Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

czy zaliczka jest dochodem

 • 24.04.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (3)
  Co oznacza pojcie - w sposób zorganizowany i cigy? Odpowied na to z pozoru banalne pytanie jest istotna dla osób, które planuj spróbowa, jak funkcjonuje dziaalno nierejestrowa. To, czy prowadz dziaalno zarobkow w sposób zorganizowany i cigy bdzie bowiem miao istotne znaczenie przy przekroczeniu limitu przychodów przewidzianego dla tej formy aktywnoci. Czy zaczn wtedy od razu uzyskiwa przychody z dziaalnoci gospodarczej, nawet o tym nie wiedzc? Powicony dziaalnoci nierejestrowej poradnik praktyczny dla pocztkujcych pokazuje problemy i wtpliwoci, rozwizujc przynajmniej cz z nich. Dzisiaj kolejna cz.
  • 09.05.2018Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (3)
   Co oznacza pojcie - w sposób zorganizowany i cigy? Odpowied na to z pozoru banalne pytanie jest istotna dla osób, które planuj spróbowa, jak funkcjonuje dziaalno nierejestrowa. To, czy prowadz dziaalno zarobkow w sposób zorganizowany i cigy bdzie bowiem miao istotne znaczenie przy przekroczeniu limitu przychodów przewidzianego dla tej formy aktywnoci. Czy zaczn wtedy od razu uzyskiwa przychody z dziaalnoci gospodarczej, nawet o tym nie wiedzc? Powicony dziaalnoci nierejestrowej poradnik praktyczny dla pocztkujcych pokazuje problemy i wtpliwoci, rozwizujc przynajmniej cz z nich. Dzisiaj kolejna cz.
   • 16.01.2018Podatki 2018. Due zmiany? Podatniku rad sobie sam
    Ustawa o zmianie ustawy o CIT, ustawy o PIT oraz ustawy o zryczatowanym podatku zostaa uchwalona 27 padziernika 2017 r. i ogoszona w Dzienniku Ustaw 27 listopada 2017 r. Podmioty których dotycz regulacje wdroone ww. ustaw miay wic wystarczajcy czas, aby zapozna si z nowo uchwalonymi przepisami i przygotowa si do ich stosowania. Na bieco monitorowane s kwestie zwizane ze stosowaniem nowych rozwiza. W przypadku pojawienia si problemów zwizanych z interpretacj lub stosowaniem przepisów podjte zostan stosowne dziaania majce na celu ich wyjanienie - poinformowao Ministerstwo Finansów.
    • 23.05.2016Jak opodatkowa dochody z korepetycji?
     Pytanie podatnika: Czy korepetycje udzielane przez Wnioskodawczyni samodzielnie z wykorzystaniem jej wiedzy i umiejtnoci nabytych wczeniej, bez korzystania z pracy innych osb, definiowane s na gruncie prawa podatkowego jako dziaalno wykonywana osobicie przez podatnika, z ktrych dochody podlegaj opodatkowaniu na zasadach oglnych?
     • 28.04.2016Koszty uzyskania przychodw. Rozliczenie wydatkw z dofinansowaniem
      Z uzasadnienia: Nie moe za by tak, aby podatnik, ktremu zwrcono wydatek na zakup rodka trwaego poprzez pozostawienie w jego dyspozycji czci rodkw, jakie winny by odprowadzone do budetu pastwa, mg jednoczenie zaliczy ten wydatek do kosztw uzyskania przychodw poprzez dokonanie odpisw amortyzacyjnych.
      • 31.07.2015Dochody dziecka a rozliczenie samotnego rodzica i ulga prorodzinna
       Pytanie podatnika: Czy dochd penoletniego dziecka okrelony w art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych stanowicy warunek rozliczenia dochodw w sposb przewidziany dla osb wychowujcych samotnie dzieci oraz skorzystania z ulgi prorodzinnej naley wyliczy po pomniejszeniu skadek na ubezpieczenie spoeczne zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
       • 12.11.2014Obnienie procentu udziau w zysku spki a korekta PIT-36L
        Art. 14 ust. 1i ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych nie zmienia generalnej zasady, o ktrej mowa w art. 14 ust. 1 tej ustawy, i w przypadku uzyskiwania przychodu z dziaalnoci gospodarczej, o ktrym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy, opodatkowaniu podlega przychd naleny. Wskazuje on tylko, e otrzymanie zapaty (wypata dywidendy) jest najpniejszym momentem powstania tego przychodu - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
        • 14.02.2014PIT za 2013: Odliczenie skadek potrconych przez ZUS z wyrwnania zawieszonej emerytury
         Pytanie podatnika: Czy zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych Wnioskodawczyni moe odliczy potrcone przez ZUS z wyrwnania zawieszonej emerytury skadki na Fundusz Ubezpiecze Spoecznych w zeznaniu podatkowym PIT za 2013 r. od sumy uzyskanych dochodw w 2013 r.?
