Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

obowiązki osób prawnych

 • 26.08.2010Przekształcenie spółki z o.o. w jawną a podatek dochodowy
  Pytanie podatnika: Czy przekształcenie spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) w spółkę jawną niesie za sobą obowiązki w podatku w podatku dochodowym od osób prawnych dla spółki przekształcanej, tj. czy z tytułu ww. przekształcenia powstaje w spółce kapitałowej przychód podlegający opodatkowaniu w rozumieniu art. 12-14 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
  • 25.08.2010Ulga mieszkaniowa: Dopłata do większego mieszkania jest celem mieszkaniowym
   Pytanie: W ubiegłym roku odziedziczyłam po zmarłej matce udział wynoszący 1/2 w mieszkaniu własnościowym. Postanowienie sądu o nabyciu spadku uprawomocniło się w styczniu tego roku. W czerwcu br. mieszkanie to zostało sprzedane. Uzyskany ze sprzedaży dochód planuję wydać na zakup mieszkania na rynku pierwotnym albo wtórnym. Gdyby nie udałoby mi się kupić mieszkania, planuję wydać uzyskany dochód jako dopłatę do zamiany mojego i mojego męża spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na większe mieszkanie własnościowe. Czy dopłata wynikająca z umowy zamiany mieszkania na większe jest realizacją celu mieszkaniowego, który zwalnia od obowiązku zapłaty 19% podatku dochodowego?
   • 24.08.2010KUP: Dokumentowanie wydatków poniesionych przez pracowników
    Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione przez pracowników spółki w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych, udokumentowane: 1. paragonami fiskalnymi podpisanymi przez tych pracowników, 2. fakturami wystawionymi na pracowników, 3. biletami lotniczymi wystawionymi na pracowników, 4. biletami kolejowymi i biletami dotyczącymi przejazdów za granicą, podpisanymi przez tych pracowników, 5. oświadczeniami pracowników zawierającymi informacje o wydatku, celu jego poniesienia, przyczynach braku odpowiedniej dokumentacji i podpisy tych pracowników, będą stanowić dla spółki koszt uzyskania przychodu?
    • 20.08.2010Darowizna firmowego samochodu na rzecz żony prowadzącej działalność gospodarczą
     Pytanie podatnika: Czy po stronie żony, jak i męża powstają jakieś obowiązki na gruncie podatku od towarów i usług?
     • 16.08.2010MF: Nie będzie ustawy abolicyjnej obejmującej podatek od abonamentów medycznych
      Zapytanie nr 7325 do ministra finansów w sprawie skutków uchwały NSA dotyczącej konieczności płacenia podatku dochodowego od abonamentu medycznego wykupionego przez pracodawcę pracownikowi
      • 11.08.2010Emisja akcji a koszty uzyskania przychodów
       Przedsiębiorstwa, które myślą o dalszym rozwoju, potrzebują funduszy na realizację swoich strategii gospodarczych. W tym celu często korzystają z pośrednictwa rynku kapitałowego, decydując się na podwyższenie kapitału lub emisję akcji. Środki pozyskane przez spółkę w związku z emisją akcji lub udziałów mogą pomóc jej w realizacji nowych inwestycji, usprawnić efektywność finansowania swojej działalności, a także zmniejszyć koszty związane z obsługą istniejącego zadłużenia spółki. Ponadto wyodrębnić można szereg innych korzyści związanych z obecnością spółki na giełdzie lub pozyskaniem nowych inwestorów przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które bez wątpienia mogą przyczynić się do zwiększenia przychodów spółki osiąganych z jej podstawowej działalności.
       • 04.08.2010Przekształcenia przedsiębiorstw – zagadnienia ogólne
        Dla realizacji zamierzonego celu gospodarczego w trakcie prowadzenia działalności mogą zaistnieć warunki, które skłaniać będą przedsiębiorcę do zmiany, przekształcenia dotychczas prowadzonej działalności w inną formę prawną. Przy podejmowaniu decyzji przedsiębiorca winien jednak każdorazowo ocenić zalety i wady danej formy oraz jej specyfikę.
