Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatek zrycza速owany

 • 15.05.2019Szara strefa w wynajmie mieszka. Czy MF planuje zmiany?
  Obecne zasady podatkowe s nast瘼uj帷e: podatki p豉cimy na zasadach ogólnych, tzn. mamy podatek liniowy, zrycza速owane formy opodatkowania, rycza速 od przychodów ewidencjonowanych, kart podatkow. W sytuacji gdy osoba pobieraj帷a emerytur lub rent wynajmuje jedn lub kilka nieruchomo軼i i nie rozliczy si z takiej dzia豉lno軼i przy obecnych zasadach, pozostanie w szarej strefie. Urz康 skarbowy jest oficjalnie poinformowany o pobieranym dochodzie ze 鈍iadczenia i nie jest w stanie sprawdzi takiego podatnika. Czy w chwili obecnej resort prowadzi prace nad zmianami przepisów pod k徠em wyeliminowania niep豉cenia podatku od wynajmu nieruchomo軼i?
  • 14.05.201914.05.2019: E-szko豉 podatkowa
   Od podstaw do bieg這軼i - taki cel przy鈍ieca autorom i trenerom, którzy tworzyli e-szko喚 podatkow. To wyj徠kowy e-kurs, poniewa pozwala na zdobycie wiedzy podatkowej tym, którzy dopiero zaczynaj swoj przygod z podatkami. Ale i ci z Was, którzy ju maj pewien sta, nie powinni rezygnowa z udzia逝 w kursie. Dzi瘯i niemu nie tylko usystematyzuj i utrwal posiadane wiadomo軼i, lecz tak瞠 zdob璠 now wiedz, a przede wszystkim - dzi瘯i wielu praktycznym przyk豉dom, omówieniom i analizom - naucz si, jak stosowa j w praktyce.
   • 14.05.2019NSA. Sprzeda nieruchomo軼i mo瞠 spowodowa utrat prawa do rycza速u
    Zakup dzia趾i gruntu, rozpocz璚ie na niej budowy budynku mieszkalnego przez jej w豉軼iciela w ramach dzia豉lno軼i gospodarczej, a nast瘼nie sprzeda takiej nieruchomo軼i w ca這軼i w trakcie budowy, powinna zosta zakwalifikowana do poz. 27 za陰cznika nr 2 do ustawy o zrycza速owanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi庵anych przez osoby fizyczne, czyli do us逝gi kupna i sprzeda篡 nieruchomo軼i na w豉sny rachunek, której dokonanie powoduje wy陰czenie z opodatkowaniem w formie rycza速u od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) tej ustawy - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
    • 10.05.2019Pobór podatku od papierów warto軼iowych wyemitowanych za granic
     Bior帷 pod uwag, 瞠 obowi您ki p豉tnika mog by na這穎ne polsk ustaw tylko na podmioty maj帷e siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polski, stwierdzi nale篡, 瞠 obowi您ek ten dotyczy tylko emitentów maj帷ych siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a zatem i przychodów których 廝ód這 znajduje si na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w wyniku czego nast瘼uje pobór tzw. „podatku u 廝ód豉” - wyja郾i這 MF w odpowiedzi na poselsk interpelacj.
     • 07.05.2019Przychody z najmu kampera mog by opodatkowane rycza速em
      Pytanie: Wnioskodawca posiada samochód w zabudowie kamper. W okresie wiosna – jesie chcia豚y go wynajmowa. Ponadto Wnioskodawca jest równie w豉軼icielem mieszkania, które wynajmuje na tzw. zasadzie rycza速u 8,5% za ka盥y miesi帷. Czy w豉軼iwym b璠zie odprowadzanie podatku do Urz璠u Skarbowego za wynajem kampera w wysoko軼i 8,5% za miesi帷 od kwoty ewentualnego wynajmu i czy nale篡 t kwot zsumowa z kwot podatku odprowadzonego co miesi帷 za wynajem mieszkania?
