Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

najem mieszkania na działalnośc gospodarczą

 • 28.04.2010Przeznaczenie nieruchomości firmowych na wynajem prywatny a VAT
  Pytanie podatnika: Jakie skutki w podatku VAT spowoduje przeniesienie lokali użytkowych z ewidencji firmy i wynajmu w ramach działalności gospodarczej do niefirmowego wynajmu?
  • 26.02.2010Orzecznictwo: Zakres korzystania z wynajętego lokalu na potrzeby działalności a KUP
   Z uzasadnienia: Skoro organy nie podważyły twierdzeń Podatnika, że z kilku pomieszczeń wynajmowanego lokalu użytkowego jest tylko jeden pokój - wyłącznie ten przeznaczony na potrzeby działalności gospodarczej skarżącego, i wyłącznie przez niego używany, to uzasadnione było uwzględnienie całości poniesionych na powyższe cele wydatków. Także wobec braku użytkowania pozostałych pokoi na cele mieszkalne, zasadnym było zaliczenie przez podatnika do kosztów uzyskania przychodów części poniesionych przez niego kosztów remontu kuchni, łazienki i korytarza. Skoro były to wydatki na zapewnienie właściwych warunków socjalnych osoby prowadzącej działalność gospodarczą w danym lokalu i lokal nie był jednocześnie wykorzystywany na cele mieszkalne, to brak podstaw do zakwestionowania ich uznania jako poniesionych w celu osiągnięcia przychodów.
   • 10.12.2009Wybrana forma opodatkowania dotyczy wszystkich przychodów z najmu
    Pytanie podatnika: Czy od 1 stycznia 2010 r. Wnioskodawczyni może przychód z najmu drugiego lokalu (spółdzielczego własnościowego) rozliczać w formie ryczałtu na podstawie art. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, natomiast przychód z najmu pierwszego mieszkania (odrębna własność) nadal rozliczać na zasadach ogólnych?
    • 06.07.2009PIT od ugody a obowiązek organów podatkowych zbadania przepisów niepodatkowych
     Twierdzenie, że samo zawarcie ugody w rozumieniu art. 917 Kodeksu cywilnego, w której określono kwotę odszkodowania, wyklucza zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest słuszne. W tym przypadku konieczne jest wcześniejsze stwierdzenie istnienia pozostałych przesłanek warunkujących to zwolnienie podatkowe. Skoro podatniczka wskazała przepisy ustawy, które jej zdaniem powoduje zastosowanie przedmiotowego zwolnienia, tj. ustawy o zasadach zbywania mieszkań, to w pierwszym rzędzie organ podatkowy powinien odnieść się do tego, czy kwota wynikająca z ugody sądowej stanowi odszkodowanie lub zadośćuczynienie, a następnie po pozytywnej odpowiedzi na to pytanie, czy wysokość lub zasady jej ustalenia wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych, w tym ustawy o zasadach zbywania mieszkań bądź ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przepisy tych ustaw nie są przepisami prawa podatkowego, niemniej odwołuje się do nich ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, co nakłada na organ podatkowy obowiązek ich zbadania – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
     • 26.06.2009Opodatkowanie najmu prywatnego i w ramach prowadzonej działalności
      Pytanie podatnika: Czy dochody z najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mogą być opodatkowane podatkiem liniowym, natomiast dochody z najmu prywatnego mieszkania nie związanego z działalnością gospodarczą w formie ryczałtu?
      • 22.05.2009Amortyzacja wynajmowanego mieszkania
       Pytanie: W lutym tego roku otrzymałam w spadku po mojej babci mieszkanie (lokal mieszkalny będący odrębną własnością), które nabyła w 1988 r. Zamierzam wynajmować ten lokal na cele mieszkalne. Dodam, że nie prowadzę działalności gospodarczej i nie jestem podatnikiem VAT. Czy mogę zastosować indywidualną stawkę amortyzacji dla tej nieruchomości? Czy mam obowiązek prowadzić ewidencję środków trwałych?
       • 20.03.2009Koszty uzyskania przychodów z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego
        Pytanie podatnika: Które czynniki są moimi kosztami pomniejszającymi przychód: 1. Amortyzacja lokalu 2,5% od wartości (netto czy brutto) w skali roku, 2. Odsetki od kredytu hipotecznego na zakup mieszkania, 3. Czynsz z tytułu użytkowania lokalu do Spółdzielni?
        • 26.01.2009MF: Wprowadzanie dla pewnej grupy pracowników odmiennych regulacji jest nieuzasadnione
         Interpelacja nr 6075 do ministra finansów w sprawie zmian w przepisach dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych w celu umożliwienia w większym zakresie odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów dojazdu do pracy i zakwaterowania poza miejscem zamieszkania, związanych z wykonywaną pracą
         • 23.01.2009Prywatny najem a podatek VAT
          Pytanie podatnika: Czy od dnia kiedy Wnioskodawca został czynnym podatnikiem VAT (po zarejestrowaniu indywidualnej działalności gospodarczej) powinien rozpoznawać obowiązek podatkowy w VAT z tytułu najmu prywatnego zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt a ustawy o podatku od towarów i usług, mimo iż do końca 2007 r. całość dochodów z tytułu najmu opodatkowywała żona?
