Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akcje polskie

 • 27.07.2010OFE zainwestują więcej w akcje?
  Minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak zapowiedziała kolejne poprawki do założeń ustawy o emeryturach kapitałowych. Poza możliwością dobrowolnego zapisywania się i wychodzenia z OFE, zmniejszeniem składki przekazywanej do funduszy emerytalnych, minister zamierza także znacząco podnieść obowiązujący OFE limit inwestowania w akcje. Obecnie mogą one inwestować poprzez giełdę (akcje, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje) 40 proc. swoich aktywów, po zmianach – do 90 proc.
 • 23.07.2010Wypłaty dla pracowników dokonanych z podziału zysku jako KUP
  Należne udziałowcom dywidendy z tytułu udziału w spółce kapitałowej są środkami przenoszonymi z majątku tejże spółki do majątku jej wspólnika, które to świadczenie stanowi realizację szczególnego zobowiązania wynikającego z relacji spółka kapitałowa - wspólnik. Z tych tez względów świadczenia takiego nie można traktować jako poniesionego w celu uzyskania przychodu przez osobę prawną. Czym innym niż wypłata dywidendy wspólnikowi jest natomiast wypłacanie przewidzianych regulaminem wewnętrznym spółki świadczeń zatrudnionym w niej pracownikom, nawet jeżeli źródłem środków na realizację tejże wypłaty będzie osiągnięty przez spółkę w poprzednim roku zysk netto.
 • 29.06.2010Nieodpłatne przekazanie towarów
  Część wstępna art. 7 ust. 2 ustawy o VAT odnosi się do takiego przekazania towarów, które nastąpiło wyłącznie na cele inne, niż związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem, co oznacza, iż przepis ten pomija takie nieodpłatne przekazanie towarów przez podatnika, które zostało dokonane na cele związane z przedsiębiorstwem przez niego prowadzonym. Ustęp 3 tego przepisu po nowelizacji określa tylko rodzaje towarów, których przekazanie wskazane w ustępie 2, czyli na inne cele niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, zostało wyłączone z zakresu przedmiotowego opodatkowania.
 • 21.06.2010Ponad 200 tys. chętnych na akcje spółki Tauron
  Na akcje Tauron Polska Energia SA, spółki prywatyzowanej w drodze giełdowego debiutu (IPO), zapisało się ponad 200 tys. inwestorów indywidualnych. Ministerstwo Skarbu Państwa ogłosiło, że jest to kolejny, po giełdowej sprzedaży PZU, sukces "akcjonariatu obywatelskiego" w realizacji strategii prywatyzacyjnej. Budowanie księgi popytu w transzy instytucjonalnej, a tym samym sprzedaż akcji w ofercie publicznej, kończy się 21 czerwca.
 • 21.06.2010Wniesienie akcji do spółki jawnej nie powoduje powstania przychodu
  Z uzasadnienia: W myśl art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych (pkt 6 lit. a), a także nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny (pkt 9). W opisanym we wniosku stanie faktycznym brak jest podstaw do zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ww. ustawy, bowiem działania, jakie zamierza podjąć strona, nie spowodują u niej powstania przychodu, gdyż transakcja wniesienia do spółki jawnej wkładu niepieniężnego w postaci akcji nie stanowi odpłatnego zbycia udziałów (akcji), o którym mowa w tym przepisie.
 • 11.05.201012 maja na giełdzie debiutuje PZU SA
  W środę, 12 maja na Giełdzie Papierów Wartościowych odbędzie się pierwsze notowanie  Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA. Będzie to szósta spółka, która zadebiutuje w tym roku na głównym rynku GPW, a także 379. obecna na nim spółka. Podczas środowej sesji inwestorom zostanie przydzielonych blisko 26 mln akcji największej polskiej spółki ubezpieczeniowej o łącznej wartości ponad 8 mld zł.
 • 06.05.2010Krótka sprzedaż na GPW według nowych zasad
  1 lipca tego roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie udostępni inwestorom możliwość zawierania transakcji krótkiej sprzedaży według nowych zasad, czyli zgodnie z postanowieniami znowelizowanej ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Stosowne zmiany w regulaminie i szczegółowych zasadach obrotu giełdowego wejdą w życie 19 maja.