         • 20.09.2013Rozliczanie strat w PIT
          Pytanie podatnika: Czy zaliczki na podatek dochodowy mog by zmniejszone o koszty poniesione w miesicach poprzednich, jeli przychody wwczas byy nisze ni koszty; np. w maju i kolejnych miesicach przychody wyniosy 2000 PLN, a jednorazowe koszty poniesione w maju wyniosy 20 000 PLN, czy to oznacza, e mona nie paci zaliczek za maj i kolejnych 9 miesicy nawet w kolejnym roku podatkowym, jeli wci bdzie obowizywa Wnioskodawczyni podatek pacony na zasadach oglnych? (Pytanie dotyczy moliwoci rozliczenia strat ponoszonych na wynajmie w przyszych przychodach.)
          • 06.08.2013Rozliczenia podatkowe akcjonariusza w SKA
           czenie w SKA funkcji akcjonariusza i komplementariusza nie modyfikuje obowizku podatkowego akcjonariusza, ktry z tytuu otrzymanej dywidendy rozlicza si na zasadach okrelonych w art. 14 ust. 1 i ust, 1i oraz art. 44 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych, a wic, e jako podatnik ma obowizek odprowadzenia zaliczki na PIT dopiero w dacie powstania przychodu, za ktr na podstawie art. 14 ust. 1i ustawy naley uzna dat wypaty dywidendy.
           • 10.04.2013Formy opodatkowania i zasady rozlicze podatkowych przedsibiorcy prowadzcego PKPiR
            Przedsibiorcy prowadzcy podatkow ksig przychodw i rozchodw podlegaj opodatkowaniu na zasadach okrelonych w ustawie o podatku dochodowym od osb fizycznych (dalej: ustawa o PIT). I tak, stosownie do art. 44 ust. 1 ww. ustawy podatnicy osigajcy dochody z dziaalnoci gospodarczej, zobowizani s bez wezwania wpaca w cigu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, a obowizek wpacania zaliczek powstaje od miesica, w ktrym dochody przekroczyy kwot powodujc obowizek zapacenia podatku (w roku 2013 to 3091 z).
            • 26.02.2013Skutki podatkowe sprzeday zdj w postaci wydrukowanej i oprawionej fotografii
             Pytanie podatnika: Czy konieczne jest zakadanie pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej? W jaki sposb naley zakwalifikowa przychody ze sprzeday zdj w postaci wydrukowanej i oprawionej fotografii? Jak je opodatkowa?
             • 22.02.2013Skutki podatkowe sprzeday praw do fotografii za porednictwem portali internetowych
              Pytanie podatnika: W jaki sposb naley zakwalifikowa przychody uzyskane ze sprzeday fotografii? Jak je opodatkowa?
              • 18.02.2013PIT 2012: Dochody zagraniczne w pytaniach i odpowiedziach
               1. Jakie s metody unikania podwjnego opodatkowania i na czym one polegaj?
               • 05.10.2012Optymalizacja podatkowa. Rozliczenie dochodw akcjonariuszy w SKA
                Pytanie podatnika: Czy w zwizku z posiadaniem przez Wnioskodawczyni statusu akcjonariusza w SKA, obowizek podatkowy zwizany z uczestnictwem w SKA powstanie dla Niej w dacie podjcia przez walne zgromadzenie SKA uchway o podziale zysku, czy te obowizek podatkowy powstawa bdzie na analogicznych zasadach jak w przypadku komplementariusza SKA, co bdzie si wiza z obowizkiem opacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego?
                • 21.05.2012Opodatkowanie fotografw i grafikw – przychody z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej
                 Podatkiem dochodowym objte s co do zasady wszelkie dochody. Wyjtki dotycz jedynie tych dochodw, ktre zostay enumeratywnie wymienione w ustawie. Dochd to nadwyka sumy przychodw z tego rda nad kosztami ich uzyskania osignita w roku podatkowym.
                 • 26.04.2012Opodatkowanie wynajmu mieszkania na zasadach oglnych
                  Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni wynajmuje, uyczone jej przez rodzicw, mieszkanie, samodzielnie opodatkowujc dochd z najmu prywatnego na zasadach oglnych. Czy Wnioskodawczyni zobowizana jest rozliczy przychd z tytuu najmu mieszkania i uwzgldni go w rocznym zeznaniu podatkowym, skoro nie osigna dochodu, a nawet poniosa strat? W jaki sposb, w jakich terminach, w jakiej wysokoci i na jakim formularzu naley odprowadza co miesic zaliczki na podatek dochodowy? Czy mona rozlicza dochd z najmu mieszkania wsplnie z mem w rocznym zeznaniu podatkowym? Czy naley zgosi do urzdu skarbowego ewentualne rozwizanie umowy najmu?
                  • 31.01.2012Udziay w spce komandytowo-akcyjnej a PIT
                   Pytanie podatnika: Czy przychody akcjonariusza SKA naley zaliczy do przychodw ze rda, jakim jest dziaalno gospodarcza oraz czy akcjonariusz SKA ma prawo do opodatkowania dochodw metod liniow okrelon w art. 30c ustawy o PIT? Czy w przypadku osignicia przez SKA zysku, Wnioskodawca powinien rozpozna go jako przychd?