        • 30.07.2010Moment zaliczenia do KUP wynagrodzenia za rezygnację z najmu
         Z art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie wynika sposób rozliczenia kosztów, zgodnie z którym moment kwalifikacji kosztów uzyskania przychodu jest określony w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Faktyczna data zapisu w księgach rachunkowych nie powinna zmieniać klasyfikacji i momentu klasyfikacji danego wydatku, jako kosztu w rozumieniu art. 15 ust. 4e. Faktyczna data zapisu w księgach jest datą technicznego wprowadzenia informacji do systemu, a nie datą ujęcia kosztu. Jeżeli strona wykaże, że "jednorazowe wynagrodzenie za rezygnację", zaliczające się do kosztów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, nie ma związku z okresem przekraczającym rok podatkowy, to "jednorazowe wynagrodzenie za rezygnację" należy potrącić w dacie jego poniesienia, zgodnie z art. 15 ust. 4d zdanie pierwsze u.p.d.o.p.
         • 29.07.2010Orzecznictwo: Leasing samochodu – w trakcie kontroli urząd będzie dokładny
          Tezy informacyjne: I. Art. 123 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) zawiera obowiązek organów podatkowych do określonego zachowania się, z którym skorelowane jest uprawnienie stron do czynnego udziału w postępowaniu podatkowym. Podatnik w ramach tych uprawnień winien wskazać źródła dowodowe, czy choćby okoliczności, które wymagają dowodu dla wyjaśnienia sprawy ze względu na wątpliwości jakie w jego ocenie zebrane dowody wzbudzają lub zaistniałych zdarzeń gospodarczych nie potwierdzają.
          • 26.07.2010Refakturowanie usług transportu na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych
           Pytania podatnika: 1. W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy w przypadku refakturowania usług? 2. W którym momencie następuje wykonanie usługi będącej przedmiotem refakturowania?
           • 23.07.2010Wypłaty dla pracowników dokonanych z podziału zysku jako KUP
            Należne udziałowcom dywidendy z tytułu udziału w spółce kapitałowej są środkami przenoszonymi z majątku tejże spółki do majątku jej wspólnika, które to świadczenie stanowi realizację szczególnego zobowiązania wynikającego z relacji spółka kapitałowa - wspólnik. Z tych tez względów świadczenia takiego nie można traktować jako poniesionego w celu uzyskania przychodu przez osobę prawną. Czym innym niż wypłata dywidendy wspólnikowi jest natomiast wypłacanie przewidzianych regulaminem wewnętrznym spółki świadczeń zatrudnionym w niej pracownikom, nawet jeżeli źródłem środków na realizację tejże wypłaty będzie osiągnięty przez spółkę w poprzednim roku zysk netto.
            • 23.07.2010Zadośćuczynienie za wypadek przy pracy w kosztach firmy
             Pytanie podatnika: Czy zwrot kosztów leczenia oraz wypłaty tzw. rent wyrównawczych oraz zadośćuczynienia, będące następstwem wypadków przy pracy, stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów o charakterze pośrednim?
             • 21.07.2010Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi kapitałowo – skutki niewłaściwego dokonywania takich transakcji
              Z perspektywy przepisów prawa podatkowego pomiędzy danymi podmiotami mogą istnieć powiązania zarówno osobowe, jak i kapitałowe. Zaistnienie takich powiązań narzuca przedsiębiorstwom szczególne obowiązki i z drugiej strony naraża na wyższy niż w przypadku podmiotów niezależnych poziom ryzyka podatkowego. Sprowadza się ono zasadniczo do możliwości zastosowania przez organy podatkowe tzw. sanacyjnej stawki w podatku dochodowym, która wynosi aż 50% oszacowanego przez urzędy dochodu.
