Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

czas pracy

 • 25.09.2020Prawo pracy wymaga zmian w czasie kryzysu – twierdzi BCC
  Niektóre z rozwiza, które Polska wprowadzia w czasie pandemii koronawirusa, mog by przydatne równie w póniejszym czasie – twierdzi Business Centre Club. Eksperci organizacji oceniaj, e w tym kontekcie przydatne byyby zmiany dotyczce pracy zdalnej i bada pracowników. Biznes krytykuje te podwyk wynagrodzenia minimalnego i apeluje o zniesienie zakazu handlu w niedziele.
  • 25.09.2020W jakim terminie pracownik powinien wykorzysta zalegy urlop na danie?
   Niewykorzystany w roku kalendarzowym urlop wypoczynkowy powinien zosta udzielony pracownikowi do koca wrzenia kolejnego roku. Zgodnie z opini PIP nie dotyczy to dni urlopu na danie. Uprawnienie do tego urlopu przysuguje bowiem na dany rok kalendarzowy i w razie niewykorzystania go przez pracownika w danym roku, nie przechodzi na rok nastpny. 
   • 24.09.202030 wrzenia mija termin przekazania II raty odpisu na ZFS
    Z kocem wrzenia upywa termin do którego pracodawcy tworzcy Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych s obowizani przekaza drug transz rodków pochodzcych z odpisów na Fundusz i zwiksze naliczonych zgodnie z przepisami ustawy o zakadowym funduszu wiadcze socjalnych. Dodajmy, e do koca maja pracodawca mia obowizek wpaci co najmniej 75% równowartoci odpisów podstawowych na wyodrbniony rachunek bankowy ZFS.
    • 23.09.2020Ryczat na samochód subowy obejmuje take paliwo - interpretacja ogólna MF
     Ryczatowo okrelona w art. 12 ust. 2a ustawy PIT warto nieodpatnego wiadczenia obejmuje ponoszone przez pracodawc koszty zwizane z utrzymaniem i ogólnym uytkowaniem samochodu, przykadowo takie jak: paliwo, ubezpieczenie, wymiana opon, biece naprawy, okresowe przegldy, które zakad pracy - jako waciciel samochodu - musi ponie, aby samochód by sprawny i móg uczestniczy w ruchu drogowym.
     • 23.09.2020Podatki 2021: Wicej podatników bdzie mogo by na ryczacie
      Od pocztku przyszego roku, zgodnie z projektem noweli przygotowanej przez Ministerstwo Finansów, wicej podatników bdzie mogo opodatkowa swoje przychody ryczatem. Ma zosta zwikszony limit uprawniajcy do korzystania z tej formy opodatkowania z 250 tys. do 2 mln euro. Jednoczenie zmniejszy si krg podatników, którzy ustawowo s wykluczeni z moliwoci opodatkowania ryczatem.
      • 23.09.2020Szkolenie pracownika jako przychód i koszt podatkowy
       Czsto zdarza si, e pracodawca finansuje pracownikom szkolenia o charakterze zawodowym lub jzykowym. Jakie s tego konsekwencje podatkowe?  Czy pracodawca moe ten wydatek zaliczy w koszty podatkowe? Czy warto takiego szkolenia jest przychodem pracownika, od którego powinien on zapaci podatek?
       • 22.09.202050% koszty: Wynagrodzenie jako honorarium autorskie - interpretacja ogólna MF
        Dla potraktowania wynagrodzenia, jako honorarium i dla zastosowania wobec niego 50% kosztów uzyskania przychodów niezbdne jest:  powstanie utworu bdcego przedmiotem prawa autorskiego, warunkujce korzystanie przez twórc z praw autorskich i umoliwiajce rozporzdzanie majtkowym prawem autorskim do utworu,  dysponowanie obiektywnymi dowodami potwierdzajcymi powstanie utworu bdcego przedmiotem prawa autorskiego,  wyrane wyodrbnienie honorarium od innych skadników wynagrodzenia, przy czym warunek ten nie obejmuje wskazanych w interpretacji przypadków, w których 50% koszty uzyskania przychodów mona stosowa do caoci wynagrodzenia twórcy.