 • 04.05.2010Akcje PZU kupi ćwierć miliona obywateli
  Podczas zakończonych w ubiegłym tygodniu zapisów na akcje PZU SA dla inwestorów indywidualnych, chęć ich nabycia zgłosiło ponad 250 tys. osób, a wśród inwestorów instytucjonalnych dotychczasowy popyt dziewięciokrotnie przekroczył podaż. Zdaniem ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada, wynik ten oznacza ogromne zainteresowanie inwestorów spółką i przełom dla polskiego rynku kapitałowego, a także pokazuje potencjał Warszawy jako centrum finansowego Europy Środkowo-Wschodniej.
 • 20.04.2010Stan implementacji unijnych dyrektyw dotyczących rynku finansowego
  Interpelacja nr 14104 do ministra finansów w sprawie zaległości w implementacji unijnych dyrektyw dotyczących rynku finansowego
 • 11.03.2010Fundusze na budowę centrów konferencyjnych i targowych
  Ruszył nabór projektów do listy projektów indywidualnych w ramach działania III.2 - „Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej” Programu Rozwój Polski Wschodniej. Wsparcie jest dostępne w pięciu wschodnich regionach kraju: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.
 • 09.03.2010MSP sprzedało większość akcji kopalni Bogdanka
  Za ponad 1,1 mld zł Ministerstwo Skarbu Państwa sprzedało na Giełdzie Papierów Wartościowych 46,7 proc. akcji Lubelskiego Węgla „Bogdanka” SA. Akcje zostały nabyte przez wszystkie polskie otwarte fundusze emerytalne po cenie 70,50 zł za sztukę. Spółka zadebiutowała na GPW 25 czerwca 2009 r., a po obecnej sprzedaży kolejnych 15 mln 882 tys. akcji stała się prywatną spółką z akcjonariatem SP na poziomie 4,3 proc.
 • 23.02.2010Mennica Polska na sprzedaż
  Ministerstwo Skarbu Państwa ogłosiło plan sprzedaży akcji Mennicy Polskiej S.A. Zgodnie ze strategią prywatyzacyjną resortu, nabywców mają znaleźć wszystkie posiadane przez państwo akcje spółki. Obecnie do Skarbu Państwa należy 31,6 proc. walorów firmy. Mennica Polska jest jedyną na świecie mennicą notowaną na giełdzie papierów wartościowych.
 • 26.01.2010Jak się liczy dług publiczny
  Interpelacja nr 13269 do ministra finansów w sprawie zadłużenia Polski
 • 22.01.2010KNF: „Inwestowanie w nazwiska” obarczone wysokim ryzykiem
  Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) ostrzega przed kupowaniem akcji spółek o słabej kondycji finansowej, które przyciągają kapitał spekulacyjny nazwiskami znanych inwestorów. To reakcja na pojawiające się informacje zachęcające lokowania kapitału w walory firm, których obecna sytuacja powinna skłaniać do ostrożności.
 • 14.01.2010Orzecznictwo: Ustalenie przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce w zamian za wkład niepieniężny
  Tezy: I. Wobec powyższego skonstatować należy, że prawodawca w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w roku 2009, za przychody z kapitałów pieniężnych uznał nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny. Przez nominalną wartość należy rozumieć wartość istniejącą tylko z nazwy, tytularną, formalną. Takiego rozumienia analizowanego przepisu nie zmienia art. 17 ust. 2 u.p.d.o.f., który w zakresie ustalania wartości przychodów odsyła do odpowiedniego stosowania art. 19 u.p.d.o.f. Słowo "odpowiednie" oznacza, że do ustalenia wartości przychodu określonego w art. 17 ust. 1 pkt 9 ma zastosowanie wyłącznie zdanie pierwsze art. 19 ust. 1 u.p.d.o.f." Uzasadnieniem do odpowiedniego zastosowania tylko ust. 1 jest to, iż przepis, do którego odwołano się może zostać zastosowany jedynie w zakresie, jaki da się pogodzić z charakterem instytucji prawnej regulowanej przepisem odsyłającym.