              • 12.07.2010Leasing w spadku
               Pytania podatnika:  Czy w przedstawionym stanie faktycznym: 1. wstąpienie spadkobiercy w prawa i obowiązki zmarłego korzystającego, ma wpływ na dalszą kwalifikację zawartej uprzednio umowy jako tzw. podatkowej umowy leasingu? 2. raty leasingowe stanowią przychód finansującego w całym okresie obowiązywania umowy pod warunkiem spełnienia wymogów przewidzianych dla tzw. podatkowej umowy leasingu w momencie zawarcia umowy?
               • 06.07.2010Orzecznictwo: Przy wydawaniu interpretacji organ podatkowy nie może kwestionować stanu faktycznego
                Z uzasadnienia: „W orzecznictwie sądowoadministracyjnym prezentowany jest pogląd, który Sąd w niniejszym postępowaniu w pełni podziela, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia interpretacji nie może toczyć się spór co do faktów. Organ podatkowy ma obowiązek przyjąć za wnioskodawcą do oceny prawnej stan faktyczny przez niego przedstawiony. Stanu tego organ nie może kwestionować, weryfikować, czy zmieniać.”
                • 30.06.2010Orzecznictwo SN: Praca nie dla udziałowca?
                 Z uzasadnienia: Czy w świetle podstawowych cech stosunku pracy oraz istoty ustroju pracy, którego podstawą jest wymiana świadczeń między właścicielem środków produkcji (pracodawcą) a pracownikiem, wspólnik dwuosobowej spółki z o.o., mający w niej większościowe udziały, może być uznany za pracownika? Zagadnienie to nie zostało w dotychczasowym orzecznictwie i doktrynie jednoznacznie rozstrzygnięte. W szczególności Sąd Najwyższy w wyroku z 16 grudnia 1998 r., II UKN 394/98, OSNP 2000 nr 4, poz. 159, uznając dopuszczalność potraktowania takiego wspólnika za pracownika, stwierdził jednocześnie, że skala większości (przewagi) bądź kontroli posiadanej przez takiego wspólnika, jak też sposób ich wykorzystywania mogą w okolicznościach konkretnego przypadku usprawiedliwiać ocenę, że status wykonawcy pracy został "wchłonięty" przez status właściciela kapitału, co na płaszczyźnie społeczno-ekonomicznej, a w konsekwencji także na płaszczyźnie prawnej przenosiłoby daną osobę poza obręb "świata pracy najemnej".
                 • 28.06.2010W spółkach osobowych rok obrotowy musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym
                  Interpelacja nr 16037 do ministra finansów w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczących zasad opodatkowania będącego osobą fizyczną wspólnika spółki, w której przypadku rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem podatkowym
                  • 23.06.2010Zobowiązania pracodawcy wobec pracownika oddelegowanego
                   Zapytanie nr 6877 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zobowiązań pracodawcy wobec pracownika zatrudnionego na pełen etat w Polsce, wysyłanego do pracy we Francji
                   • 21.06.2010Zwrot kosztów stosowania zwolnień i ulg przewozowych a obowiązek w VAT
                    Jeśli spółka stosuje jednostkowo zwolnienia i ulgi dla pasażerów na przestrzeni całego miesiąca i na koniec wystawia fakturę na kwotę będącą iloczynem faktycznie zrealizowanych przewozów z zastosowaniem wyżej ulg i zwolnień i różnicy między ceną normalnego biletu a kwotą uzyskaną z tytułu zrealizowanych przewozów ulgowych bądź ze zwolnieniem, to nie ma tu zastosowania żaden szczególny przepis dotyczący momentu powstania obowiązku podatkowego i zastosowanie mają przepisy ogólne, czyli art. 19 ust. 1, a w dalszej konsekwencji art. 19 ust. 4 ustawy o VAT – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.
                    • 21.06.2010Czy będą ułatwienia dla przedsiębiorców w rozliczaniu z ZUS?