      • 23.04.2019MF: Najem kilku mieszka te mo瞠 by obj皻y rycza速em
       Wysoko嗆 p豉conego podatku nie jest czynnikiem, który okre郵a, 瞠 dane przychody s zaliczane do okre郵onego 廝ód豉 przychodów. Tak samo takim czynnikiem nie powinna by ilo嗆 lokali wynajmowanych, czy okres, na jaki te lokale s wynajmowane (najem d逝goterminowy, czy najem krótkoterminowy). Zrycza速owana forma opodatkowania przychodów z najmu pozwala podatnikom na p豉cenie podatków w sposób uproszczony, a jednocze郾ie stanowi 廝ód這 dochodów bud瞠tu Pa雟twa. Natomiast pojawiaj帷e si rozbie積o軼i s nieod陰czne przy stosowaniu prawa w praktyce - wyja郾i這 Ministerstwo Finansów.
       • 23.04.2019Us逝gi biurowe na rycza販ie
        Pytanie: Wnioskodawca prowadzi dzia豉lno嗆 gospodarcz na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Dzia豉lno軼i Gospodarczej. Zgodnie z wpisem do CEIDG gównym przedmiotem dzia豉lno軼i jest „dzia豉lno嗆 us逝gowa zwi您ana z administracyjn obs逝g biura” (82.11.Z). Czy przychody, które Wnioskodawca osi庵a w zwi您ku ze 鈍iadczeniem ww. us逝g mo瞠 opodatkowa w formie rycza速u od przychodów ewidencjonowanych, a je瞠li tak, to wg jakiej stawki?
        • 19.04.2019Podatek u 廝ód豉: Wyp豉ta dla spó趾i polskiej na konto spó趾i zagranicznej
         Ustawodawca zaw瞛i obowi您ek pobrania podatku u 廝ód豉 do nale積o軼i wyp豉canych w zwi您ku z osi庵aniem dochodów na terytorium polski przez nierezydentów obj皻ych ograniczonym obowi您kiem podatkowym. Je郵i wyp豉ta nast瘼uje na rzecz spó趾i, której dochody podlegaj opodatkowaniu na podstawie art. 3 ust. 1 updop, to brak jest podstawy prawnej do pobrania podatku u 廝ód豉 w zwi您ku z wyp豉t wynagrodzenia na rzecz tej spó趾i.
         • 17.04.2019Do 1000 z bez obowi您ku wp豉ty zaliczek na PIT
          Od 2018 r. podatnicy osi庵aj帷y dochody z dzia豉lno軼i gospodarczej nie maj obowi您ku wp豉cania zaliczki, je瞠li kwota zaliczki podlegaj帷a wp豉cie w wysoko軼i ró積icy pomi璠zy podatkiem nale積ym od dochodu osi庵ni皻ego od pocz徠ku roku a sum zaliczek wp豉conych od pocz徠ku roku nie przekracza 1000 z.
          • 16.04.2019Do 1000 z bez obowi您ku wp豉ty zaliczek na PIT
           Od 2018 r. podatnicy osi庵aj帷y dochody z dzia豉lno軼i gospodarczej nie maj obowi您ku wp豉cania zaliczki, je瞠li kwota zaliczki podlegaj帷a wp豉cie w wysoko軼i ró積icy pomi璠zy podatkiem nale積ym od dochodu osi庵ni皻ego od pocz徠ku roku a sum zaliczek wp豉conych od pocz徠ku roku nie przekracza 1000 z.
           • 08.04.2019PIT: Instalacja fotowoltaiczna z po篡czki WFO夷GW a ulga termomodernizacyjna
            Pytanie: Czy korzystaj帷 z kredytu/po篡czki z WFO夷GW Wnioskodawca mo瞠 odliczy wydatki poniesione na instalacj fotowoltaiczn od podstawy opodatkowania, zgodnie ze zmianami w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zrycza速owanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi庵anych przez osoby fizyczne w kontek軼ie art. 26h ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
            • 03.04.2019WSA. Wydatki na wyjazdy dla kontrahentów to koszty reprezentacji
             Z uzasadnienia: W odniesieniu do wydatków zwi您anych z wizytami w Niemczech w fabryce samochodów sprzedawanych przez skar膨c po陰czonych z wizyt w muzeum marki, organ prawid這wo oceni, 瞠 w tym przypadku nie sposób uzna, 瞠 nosz one wy陰cznie znamiona reklamy, a wi璚 nastawione s w gównej mierze na rozpowszechnianie, przedstawianie konkretnych produktów spó趾i z nak豉nianiem do ich kupna. S to przede wszystkim wydatki zmierzaj帷e do kszta速owania i rozpowszechniania wizerunku firmy.