        • 22.09.2020Ryczat na samochód subowy obejmuje take paliwo - interpretacja ogólna MF
         Ryczatowo okrelona w art. 12 ust. 2a ustawy PIT warto nieodpatnego wiadczenia obejmuje ponoszone przez pracodawc koszty zwizane z utrzymaniem i ogólnym uytkowaniem samochodu, przykadowo takie jak: paliwo, ubezpieczenie, wymiana opon, biece naprawy, okresowe przegldy, które zakad pracy - jako waciciel samochodu - musi ponie, aby samochód by sprawny i móg uczestniczy w ruchu drogowym.
         • 22.09.2020Podatki 2021: Wicej podatników bdzie mogo by na ryczacie
          Od pocztku przyszego roku, zgodnie z projektem noweli przygotowanej przez Ministerstwo Finansów, wicej podatników bdzie mogo opodatkowa swoje przychody ryczatem. Ma zosta zwikszony limit uprawniajcy do korzystania z tej formy opodatkowania z 250 tys. do 2 mln euro. Jednoczenie zmniejszy si krg podatników, którzy ustawowo s wykluczeni z moliwoci opodatkowania ryczatem.
          • 22.09.2020Obowizek zwolnienia pracownika od pracy. Co z grupami poszukiwawczo-ratowniczymi?
           Przepis § 11 rozporzdzenia w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecnoci w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnie od pracy reguluje zwolnienia od pracy przysugujce niektórym pracownikom w zwizku z ich dziaalnoci pozazawodow; gównie dotyczy to pracowników bdcych ratownikami okrelonych sub. Dziaalno wymienionych w tym przepisie grup pracowników jest regulowana przepisami ustawowymi. Natomiast grupy poszukiwawczo-ratownicze nie s jednostkami ani organizacjami uregulowanymi odrbnymi przepisami, a ponadto dziaaj w ramach rónych form prawnych, m.in. jako stowarzyszenia, fundacje.
           • 21.09.202050% koszty: Wynagrodzenie jako honorarium autorskie - interpretacja ogólna MF
            Dla potraktowania wynagrodzenia, jako honorarium i dla zastosowania wobec niego 50% kosztów uzyskania przychodów niezbdne jest:  powstanie utworu bdcego przedmiotem prawa autorskiego, warunkujce korzystanie przez twórc z praw autorskich i umoliwiajce rozporzdzanie majtkowym prawem autorskim do utworu,  dysponowanie obiektywnymi dowodami potwierdzajcymi powstanie utworu bdcego przedmiotem prawa autorskiego,  wyrane wyodrbnienie honorarium od innych skadników wynagrodzenia, przy czym warunek ten nie obejmuje wskazanych w interpretacji przypadków, w których 50% koszty uzyskania przychodów mona stosowa do caoci wynagrodzenia twórcy.
            • 21.09.2020Badanie pracownika na obecno narkotyków - czas na zmian przepisów
             Problematyka przeprowadzania przez pracodawców samodzielnej kontroli pracowników na obecno alkoholu lub narkotyków w ich organizmach jest bardzo zoona, wymaga bowiem wywaenia interesów pracowników i pracodawców. Stosowanie takiej kontroli powinno mie swoje uzasadnienie i by stosowane w przypadkach koniecznych. Obecnie prowadzone s prace analityczne poprzedzajce przygotowanie kompleksowej regulacji umoliwiajcej pracodawcom przeprowadzanie takich samodzielnych kontroli - poinformowao Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
             • 17.09.2020Pene oskadkowanie umów zlece. Jakie mog by koszty?
              W resorcie rodziny, pracy i polityki spoecznej rozwaa si pene oskadkowanie umów zlece. Eksperci firmy doradczej KPMG oceniaj, e taka zmiana przyniosaby wzrost wpywów z tytuu skadek, ale jednoczenie mocno uderzyaby w zleceniodawców i zleceniobiorców w czasie kryzysu koronawirusowego.
              • 17.09.2020Wynagrodzenie minimalne wzronie wyranie. Biznes obawia si efektów
               We wtorek rzd przyj projekt rozporzdzenia, w którym przewidziano podniesienie  w 2021 r.  wynagrodzenia minimalnego z obecnych 2600 z do 2800 z brutto miesicznie. Minimalna stawka godzinowa ma wzrosn z 17,7 z do 18,3 z. Takie podwyszenie stawek krytycznie ocenia rodowisko biznesowe, wedug którego w efekcie moe doj do pogorszenia sytuacji na rynku pracy.