          • 10.09.2008Zwrot kosztów remontu wynajmowanego mieszkania nie jest przychodem
           Pytania podatnika: Czy otrzymane pieniądze stanowią w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód, a jeżeli tak to czy można skorzystać ze zwolnienia od tego podatku? Czy kwoty nie stanowiące przychodu podlegały wykazaniu w zeznaniu za 2007 r.?
           • 03.06.2008Oddanie nieruchomości w bezpłatne użytkowanie spółce jawnej
            Pytania podatnika: 1. Czy oddając w bezpłatne użytkowanie (nastąpiłaby zmiana umowy) spółce jawnej 2 nieruchomości przychód Wnioskodawczyni byłby zwolniony z podatku dochodowego? 2. Czy w świetle powyższych wyjaśnień działania te stanowią działalność gospodarczą, czy dalej jako osoba fizyczna może rozliczać się ryczałtem?
            • 23.04.20081000 pytań o podatki – Najem a opodatkowanie podatkiem VAT
             Wynajmuję mieszkanie spółce z o.o. Czy po przekroczeniu w roku podatkowym obrotu z tytułu najmu tego lokalu kwoty 50 000 zł tracę prawo do zwolnienia podmiotowego z VAT?
             • 14.03.20081000 pytań o podatki – Karta podatkowa i najem
              Czy wynajem mieszkania spowoduje utratę prawa do karty podatkowej?
              • 01.08.2007Opodatkowanie sprzedaży mieszkań w pytaniach i odpowiedziach – część I
               Zmiana właściciela nieruchomości a podatki Poniżej prezentujemy cykl pytań i odpowiedzi, w którym postaramy się wyjaśnić różnorodne kwestie związane z opodatkowaniem przeniesienia własności nieruchomości, dokonywanej poza działalnością gospodarczą. Od 1 stycznia 2007 r. wprowadzonych zostało w tej kwestii wiele istotnych zmian, które postaramy się przybliżyć. Zaczniemy od pytań podstawowych, które pozwolą stworzyć bazę dla odpowiedzi na pytania szczegółowe.
               • 25.05.2007Przychody z najmu lub dzierżawy – zasady wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
                Umowy najmu i dzierżawy uregulowane są w art. 659-709 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Natomiast przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Obie te umowy różnią się zasadniczo. W umowie najmu najemca może używać rzeczy, ale nie może z niej pobierać pożytków, natomiast w umowie dzierżawy dzierżawca może używać rzeczy i pobierać z niej pożytki. Mogą to być zarówno pożytki naturalne (płody rolne), jak również pożytki prawa (czynsz podnajmu).
                • 03.04.2007Najem i dzierżawa nieruchomości w pytaniach i odpowiedziach – część V
                 Pytanie: Czy przychody z wynajmu nieruchomości, uzyskiwane poza działalnością gospodarczą mogą być opodatkowane podatkiem liniowym 19%?  
                 • 01.03.2007Najem i dzierżawa nieruchomości w pytaniach i odpowiedziach – część III
                  Kontynuujemy publikację odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące problemó podatkowych pojawiających się w przypadku najmu i dzierżawy nieruchomości. Dzisiaj nieco więcej o opodatkowaniu zryczałtowanym.
                  • 16.02.2007Najem lokalu mieszkalnego będącego we współwłasności
                   Pytanie podatnika: Czy dochód z tytułu najmu współwłasności mieszkania opodatkowuje się osobno u każdego ze współwłaścicieli czy tylko u tego współwłaściciela, który na mocy pisemnego porozumienia włada mieszkaniem, ponosi wszelkie koszty związane z jego utrzymaniem i dochód z najmu jest jego wyłączną własnością?
                   • 01.01.2007Przychody z najmu mieszkania a koszty amortyzacji i ubezpieczenia prywatnego samochodu
                    Pytanie podatnika: Czy uzyskując przychody ze źródła przychodu o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy pdof podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszty ubezpieczenia, amortyzacji i serwisu prywatnego samochodu osobowego używanego w celu dojazdu do przedmiotu najmu?
                    • 30.08.2006Opodatkowanie przychodów z najmu wspólnej własności
                     Pytanie: Jestem w 50% właścicielką mieszkania. Właścicielami pozostałych 50% nieruchomości są: moja córka (posiada 25%) i jej mąż (posiada 25%). Czy mogę rozliczyć dochód z najmu samodzielnie, czy wraz z córką i zięciem, oraz czy dochód ten należy rozliczyć odpowiednio do wysokości udziałów we współwłasności? Jeżeli podatek musiałby być odprowadzany przez każdego ze współwłaścicieli samodzielnie, to czy wszyscy współwłaściciele muszą dokonać wyboru tej samej formy opodatkowania, czy też mogą rozliczać się na różne sposoby np. ja na zasadach ogólnych, a córka i zięć w formie ryczałtu?

                    « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ]