Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

odsetki karne

 • 29.07.2019Projekt nowych objaśnień podatkowych (PIT i CIT)
  Ministerstwo Finansów zaprosiło do konsultacji projektu objaśnień podatkowych w zakresie: wyboru formy opodatkowania przychodów/dochodów z działalności gospodarczej, opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego, wyboru sposobu ustalania daty powstania przychodu w przypadku zaliczek rejestrowanych na kasie rejestrującej, wyboru sposobu ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości, wyboru sposobu wpłacania zaliczek/ryczałtu, wyboru prowadzenia ksiąg rachunkowych (podatek PIT), wyboru roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy (podatek CIT).
  • 26.07.2019Projekt nowych objaśnień podatkowych (PIT i CIT)
   Ministerstwo Finansów zaprosiło do konsultacji projektu objaśnień podatkowych w zakresie: wyboru formy opodatkowania przychodów/dochodów z działalności gospodarczej, opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego, wyboru sposobu ustalania daty powstania przychodu w przypadku zaliczek rejestrowanych na kasie rejestrującej, wyboru sposobu ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości, wyboru sposobu wpłacania zaliczek/ryczałtu, wyboru prowadzenia ksiąg rachunkowych (podatek PIT), wyboru roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy (podatek CIT).
   • 01.02.2019Nie ma dobrego wyjścia z pułapki ulgi meldunkowej
    Ze zgromadzonych przez Ministerstwo Finansów szacunkowych danych za lata 2008-2017 wynika, że ok. 18,6 tys. podatników, z uwagi na niezłożenie w ustawowym terminie oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia z opodatkowania, nie mogło skorzystać z tzw. ulgi meldunkowej - poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na poselską interpelację.
    • 03.12.2018Uproszczona procedura APA dla usług niematerialnych
     Ze względu na dużą czaso- i pracochłonność procesu wydawania decyzji w sprawie uznania prawidłowości wyboru stosowania metody ustalenia ceny transakcyjnej, Ministerstwo Finansów zapowiedziało wprowadzenie tzw. „uproszczonej procedury uprzedniego porozumienia cenowego”. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez ministerstwo, celem „uproszczonej procedury uprzedniego porozumienia cenowego” ma być potwierdzenie metodologii i narzutu w rozliczeniach wewnątrzgrupowych dotyczących wybranych typów transakcji wskazanych w art. 15e tzw. ustawy o CIT. Ministerstwo wskazało, że opłata z tytułu „uproszczonej procedury uprzedniego porozumienia cenowego” będzie niższa niż w przypadku standardowej procedury.
     • 19.06.2018WSA: Interpretacja chroni również prawo do zwrotu VAT
      Z art. 14p i art. 52 § 1 w związku z art. 14k i art. 14m Ordynacji podatkowej należy wyprowadzić następującą normę prawną: na wniosek podatnika, który stosując się do interpretacji wykazał w deklaracji zwrot podatku nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej i ten zwrot otrzymał, organ podatkowy w decyzji określającej wysokość zwrotu podatku (art. 21 § 3a O.p.) określa również wysokość należności objętej zwolnieniem z tytułu zwrotu podatku, albo - w przypadku uiszczenia tej należności na zasadach określonych w art. 52 O.p. - określa wysokość nadpłaty z tego tytułu - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
      • 28.02.2018WSA. Odsetki za odroczenie terminu płatności: Składnik ceny czy usługa finansowa?
       Kwota podwyższająca cenę o określony procent za każdy miesiąc wydłużenia płatności po dostawie towaru jest odrębną czynnością podlegającą opodatkowaniu jako odpłatne świadczenie usług. Usługi te kwalifikuje się do usług finansowych, które na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT korzystają ze zwolnienia. Jest to bowiem wynagrodzenie za odroczoną płatność za pobrany towar, a nie element kalkulacyjny należności za dostawę towaru - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
       • 22.11.2017Odsetki za zwłokę bez VAT
        Pytanie: Czy na Spółce spoczywa obowiązek dokumentowania należnych od podmiotów gospodarczych i osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej odsetek umownych za zwłokę fakturami, ze wskazaniem w fakturach, że są to usługi finansowe zwolnione z opodatkowania oraz czy spoczywa na stronie obowiązek ewidencjonowania ww. faktur w ewidencjach prowadzonych dla celów podatku od towarów i usług?