                   • 16.12.2011Opodatkowanie przychodw z udziau w spce komandytowo – akcyjnej
                    Pytanie podatnika: Jak ustali rdo przychodw z udziau w spce komandytowo – akcyjnej oraz moliwoci opodatkowania przychodu podatkiem liniowym, momentu powstania przychodu po stronie wsplnika spki komandytowo-akcyjnej bdcego akcjonariuszem, obowizku odprowadzania zaliczek oraz okrelenia podstawy opodatkowania.
                    • 29.09.2011Jak rozliczy umow zlecenia zawart midzy osobami fizycznymi
                     Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni pracuje na umow zlecenia jako opiekunka do dziecka. Jest to umowa pomidzy osobami prywatnymi. Wnioskodawczyni raz w miesicu wystawia zleceniodawcy rachunek, a do 20. dnia nastpnego miesica odprowadza zaliczki na podatek dochodowy. Czy wystpuj w ww. przypadku koszty uzyskania przychodu? Jak naliczy podatek dochodowy, gdy przychd wynosi np. 420 z? Czy na udokumentowanie swoich dochodw zleceniobiorca musi mie faktury lub rachunki - jeli tak to przez kogo wystawione i co maja zawiera, czy te wystarczy prowadzi zeszyt zaoony przez zleceniobiorc z ewidencj otrzymywanych wynagrodze od zleceniodawcy?
                     • 22.03.2011Jak wypeni deklaracj CIT-8
                      Wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, spki prawa handlowego s zobowizane zoy deklaracj CIT-8. Jest ona rocznym rozliczeniem podatkowym przedsibiorstwa. Podatnicy CIT skadaj CIT-8 po zakoczeniu roku podatkowego, w terminie do koca trzeciego miesica roku nastpnego. Jeli u podatnika rok podatkowy pokrywa si z rokiem kalendarzowym, skada on swoje zeznanie za 2010 rok w terminie do 31 marca 2011 r.
                      • 03.12.2010WSA i NSA: O rozliczaniu wsplnot mieszkaniowych – i o uprawnionych do wystpienia o interpretacj indywidualn
                       Tezy: Brak przymiotu "zainteresowanego" w postpowaniu o wydanie pisemnej interpretacji przepisw prawa podatkowego we wasnej indywidualnej sprawie, w rozumieniu art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uzasadnia ocen nie istnienia, wymaganego przez art. 50 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postpowaniu przed sdami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), interesu prawnego do zaskarenia wydanej interpretacji do sdu administracyjnego przez podmiot, ktry by jej adresatem, pomimo tego, e nie dotyczya ona jego praw i obowizkw podatkowych.
                       • 26.05.2010Obowizki patnika: Zwrot nienalenie pobranego wynagrodzenia
                        Pytanie podatnika: Czy podatnik powinien wpaci kwot netto czy brutto nienalenie pobranego dodatkowego wynagrodzenia? Czy patnik powinien dokona korekty deklaracji rocznej PIT-4R i pomniejszy przekazany podatek?
                        • 11.12.2009PIT-11 pracownika oddelegowanego do pracy za granic
                         Pytania podatnika: 1. Czy w pozycji 39 „Dochd zwolniony od podatku” druku PIT-11 za 2009 rok (wersja 17) naley wykaza cao uzyskanych przez pracownika dochodw (zwolnionych w Polsce w myl umowy midzy Rzeczpospolit Polsk a Republik Federaln Niemiec w sprawie unikania podwjnego opodatkowania w zakresie podatkw od dochodu i od majtku) pomniejszonych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowego od osb fizycznych o przychd wolny od podatku w kwocie odpowiadajcej 30% diety (okrelonej w odrbnych przepisach) za kady dzie pobytu za granic, w ktrym podatnik pozostawa w stosunku pracy? 2. Czy w pozycji 39 druku PIT-11 naley wykaza cao uzyskanych przez pracownika dochodw (zwolnionych w Polsce) bez pomniejszenia o kwot odpowiadajc 30% diet okrelonej w odrbnych przepisach za kady dzie pobytu za granic (o ktrym mwi art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowego od osb fizycznych)?
                         • 03.11.2009PKPiR krok po kroku – odcinek 3
                          W poprzednim odcinku omwilimy konstrukcj podatkowej ksigi przychodw i rozchodw. Dzisiaj rozpoczynamy analiz poszczeglnych kategorii operacji, ktre w PKPiR powinny by ewidencjonowane. Aby prawidowo okreli, jakie operacje i w jaki sposb naley uj w przychodowych i kosztowych kolumnach ksigi, nie mona pomin podstawowych poj dla podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych: przychodw i kosztw. Ich zrozumienie uatwi podejmowanie decyzji o sposobach ksigowania pojedynczych zdarze. Nie jest to koniec tych rozwaa – w przyszoci wielokrotnie bdziemy do nich wraca, przedstawiajc rnego rodzaju szczegy i wyjtki.