               • 16.09.2020Wynagrodzenie minimalne wzronie wyranie. Biznes obawia si efektów
                We wtorek rzd przyj projekt rozporzdzenia, w którym przewidziano podniesienie  w 2021 r.  wynagrodzenia minimalnego z obecnych 2600 z do 2800 z brutto miesicznie. Minimalna stawka godzinowa ma wzrosn z 17 z do 18,3 z. Takie podwyszenie stawek krytycznie ocenia rodowisko biznesowe, wedug którego w efekcie moe doj do pogorszenia sytuacji na rynku pracy.
                • 16.09.2020Bon turystyczny nie na sprzeda
                 1 sierpnia 2020 roku rozpocza si realizacja projektu Polski Bon Turystyczny. Od momentu, kiedy program wystartowa, w Internecie nie trudno o znalezienie ofert sprzeday takiego bonu za mniejsz kwot. Takie dziaanie jest niezgodne z prawem. Nie odstrasza to jednak osób, którym bon si naley, jednak nie zamierzaj z niego skorzysta, ale na nim zarobi. W jaki sposób Ministerstwo Rozwoju zamierza walczy z udostpnianiem sprzeday bon w Internecie lub w innych formach?
                 • 15.09.2020wiadectwo pracy bez informacji o sposobie rozwizania umowy?
                  Biorc pod uwag przepisy Kodeksu pracy zwizane z wystawianiem wiadectwa pracy, naley zwróci uwag na informacje udzielane w zakresie trybu i formy rozwizania umowy o prac. Informacja ta ma wpyw na postrzeganie pracownika poszukujcego na rynku pracy nowego miejsca zatrudnienia. Podanie informacji moe mie w tym wypadku nawet aspekt pitnujcy. Pracownik zwolniony jest inaczej traktowany w procesie rekrutacji. Czy moliwe jest uksztatowanie przepisów w tym zakresie, które w sposób maksymalny bd zabezpiecza pracownika przed udzielaniem tych informacji? - pytaj posowie w interpelacji do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                  • 15.09.2020Bilet miesiczny jako przychód pracownika
                   Przedsibiorca rozwaa zakup bd dofinansowanie do biletów miesicznych dla swoich pracowników. W tym chce zakupi karty miejskie, które przekae pracownikom. Bd to karty imienne, na których znajdzie si ju naadowany bilet, a kolejne bilety bd adowane we wasnym zakresie przez pracownika. Czy sfinansowanie w caoci lub w czci ww. biletów stanowi przychód pracownika? Czy pracodawca ma obowizek dokonywania wpat zaliczki na podatek jeli z powodów od niego niezalenych nie by w stanie wczeniej pobra kwoty zaliczki z wynagrodzenia pracownika?
                   • 14.09.2020Zasiek macierzyski jednak bez ekonomicznych efektów pandemii?
                    Do Sejmu trafi poselski projekt zmian w ustawie o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa. Posowie Lewicy proponuj ochron kobiet przed negatywnymi skutkami ekonomicznymi z tytuu tymczasowego obnienia czasu pracy oraz urodzenia dziecka w czasie pandemii. Nowela miaaby wej w ycie z moc od 31 marca br.  
                    • 14.09.2020Dodatek do emerytur i rent z tytuu pracy w szczególnych warunkach
                     Przy zmianach ustrojowych i zmianach wasnociowych cz dokumentacji pracowniczej zagina, wielu z nich zostao zmuszonych do pracy bez umowy lub odprowadzano im skadki tylko od czci wynagrodzenia. A do otrzymania rekompensat za utrat prawa do nabycia wczeniejszej emerytury potrzebna jest pena dokumentacja. W póniejszym okresie zlikwidowano równie dodatki do emerytury za prac w trudnych warunkach. Czy rzd ma wiedz, jakiej grupy osób dotyczy problem zaginionej dokumentacji pacowej i czy rzd rozwaa przywrócenie ww. dodatki? - pytaj posowie w interpelacji do do prezesa Rady Ministrów.