                     Interpelacja nr 15966 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wnoszonych przez przedsiębiorców opłat wynikających z dokonywanych przelewów na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz ubezpieczenia zdrowotne zatrudnionych pracowników oraz ułatwień w opłacaniu składek
                     • 26.05.2010Obowiązki płatnika: Zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia
                      Pytanie podatnika: Czy podatnik powinien wpłacić kwotę netto czy brutto nienależnie pobranego dodatkowego wynagrodzenia? Czy płatnik powinien dokonać korekty deklaracji rocznej PIT-4R i pomniejszyć przekazany podatek?
                      • 25.05.2010Możliwość złożenia korekty zeznania podatkowego
                       Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo do dokonania korekty zeznania podatkowego PIT-36L za rok 2006 polegającej na uwzględnieniu w kosztach uzyskania przychodów diet z tytułu podróży służbowych kierowców?
                       • 20.05.2010Odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę a koszty podatkowe
                        Jeśli pracodawca w aneksie do umowy o pracę zawartej z pracownikiem przyznał mu prawo do rekompensaty na wypadek rozwiązania stosunku pracy, wypłata takiego świadczenia stanowi koszt pracodawcy. Jeżeli odszkodowanie zostanie przyznane pracownikowi na podstawie wyroku sądu, jego wypłata jest także świadczeniem ze stosunku pracy. Stanowi ono koszt pośredni pracodawcy, który jest potrącalny w dacie wypłaty – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.
                        • 20.05.2010Darowizny: Wpłata na konto dewelopera nie wyklucza prawa do zwolnienia
                         Podlega zwolnieniu od podatku nabycie tytułem darowizny środków pieniężnych, jeżeli nabycie to zostało zgłoszone organowi podatkowemu we właściwym czasie i udokumentowane dowodem przekazania na rachunek bankowy prowadzony dla innego, niż obdarowany, podmiotu, ale na rzecz obdarowanego. Sformułowanie użyte w art. 4a ust 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn "na rachunek bankowy nabywcy" nie oznacza, że musi to być konto, jakie bank prowadzi dla obdarowanego.
                         • 18.05.2010Wpływ migracji zamożnych podatników na dochody samorządów
                          Interpelacja nr 15053 do ministra finansów w sprawie propozycji zmian w zakresie zasad naliczania dochodów gmin i powiatów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
                          • 17.05.2010Indywidualna stawka amortyzacyjna dla ulepszonego budynku
                           Pytanie podatnika: Czy po wniesieniu nieruchomości do spółki możliwe jest zastosowanie dla budynku handlowo-usługowego, będącego przedmiotem ulepszeń, indywidualnej stawki amortyzacji wynoszącej 33,33% rocznie?
                           • 14.05.2010Darowizny: Dyskryminacja podatkowa związków partnerskich
                            Z uzasadnienia: Zdaniem Sądu organy podatkowe właściwie zinterpretowały znajdujące zastosowanie w sprawie przepisy oraz wskazały środki prawne uniemożliwiające zrealizowanie interesu strony i uwzględnienie intencji wynikających z treści wniosku. Pozostawanie w jednopłciowym związku partnerskim nie stanowi samodzielnej podstawy do skorzystania z ulgi podatkowej wynikającej z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, albowiem ulga ta przysługuje jedynie małżonkom, którymi zgodnie z obowiązującymi przepisami Konstytucji i Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego są mężczyzna i kobieta, którzy taki związek formalnie zawarli.
                            • 14.05.2010Abonamenty medyczne: MF nie wierzy w dobre intencje pracodawców
                             Interpelacja nr 15189 do ministra finansów w sprawie podatku dochodowego od świadczeń na rzecz ochrony zdrowia pracowników
                             • 13.05.2010VAT po zmianach: Jak prawidłowo wypełniać deklaracje VAT-7
                              Wraz z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług (która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.) zmianie uległy wzory deklaracji, które podatnicy winni składać celem rozliczenia się z fiskusem (w szczególności deklaracji VAT-7, deklaracji VAT-7K oraz deklaracji VAT-7D). Przypomnijmy, że deklaracje VAT-7 składają podatnicy VAT czynni, obowiązani do składania deklaracji za okresy miesięczne. Deklaracje dla podatku od towarów i usług VAT-7K składają mali podatnicy rozliczający podatek za okresy kwartalne. Od początku 2009 r. obowiązuje również trzeci wzór deklaracji, a mianowicie deklaracja VAT-7D – składana przez podatników (innych niż mali), którzy wybrali kwartalny okres dokonywania rozliczeń z tegoż tytułu.