 • 06.01.2010Prywatyzacja w 2009 roku przyniosła prawie 7 mld zł
  Jak poinformowało Ministerstwo Skarbu Państwa, przychody uzyskane z prywatyzacji w ubiegłym roku wyniosły 6,97 mld zł brutto. W ciągu poprzednich dwunastu miesięcy zawarto 105 umów prywatyzacyjnych, w tym 14 komunalizacyjnych. Przychody uzyskane dla spółek Skarbu Państwa z tytułu ofert publicznych wyniosły 11,53 mld zł, natomiast dywidendy ze spółek Skarbu Państwa 7,84 mld zł. Tym samym przepływy środków finansowych uruchomione przez Ministerstwo Skarbu Państwa wyniosły w 2009 r. 26,34 mld zł.
 • 05.01.2010Rozpoczęła się likwidacja Nafty Polskiej
  Nafta Polska SA, nadzorująca spółki z sektora paliwowego i chemicznego, została z początkiem roku postawiona w stan likwidacji – podało Ministerstwo Skarbu Państwa. 1 stycznia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania spółki i otwarcia procesu likwidacyjnego.
 • 23.11.2009Odsetki od kredytu na wypłatę dywidendy można zaliczyć do KUP
  Odsetki zapłacone od kredytu na wypłatę dywidendy mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli zaciągnięcie kredytu było racjonalne z ekonomicznego punktu widzenia – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
 • 17.11.2009Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym - projekt zmian
  tekst jednolity: Dz. U. z 29.04.2008 r. Nr 73, poz. 443, Nr 130, poz. 829 i Nr 180, poz. 1112, z 2009 r. Nr 166, poz. 1317 - od 22.10.2009 r. Zmiany wprowadzono na podstawie projektu z dnia 17 listopada 2009 r.: Ustawa o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw (projekt został opublikowany 7 grudnia br. w BIP na stronie internetowej Ministerstwa Finansów)
 • 09.11.2009Orzecznictwo podatkowe: Opodatkowanie dochodu akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
  1. Trudno jest uznać, że akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej (SKA) ma obowiązek wpłacania w trakcie roku zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jest to niemożliwe albowiem w trakcie roku podatkowego nie powstaje u niego przychód należny, co tym samym uniemożliwia zastosowanie art. 44 ust. 1 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (u.p.d.o.f.) Przychód ten powstaje dopiero w momencie powstania roszczenia obligacyjnego w postaci roszczenia akcjonariusza SKA o wypłatę dywidendy. 2. Niemożliwym jest zastosowanie wobec akcjonariusza SKA treści art. 24 u.p.d.o.f. w zakresie ustalania jego dochodu podlegającego opodatkowaniu na podstawie ksiąg rachunkowych SKA. 3. Przychodem a zarazem dochodem podlegającym opodatkowaniu będzie kwota faktycznie otrzymana przez akcjonariusza SKA.
 • 09.11.2009PGE pozyskała na giełdzie 6 mld zł
  Wartość akcji spółki Polska Grupa Energetyczna (PGE), która zadebiutowała w piątek na Giełdzie Papierów Wartościowych, wyniosła blisko 6 mld zł. To druga pod względem wielkości oferta w historii polskiego rynku kapitałowego oraz największa w tym roku w Europie. Na zamknięciu sesji kurs praw do akcji spółki PGE wyniósł 25,99 zł, a obroty prawie 2,58 mld zł.
 • 30.10.2009NBP angażuje się w edukację ekonomiczną
  – Nakłady na edukację to nie wydatki, lecz inwestycje – powiedział prezes NBP Sławomir Skrzypek podczas konferencji poświęconej edukacji ekonomicznej. W zorganizowanej przez NBP konferencji „Rola edukacji ekonomicznej we współczesnej Polsce” wzięło udział kilkudziesięciu animatorów działań edukacyjnych z ośrodków akademickich i organizacji pozarządowych.
 • 26.10.2009KNF: Uchwała kapitałowa umożliwia wzmocnienie banków
  Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła uchwałę kapitałową, która pozwala bankom na trwałe wzmocnienie kapitałów poprzez zaliczenie do funduszy podstawowych instrumentów określonych w nowej regulacji. Zdaniem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), wysokość funduszy własnych polskiego sektora bankowego nie stwarza bezpośrednich zagrożeń dla funkcjonowania systemu finansowego mimo globalnego kryzysu.
 • 29.09.2009KNF zatwierdziła prospekt nowej emisji akcji PKO BP
  Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła w poniedziałek prospekt emisyjny PKO Banku Polskiego. Nowa emisja akcji banku obejmie do 300 mln akcji (seria D). Publikacja prospektu zaplanowana jest na 1 października. Funkcję oferującego akcje pełni Dom Maklerski PKO BP.