                     • 14.09.2020NSA. Bezpatny nocleg i transport to przychód dla oddelegowanego pracownika
                      W przypadku zapewnienia przez pracodawc oddelegowanemu pracownikowi bezpatnego zakwaterowania i transportu, warto tych wiadcze stanowi dla tego pracownika przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest to przychód z innych nieodpatnych wiadcze. Jego otrzymanie przez pracownika, nakada na firm, jako patnika podatku dochodowego od osób fizycznych, obowizek obliczenia i pobrania zaliczki na podatek - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                      • 10.09.2020Pracodawcy krytykuj dziaania PIP
                       Pastwowa Inspekcja Pracy zapowiada teraz kontrole w firmach, a podczas pandemii koronawirusa w praktyce zostawia pracodawców samych sobie – twierdz Pracodawcy RP. Jak oceniaj eksperci tej zrzeszajcej pracodawców organizacji, w najciszych chwilach zamknicia gospodarki aktywno PIP bya trudno dostrzegalna.
                       • 09.09.2020Pracodawcy krytykuj dziaania PIP
                        Pastwowa Inspekcja Pracy zapowiada teraz kontrole w firmach, a podczas pandemii koronawirusa w praktyce zostawia pracodawców samych sobie – twierdz Pracodawcy RP. Jak oceniaj eksperci tej zrzeszajcej pracodawców organizacji, w najciszych chwilach zamknicia gospodarki aktywno PIP bya trudno dostrzegalna.
                        • 09.09.2020PIP: Zmiany w przepisach o delegowaniu
                         4 wrzenia 2020 r. weszy w ycie znowelizowane przepisy ustawy z 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach wiadczenia usug. Nowe regulacje prawne nakadaj na pracodawców dodatkowe obowizki, niezalenie od wymaga, które nakaday dotychczasowe regulacje prawne.
                         • 09.09.2020Zasiki chorobowe i opiekucze dla osób wykonujcych zawód medyczny - od 5 wrzenia na ogólnych zasadach
                          Od 5 wrzenia 2020 r. przestay obowizywa preferencyjne zasady dotyczce wysokoci zasiku chorobowego oraz moliwoci wiadczenia pracy w czasie zasiku chorobowego i dodatkowego zasiku opiekuczego przez osoby wykonujce zawód medyczny.
                          • 09.09.2020Nowa ustawa o delegowaniu nie ma zastosowania do opiekunek
                           Nowa ustawa o delegowaniu pracowników za granic nie ma zastosowania do opiekunek i opiekunów osób starszych. W dalszym cigu zarabiaj oni tyle samo i nie maj adnej ochrony socjalnej. Dodatkowym problemem jest fakt, e wikszo Polek zatrudniana jest w Niemczech jako opiekun, a nie opiekun medyczny. Ta profesja w Niemczech nie jest objta t sam ochron socjaln i ukadami zbiorowymi, jak zawody medyczne. Co za tym idzie, unijna dyrektywa nie zmienia pooenia tych kobiet.
                           • 08.09.2020PIP: Zmiany w przepisach o delegowaniu
                            4 wrzenia 2020 r. weszy w ycie znowelizowane przepisy ustawy z 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach wiadczenia usug. Nowe regulacje prawne nakadaj na pracodawców dodatkowe obowizki, niezalenie od wymaga, które nakaday dotychczasowe regulacje prawne.
                            • 08.09.2020Regionalne zamknicie szkó. Czy przysuguje dodatkowy zasiek opiekuczy?
                             Od 1 wrzenia rodzicom i opiekunom przysuguje dodatkowy zasiek opiekuczy w przypadku zamknicia z powodu COVID-19 obka, klubu dziecicego, przedszkola, szkoy lub innej placówki, do której uczszcza dziecko, otwarcia tych placówek, gdy brak jest moliwoci zapewnienia przez te placówki opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania COVID-19 (np. gdy lekcje odbywaj si w trybie hybrydowym, tj. cz dzieci uczy si w szkole, a cz w domu) albo braku moliwoci sprawowania opieki przez niani lub braku moliwoci sprawowania opieki przez dziennego opiekuna z powodu COVID-19.
                             • 07.09.2020Usugi HR w odwrocie. Rynek pracy przestaje by rynkiem pracownika
                              Notowane w ostatnich miesicach spadki w usugach HR wieszcz koniec ery rynku pracownika – twierdzi Polskie Forum HR. Okazuje si, e rynek rekrutacji staych zmniejszy si o przeszo 30 proc., a w przypadku pracy tymczasowej zanotowano spadek na poziomie 18 proc.