             • 03.04.2019Rozliczenie PIT z dzieckiem nie dla zawieszonego przedsi瑿iorcy
              Pytanie: Wnioskodawca zawiesi dzia豉lno嗆 27 lipca 2016 r. Przez ca造 rok 2018 r. wed逝g Urz璠u Skarbowego by podatnikiem podatku liniowego - 19%, cho nie ma 瘸dnych dochodów z tego tytu逝. Jedyny dochód Wnioskodawcy pochodzi z pracy najemnej z tytu逝 umowy o prac. Wnioskodawca zaznacza równie, 瞠 od maja 2018 r. jest bezrobotny. Czy w sytuacji zawieszenia dzia豉lno軼i gospodarczej i nie uzyskiwania 瘸dnych dochodów z tego tytu逝 Wnioskodawcy przys逝guje prawo do preferencyjnego rozliczenia si jako osoba samotnie wychowuj帷a dziecko?
              • 28.03.2019Karta podatkowa: Odliczenie sk豉dki na ubezpieczenie zdrowotne ma鹵onka
               Przedsi瑿iorca opodatkowany w formie karty podatkowej ma prawo odliczy od podatku sk豉dki na ubezpieczenie zdrowotne przez niego op豉cone i naliczone zgodnie z przepisami dotycz帷ymi tych sk豉dek. A poniewa sk豉dka na ubezpieczenie osoby wspó逍racuj帷ej (czyli i ma鹵onka) jest obowi您kowa, równie podlega odliczeniu - na zasadach okre郵onych w ustawie.
               • 19.03.2019WSA. Rozwód uprawnia do rozliczenia PIT jako samotny rodzic
                Z uzasadnienia: Je瞠li zatem przez oko這 50% czasu dziecko zamieszkuje u jednego z rodziców, w stosunku do których s康 orzek rozwód, to rodzic ten w tym czasie samodzielnie, tj. bez wsparcia drugiego rodzica wychowuje dzieci, natomiast przez pozosta造 czas dziecko wychowuje drugi z rodziców. Rodzic sprawuj帷y opiek i wychowuj帷y dzieci w systemie naprzemiennym równie jest wi璚 osob samotnie wychowuj帷 dziecko.
                • 13.03.2019PIT za 2018: Ulga na doros貫 dzieci
                 Pytanie: Córka E., urodzona w 1994 r., w czerwcu 2018 r. obroni豉 dwie prace magisterskie i tym samym uko鎍zy豉 studia dzienne. W 2018 r. córka uzyska豉 przychód w wysoko軼i 1178,20 z z tytu逝 umowy zlecenie. Druga córka P. w grudniu uko鎍zy豉 21 lat i jest studentk III roku studiów w systemie dziennym. W roku 2018 córka uzyska豉 przychód w wysoko軼i 2383,80 z z tytu逝 umowy zlecenie. Czy Wnioskodawczyni przys逝guje prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej na córki?
                 • 05.03.2019Podatki od OZE po zmianach
                  Art. 4 ust. 9 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 廝ód豉ch energii stanowi, i wprowadzanie energii elektrycznej do sieci, a tak瞠 pobieranie tej energii z sieci nie s 鈍iadczeniem us逝g ani sprzeda膨 w rozumieniu ustawy o VAT. Przepis ten zosta uchylony, poniewa sta w sprzeczno軼i z przepisami dotycz帷ymi podatku VAT, gdzie ani ustawa o VAT, ani dyrektywa VAT okre郵aj帷a ramy unijnego systemu VAT, nie przewidywa造 瘸dnych szczególnych preferencji dla tego rodzaju dzia豉lno軼i - wyja郾i這 Ministerstwo Finansów.
                  • 27.02.2019Rozwód nie zawsze uprawnia do rozliczenia PIT jako samotny rodzic
                   Pytanie: Wyrokiem s康u zosta這 rozwi您ane przez rozwód ma鹵e雟two Wnioskodawcy bez orzekania o winie. S康 orzek o swobodnym sposobie kontaktów z dzie熤i, a kosztami utrzymania dzieci obci捫y obie strony. Czy Wnioskodawcy przys逝guje prawo do obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowuj帷ej dzieci w zakresie zasad korzystania z ww. ulgi?