 • 10.09.2009Odliczenia podatku VAT naliczonego (1) – Prawo do rozliczania podatku naliczonego
  Poprzez regulacje prawa podatkowego dotyczące odliczania podatku naliczonego ustawodawca podatkowy wprowadził do polskiego systemu prawnego – typową dla unijnego VAT – zasadę neutralności (zasada taka realizowana jest również przez zwrot bezpośredni nadwyżki podatku naliczonego nad należnym i podatku naliczonego – zagadnienia te będą przedmiotem odrębnego opracowania). Owa zasada neutralności leży u podstaw nowoczesnego podatku od wartości dodanej i polega na tym, że zarejestrowany podatnik podatku obrotowego, który wykonuje czynności z prawem do rozliczenia, może pomniejszyć podatek należny o naliczony we wcześniejszej fazie obrotu, płacąc tym samym jedynie podatek od własnej wartości dodanej.
 • 30.07.2009Nie można odliczyć straty z funduszy inwestycyjnych od dochodów ze sprzedaży akcji
  Pytanie podatnika: Czy w myśl art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 2008 r. Wnioskodawca może pomniejszyć dochód ze sprzedaży akcji o straty ze sprzedaży jednostek uczestnictwa w Towarzystwach Funduszy?
 • 17.07.2009TK: Bank centralny nie musi zbywać akcji KDPW
  Zobowiązanie Narodowego Banku Polskiego do zbycia wszystkich posiadanych akcji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych jest niezgodne z konstytucją – orzekł Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu wniosku prezydenta Lecha Kaczyńskiego w sprawie nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw z 4 września 2008 r.
 • 17.07.2009Orzecznictwo podatkowe: Odsetki od kredytu na wypłatę dywidendy są kosztem
  Zaciągnięcie przez spółkę kredytu na wypłatę dywidendy należy taktować, jako wydatek związany z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), albowiem osiąganie zysku jest zarówno podstawowym celem funkcjonowania spółki akcyjnej, jak i wspólników, których kapitał zaangażowany jest w funkcjonowanie spółki i osiąganie przez nią przychodów.
 • 26.06.2009Debiut „Bogdanki”: Prawie 17-proc. wzrost ceny akcji
  25 czerwca na Giełdzie Papierów Wartościowych zadebiutowała pierwsza kopalnia węgla kamiennego - Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. Kurs otwarcia akcji spółki wyniósł 56,10 zł i był o 16,8 proc. wyższy od kursu odniesienia (48 zł). Dzięki wejściu na GPW firma pozyskała prawie 530 mln zł na inwestycje. Większościowym akcjonariuszem pozostanie w „Bogdance” Skarb Państwa.
 • 22.06.2009Udana emisja akcji kopalni „Bogdanka”
  528 mln zł wyniosła całkowita wartość oferty publicznej spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” - poinformował resort Skarbu Państwa. Inwestorom przydzielono 11 mln akcji serii C. Po PGNiG i Enei to największa spółka Skarbu Państwa przeznaczona na giełdę. Bogdanka to jedna z najnowocześniejszych i największych kopalń węgla kamiennego w Polsce oraz jeden z krajowych liderów rynku producentów węgla energetycznego.
 • 08.06.20091,3 mld zł dzięki dwóm transakcjom MSP
  Skarb Państwa sprzedał koncernowi Vattenfall AB (VAB) akcje Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego (GZE) i Vattenfall Heat Poland (VHP). Umowa w tej sprawie została podpisana w piątek, 5 czerwca. Dzięki niej wpływy z prywatyzacji do budżetu państwa wzrosną w czerwcu o ponad 1,3 mld zł do 1,77 mld.