        • 05.06.2017VAT. Zabezpieczenie kwoty do zapłaty
         Teza: Przybliżona kwota zobowiązania do zapłaty na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) podlega zabezpieczeniu w trybie art. 33 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.).
         • 24.01.2017NSA. Przedawnienie zobowiązania nie może być instytucją pozorną
          Z uzasadnienia: Przyjęcie stanowiska zaprezentowanego w sprawie przez właściwe organy oraz WSA w Lublinie kłóciłoby się z celami instytucji zawieszenia biegu przedawnienia, uregulowanej w art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, otwierałoby bowiem organom administracji skarbowej drogę do instrumentalnego wykorzystywania przepisu art. 70 § 6 pkt 1) tej ustawy, co byłoby nie do przyjęcia w demokratycznym państwie prawnym. Przy takiej wykładni każde wszczęcie postępowania karnego (karnoskarbowego), nawet w sytuacji braku jakichkolwiek podstaw materialnoprawnych czy procesowych, wywoływałoby skutek w zakresie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
          • 27.06.2016Przeróbka samochodu a podatek akcyzowy
           Teza: Wykorzystywanie niezgodnie z jego przeznaczeniem wyłączenia spod opodatkowania akcyzą przewidzianego dla samochodów nieosobowych (CN 8704), do samochodów (8703), którym krótkotrwale zmieniono przeznaczenie na nieosobowe, prowadzi do nadużycia prawa. Krótkotrwała odwracalna przeróbka pojazdu nie może zniweczyć obowiązku zapłaty podatku według zasad narzuconych przez państwo w ustawie podatkowej.
           • 25.05.2016Prawo i podatki. Nowe zasady funkcjonowania lombardów
            W polskim prawie nie ma definicji lombardu. Pod pojęciem tym powszechnie rozumie się instytucję, w której udzielane są pożyczki pod zastaw pozostawionych przedmiotów. W przypadku gdy pożyczka wraz z jej oprocentowaniem oraz opłatą za przechowywanie zastawionych rzeczy będących zabezpieczeniem pożyczki zostanie spłacona w umówionym terminie, pożyczkobiorca odzyskuje zastawiony przedmiot. W innym przypadku rzecz będąca zabezpieczeniem pożyczki przechodzi na własność lombardu i może zostać wystawiona do sprzedaży.
            • 07.03.2016Krok po kroku, czyli jak rozliczyć PIT za 2015 r.
             Przygotowania do rocznego rozliczenia podatku powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania, na którym powinniśmy się rozliczyć. Może się również okazać, że w danym roku osiągnęliśmy przychody z kilku źródeł (różnego rodzaju), opodatkowane według odmiennych zasad, co może skutkować koniecznością złożenia więcej niż jednego zeznania. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.
             • 04.03.2016Krok po kroku, czyli jak rozliczyć PIT za 2015 r.
              Przygotowania do rocznego rozliczenia podatku powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania, na którym powinniśmy się rozliczyć. Może się również okazać, że w danym roku osiągnęliśmy przychody z kilku źródeł (różnego rodzaju), opodatkowane według odmiennych zasad, co może skutkować koniecznością złożenia więcej niż jednego zeznania. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.
              • 13.11.2015WSA. Odsetki karne powinny być przypisane do należności głównej
               Z uzasadnienia: Skoro odsetki, jako świadczenie akcesoryjne są bezpośrednio i ściśle związane z przychodem z tytułu odpłatnego zbycia akcji, a odsetki te nie mogłyby powstać, gdyby nie obowiązek zapłaty ceny za akcje, to nie ma uzasadnionych podstaw do przyjęcia, że należność główna oraz odsetki za nieterminowe uiszczenie ceny za zbyte akcje powinny być przypisane do dwóch odrębnych źródeł przychodów. Nie sposób bowiem za odrębne źródło przychodów uznać przychodów z odpłatnego zbycia akcji (papierów wartościowych) i odsetek od kwoty sprzedanych akcji.
               • 28.07.2015Podatki 2015: Sejm apeluje o nowe podejście do opcji walutowych
                Sejmowa komisja ds. finansów publicznych uchwaliła dezyderat do resortu finansów, w którym odnosi się do stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) względem opcji walutowych. Posłowie apelują o ukrócenie stosowania arbitralnej oceny racjonalności podejmowanych przed przedsiębiorców działań.
                • 06.07.2015Ustawa o terminach zapłaty - odsetki cywilnoprawne będą niższe
                 Wysokość odsetek cywilnoprawnych zostanie obniżona – wynika z nowej wersji projektu nowelizacji ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Przygotowane przez resort gospodarki zmiany krytycznie ocenia część ekspertów.
                 • 03.07.2015Ustawa o terminach zapłaty - odsetki cywilnoprawne będą niższe
                  Wysokość odsetek cywilnoprawnych zostanie obniżona – wynika z nowej wersji projektu nowelizacji ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Przygotowane przez resort gospodarki zmiany krytycznie ocenia część ekspertów.
                  • 18.05.2015Eksperci postulują zmiany ws. odsetek podatkowych
                   W ramach zmian proponowanych w projekcie nowelizacji ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych można by wprowadzić także nowe przepisy dotyczące konstrukcji odsetek podatkowych - uważają eksperci Konfederacji Lewiatan. Organizacja postuluje ujednolicenie zasad.
                   • 15.05.2015Eksperci postulują zmiany ws. odsetek podatkowych
                    W ramach zmian proponowanych w projekcie nowelizacji ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych można by wprowadzić także nowe przepisy dotyczące konstrukcji odsetek podatkowych – uważają eksperci Konfederacji Lewiatan. Organizacja postuluje ujednolicenie zasad.
                    • 16.12.2014Odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółki
                     Odpowiedzialność członka zarządu za zaległości podatkowe spółki nie może mieć miejsca zarówno wtedy, jeśli przesłanki do złożenia wniosku o upadłość zaistniały, gdy nie miał on jeszcze wpływu na podjęcie kroków zmierzających do ogłoszenia upadłości spółki, jak i wtedy, gdy tego wpływu już nie miał. Okres 2 miesięcy pomiędzy wyborem na prezesa spółki a złożeniem wniosku o upadłość, jest "właściwym czasem" o którym mowa w art. 116 par. 1 pkt 1 lit. a Ordynacji podatkowej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                     • 11.09.2014Odpowiedzialność członka zarządu a wniosek o upadłość
                      Z uzasadnienia: Jeśli przesłanki, którymi kieruje się dany członek zarządu opóźniając decyzję o złożeniu wniosku o upadłość, choć wątpliwe, są oparte na trudnych do zweryfikowania w danym momencie dowodach, może on zostać uwolniony od odpowiedzialności karnej, bądź stopień jego zawinienia może ulec zmniejszeniu.
                      • 09.09.2014Abolicja składek ZUS nie dla emerytów i rencistów
                       Interpelacja nr 26952 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie konieczności rozważenia rozszerzenia zakresu podmiotowego stosowania tzw. ustawy abolicyjnej
                       • 04.08.2014Wypłaty z ZFŚS do zmiany?
                        Interpelacja nr 26438 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie problemów związanych z wypłatami świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
                        • 09.04.2014Nieujawnione źródła przychodów. „Pięć żywiołów” – co po wyroku SK 18/09
                         „Pięć żywiołów” (elementów) to jedna z ważniejszych starochińskich (również hinduistycznych) filozofii. Według niektórych, „pięć” to magiczna liczba doskonała. Jest w tym zapewne ziarno prawdy, ponieważ liczba ta wpisuje się również w problematykę wznowienia postępowania w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 18 lipca 2013 r., o sygnaturze SK 18/09.
                         • 02.09.2013Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.
                          Faktyczne wykonywanie obowiązków członka zarządu w spółce z o.o., nawet po formalnej rezygnacji z funkcji członka zarządu w tejże spółce z o.o., powoduje odpowiedzialność podatkową tego podmiotu przewidzianą w art. 116 § 2 ordynacji podatkowej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                          • 23.08.2013Ceny transferowe na celowniku kontrolerów skarbowych
                           Kontrolerzy skarbowi coraz częściej biorą pod lupę kwestię cen transferowych. W efekcie aż 60 proc. spółek dominujących płaci karne odsetki z tytułu korekty cen – to główne wnioski z nowego badania firmy doradczej EY pn. „Global Transfer Pricing Survey”. Jak wynika z badania, polityka cen transferowych staje się wyraźnie mniej bezpieczną metodą optymalizacji podatkowej. Podobne tendencje widoczne są także w Polsce.
                           • 06.08.2013Umorzone odsetki a przychód w PIT
                            Pytanie podatnika: Na jakiej podstawie umorzenie 50% odsetek karnych jest traktowane jako przychód?
                            • 23.07.2013Spóźniona zapłata a odliczenie VAT przez nabywcę produktów rolnych
                             Wykładnia art. 116 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie może prowadzić do naruszenia zasad: neutralności VAT, proporcjonalności - w rozumieniu art. 31 ust. 3 w zw. z art. 2 Konstytucji RP i art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej oraz ochrony prawa własności - w rozumieniu art. 21 ust. 1 w zw. z art. 64 ust. 1 Konstytucji RP, co oznacza, że przepis ten należy rozumieć w ten sposób, że nie pozbawia on podatnika dokonującego spóźnionej zapłaty należności rolnikowi ryczałtowemu za nabyte produkty rolne lub usługi, obejmującej zryczałtowany zwrot podatku, prawa do odzyskania kwoty tego zwrotu- orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                             • 03.06.2013Fiskus nadużywa mandatów za drobne przewinienia przedsiębiorców
                              Interpelacja nr 16947 do ministra finansów w sprawie wystawiania mandatów za wykroczenia skarbowe
                              • 13.05.2013Odpowiedzialność karna płatnika, który nie wpłacił podatku pobranego od podatnika
                               Kodeks karny skarbowy (ustawa z 10 września 1999 r.; tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 186, dalej: K.k.s.) przewiduje różne kwalifikacje prawne czynów płatnika, który nie wypełnia swoich podstawowych obowiązków. Inaczej więc traktowany jest płatnik, który nie pobrał podatku od podatnika albo pobrał go za mało.
                               • 30.04.2013Odpowiedzialność karna płatnika
                                Płatnik zobowiązany jest do obliczenia i pobrania podatku od podatnika, a następnie – do wpłacenia go organowi podatkowemu. Oprócz tego powinien składać odpowiednie deklaracje podatkowe i informacje. Jeśli tych obowiązków nie wykonuje albo wykonuje je nieprawidłowo, ponosi odpowiedzialność nie tylko podatkową (w postaci odsetek), lecz także karną skarbową.
                                • 11.03.2013Prawa i obowiązki podatnika
                                 Wszyscy jesteśmy zobowiązani do ponoszenia świadczeń publicznych - w tym płacenia podatków. Stanowi o tym art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Broszura niniejsza ma na celu przedstawienie katalogu podstawowych praw, które nam - jako podatnikom - przysługują oraz obowiązków, które musimy wypełniać.
                                 • 05.03.2013Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym: Wykonanie, umorzenie, przedawnienie, wygaśnięcie i nieistnienie obowiązku
                                  Na gruncie przepisów ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (u.p.e.a.) swoistego rodzaju „środkiem zaskarżenia” są zarzuty. Stosownie do art. 27 § 1 pkt 9 u.p.e.a. zarzuty w sprawie prowadzenia egzekucji mogą zostać zgłoszone w terminie 7 dni od dnia doręczenia zobowiązanemu tytułu wykonawczego. Należy jednak podkreślić, iż instytucja zarzutów jest w pewnym stopniu sformalizowana. Prawodawca w u.p.e.a. ustanowił enumeratywny katalog podstaw zgłoszenia zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji (art. 33 u.p.e.a.). Wyłącznie okoliczności wyliczone w tym katalogu mogą zatem stanowić podstawę zarzutu.
                                  • 17.09.2012Spadek wartości nieruchomości na skutek ustaleń planu miejscowego - odszkodowanie
                                   Opłata planistyczna, zwana też rentą planistyczną, to nie tylko roszczenie gminy wobec właścicieli nieruchomości, które zostały zbyte w okresie pierwszych pięciu lat obowiązywania planu i których wartość wzrosła w wyniku jego zmiany (art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Otóż kolejny art. 37 ust. 1 wskazuje na możliwość dochodzenia roszczenia odszkodowawczego przez właściciela lub użytkownika wieczystego, wobec gminy w przypadku obniżenia wartości nieruchomości:
                                   • 03.09.2012Odsetki karne za nieterminowe uiszczenie opłaty planistycznej
                                    Niezwykle często występującą kwestią sporną jest naliczanie odsetek karnych za nieterminowe uiszczenie opłaty planistycznej, ustanowionej w drodze prawomocnej decyzji. Żaden przepis ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie reguluje wprost tej kwestii jednak w komentarzu do niniejszej ustawy znajduje się następujący zapis ”... w związku z brakiem wyraźnej regulacji problemem jest, czy do opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 komentowanego artykułu, zastosowanie mają przepisy ustawy z 29.8.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), czy też przepisy KPA”.
                                    • 17.07.2012Czynny żal czyli jak uniknąć kary
                                     W przypadku gdy sprawca popełnia przestępstwo lub wykroczenie penalizowane przez przepisy ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765, z późn. zm.; dalej zwany KKS), podlega karze przewidzianej za dany czyn. Ustawodawca przewidział jednak instytucje, które pomimo wypełnienia przesłanek przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, pozwalają sprawcy uniknąć kary. Są to mianowicie czynny żal, dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, odstąpienie od wymierzenia kary.
                                     • 31.10.2011Jak rozliczać podatek odroczony? Wynik bilansowy a wynik podatkowy
                                      Jakie są przyczyny różnicy pomiędzy wynikiem brutto a podstawą opodatkowania? Przede wszystkim, ustawa podatkowa wyłącza pewne kategorie z kosztów/przychodów podatkowych oraz w niektórych przypadkach odmiennie reguluje moment uznania kosztu za poniesiony, a przychodu za osiągnięty.
                                      • 25.07.2011Konsekwencje podatkowe niezłożenia deklaracji VAT
                                       Podmioty zarejestrowane jako czynni podatnicy podatku VAT muszą pamiętać o składaniu deklaracji podatkowych w terminie. Niezłożenie przez podatnika deklaracji lub oświadczenia w terminie jest wykroczeniem skarbowym.
                                       • 09.06.2011Skutki podatkowe umorzenia odsetek w ugodzie z bankiem
                                        Umorzenie (redukcja) odsetek oraz kosztów w ugodzie zawartej między bankiem a spadkobiercą kredytobiorcy, dokonane pod warunkiem spłaty zadłużenia głównego w sposób określony w tej ugodzie, oznacza otrzymanie przez spadkobiercę kredytobiorcy - po dokonaniu wspomnianej spłaty - nieodpłatnego świadczenia, które jest przychodem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                        • 01.04.2011Idzie lepsze
                                         Warto czasem czekać na dobre wiadomości. Bo kto czeka, ten się doczeka. Ileż to razy pisałem, że będzie lepiej. I co? I proszę bardzo! Od przyszłego roku będzie w końcu podatek liniowy. Komisja sejmowa Przyjazne Państwo wzięła się wreszcie do roboty i pod nóż poszła ustawa o podatku VAT. Jednak dało się uprościć. Jak się chce to można opisać podatek na trzech stronach.
                                         • 25.03.2011Prawa i obowiązki podatnika
                                          Ministerstwo Finansów opublikowało na swoich stronach internetowych poradnik dla podatników – przedstawiający w sposób ogólny ich prawa i obowiązki. Objętościowo rzecz biorąc podatnicy mają w poradniku więcej praw niż obowiązków. Ale oczywiście różny jest ciężar gatunkowy tych wzajemnych zobowiązań. Zachęcam do lektury.
                                          • 15.03.2011Poradnik potencjalnego przestępcy podatkowego (2) – Jak uniknąć kary
                                           Ilość przestępstw i wykroczeń skatalogowanych w Kodeksie Karnym Skarbowym jest bardzo duża. Żartobliwie można powiedzieć, że każdy znajdzie tam coś dla siebie. Ale z podatkami, urzędami i urzędnikami zajmującymi się podatkami żartów nie ma – i kwestie prawidłowego realizowania swoich powinności podatkowych musimy traktować wyjątkowo poważnie. Niestety - czasem zdarzy się, że nieświadomie (a czasami ze zwykłego lenistwa lub niedbalstwa) popełnimy jakieś wykroczenie lub przestępstwo. Są wtedy sposoby, żeby uniknąć kary – ale wymaga to od wykraczającego podjęcia określonych w Kodeksie Karnym Skarbowym (KKS) działań.
                                           • 05.01.2011Polaku, nie irytuj się
                                            Nowy rok, nowe pomysły na biznes. Na rynku pojawiła się właśnie gra strategiczno losowa „Polandpoly”. Producent obiecuje świetną zabawę w gronie rodziny lub przyjaciół. Muszę się pochwalić: jestem jednym z pierwszych posiadaczy gry. Jako znany trendsetter dostałem piętnasty egzemplarz z limitowanej serii „exclusive”. Zaprosiłem kilku kumpli, schłodziłem zgrzewkę puszczańskiego i rozpoczęliśmy wycieczkę po planszy. Zabawa przypomina „Monopol”. Gracz dostaje żetony, pieniądze i kostkę.