                   • 18.02.2019Rozliczenie roczne 2018: Jak prawid這wo korzysta z ulgi prorodzinnej
                    Prawo do odliczenia od podatku kwoty ulgi prorodzinnej i otrzymania dodatkowego zwrotu z tytu逝 tej ulgi przys逝guje podatnikowi, który w roku podatkowym:
                    • 15.02.2019Rozliczenie roczne 2018: Jak prawid這wo korzysta z ulgi prorodzinnej
                     Prawo do odliczenia od podatku kwoty ulgi prorodzinnej i otrzymania dodatkowego zwrotu z tytu逝 tej ulgi przys逝guje podatnikowi, który w roku podatkowym:
                     • 12.02.2019NSA. Nocleg dla oddelegowanego pracownika z PIT
                      Wydatki ponoszone przez pracodawc na zapewnienie noclegów dla swoich pracowników w miejscu wykonywania przez nich pracy na jego rzecz, z wy陰czeniem podró篡 s逝瘺owej b璠 stanowi dla nich przychód, w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegaj帷y opodatkowaniu podatkiem dochodowym, od którego p豉tnik jest obowi您any pobra zaliczk na podatek na zasadach okre郵onych w art. 32 tej ustawy - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
                      • 12.02.2019Rycza速 od przychodu z dzier瘸wy znaku towarowego
                       Pytanie: Wnioskodawca zamierza zarejestrowa znak towarowy. Planuje w przysz這軼i zawrze umow dzier瘸wy znaku towarowego z osob prawn (spó趾 kapita這w lub spó趾 osobow) lub osob prowadz帷 dzia豉lno嗆 gospodarcz. W ramach umowy, wynajmuj帷y znak towarowy b璠zie si nim móg dowolnie pos逝giwa i u篡tkowa w prowadzonej przez siebie dzia豉lno軼i gospodarczej. Czy przychód z czynszu z umowy dzier瘸wy znaku towarowego mo瞠 zosta opodatkowany rycza速em od przychodów ewidencjonowanych?
                       • 06.02.2019Podatki 2019. Najem prywatny po zmianach
                        Od 1 stycznia br. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wed逝g skali podatkowej lub rycza速em) podatnik zdecyduje teraz dokonuj帷 pierwszej wp豉ty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowi您ek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko嗆 przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko嗆 przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzaj帷ych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmuj帷ego.
                        • 05.02.2019Podatki 2019. Najem prywatny po zmianach
                         Od 1 stycznia br. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wed逝g skali podatkowej lub rycza速em) podatnik zdecyduje teraz dokonuj帷 pierwszej wp豉ty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowi您ek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko嗆 przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko嗆 przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzaj帷ych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmuj帷ego.
                         • 04.02.2019PIT: Jak ustali dochód przy likwidacji dzia豉lno軼i gospodarczej
                          Na podatnikach b璠帷ych osobami fizycznymi, prowadz帷ych dzia豉lno嗆 gospodarcz, w przypadku jej likwidacji ci捫 obowi您ki , których zasady zosta造 uregulowane w ustawie z dnia 26 lipca 1996 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza速owanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi庵anych przez osoby fizyczne oraz rozporz康zeniu z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej ksi璕i przychodów i rozchodów.
                          • 01.02.2019PIT: Jak ustali dochód przy likwidacji dzia豉lno軼i gospodarczej
                           Na podatnikach b璠帷ych osobami fizycznymi, prowadz帷ych dzia豉lno嗆 gospodarcz, w przypadku jej likwidacji ci捫 obowi您ki , których zasady zosta造 uregulowane w ustawie z dnia 26 lipca 1996 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza速owanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi庵anych przez osoby fizyczne oraz rozporz康zeniu z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej ksi璕i przychodów i rozchodów.
                           • 31.01.2019PIT za 2018: Wspólne rozliczenie z ma鹵onkiem lub dzieckiem - MF wyja郾ia
                            Pocz患szy od 2019 r. mo磧iwo嗆 opodatkowania dochodów ma鹵onków, wdów i wdowców albo osób samotnie wychowuj帷ych dzieci nie jest ju uzale積iona od terminu z這瞠nia wniosku o wyborze preferencyjnego sposobu opodatkowania zawartego w zeznaniu podatkowym. Poniewa zmiana ta wesz豉 w 篡cie z dniem 1 stycznia 2019 r. i ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r., to podatnicy sk豉daj帷y zeznanie za 2018 r. b璠 mogli opodatkowa preferencyjnie dochody, tak瞠 wówczas gdy wniosek o wybrany sposób opodatkowania z這膨 po dniu 30 kwietnia 2019 r.
