ustalania nalenoci przysugujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej z tytuu podry subowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. Nowe rozporzdzenie – jeli zostanie wprowadzone w brzmieniu wynikajcym z projektu – przyniesie liczne zmiany w dotychczasowych sposobach rozlicze, uszczegowi wiele zagadnie i wyjani kontrowersje rodzce si na tle obecnego stanu prawnego. W oglnym zarysie przedstawiamy najwaniejsze planowane zmiany.
                                • 01.07.2009Organizacje zarzdzajce prawami autorskimi s podatnikami VAT
                                 Pytanie podatnika: Czy w zwizku z tym, e Stowarzyszenie obejmuje w zarzd prawa autorskie i prawa pokrewne oraz dziaajc na rzecz autorsko-uprawnionych na zasadzie zblionej do penomocnika (zarzd powierniczy) zawiera umowy z uytkownikami okrelajce wysoko wynagrodze i terminy ich patnoci (nie udzielajc im licencji, gdy te otrzymuje uytkownik od producenta lub dystrybutora), a nastpnie pobiera te wynagrodzenia na rzecz uprawnionych, Stowarzyszenie dziaa w charakterze podatnika VAT? Innymi sowy, czy w stosunku do umw zawieranych z uytkownikami przez Stowarzyszenie na rzecz twrcw, czynnoci te powinny by traktowane jak usugi wasne Stowarzyszenia i powinny stanowi obrt Stowarzyszenia?
                                 • 30.06.2009Moliwo dokumentowania usug turystyki fakturami VAT mara
                                  Pytanie podatnika: Czy Spce w przedstawionych sytuacjach przysuguje prawo do udokumentowania czynnoci poprzez wystawienie faktury VAT mara?
                                  • 20.09.2007Orzecznictwo — Poniesienie wydatku nie oznacza poniesienia kosztu
                                   Zaskaronym wyrokiem Wojewdzki Sd Administracyjny w Szczecinie oddali skarg B Spki z o.o. w S na decyzj Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 14 stycznia 2003 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osb prawnych za 2000 r.
                                   • 11.06.2007Przekazanie produktw rolnych na cele dziaalnoci gospodarczej
                                    Pytanie podatnika: Czy podatnik, ktry prowadzc restauracj i hotel, wykorzystuje produkty ze swojego gospodarstwa rolnego ma prawo wystawia faktury VAT RR i odlicza wykazany w nich podatek naliczony oraz czy warto netto produktw rolnych wykazana na fakturze VAT RR jest dla niego kosztem uzyskania przychodu w pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej?
                                    • 23.05.2006VAT mara w turystyce
                                     Ustawa o podatku od towarw i usug1) oraz VI Dyrektywa2) przewiduje szereg odstpstw od zasad oglnych, rzdzcych opodatkowaniem tym podatkiem. Jednym z tych wyjtkw s szczeglne zasady dotyczce opodatkowania tym podatkiem usug turystyki. Jak wskazuje si w literaturze przedmiotu, specjalne zasady opodatkowania usug turystycznych zostay wprowadzone z uwagi na okoliczno, i podmioty wiadczce usugi turystyczne wytwarzaj stosunkowo niewielk warto dodan, a ich usuga polega przede wszystkim na zespoleniu w spjn cao towarw lub usug nabytych od innych podmiotw3).