 • 11.05.2009Orzecznictwo podatkowe: Bony towarowe jako koszt podatkowy
  Kwota wskazana na bonie towarowym określa wartość za jaką jego posiadacz może nabyć dowolny towar u emitenta bonu. W efekcie przedstawienia bonu towarowego klient uzyskuje umniejszenie ceny towaru, który zamierza zakupić o wartość przedstawionego bonu. W konsekwencji wydanie towaru w zamian za opisany w zapytaniu "bon towarowy" należy traktować jako rabat finansowy. Udzielenie rabatu finansowego nie powinno być utożsamiane z kosztem uzyskania przychodu, lecz zdarzenie takie należy wiązać z ustaleniem rzeczywistej wysokości przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 • 20.04.2009MSP wznowiło negocjacje z Eureko
  Pod koniec ubiegłego tygodnia minister Skarbu Państwa Aleksander Grad ogłosił rozpoczęcie nowych negocjacji z Eureko w sprawie zakończenia sporu o akcje PZU. Wznowienie rozmów jest wynikiem podpisanego wcześniej memorandum. Negocjacje ze strony resortu będą prowadzone przez ministra Grada, a ze strony Eureko - przez Berta Heemskerka, prezesa Rabobank Nederland.
 • 04.02.2009Opodatkowanie zysków z zagranicznych giełd
  Pytanie: Inwestuję na giełdzie. Akcje sprzedaję zarówno na giełdzie polskiej, jak i na giełdzie amerykańskiej. W jaki sposób powinienem opodatkować te zagraniczne dochody?
 • 30.01.2009MPiPS o podwyższeniu wysokości minimalnego wynagrodzenia
  Interpelacja nr 6120 o ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
 • 18.12.2008KNF: Opcje walutowe nie zagrażają stabilności banków
  Komisja Nadzoru Finansowego ogłosiła, że zaangażowanie w walutowe instrumenty pochodne, a w szczególności w opcje, obecnie nie zagraża stabilności banków i innych podmiotów sektora finansowego w Polsce. Urząd KNF sprawdził, czy nadzorowane przezeń banki oraz wszyscy emitenci, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ponieśli straty w związku z lokowaniem funduszy w instrumenty pochodne.
 • 18.12.2008Orzecznictwo: Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi
  W ocenie organu podatkowego, stosowanie preferencyjnych cen dla C... AB spowodowało przerzucenie części dochodu Spółki na ten podmiot. Dlatego zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. nr 54, poz. 654 ze zm.; w skrócie: updop), dochód Spółki określono bez uwzględniania obciążeń wynikających ze związku łączącego Spółkę z wymienioną firmą. Do wyliczenia dochodu Spółki w drodze oszacowania przyjęto przychody wynikające z ksiąg rachunkowych prowadzonych przez Spółkę powiększając je o utracony dochód z tytułu stosowania zaniżonych stawek. Również koszty uzyskania przychodów przyjęto na podstawie ksiąg Spółki. W rezultacie przychód ze sprzedaży mebli tapicerowanych do C... AB obliczono przyjmując, aktualne ceny wynikające z zawartego kontraktu, z pominięciem cen wynikających z zawartej umowy dostawy.
 • 28.11.2008Orzecznictwo podatkowe: Przekazanie nagród w związku ze sprzedażą premiową a obowiązek VAT
  W świetle art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od 1 czerwca 2005 r., nie stanowi dostawy przekazanie przez podatnika bez wynagrodzenia towarów należących do jego przedsiębiorstwa, na cele wiążące się z tym przedsiębiorstwem, nawet jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem tych towarów.
 • 04.11.2008Nabycie akcji własnych celem ich umorzenia a obowiązki płatnika
  Pytania podatnika: 1. Czy w analizowanym stanie faktycznym zostaną spełnione warunki do objęcia wypłaty przychodów z umorzenia akcji M-P z 19% podatku u źródła na podstawie art. 22 ust. 4 i 4a ustawy o pdop. W szczególności, czy będzie spełniony: a. warunek utrzymywania minimalnej ilości akcji? b. warunek nieprzerwanego posiadania przez okres dwóch lat akcji spółki wypłacającej należności? 2. Czy w związku z powyższym na spółce będą ciążyły obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób prawnych od przychodu osiągniętego przez E z tytułu umorzenia akcji, w przypadku gdy E udokumentuje swoją rezydencję podatkową certyfikatem rezydencji.
 • 21.10.2008Orzecznictwo: Umorzenie akcji - gdy koszt nabycia jest większy niż przychód ze sprzedaży
  Pismem z dnia 14 marca 2007 r. A Spółka Akcyjna, zwana dalej Spółką, zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Przedstawiając stan faktyczny Spółka podała, że w dniu 22 listopada 2006 r. dokonała zbycia akcji B Spółki Akcyjnej, nabytych wcześniej za kwotę 12.797.324,40 zł. Część akcji o wartości 7.797.327,40 zł została zbyta na rzecz B Spółki Akcyjnej w celu ich umorzenia za kwotę 3.010.000,00 zł, pozostała zaś część akcji o wartości 5.000.000,00 zł została zbyta na rzecz osoby fizycznej za kwotę 22.500 zł. W związku z powyższym Spółka dla potrzeb rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych rozpoznała przychód do opodatkowania w kwocie 3.032.500,00 zł oraz koszt uzyskania przychodów w łącznej kwocie 12.797.327,40 zł.