                            • 30.01.2019PIT za 2018: Wspólne rozliczenie z ma鹵onkiem lub dzieckiem - MF wyja郾ia
                             Pocz患szy od 2019 r. mo磧iwo嗆 opodatkowania dochodów ma鹵onków, wdów i wdowców albo osób samotnie wychowuj帷ych dzieci nie jest ju uzale積iona od terminu z這瞠nia wniosku o wyborze preferencyjnego sposobu opodatkowania zawartego w zeznaniu podatkowym. Poniewa zmiana ta wesz豉 w 篡cie z dniem 1 stycznia 2019 r. i ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r., to podatnicy sk豉daj帷y zeznanie za 2018 r. b璠 mogli opodatkowa preferencyjnie dochody, tak瞠 wówczas gdy wniosek o wybrany sposób opodatkowania z這膨 po dniu 30 kwietnia 2019 r.
                             • 25.01.2019Rozliczenie roczne 2018: Wspólne rozliczenie z dzie熤i
                              Osoba wychowuj帷a dziecko sama b璠帷a opiekunem prawnym dziecka lub jednym z rodziców (biologicznym lub przysposabiaj帷ym), b璠帷a jednocze郾ie pann, kawalerem, wdow, wdowcem, rozwódk, rozwodnikiem albo osob, w stosunku do której s康 orzek separacj w rozumieniu odr瑿nych przepisów, lub osob pozostaj帷 w zwi您ku ma鹵e雟kim, je瞠li jej ma鹵onek zosta pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa kar pozbawienia wolno軼i, ma mo磧iwo嗆 rozliczenia si w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowuj帷ych. Ten preferencyjny sposób rozliczenia mo磧iwy jest po spe軟ieniu kilku warunków.
                              • 25.01.2019Koszty poboru podatku PIT
                               Odpowiadaj帷 na interpelacj poselsk MF poinformowa這, 瞠 koszt poboru podatku PIT w roku 2017 oszacowano na poziomie 844,737 mln z. W odpowiedzi na interpelacj ministerstwo przedstawi這 równie wiele innych danych zwi您anych z systemem poboru PIT w Polsce.
                               • 24.01.2019Zobowi您ania podatkowe: Symbole formularzy i tytuów p豉tno軼i
                                Wp豉caj帷 nale積o軼i podatkowe na formularzu wp豉ty podajemy symbol formularza lub tytu逝 p豉tno軼i. Brak tego symbolu lub jego niepoprawne brzmienie mo瞠 spowodowa b喚dn kwalifikacj wp豉ty przez ksi璕owo嗆 urz璠u, a to z kolei mo瞠 skomplikowa 篡cie podatnika (poprzez np. powstanie nadp豉ty na jednym z kont a niedop豉ty na innym). Warto, wi璚 mie pod r瘯 aktualny wykaz symboli/tytuów, stosowanych przy wp豉tach nale積o軼i podatkowych.
                                • 24.01.2019Rozliczenie roczne 2018: Wspólne rozliczenie z dzie熤i
                                 Osoba wychowuj帷a dziecko sama b璠帷a opiekunem prawnym dziecka lub jednym z rodziców (biologicznym lub przysposabiaj帷ym), b璠帷a jednocze郾ie pann, kawalerem, wdow, wdowcem, rozwódk, rozwodnikiem albo osob, w stosunku do której s康 orzek separacj w rozumieniu odr瑿nych przepisów, lub osob pozostaj帷 w zwi您ku ma鹵e雟kim, je瞠li jej ma鹵onek zosta pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa kar pozbawienia wolno軼i, ma mo磧iwo嗆 rozliczenia si w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowuj帷ych. Ten preferencyjny sposób rozliczenia mo磧iwy jest po spe軟ieniu kilku warunków.