                              • 07.09.2020Koronawirus: Wsparcie dla przedsibiorców dziaajcych w tzw. czerwonych i ótych strefach
                               Jak wyjanio Ministerstwo Rozwoju w odpowiedzi na interpelacj poselsk, na ten moment nie przewidujemy ani nowych tarcz antykryzysowych ani te nowych narzdzi wsparcia dla firm z czerwonych i ótych stref, poniewa w powiatach tych nie wprowadzono penych restrykcji. Obecnie Senat pracuje nad nowel, która zawiera kolejne rozwizania, które maj pomóc brany turystycznej. Projekt przewiduje take wsparcie dla przedsibiorstw z brany transportowej, rozrywkowej czy turystycznej prowadzcych przewaajc dziaalnoci wedug okrelonych numerów PKD.
                               • 04.09.2020Podwyka kilometrówki? Moe, ale…
                                Stawki za uywanie pojazdów prywatnych do celów subowych nie byy zmieniane od 18 lat, a w tym czasie zmianie ulegy realia rynkowe. Dochodzi do sytuacji, w których pracownicy uywajcy do celów subowych wasnych pojazdów otrzymuj ekwiwalent, który nie pokrywa w caoci realnych kosztów takiej eksploatacji, i taka sytuacja moe ostatecznie spowodowa, e pracownicy nie bd wyraa zgody na udostpnianie swoich samochodów.
                                • 03.09.2020Praca zdalna zyska na popularnoci po pandemii
                                 Niemal 90 proc. firm w Polsce zamierza zwikszy wykorzystanie pracy zdalnej po ustaniu pandemii koronawirusa – wynika z badania pn. „Odmraanie pracy”, które zostao przeprowadzone przez Deloitte, CIONET i VMware. Okazuje si, e dotychczas w wikszoci przypadków zmiana trybu pracy nie skutkowaa spadkiem produktywnoci i efektywnoci.
                                 • 03.09.2020Bezrobocie nadal niskie, zasiki w gór
                                  W lipcu br. stopa bezrobocia wyniosa w Polsce 3,2 proc. – wynika z najnowszych danych Eurostatu. Zgodnie z unijn metodologi, niszy wskanik w Unii Europejskiej odnotowano tylko w Czechach. Jednoczenie z pocztkiem biecego miesica wzrosy zasiki dla bezrobotnych. W pierwszych 90 dniach bdzie to 1200 z, a w pozostaym okresie posiadania prawa do zasiku wiadczenie wyniesie 942,3 z.
                                  • 03.09.2020Obnika etatu to zwykle niszy zasiek - MRPiPS zapowiada zmiany
                                   Resort rodziny, pracy i polityki spoecznej przygotowa propozycj zmiany, polegajc na tym, by podstawa wymiaru wiadczenia z ubezpieczenia chorobowego nie uwzgldniaa zmiany wymiaru czasu pracy, wynikajcej ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwizaniach zwizanych z zapobieganiem, przeciwdziaaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakanych oraz wywoanych nimi sytuacji kryzysowych. Proponuje si by powysza zasada obowizywaa od wejcia w ycie przepisów wprowadzajcych moliwo obnienia wymiaru czasu pracy. Natomiast przeliczenie podstawy wymiaru wiadcze ju wypaconych nastpowaoby na wniosek wiadczeniobiorcy.
                                   • 02.09.2020Bezrobocie nadal niskie, zasiki w gór
                                    W lipcu br. stopa bezrobocia wyniosa w Polsce 3,2 proc. – wynika z najnowszych danych Eurostatu. Zgodnie z unijn metodologi, niszy wskanik w Unii Europejskiej odnotowano tylko w Czechach. Jednoczenie z pocztkiem biecego miesica wzrosy zasiki dla bezrobotnych. W pierwszych 90 dniach bdzie to 1200 z, a w pozostaym okresie posiadania prawa do zasiku wiadczenie wyniesie 942,3 z.
                                    • 02.09.2020Dodatkowy zasiek opiekuczy - MRPiPS odpowiada na pytania
                                     Od 1 wrzenia rodzicom i opiekunom przysugiwa bdzie dodatkowy zasiek opiekuczy w przypadku zamknicia placówek zapewniajcych opiek oraz w przypadku niemonoci zapewnienia opieki przez obek, klub dziecicy, przedszkole, placówk pobytu dziennego oraz inn placówk lub podmiot zatrudniajcy dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w zwizku z COVID-19. Zgodnie z rozporzdzeniem Rady Ministrów zasiek ten przysugiwa od 1 do 20 wrzenia br. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej przygotowao zestaw najczciej zadawanych pyta i odpowiedzi o dodatkowy zasiek opiekuczy.