 • 08.10.2008Zgoda na prywatyzację PGE
  Rząd zgodził się na pierwszy etap prywatyzacji Polskiej Grupy Energetycznej SA (PGE SA). Minister Skarbu Państwa zaproponował, by nastąpiło to poprzez podwyższenie kapitału zakładowego w trybie oferty publicznej nowej emisji akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych.
 • 06.10.2008Orzecznictwo podatkowe: Wydanie akcji jest również wydatkiem
  Wydane akcje własne stanowią zapłatę za otrzymany wkład niepieniężny, a ich wartość - stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.p. - powinna stanowić koszt uzyskania przychodu z tytułu późniejszego zbycia przedmiotu tego wkładu w formie aportu. Kosztem powinna być wartość nominalna wydanych akcji.
 • 29.09.2008Konsekwencje podatkowe likwidacji spółki
  Pytanie podatnika: Czy na Spółce będzie spoczywał obowiązek pobrania podatku dochodowego z tytułu przekazywanego udziałowcom Spółki majątku likwidacyjnego, jeżeli wartość majątku likwidacyjnego (w tym środków pieniężnych) otrzymanego przez udziałowców będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych o którym mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy wobec spełnienia się warunków zawartych w art. 22 ust. 4 i 4a ww. ustawy, w związku z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy?
 • 19.09.2008Podatkowe konsekwencje akcji promocyjnych
  Pytanie podatnika: Czy przekazanie talonów premiowych pracownikom naszych kontrahentów nie rodzi żadnych obowiązków podatkowych po stronie kontrahentów będących pracodawcami uczestników promocji, jak również dla obdarowanych, jeżeli jednorazowa wartość nagrody nie przekroczy 760,00 zł?
 • 20.08.2008Terminal LNG pod kontrolą państwa
  Rząd w specjalnej uchwale postanowił, że budowa terminalu skroplonego gazu ziemnego powinna zostać zakończona jak najszybciej, a kontrolę nad nim powinno sprawować państwo. Inwestycję uznano za jedno z kluczowych działań mających na celu dywersyfikację dostaw gazu ziemnego do Polski.
 • 12.06.2008Pracownicy otrzymają akcje PGNiG
  Rząd zdecydował o sprzedaży jednej akcji Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA, co pozwoli na wydanie akcji uprawnionym pracownikom tej spółki. Rada Ministrów przyjęła też projekt aktualizacji „Polityki dla przemysłu gazu ziemnego”, przedłożony przez ministra skarbu państwa
 • 27.02.2008Nowe projekty restrukturyzacji kolei
  Poprawa rentowność i konkurencyjność spółek grupy kolejowej oraz umożliwienie samorządom województw przejmowanie regionalnych przewozów pasażerskich – to główne cele dwóch przyjętych przez Radę Ministrów projektów nowelizacji ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym.
 • 31.01.2008Orzecznictwo podatkowe: Wydatki na zaciągnięcie kredytu na wypłatę dywidendy
  Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13.07.2007 r., sygn. III SA/Wa 382/07
 • 30.01.2008Własne akcje za nadwyżkę
  Przyjęta we wtorek przez rząd nowelizacja Kodeksu spółek handlowych przewiduje, że giełdowe spółki będą mogły łatwiej niż dotychczas nabywać własne akcje w celu zapobieżenia gwałtownemu spadkowi ich kursu. Projekt dostosowuje polskie prawo do norm unijnych.
 • 17.01.2008Były prezes GPW: Bez paniki!
  - Spokój, przeczekanie tego czasu jest odpowiednią strategią dla zwykłego inwestora, który nie handluje codziennie na giełdzie – powiedział w radiowych Sygnałach Dnia Wiesław Rozłucki, były prezes giełdy, odnosząc się do gwałtownej obniżki cen akcji na warszawskiej GPW.

« poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] następna strona »