                                 • 23.01.2019PIT za 2018: Odliczenie wp豉t na IKZE
                                  Osoby, które w roku podatkowym dokonywa造 wp豉t na IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego), mog odlicza poniesione przez siebie wydatki od uzyskanego dochodu. 
                                  • 23.01.2019Zobowi您ania podatkowe: Symbole formularzy i tytuów p豉tno軼i
                                   Wp豉caj帷 nale積o軼i podatkowe na formularzu wp豉ty podajemy symbol formularza lub tytu逝 p豉tno軼i. Brak tego symbolu lub jego niepoprawne brzmienie mo瞠 spowodowa b喚dn kwalifikacj wp豉ty przez ksi璕owo嗆 urz璠u, a to z kolei mo瞠 skomplikowa 篡cie podatnika (poprzez np. powstanie nadp豉ty na jednym z kont a niedop豉ty na innym). Warto, wi璚 mie pod r瘯 aktualny wykaz symboli/tytuów, stosowanych przy wp豉tach nale積o軼i podatkowych.
                                   • 22.01.2019PIT za 2018: Odliczenie wp豉t na IKZE
                                    Osoby, które w roku podatkowym dokonywa造 wp豉t na IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego), mog odlicza poniesione przez siebie wydatki od uzyskanego dochodu. 
                                    • 18.01.2019Dlaczego emerytury i renty musz by normalnie opodatkowane
                                     Bior帷 pod uwag orzecznictwo Trybuna逝 Konstytucyjnego, preferencyjne opodatkowanie emerytur i rent (3% stawk podatku), bez wzgl璠u na wysoko嗆 dochodów, stworzy這by zamkni皻 kategori podatników ciesz帷ych si wyj徠kowymi przywilejami. Takie rozwi您anie sta這by w sprzeczno軼i z konstytucyjn zasad sprawiedliwo軼i - wyja郾i這 MF w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
                                     • 15.01.2019PIT za 2018: Odliczenie sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne
                                      Zgodnie z ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstaw obliczenia podatku mo積a obni篡 o sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne, do których zalicza si sk豉dki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Tak jak w przypadku sk豉dek na ubezpieczenie zdrowotne, ustawodawca nie wymaga przyporz康kowania odliczanej kwoty sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne do odpowiedniego przychodu, którego uzyskanie by這 podstaw ich poniesienia. Zatem, je瞠li podatnik zap豉ci w ramach dzia豉lno軼i gospodarczej sk豉dki na w豉sne ubezpieczenie spo貫czne, a w ramach dzia豉lno軼i nie ma ich od czego odliczy, mo瞠 je uwzgl璠ni przy obliczaniu dochodu i podatku np. z umowy o prac czy najmu.
                                      • 14.01.2019PIT za 2018: Odliczenie sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne
                                       Zgodnie z ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstaw obliczenia podatku mo積a obni篡 o sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne, do których zalicza si sk豉dki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Tak jak w przypadku sk豉dek na ubezpieczenie zdrowotne, ustawodawca nie wymaga przyporz康kowania odliczanej kwoty sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne do odpowiedniego przychodu, którego uzyskanie by這 podstaw ich poniesienia. Zatem, je瞠li podatnik zap豉ci w ramach dzia豉lno軼i gospodarczej sk豉dki na w豉sne ubezpieczenie spo貫czne, a w ramach dzia豉lno軼i nie ma ich od czego odliczy, mo瞠 je uwzgl璠ni przy obliczaniu dochodu i podatku np. z umowy o prac czy najmu.
                                       • 11.01.2019Wspólne opodatkowanie ma鹵onków za 2018 r.
                                        Ma鹵onkowie, którzy pozostawali w zwi您ku ma鹵e雟kim przez ca造 rok podatkowy i mi璠zy którymi istnia豉 przez ca造 rok wspólno嗆 maj徠kowa ma鹵e雟ka, maj mo磧iwo嗆 z這瞠nia wspólnego zeznania podatkowego. Mo磧iwe jest tak瞠 opodatkowanie wspólnie ze zmar造m ma鹵onkiem, w sytuacji gdy:
                                        • 10.01.2019Podatki 2019. Ulga termomodernizacyjna - jakie materia造 i us逝gi mo積a odliczy?