                              • 12.05.2010Ryczałt energetyczny dla wrażliwych odbiorców
                               Przyznanie ryczałtu energetycznego tzw. odbiorcom wrażliwym oraz rekompensaty przedsiębiorstwom energetycznym poprzez transfer środków finansowych dokonywany przez ośrodki pomocy społecznej przewidują założenia do aktów prawnych wprowadzających system ochrony uboższych nabywców energii elektrycznej. Dokument na wniosek ministra gospodarki zatwierdził rząd. Systemem bonifikat objętych zostanie 629 tys. rodzin.
                               • 04.05.2010Orzecznictwo: Opodatkowanie managerów – bardzo niekorzystna uchwała NSA
                                Teza: Przychody wspólników, o których mowa w art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), uzyskiwane po dniu 1 stycznia 2008 r. z udziału w spółce jawnej uzyskującej przychody na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, nie podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c ust. 1 tej ustawy.
                                • 30.04.2010Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na ZFŚS
                                 Pytanie podatnika: Czy przekazane w roku 2010 kwoty należne i odpisane w latach 2003-2004 Zakładowemu Funduszowi Świadczeń Socjalnych będą stanowiły koszty działalności podatnika w roku podatkowym 2010 na podstawie artykułu 16 ust. 1 pkt 9b i artykułu 15 ust. 4 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
                                 • 29.04.2010Przychody z działów specjalnych produkcji rolnej a obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych
                                  Teza: Podatnik osiągający przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, ma obowiązek ustalania dochodu do opodatkowania na podstawie ksiąg rachunkowych, jeżeli jego przychody netto ze sprzedazy towarów i produktów za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 EURO.
                                  • 20.04.2010Stan implementacji unijnych dyrektyw dotyczących rynku finansowego
                                   Interpelacja nr 14104 do ministra finansów w sprawie zaległości w implementacji unijnych dyrektyw dotyczących rynku finansowego
                                   • 16.04.2010Orzecznictwo: Tabela amortyzacyjna zamiast ewidencji środków trwałych
                                    Z uzasadnienia: W ocenie Sądu, zaskarżona decyzja wydana została z naruszeniem przepisów postępowania, przyjmując błędnie, że tabela amortyzacyjna nie spełnia wymogów formalnych ewidencji środków trwałych i nie może być z nią utożsamiana. W związku z tym, za zasadne należało uznać twierdzenia Skarżącego, że przedstawienie tabel amortyzacyjnych stanowiło wystarczającą podstawę do dokonania odpisów amortyzacyjnych, z uwagi na treść art. 22n ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizyczynych, który wskazuje na wagę istnienia samej ewidencji środków trwałych, a nie innych dokumentów źródłowych.
                                    • 16.04.2010Opodatkowanie dodatku do wynagrodzenia z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej
                                     Pytanie podatnika: Czy dodatek do wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki wypłacany na podstawie Regulaminu Wynagradzania pracownikom pełniącym dodatkowo funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki stanowi przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i powinien być opodatkowany podatkiem dochodowym na zasadach właściwych dla tej kategorii przychodów, czy też powinien być uznany za przychód, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                     • 15.04.2010Postępowanie podatkowe po złożeniu wniosku o stwierdzenie nadpłaty
                                      Teza: Ustawodawca zasadnie nie wprowadził zakazu wszczęcia postępowania w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego, w przypadku, gdy już został złożony wniosek o stwierdzenie nadpłaty w trybie art. 75 § 2 pkt 1 lit. a O.p. Dopóki bowiem zobowiązanie podatkowe jest nieprzedawnione, podatnik może wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty (art. 79 § 2 O.p.), a organ podatkowy może ocenić prawidłowość dołączonego do wniosku skorygowanego zeznania i w razie stwierdzenia wadliwego określenia w nim zobowiązania podatkowego wydać, po uprzednim wszczęciu postępowania podatkowego, decyzję określającą inną wysokość należnego podatku w trybie art. 21 § 3 O.p.
                                      • 14.04.2010Refakturowanie usług transportowych i kurierskich a obowiązek podatkowy w VAT
                                       Pytanie podatnika: Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu refakturowania usług transportowych i kurierskich przez Spółkę na spółki faktycznie korzystające z tych usług?
                                       • 07.04.2010Najem środków transportu pomiędzy małżonkami prowadzącymi odrębną działalność
                                        Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie skup i sprzedaż samochodów. W ramach działalności Wnioskodawca zakupił samochody ciężarowe. Żona Wnioskodawcy prowadzi działalność: transport samochodowy międzynarodowy, jak również krajowy. Wnioskodawca miał spisaną z żoną umowę najmu na te samochody i wystawił jej z tego tytułu fakturę VAT, gdzie ona księgowała ją po stronie kosztów, a Wnioskodawca po stronie przychodów. Wnioskodawca dodał, iż stosownie do otrzymanego wyjaśnienia skorygował wraz z żoną zapisy w podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Jeżeli więc za pozbawione podstaw prawnych jest wystawienie faktury VAT to w jaki sposób, z jaka datą skorygować zapisy w rejestrach VAT? Czy Wnioskodawca wraz z żoną postąpił prawidłowo wycofując wystawione wcześniej faktury, bo faktury korygującej nie może wystawić, jak również faktury wewnętrznej?
                                        • 01.04.2010Co warto wiedzieć o możliwości umorzenia należności z tytułu składek ZUS
                                         Umorzenie jest wyrazem definitywnej rezygnacji z możliwości wyegzekwowania należności z tytułu nieopłaconych składek od podmiotów zobowiązanych do ich uregulowania. Należy zaznaczyć, że z uwagi na publicznoprawny charakter należności z tytułu składek umorzenie jest rozwiązaniem o charakterze wyjątkowym, bowiem terminowe opłacanie należnych składek jest obowiązkiem płatników.
                                         • 31.03.2010Orzecznictwo: Częściowo odpłatne pełnienie funkcji członka zarządu może generować przychód
                                          Z uzasadnienia: Świadczenie otrzymane przez podatnika - spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w postaci pełnienia przez wspólnika tejże spółki funkcji prezesa lub członka zarządu bez wynagrodzenia - w sytuacji, gdy spełniający uzyska lub ma uzyskać w przyszłości wzajemnie pewną korzyść majątkową (w szczególności tzw. dywidendę) - nie jest "nieodpłatnym świadczeniem" w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. Nie ma przy tym znaczenia, czy to świadczenie wzajemne ma taką samą, czy też zbliżoną wartość ekonomiczną. A zatem jedynie w przypadku, gdy funkcję członka zarządu spółki pełni nieodpłatnie (lub częściowo odpłatnie) jej wspólnik, po stronie spółki nie powstaje przychód z nieodpłatnego (częściowo odpłatnego) świadczenia.
                                          • 30.03.2010Świadczenia na rzecz udziałowców, akcjonariuszy oraz członków zarządu
                                           Zgodnie z regulacją prawna wyrażoną w art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej updop) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz udziałowców (akcjonariuszy) lub członków spółdzielni niebędących pracownikami w rozumieniu odrębnych przepisów, z tym że wydatki ponoszone na rzecz członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną są kosztem uzyskania przychodów w części dotyczącej działalności objętej obowiązkiem podatkowym w zakresie podatku dochodowego.
                                           • 30.03.2010Orzecznictwo: Kiedy zwrot nadpłaty wymaga wydania decyzji?