                                            • 07.12.2010Kredyty: Zalecenia KNF dla pożyczkobiorców
                                             Komisja Nadzoru Finansowego przestrzega przed pochopnym zaciąganiem kredytów na pokrycie przedświątecznych wydatków. Zwraca uwagę, że kredyty przeznaczone na cele konsumpcyjne - w szczególności gotówkowe, w rachunku bieżącym i związane z kartami kredytowymi – są najmniej bezpieczne spośród wszystkich kredytów udzielanych gospodarstwom domowym. Na koniec października 2010 r. wartość kredytów konsumpcyjnych wyniosła 139,9 mld zł, a udział kredytów zagrożonych zwiększył się do 16,9 proc. z 13 proc. w grudniu 2009 r.  
                                             • 06.12.2010Kodeks karny skarbowy – BCC proponuje nowelizację
                                              Business Centre Club domaga się zmiany kodeksu karnego skarbowego polegającej na wyłączeniu odpowiedzialność karnej tych przedsiębiorców, którzy z własnej woli uregulowali zaległe zobowiązania wobec Skarbu Państwa wraz z należnymi odsetkami. Według organizacji, aparat skarbowy zbyt rygorystycznie egzekwuje przepisy, nakładając grzywny w wysokości dziesiątek tysięcy złotych na podatników, którzy zalegali ze spłatą należności z powodu problemów wynikających ze spowolnienia gospodarczego.  
                                              • 30.11.2010Umowy o karty płatnicze z niedozwolonymi klauzulami
                                               W ciągu ostatnich sześciu miesięcy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeanalizował 280 wzorców umów o karty płatnicze stosowanych przez 12 banków, w tym także regulaminy oraz tabele opłat i prowizji. Kontrolerzy zakwestionowali 45 klauzul - niekorzystne postanowienia były stosowane przez wszystkie przebadane banki. Zarzuty UOKiK dotyczą głównie zapisów, które mogą być uznane za niedozwolone, postanowień naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy oraz znajdujących się w rejestrze klauzul niedozwolonych.  
                                               • 23.11.2010WSA: Nie tylko aktualna sytuacja majątkowa jest istotna przy umarzaniu zaległości podatkowej
                                                Tezy: Organy podatkowe dokonując rozstrzygnięcia w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowej na podstawie art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa niewątpliwie zobowiązane były do ustalenia stanu faktycznego, stanu majątkowego skarżącego na dzień wydania decyzji, jednak w okolicznościach sprawy, kiedy to skarżący podnosił, że uzyskane środki finansowe stanowią skapitalizowaną rentę, mającą służyć skarżącemu przez okres 40 lat do czasu uzyskania wieku emerytalnego, winny z dbałością odnieść się do tej argumentacji, bowiem jest ona przejawem ważnego interesu podatnika. Nie można było w okolicznościach faktycznych sprawy ograniczyć rozważań do aktualnej sytuacji majątkowej skarżącego. Tym bardziej, jeśli się zważy, że wyliczony podatek stanowi prawie jedną trzecią uzyskanej jako odszkodowanie i zadośćuczynienie kwoty.
                                                • 19.11.2010Dwie kary za niepłacenie składek na ZUS niedopuszczalne
                                                 Podwójna sankcja za nieodprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne jest niezgodna z ustawą zasadniczą oraz ratyfikowanymi przez Polskę międzynarodowymi porozumieniami w sprawie ochrony praw człowieka i obywatela – orzekł Trybunał Konstytucyjny. Zakwestionowane przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz kodeksu karnego utracą obowiązującą moc z upływem osiemnastu miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku.  
                                                 • 20.10.2010Abonamenty medyczne – potworne zamieszanie
                                                  Interpelacja nr 17922 do ministra finansów w sprawie zaległości podatkowych związanych z opłacaniem przez pracodawców na rzecz pracowników tzw. pakietów medycznych
                                                  • 18.10.2010Zakup ze środków ZFŚS a VAT
                                                   Pytania podatnika: Czy wydanie pracownikom towarów lub udostępnienie im usług uprzednio zakupionych na podstawie faktur VAT ze środków ZFŚS przez zakład pracy, bez częściowej odpłatności (partycypacji w kosztach) z ich strony (jak i częściowo odpłatne), winno być opodatkowane podatkiem od towarów i usług z równoczesnym prawem do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy ich nabyciu?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] następna strona »