                                         Od 1 stycznia 2019 r. podatnicy ponosz帷y wydatki na realizacj przedsi瞝zi璚ia termomodernizacyjnego s uprawnieni do skorzystania z ulgi w podatku dochodowym. Ulga b璠zie polega豉 na odliczeniu od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych na realizacj takiego przedsi瞝zi璚ia, jednak w wysoko軼i nieprzekraczaj帷ej 53 000 z.
                                         • 10.01.2019PIT za 2018: Odliczenie sk豉dek na ubezpieczenie zdrowotne
                                          Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek, obliczony wed逝g skali lub 19% stawk liniow, w pierwszej kolejno軼i ulega obni瞠niu o kwot sk豉dki na ubezpieczenie zdrowotne. Nale篡 pami皻a, 瞠 odliczeniu podlega jedynie cz窷 sk豉dki zdrowotnej. Odliczana kwota nie mo瞠 przekroczy 7,75% podstawy wymiaru tej sk豉dki. Dodajmy tak瞠, 瞠 ustawodawca nie wymaga przyporz康kowania odliczanej kwoty sk豉dki do podatku wynikaj帷ego z przychodów, którego uzyskanie by這 podstaw poniesienia sk豉dki, tzn. je瞠li podatnik z powodu niskiego podatku z dzia豉lno軼i gospodarczej nie ma mo磧iwo軼i odliczenia pe軟ej wysoko軼i sk豉dek, to mo瞠 odliczy dalsz cz窷 sk豉dek od podatku wynikaj帷ego np. ze stosunku pracy.
                                          • 10.01.2019Wspólne opodatkowanie ma鹵onków za 2018 r.
                                           Ma鹵onkowie, którzy pozostawali w zwi您ku ma鹵e雟kim przez ca造 rok podatkowy i mi璠zy którymi istnia豉 przez ca造 rok wspólno嗆 maj徠kowa ma鹵e雟ka, maj mo磧iwo嗆 z這瞠nia wspólnego zeznania podatkowego. Mo磧iwe jest tak瞠 opodatkowanie wspólnie ze zmar造m ma鹵onkiem, w sytuacji gdy:
                                           • 09.01.2019Ju pi徠ek w Warszawie: Zmiany PIT i CIT w 2019 r.
                                            Ustawodawca jak co roku wprowadza w 篡cie pakiet nowych przepisów podatkowych na Nowy Rok. Tym razem wyj徠kowo du穎 zmian przygotowano w ustawach o podatku dochodowym. Gównym celem fiskusa jest uszczelnianie przepisów podatkowych i likwidacja luk pozwalaj帷ych na optymalizacj. Do嗆 gruntownie zmienione zostaj regulacje dotycz帷e klauzuli o unikaniu opodatkowania, wprowadzony zostaje równie obowi您ek raportowania o korzystaniu z rozwi您a optymalizacyjnych. Bardzo du瞠 zmiany dotycz równie cen transferowych, opodatkowania leasingu i rozliczania kosztów samochodów u篡wanych w dzia豉lno軼i gospodarczej. Pojawiaj si nowe regulacje dot. opodatkowania transakcji na rynku kryptowalut i dla podmiotów nabywaj帷ych wierzytelno軼i. A to tylko cz窷 z wielu zmian, któych stosowanie rozpoczyna si ju od 1.01.2019 r.
                                            • 09.01.2019Podatki 2019. Ulga termomodernizacyjna - jakie materia造 i us逝gi mo積a odliczy?
                                             Od 1 stycznia 2019 r. podatnicy ponosz帷y wydatki na realizacj przedsi瞝zi璚ia termomodernizacyjnego s uprawnieni do skorzystania z ulgi w podatku dochodowym. Ulga b璠zie polega豉 na odliczeniu od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych na realizacj takiego przedsi瞝zi璚ia, jednak w wysoko軼i nieprzekraczaj帷ej 53 000 z.
