Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

CATERING NA SPOTKANIU KONTRAHENTEM

 • 31.07.2017Wydatki na gastronomi oraz catering w kosztach podatkowych
  Koszty poniesione przez podatników na zakup usug gastronomicznych lub cateringowych niejednokrotnie budz wtpliwoci, odnonie do ich prawidowego rozliczenia w aspekcie podatkowym. Wynika to ze zbyt ogólnych przepisów ustawy dotyczcych kosztów podatkowych. W myl art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, z pón. zm., dalej: ustawa o CIT) wydatki poniesione na reprezentacj nie stanowi kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie za z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT za koszty podatkowe moemy uzna wydatki, które zostay poniesione w celu osignicia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia róda przychodów. W praktyce rozrónienie kosztów podatkowych od tych, które s kosztami poniesionymi na reprezentacj, wydaje si trudne i nie zawsze ich interpretacja jest jednoznaczna.
  • 28.07.2017Wydatki na gastronomi oraz catering w kosztach podatkowych
   Koszty poniesione przez podatników na zakup usug gastronomicznych lub cateringowych niejednokrotnie budz wtpliwoci, odnonie do ich prawidowego rozliczenia w aspekcie podatkowym. Wynika to ze zbyt ogólnych przepisów ustawy dotyczcych kosztów podatkowych. W myl art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, z pón. zm., dalej: ustawa o CIT) wydatki poniesione na reprezentacj nie stanowi kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie za z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT za koszty podatkowe moemy uzna wydatki, które zostay poniesione w celu osignicia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia róda przychodów. W praktyce rozrónienie kosztów podatkowych od tych, które s kosztami poniesionymi na reprezentacj, wydaje si trudne i nie zawsze ich interpretacja jest jednoznaczna.
   • 10.10.2013Koszty reprezentacji. Usugi gastronomiczne a koszty uzyskania przychodw
    Teza: Tylko wydatki na zakup tych usug gastronomicznych stanowicych koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych (Dz.U. z 20 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), ktrych jedynym (gwnym) celem jest tworzenie lub poprawa wizerunku firmy na zewntrz podlegaj wyczeniu z kosztw uzyskania przychodw na zasadach okrelonych w art. 16 ust. 1 pkt 28 tej ustawy w brzmieniu obowizujcym od 1 stycznia 2007 r.
    • 06.05.2011WSA: Motocykl wykorzystywany w dziaalnoci – odzie motocyklowa w KUP
     Teza: Skoro organy podatkowe a priori uznay, e skarca wykorzystuje motocykl w dziaalnoci gospodarczej, to niezrozumiae jest dlaczego organy nie uznay za koszty uzyskania przychodw wydatkw na odzie specjalistyczn motocyklow, w szczeglnoci na nabycie butw, kurtki skrzanej, kamizelki, spodni i rkawic. Skoro bowiem w obecnych czasach jedenie motocyklem wymaga uywania odziey specjalistycznej ze wzmocnieniami, stanowicymi ochron przed niszymi temperaturami oraz przed skutkami ewentualnych wypadkw drogowych, a ponadto zasady bezpieczestwa wymagaj, aby motocyklista by ubrany w odzie specjalnie przystosowan do jazdy motocyklem, to w konsekwencji naley zgodzi si z tym, e wydatki na nabycie specjalistycznej (ochronnej) odziey motocyklowej pozostaj w zwizku z osiganymi przychodami, tym bardziej, e odzie motocyklowa rni si istotnie od odziey standardowej.
     • 29.12.2010WSA: Obiad z kontrahentem w restauracji jest reprezentacj
      Reprezentacj, w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych, s niestanowice reklamy kade dziaania podatnika - przedsibiorcy, majce na celu budowanie pozytywnego wizerunku i prestiu firmy, podejmowane w szczeglnoci w kontaktach oficjalnych i handlowych z kontrahentami lub potencjalnymi kontrahentami. Skoro ustawodawca w powoanym przepisie do kosztw reprezentacji zaliczy koszty usug gastronomicznych, zakupu ywnoci oraz napojw, w tym alkoholowych, to wydatki poniesione na wymienione cele, nie mog stanowi kosztu uzyskania przychodw, niezalenie od tego czy zakupione usugi (produkty) miay charakter wystawny (okazay), czy te nie.