                                     • 02.09.2020Ksigowi powinni by cierpliwi, wnikliwi i odpowiedzialni - rozmawiamy z Wysz Szko Handlow we Wrocawiu
                                      Brana finansowa jest atrakcyjna nie tylko ze wzgldu na dobre zarobki i wiele ofert pracy, ale równie moliwo wybrania rónych cieek kariery zawodowej. Nic wic dziwnego, e (jak podaj media) wród tegorocznych maturzystów najczciej wybieranymi kierunkami studiów s ekonomia, finanse i rachunkowo oraz ekonometria. Zapraszamy do lektury naszej rozmowy z Wysz Szko Handlow we Wrocawiu.
                                      • 01.09.2020Delegowanie pracowników – firmy obawiaj si wrzeniowych zmian
                                       Jedna pita przedsibiorstw obawia si zmniejszenia przychodów oraz wzrostu kosztów swoich usug w efekcie wrzeniowych zmian ws. delegowania pracowników – wynika z badania przeprowadzonego przez firm doradcz PwC. Nowe zasady delegowania zaczn obowizywa ju 4 wrzenia br.
                                       • 01.09.2020Ksigowi powinni by cierpliwi, wnikliwi i odpowiedzialni - rozmawiamy z Wysz Szko Handlow we Wrocawiu
                                        Brana finansowa jest atrakcyjna nie tylko ze wzgldu na dobre zarobki i wiele ofert pracy, ale równie moliwo wybrania rónych cieek kariery zawodowej. Nic wic dziwnego, e (jak podaj media) wród tegorocznych maturzystów najczciej wybieranymi kierunkami studiów s ekonomia, finanse i rachunkowo oraz ekonometria. Zapraszamy do lektury naszej rozmowy z Wysz Szko Handlow we Wrocawiu.
                                        • 01.09.2020Dodatkowy zasiek opiekuczy - MRPiPS odpowiada na pytania
                                         Od 1 wrzenia rodzicom i opiekunom przysugiwa bdzie dodatkowy zasiek opiekuczy w przypadku zamknicia placówek zapewniajcych opiek oraz w przypadku niemonoci zapewnienia opieki przez obek, klub dziecicy, przedszkole, placówk pobytu dziennego oraz inn placówk lub podmiot zatrudniajcy dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w zwizku z COVID-19. Zgodnie z rozporzdzeniem Rady Ministrów zasiek ten przysugiwa od 1 do 20 wrzenia br. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej przygotowao zestaw najczciej zadawanych pyta i odpowiedzi o dodatkowy zasiek opiekuczy.
                                         • 28.08.2020Dodatkowy zasiek opiekuczy od wrzenia znów dostpny
                                          Od pocztku wrzenia br. rodzicom i opiekunom dzieci znowu przysugiwa bdzie dodatkowy zasiek opiekuczy w przypadku zamknicia placówek owiaty – potwierdzio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej. W razie koniecznoci okres, w którym przysuguje ten zasiek, ma by w przyszoci wyduany.
                                          • 27.08.2020Dodatkowy zasiek opiekuczy od wrzenia znów dostpny
                                           Od pocztku wrzenia br. rodzicom i opiekunom dzieci znowu przysugiwa bdzie dodatkowy zasiek opiekuczy w przypadku zamknicia placówek owiaty – potwierdzio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej. W razie koniecznoci okres, w którym przysuguje ten zasiek, ma by w przyszoci wyduany.
                                           • 27.08.2020Wysza paca minimalna realnie zaszkodzi gospodarce?
                                            Obecna sytuacja gospodarcza Polski nie uzasadnia wzrostu pacy minimalnej do 2800 z brutto miesicznie i stawki godzinowej do 18,3 z – twierdzi Konfederacja Lewiatan. Zrzeszajca przedsibiorców organizacja apeluje do rzdu o ograniczenie w 2021 r. wzrostu odpowiednio do 2716 oraz 17,7 z.