                                             • 09.01.2019PIT za 2018: Odliczenie sk豉dek na ubezpieczenie zdrowotne
                                              Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek, obliczony wed逝g skali lub 19% stawk liniow, w pierwszej kolejno軼i ulega obni瞠niu o kwot sk豉dki na ubezpieczenie zdrowotne. Nale篡 pami皻a, 瞠 odliczeniu podlega jedynie cz窷 sk豉dki zdrowotnej. Odliczana kwota nie mo瞠 przekroczy 7,75% podstawy wymiaru tej sk豉dki. Dodajmy tak瞠, 瞠 ustawodawca nie wymaga przyporz康kowania odliczanej kwoty sk豉dki do podatku wynikaj帷ego z przychodów, którego uzyskanie by這 podstaw poniesienia sk豉dki, tzn. je瞠li podatnik z powodu niskiego podatku z dzia豉lno軼i gospodarczej nie ma mo磧iwo軼i odliczenia pe軟ej wysoko軼i sk豉dek, to mo瞠 odliczy dalsz cz窷 sk豉dek od podatku wynikaj帷ego np. ze stosunku pracy.
                                              • 09.01.2019NSA. Korekta zeznania nie przywróci prawa do rycza速u
                                               Z uzasadnienia: Zasada kontynuacji rozliczania si w formie rycza速u, wynikaj帷a z art. 9 ust. 1 zdanie 2 ustawy z o zrycza速owanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi庵anych przez osoby fizyczne, ma zastosowanie w sytuacji kiedy prawo do rozliczania si przez podatnika w tej formie trwa nieprzerwanie. Utrata tego prawa wy陰cza mo磧iwo嗆 odwo豉nia si do zasady kontynuacji i wobec tego przestaje obowi您ywa domniemanie zachowania zrycza速owanej formy opodatkowania w nast瘼nym roku.
                                               • 03.01.2019Dziewi徠ego stycznia we Wroc豉wiu: Szkolenie - Zmiany w PIT i CIT
                                                Ustawodawca jak co roku wprowadza w 篡cie pakiet nowych przepisów podatkowych na Nowy Rok. Tym razem wyj徠kowo du穎 zmian przygotowano w ustawach o podatku dochodowym. Gównym celem fiskusa jest uszczelnianie przepisów podatkowych i likwidacja luk pozwalaj帷ych na optymalizacj. Do嗆 gruntownie zmienione zostaj regulacje dotycz帷e klauzuli o unikaniu opodatkowania, wprowadzony zostaje równie obowi您ek raportowania o korzystaniu z rozwi您a optymalizacyjnych. Bardzo du瞠 zmiany dotycz równie cen transferowych, opodatkowania leasingu i rozliczania kosztów samochodów u篡wanych w dzia豉lno軼i gospodarczej. Pojawiaj si nowe regulacje dot. opodatkowania transakcji na rynku kryptowalut i dla podmiotów nabywaj帷ych wierzytelno軼i. A to tylko cz窷 z wielu zmian, któych stosowanie rozpoczyna si ju od 1.01.2019 r.
                                                • 02.01.2019Wynajem kilku mieszka nie wyklucza rycza速u
                                                 Pytanie: Wnioskodawca jest osob fizyczn zatrudnion w firmie budowlanej w Norwegii i nie prowadzi dzia豉lno軼i gospodarczej. Niedawno sprzeda dom w Norwegii, a uzyskany kapita zainwestowa w lokale mieszkalne, które nast瘼nie ma zamiar odda w najem. Obecnie zakupi pi耩 mieszka. Czy najem tych mieszka mo積a traktowa jako najem prywatny i opodatkowa jak dotychczas 8,5% stawk rycza速u od przychodów ewidencjonowanych?
                                                 • 28.12.2018Obowi您ki p豉tnika w zwi您ku z umow zlecenia zawart z cudzoziemcem
                                                  Ustalenie miejsca zamieszkania podatnika decyduje o zakresie ci捫帷ego na nim obowi您ku podatkowego. Inaczej mówi帷, od miejsca zamieszkania zale篡, czy podatnik podlega nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowi您kowi podatkowemu w Polsce.
                                                  • 21.12.2018Konstytucja dla biznesu to tylko slogan?
                                                   Fakt, 瞠 konstytucyjne zasady zosta造 skonkretyzowane i wyra穎ne expressis verbis w ustawie Prawo Przedsi瑿iorców powoduje, i uzyskuj one znacznie wi瘯sze znaczenie w praktyce stosowania prawa. Nie b璠zie istnia豉 konieczno嗆 powo造wania si na normy konstytucyjne - poinformowa przedstawiciel MPiT w odpowiedzi na pytanie, dlaczego Prawo Przedsi瑿iorców powiela zapisy Konstytucji.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 27 ] nast瘼na strona »