                                            Tezy: I. W art. 247 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.; dalej: O.p.) uregulowana została przesłanka stwierdzenia nieważności, tj. wydanie decyzji bez podstawy prawnej. O braku podstawy prawnej można mówić wówczas, gdy nie istnieje przepis prawa pozwalający regulować daną materię w drodze decyzji administracyjnej. Należy podzielić pogląd, że decyzją wydaną bez podstawy prawnej będzie decyzja w sprawie, którą załatwia się w formie czynności materialno-technicznej.
                                            • 26.03.2010Orzecznictwo: Wniesienie aportu do spółki komandytowej jest neutralne podatkowo
                                             Z uzasadnienia: Z art. 17 ust. 1 pkt. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika wprost, że przychodem z kapitałów pieniężnych jest wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną objętych w zamian za wkład niepieniężny, to w oczywisty sposób nie ma on zastosowania do objęcia w zamian za aport udziałów w spółce komandytowej. Wykładnia rozszerzająca byłaby tu niedopuszczalna. Skoro, bowiem ustawodawca zamieścił szczegółowe regulacje odnoszące się do powstania przychodu w związku z wniesieniem aportu do spółek prawa handlowego posiadających osobowość prawną, natomiast w stosunku do aportów wnoszonych do spółek osobowych tego nie uczynił, to należy uznać, że było to zamierzone działanie. Do takiej interpretacji skłania reguła racjonalnego ustawodawcy.
                                             • 24.03.2010Co dalej z PFRON
                                              Interpelacja nr 13582 do prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad funkcjonowania PFRON od 1 stycznia 2012 r.
                                              • 23.03.2010Orzecznictwo: Przedawnienie odsetek za zwłokę od zaliczek niezapłaconych w terminie

                                               Uchwała: Na podstawie przepisów art. 70 § 1 w związku z art. 53 § 3 lit. a) oraz art. 21 § 4, a także art. 3 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w stanie prawnym obowiązującym w 2004 roku, odsetki od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych zapłaconych w zaniżonej wysokości oraz odsetki od zaliczek niewniesionych w terminie przedawniają się z upływem 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek zapłaty zaliczek.
                                               • 19.03.2010Zwiększenie zatrudnienia przy wysokich składkach na PFRON jest nieopłacalne
                                                Interpelacja nr 13569 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie składek na PFRON
                                                • 18.03.2010Podatek VAT: Dokumentowanie usług eksportowych

                                                 Od początku bieżącego roku (tj. od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług), obowiązują nowe reguły ustalania miejsca świadczenia usług. Zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2010 r. dotyczą przede wszystkim transgranicznego obrotu komercyjnego, tj. czynności realizowanych między podatnikami podatku VAT z różnych państw. Decydującą rolę w niniejszym zakresie odgrywa obecnie miejsce siedziby usługobiorcy (ew. miejsce gdzie znajduje się stała placówka prowadzonej przez niego działalności, bądź też miejsce, w którym zwykle prowadzi on działalność lub ma zwykłe miejsce pobytu). Miejsce to wyznacza bowiem kraj właściwy do opodatkowania podatkiem VAT.
                                                 • 18.03.2010Orzecznictwo: Opłata planistyczna w przypadku darowizny nieruchomości
                                                  Teza: Pobieranie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), nie obejmuje sytuacji gdy nieruchomość została darowana osobie bliskiej
                                                  • 11.03.2010Orzecznictwo: Umorzenie wierzytelności i obowiązek wydania PIT-8C
                                                   Teza: Zainteresowanym w rozumieniu art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2007 r., będzie zarówno podatnik, płatnik lub inkasent, którego indywidualnej sprawy podatkowej dotyczy wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji, jak i inny podmiot, z którego aktywnością ustawa podatkowa wiąże określony obowiązek, np. wydanie informacji podatkowej na druku PIT-8C (art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 25 ] . [ 26 ] . [ 27 ] . [ 28 ] . [ 29 ] . [ 30 ] . [ 31 ] . [ 32 ] . [ 33 ] . [ 34 ] ... [ 36 ] następna strona »