                                            • 27.08.2020Firmy ubezpieczeniowe bezprawne zaniaj koszty naprawy samochodu
                                             Zgodnie z raportem NIK, w okresie od 2014 do 2018 roku, a 73,9% zgosze otrzymanych przez KNF dotyczyo ubezpiecze OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Raport krytycznie odnosi si do podejmowanych przez Urzd Komisji Nadzoru Finansowego dziaa nadzorczych. Mowa tu m.in. o niewszczynaniu postpowa w celu naoenia kar pieninych czy zwoce w podejmowaniu dziaa nadzorczych przez UKNF. Raport krytycznie odnosi si równie do dziaa Ministerstwa Finansów, które nie podjo propozycji ustanowienia niezalenego rzeczoznawcy i uregulowania dziaalnoci kancelarii odszkodowawczych oraz nie opracowano strategii edukacji finansowej.
                                             • 26.08.2020Praca zdalna w Kodeksie pracy
                                              Jak wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej w odpowiedzi na interpelacj poselsk, podjcie prac legislacyjnych majcych na celu wprowadzenie do Kodeksu pracy na stae rozwiza prawnych dotyczcych wiadczenia pracy w formie pracy zdalnej wymaga szerokiej dyskusji zainteresowanych stron, a sposób, w jaki zostan uksztatowane te rozwizania, bdzie uzaleniony od wyniku pracy na forum Rady Dialogu Spoecznego. W trakcie tych prac nie mona take pomin funkcjonujcych obecnie w Kodeksie pracy regulacji dotyczcych wykonywania pracy w formie telepracy.
                                              • 26.08.2020Przy zasiku chorobowym nie stosuje si kosztów uzyskania przychodów
                                               Pracownica przedsibiorcy przebywa na zwolnieniu lekarskim z tytuu ciy. W marcu przedsibiorcy rozliczy i wypaci jej zasiek chorobowy za cay miesic. Obok zasiku pracownicy wypacono wynagrodzenie - dodatek za wysug lat. Wynagrodzenie wynosi 222 z i jest nisze ni koszty uzyskania przychodu obowizujce w 2020 r. Czy koszty naley obniy do wysokoci otrzymanego wynagrodzenia? Czy naley zsumowa wynagrodzenie z zasikiem i odliczy cae koszty tj. w wysokoci 250 z?
                                               • 25.08.2020Polska otrzyma ponad 11 mld euro wsparcia z unijnego instrumentu SURE
                                                Komisja Europejska przedstawia wnioski dotyczce wsparcia finansowego dla 15 krajów czonkowskich Unii Europejskiej w ramach instrumentu SURE. cznie wsparcie ma wynie 81,4 mld euro i zosta przekazane pastwom w formie poyczek udzielanych przez UE na korzystnych zasadach. O takie wsparcie prosia m.in. Polska, której przypa powinno 11,4 mld euro.
                                                • 25.08.2020Firmy ubezpieczeniowe bezprawne zaniaj koszty naprawy samochodu
                                                 Zgodnie z raportem NIK, w okresie od 2014 do 2018 roku, a 73,9% zgosze otrzymanych przez KNF dotyczyo ubezpiecze OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Raport krytycznie odnosi si do podejmowanych przez Urzd Komisji Nadzoru Finansowego dziaa nadzorczych. Mowa tu m.in. o niewszczynaniu postpowa w celu naoenia kar pieninych czy zwoce w podejmowaniu dziaa nadzorczych przez UKNF. Raport krytycznie odnosi si równie do dziaa Ministerstwa Finansów, które nie podjo propozycji ustanowienia niezalenego rzeczoznawcy i uregulowania dziaalnoci kancelarii odszkodowawczych oraz nie opracowano strategii edukacji finansowej.
                                                 • 24.08.2020Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie z ZUS i postojowe dla brany rozrywkowo-rekreacyjnej
                                                  Pomimo stopniowego „odmraania gospodarki” i rezygnacji z restrykcji zwizanych z wprowadzonym stanem epidemii znaczna cz przedsibiorców brany rozrywkowo-rekreacyjnej, w tym kin - nie mog odbudowa prowadzonej przez siebie dziaalnoci. Z podobnym problemem zmagaj si przedsibiorcy zajmujcy si m.in. nagonieniem i owietleniem, budowniczy scen, kierowcy i pracownicy ochrony. Czy rzd przeduy moliwo uzyskania pomocy w ramach tzw. tarczy antykryzysowej (zwolnienie z ZUS, postojowe) dla tych przedsibiorców? - pyta posanka prezesa Rady Ministrów.
                                                 • [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 130 ] nastpna strona »